Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 167616
Decret de Presidència núm. 56/2022 pel qual s’acorda comparèixer en l’ampliació objecte recurs contenciós administratiu procediment abreujat 572/2021 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.2 de Palma i citar a termini les persones interessades

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el Decret de Presidència núm. 56 de 22.03.2022 es comunica que les persones interessades en l'expedient contenciós administratiu que seguidament s'assenyala, podràn comparèixer i personar-se al costat de l'administració demandada en les actuacions corresponents, si així ho consideren convenient per a la defensa dels seus drets, en el termini de nou dies hàbils comptats des de la publicació d'aquest edicte en el BOIB:

- Ampliació objecte recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 572/2021, interposat per ELIES COLL MOLL,contra el Decret de Presidència 357/2021, de data 29 de novembre 2021, què desestima el recurs d'alçada interposat per Elies Coll Moll contra la resolució de la consellera de Serveis Generals núm. 258/2021, de 7 d'octubre, d'aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria d'una plaça TAE-Arqueòleg de l'Oferta pública d'Ocupació de 2017.

 

Maó, en data de la signatura electrònica que consta en aquest document (23 de març de 2022)

La secretaria Rosa Salord Olèo