Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 170505
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 23 de març de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023.

2. La Direcció General de Política Universitària i Recerca (Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura ) ha instat una modificació dins el punt 2 («Transferència del coneixement») de l'objectiu I («Diversificació econòmica»), en el sentit d'afegir una nova línia amb la finalitat de possibilitar la convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos, seminaris i actuacions de divulgació de caràcter científic dins l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears per els anys 2022-2025.

3. L'apartat tercer de l'Acord del Consell de Govern esmentat estableix que l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions es deleguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon, per tant, a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors aprovar i modificar l'annex del Pla Estratègic de Subvencions.

Fonaments de dret

1. L'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

3. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en què es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la modificació de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), pel que fa a l'objectiu I, sobre diversificació econòmica, i més concretament el punt 2, relatiu a transferència del coneixement, de manera que s'afegeix una nova línia, la línia I.2.6, amb el contingut següent:

I.2.6

Direcció general: Direcció General de Política Universitària i Recerca

Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a l'organització de congressos, seminaris i actuacions de divulgació de caràcter científic dins l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears per als anys 2022-2025

Objectius i efectes: dinamització de la comunicació de resultats cientificotècnics, difusió de l'activitat de de les entitats que fan recerca a les Illes Balears i foment de les activitats de divulgació científica per a públic no especialitzat

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 550.000,00 €

Indicadors: nombre d'activitats presentades, nombre d'entitats sol·licitants, nombre d'entitats que fan la sol·licitud per primera vegada, percentatge d'homes i dones entre els investigadors principals, participants en les activitats

 

Incidència sobre el mercat: foment de l'intercanvi d'idees i coneixements entre científics i tecnòlegs d'àmbit regional, nacional i internacional, i foment del coneixement científic de la ciutadania de les Illes Balears

2. Disposar que aquesta Resolució produeixi efectes des de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 23 de març de 2022

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau