Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 168699
Bases que han de regir la tramitació de prestacions econòmiques d’urgència social dirigides a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i necessitat socioeconòmica, 2022, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovació de les bases que han de regir la tramitació de prestacions econòmiques d'urgència social dirigides a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i necessitat socioeconòmica, 2022 (exp. 2021/406)

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de dia 02/03/2022, va aprovar les noves bases que han de regir la tramitació de les prestacions econòmiques no periòdiques de caràcter social, les quals regiran a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A continuació, es transcriuen les bases esmentades:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'URGÈNCIA SOCIAL DIRIGIDES A PERSONES QUE ES TROBEN EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL I NECESSITAT SOCIOECONÒMICA, 2022

Article 1. OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és regular l'accés, la tipologia d'ajudes, els requisits, el procediment i la resta de condicions per tal que una persona i/o una família puguin accedir a les prestacions socials de caràcter econòmic en la modalitat d'urgència social, tal com ho preveu el Decret llei 10/2020 de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, atorgades per l'Ajuntament de Ciutadella, a través dels serveis socials comunitaris bàsics.

D'altra banda, la finalitat de les prestacions econòmiques d'urgència social és la d'atendre i resoldre situacions de necessitats urgents, bàsiques, de subsistència, com l'alimentació, el vestit i l'allotjament, el suport familiar i el suport a la inserció social.

Aquestes ajudes poden atendre des de casos d'extrema pobresa fins a situacions de recent vulnerabilitat social, fragilitat o nova pobresa, on poden contribuir a resoldre situacions puntuals i/o retardar situacions de deteriorament.

Per la seva naturalesa, aquestes ajudes no estan sotmeses a un termini concret de sol·licitud, atès que la necessitat es pot presentar en qualsevol moment de l'any.

La gestió de les prestacions econòmiques d'urgència social ha de fonamentar-se en una base conceptual voltant de les necessitats de les persones, que tengui en compte els diferents tipus de necessitats i l'evolució d'aquestes al llarg del temps. Es necessita, per tant, un treball que integri diferents dimensions amb la intenció d'assolir i/o multiplicar l'efecte de l'ajut material i, concretament, en els àmbits d'atenció a la persona, com l'ocupació, l'habitatge, l'educació i la salut.

En podrà ser beneficiària qualsevol persona que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica i per a la qual els ajuts establerts siguin necessaris per tal de contenir o evitar l'empitjorament de la situació.

Article 2. MARC LEGAL

El marc legal el fonamenta principalment la Llei 4/2009, d'11 de juny de les Illes Balears, la qual a l'article 22 recull la tipologia de prestacions econòmiques de serveis socials, les de caràcter subjectiu, les de dret de concurrència i les d'urgència social.

La finalitat és resoldre situacions que requereixen urgència en el suport econòmic que afecti persones o unitats de convivència que, per situacions sobrevingudes, despeses imprevistes, dèficit temporal d'ingressos econòmics, emergències, suport familiar o processos d'inserció social donin lloc a una situació de necessitat d'accés a recursos de primera necessitat.

Article 3. IMPORT DELS AJUTS. FINANÇAMENT

Els ajuts seran atesos amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231.480.00 del pressupost general de 2022.

Article 4. RÈGIM DE COMPATIBILITATS I D'INCOMPATIBILITATS

1. Els ajuts que s'atorguin de conformitat amb aquestes bases seran compatibles amb la concessió d'altres ajuts, sens perjudici de l'obligació dels beneficiaris de comunicar-ho a aquest ajuntament.

2. L'import de les subvencions o dels ajuts que es concedeixin no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts, el cost de l'activitat subvencionada.

Article 5. TIPOLOGIA DE PRESTACIONS

En termes generals, aquests ajuts poden estar causats per alguna de les situacions següents: ajudes bàsiques, ajudes d'emergència, ajudes de suport familiar i de suport a la inserció social.

Cada tipologia tindrà unes obligacions concretes i específiques. Aquestes abasten la següent classificació en funció de les necessitats a atendre:

5.1. Ajuts per a necessitats bàsiques d'alimentació i higiene, roba i calçat

Ajuts per a alimentació i higiene

Ajuts per a alimentació infantil i higiene

Ajuts per a roba i calçat

5.2. Ajuts per a habitatge

Ajuts per a lloguers de l'habitatge habitual o pagaments puntuals de quotes d'hipoteca

Ajuts per a l'adquisició d'equipament bàsic de la llar

Ajuts per a garantir subministraments bàsics

Ajuts per a reparacions o adaptació de l'habitatge habitual

Ajuts per a mantenir les condicions mínimes d'higiene de l'habitatge

Ajuts per a allotjaments temporals (pensions, hostals)

5.3. Ajuts per a activitats educatives a menors

Ajuts per a material escolar i llibres

Ajuts per a menjador escolar

Ajuts per a activitats extraescolars i de lleure

Ajuts per a transport escolar

Ajuts per a l'escolarització de 0-3 anys

5.4. Ajuts per a motius sociosanitaris

Despeses per a ajudes tècniques

Ajuts per a la reparació/l'adaptació de la llar

Despeses per a tractaments mèdics i terapèutics

Ajuts per a estades en centres residencials

5.5. Ajuts per a la inserció social i laboral

Ajuts individuals per a promoure la integració sociolaboral (transport)

Ajuts individuals per a promoure la integració social (accions formatives)

Desplaçaments i tràmits que fomentin la inclusió

5.6. Ajuts d'emergència social

5.7. Altres, com són els ajuts per a l'atenció de situacions d'urgent i de greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes considerats en els epígrafs anteriors.

Article 6. REQUISITS GENERALS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

En podrà ser beneficiària qualsevol persona i, per extensió, la seva família si es troba en una situació de vulnerabilitat i necessitat socioeconòmica i per a la qual els ajuts establerts siguin necessaris per a contenir o evitar l'empitjorament de la situació.

Es consideren diversos requisits per accedir a la prestació relacionats amb l'empadronament, l'edat, la determinació de la situació de necessitat social, la situació de necessitat econòmica, l'absència de suports econòmics de la xarxa de suport social i familiar, i la impossibilitat d'accedir a altres prestacions, així com la col·laboració amb el personal tècnic de Serveis Socials i aportar tota la informació necessària, per a facilitar l'accés al domicili i cercar solucions conjuntes a la situació de necessitat.

A més, emperò, podran ser excepcionals altres situacions personals i familiars que des de l'informe social es consideri que no poden complir, o acollir-se a alguns dels requisits o de les tipologies considerades a les presents bases; per exemple, aquelles persones o famílies que, per la seva situació social, no puguin documentar un determinat requisit i el professional social consideri que pot fer-ne una excepció.

En general:

6.1. Estar empadronat en el municipi de Ciutadella de Menorca.

6.2. Ser major de 18 anys, o bé menor amb càrregues familiars.

6.3. Estar en una situació de necessitat econòmica (es determina amb l'establiment d'un nivell d'ingressos màxims per nucli de convivència).

6.4. Estar en una situació de necessitat social.

6.5. No disposar de béns mobles, immobles (diferents de l'habitatge habitual); ni rendes de l'activitat econòmica, ni rendes del capital suficients per a la cobertura de les necessitats bàsiques. Amb caràcter general, no disposar de recursos econòmics alternatius -provinents de la xarxa de suport social i familiar- que demostrin l'existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajut.

6.6. No haver rebut ajut econòmic d'aquest ajuntament en els darrers dotze mesos. De forma excepcional i sempre que existeixi una situació de necessitat social d'atenció urgent i immediata, es podrà sol·licitar un ajut els sis mesos posteriors al pagament d'un ajut anterior.

Article 7. CONDICIONS PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS

Es valoraran les sol·licituds en funció de la situació de necessitat econòmica i en funció de la situació de necessitat social.

7.1. Situació de necessitat econòmica

a) Si la unitat familiar està formada per un sol membre, els ingressos mensuals no poden superar el 125% de l'IPREM. Per a l'any 2022, aquesta quantitat queda fixada en 844.40 euros mensuals.

b) Per a unitats familiars amb més membres s'incrementarà en un 30% pel segon membre, en un 20% pel tercer i en un 10% a partir del quart membre, tots ells sobre el barem de l'import màxim d'ingressos segons el que recull la taula següent:

1 membre, 844.40 € 125% iprem 2022(14 pagues)

2 MUF 1.097.72 € (253.32 € 30% increment per segon membre)

3 MUF 1.266.60 € (168.88 € 20% increment per tercer membre)

4 MUF 1.351.04 € (84.44 € 10% increment a partir del quart membre)

5 MUF 1.435.48 € (84.44 € 10%)

6 MUF 1.519.92 € (84.44 € 10%)

7 MUF 1.604.36 € (84.44 € 10%)

c) Per tal de calcular els ingressos econòmics de la unitat de convivència, es farà la mitjana dels ingressos obtinguts en els darrers sis mesos anteriors (des de la data del registre d'entrada de la sol·licitud). En el cas que es valori necessari i per motiu de l'estacionalitat, el treballador social podrà tenir en compte els ingressos dels darrers dotze mesos.

7.2. Situació de necessitat social

La valoració social serà completada per l'informe tècnic del professional en treball social, en el qual pot realitzar consideracions especials de cada cas. Com a situacions de necessitat social:

7.2.1. Composició familiar

- Família nombrosa

- Família monoparental

- Mare/pare separat/ada amb càrregues familiars o tutor/a legal

- Persona sola

7.2.2. Situació sociofamiliar

- Família amb algun membre amb grau de discapacitat igual o superior al 33% i/o amb resolució de grau de dependència i/o incapacitat laboral i/o incapacitat judicial.

- Persona i/o família amb situació d'exclusió residencial.

- Dona embarassada amb dificultats d'inserció laboral derivades per aquest motiu.

- Pare/mare separat/ada o tutor/a legal amb càrregues familiars sense percebre pensió d'aliments.

- Persona del nucli de convivència amb problemes de salut física o mental.

- Problemàtica social: drogodependències, víctimes de violència de gènere, persones nouvingudes, situació de vulnerabilitat, exclusió o aïllament social, etc.

- Menors en situació de risc: absentisme escolar, inadaptació escolar, menors amb necessitats educatives especials, menors amb mesures educatives, etc.

- Dificultats de conciliació de la vida laboral i la familiar.

7.2.3. Altres aspectes importants

- Recerca activa d'ocupació.

- Família responsable i col·laboradora que accepta el pla de millora, acompleix els objectius acordats i considera l'ajut com a recurs.

7.3. Condicions específiques segons la tipologia d'ajut i imports màxims de concessió

Cada tipologia d'ajut tindrà, a més a més, unes obligacions concretes i específiques que es detallaran al pla de treball individual i/o familiar.

7.3.1. Ajuts per a les necessitats bàsiques d'alimentació i higiene, roba i calçat

- Ajuts per a alimentació i higiene. Per a aquelles persones o famílies que, per circumstàncies puntuals, no compten amb ingressos econòmics suficients per a cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació de tots els seus membres, amb un màxim de 140 € per persona i mes, i un màxim de 6 mesos.

- Ajuts per a alimentació infantil i higiene, menors de 0-3 anys, amb un màxim de 180 € mensuals i un màxim de 6 mesos.

En els casos de fillets de pares separats que tenen resolta una custòdia compartida es computarà un 50% del màxim total.

- Ajuts per a roba i calçat, amb un màxim de 40 € per persona.

7.3.2. Ajuts per a l'habitatge

- Ajuts per a lloguers de l'habitatge habitual o pagaments puntuals de quotes d'hipoteca quan existeixin, tant en règim de lloguer com de propietat, garanties de continuïtat en aquesta amb un màxim de tres mesos a l'any.

- Ajuts per a l'adquisició d'equipament bàsic i de primera necessitat de la llar per a l'habitatge habitual, amb un màxim de 800 €.

- Ajuts per a garantir subministraments bàsics (electricitat) i el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques, així com l'alta de consum d'energia elèctrica.

En els casos de deutes per subministrament elèctric es valorarà la concessió o la denegació de la totalitat de la factura o de les factures pendents de pagament i no d'una part d'aquestes.

En els casos d'alta de consum d'electricitat es valorarà fins a un màxim de 300 €.

- Ajuts per a reparacions o l'adaptació de l'habitatge habitual per tal de proporcionar nivells mínims d'habitabilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, amb un màxim de 800 €. Es tracta de totes aquelles obres que es duen a terme en un domicili amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones. S'atorgarà només en aquells casos en què la persona sol·licitant no s'hagi pogut acollir, per un motiu justificat, als ajuts d'accessibilitat a edificis i habitatge per la conselleria competent del Govern de les Illes Balears, i es podran concedir fins a un màxim de 800 €.

- Ajuts per a mantenir les condicions mínimes d'higiene de l'habitatge, mitjançant neteges i altres actuacions de caràcter puntual que evitin o minimitzin situacions de risc higiènic, amb un màxim de 500 €.

- Ajuts per a allotjaments temporals (pensions, hostals) en casos d'extrema necessitat i situacions d'emergència social, atesa la temporalitat de la situació, sempre que no sigui possible l'estada a la casa d'acollida per manca de places lliures, per no complir els requisits o per no valorar-se el recurs adequat, amb un màxim d'estada de 7 dies.

En tots els casos d'ajuts per habitatge ha de quedar acreditat que no s'han pogut acollir a les ajudes per arrendament, ni a les de renda bàsica d'emancipació per a joves ni a les de rehabilitació del Govern de les Illes Balears o a altres ajuts que convoquin l'Administració local o autonòmica durant el període de sol·licitud de les ajudes regulades en aquestes bases.

7.3.3. Ajuts per a activitats educatives

- Ajuts per a material escolar i llibres d'educació infantil, primària i secundària, amb els màxims següents:

Infantil: fins a 180 euros per curs escolar i per fillet.

Primària: fins a 250 euros per curs escolar i per fillet.

Secundària: fins a 280 euros per curs escolar i per fillet.

- Ajuts per a menjador escolar durant el període lectiu, fins a un màxim del 75% del cost total, i donant prioritat a les necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar, necessitats especials en l'àmbit educatiu i familiar, etc.

- Ajuts per a activitats extraescolars i de lleure durant el període lectiu: fins a un màxim del 75% del cost anual.

- Ajuts per a activitats de lleure i menjadors d'activitats d'estiu: fins a un màxim del 100% del cost total.

- Ajuts per a transport escolar, fins a un màxim del 75% del cost total anual. Així mateix, en els casos que no puguin acollir-se a transport escolar organitzat, es pot subvencionar el cost de la targeta de transport del Consell Insular.

En tots els casos d'ajuts classificats en la categoria d'activitats educatives ha de quedar acreditat que no s'han pogut acollir als ajuts que convoqui la conselleria competent en educació pel mateix concepte. Quan es rebi un ajut de la Conselleria d'Educació, aquest es podrà complementar en casos d'elevada necessitat fins arribar al 75% del cost total.

Excepcionalment, en el cas dels ajuts per a activitats educatives, quan es donin circumstàncies en què sigui necessari prioritzar el benestar i l'atenció del menor, es poden superar els màxims previstos en els apartats anteriors. En qualsevol cas, les excepcions han d'estar degudament justificades amb els informes tècnics corresponents.

7.3.4. Ajuts per a inserció social i laboral

- Ajuts individuals per a promoure la integració sociolaboral (transport) per a aquelles persones amb especials dificultats d'inserció social i laboral que no es puguin acollir a altres tipus de beques, ajuts o prestacions, i sempre que el desplaçament estigui motivat per activitats de formació o d'activació del mercat de treball. Es valorarà la possibilitat de finançar una part de la targeta de transport corresponent amb un màxim de tres mesos.

- Ajuts individuals per a promoure la integració sociolaboral mitjançant l'assistència d'accions formatives, així com despeses derivades de l'adquisició de material, amb un màxim de 200.00 €.

- Desplaçaments i tràmits que fomentin la inclusió per a aquelles persones que no compten amb recursos econòmics suficients per a poder atendre les despeses de desplaçament que siguin imprescindibles per afavorir-ne la inserció social (desplaçaments per a fer front a tractaments de deshabituació toxicològica, desplaçaments per a tramitació de documentació, assistència a judicis, permisos, visites penitenciàries i altres circumstàncies que afavoreixen la inclusió), amb un màxim de 300.00 €.

7.3.5. Ajuts per motius sociosanitaris

- Despeses per a ajudes tècniques: per a aparells com audiòfons, ulleres, cadires de rodes, faixes ortopèdiques, pròtesis, matalassos antiescares, adaptació de vehicles, etc. Per tal de fixar el tant per cent a finançar es valorarà, a més, que el model sol·licitat s'adeqüi a la prescripció feta per l'especialista, si està o no finançat per l'IBSALUT i/o una altra entitat, i el grau de necessitat i discapacitat. Es calcularà a partir del cost total del pressupost presentat, i se'n finançarà fins a un màxim del 75% del cost total.

S'atorgarà només en aquells casos en què la persona sol·licitant no s'hagi pogut acollir a la convocatòria d'ajuts econòmics per a gent gran i discapacitat que el Consell Insular de Menorca aprova anualment.

- Despeses per a tractaments mèdics i terapèutics: es tracta d'aquells tractaments que no estan coberts pel sistema nacional de salut, pel sistema d'autonomia i d'atenció a la dependència o per qualsevol organització de servei públic implantada al territori, com poden ser tractaments psicològics, de rehabilitació, d'estimulació primerenca, de logopèdia, odontològics o prescripcions de medicaments. En aquests casos excepcionals es valorarà la capacitat econòmica de la unitat de convivència, la necessitat del tractament, la freqüència i el període previst de tractament, i el grau de discapacitat. Es calcularà a partir del cost total del pressupost presentat, amb una subvenció d'un màxim del 75% del cost total.

- Estades a centres residencials: en aquells casos en què el retorn al domicili sigui totalment inviable atesa la situació sociofamiliar, de salut o per altres circumstàncies que no permetin la convivència o la residència d'una persona en un habitatge, es valorarà fins a la totalitat de l'estada al centre.

7.3.6. Ajuts per emergència social

Es tracta d'emergències greus i imprevisibles que fan que una persona/família es trobi de sobte en una situació de necessitat; per exemple, a causa d'incendis, inundacions, accidents, robatoris, causes derivades per la situació de salut, situacions climàtiques extremes, etc. Es valorarà la situació d'emergència en la seva globalitat i s'emetrà proposta de concessió màxima.

7.3.7. Altres

Ajuts per a l'atenció de situacions d'urgent i de greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes considerats en els epígrafs anteriors o per qualsevol altre tipus de prestació o ajuda; s'ajustarà en aquests casos la quantia de l'ajut a la necessitat plantejada.

Article 8. DOCUMENTACIÓ QUE HA D'ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD

8.1. La documentació relacionada en aquest article serà considerada com a màxima i es reclamarà, en cada cas, a la persona sol·licitant la necessària per a realitzar la valoració econòmica i social d'una forma fidedigna.

En cap cas no es reclamarà documentació que ja consti a l'expedient de la persona sol·licitant o del nucli convivencial, sempre que aquesta sigui vigent; ni tampoc aquella que es pugui aconseguir d'ofici segons el que disposa l'article 6.2 lletra b de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, com és el cas de l'empadronament al municipi.

8.2. Documentació general per a qualsevol tipus d'ajut:

- Sol·licitud d'ajut, d'acord amb el model que figura com a annex I d'aquestes bases amb un seguit de declaracions expresses. A més, en tots els casos, amb la presentació de la sol·licitud, s'ha de presentar la identificació del sol·licitant i s'han de declarar o aportar els documents següents:

Annex II Declaració de comptes bancaris oberts

Annex III Declaració de béns immobles

Annex IV Declaració d'ingressos econòmics

Annex V Autorització d'ingrés

En cas d'ajudes concedides en concepte de manutenció i a l'efecte de justificació, s'haurà d'aportar degudament signat l'annex VI

La sol·licitud, juntament amb la identificació (DNI/NIE, passaport o documentació acreditativa) i la documentació aportada, s'ha d'adreçar a l'òrgan administratiu competent en matèria de serveis socials de l'Ajuntament de Ciutadella. Acompanyant aquesta documentació, el personal de treball social podrà demanar, sempre que ho consideri oportú, tota o part de la documentació següent:

- DNI/NIE, passaport o documentació acreditativa de la resta de membres del nucli convivencial.

- Justificació dels ingressos o de les rendes del nucli de convivència:

a) Còpia de la declaració de la renda o del certificat negatiu d'Hisenda del darrer any.

b) Vida laboral.

c) Certificat de la/les pensió/ons del sistema de Seguretat Social, si n'és beneficiari.

d) Certificat del servei públic de prestacions on hi consti si percep una prestació pública per atur i l'import de la prestació. Si no percep cap tipus d'ingrés econòmic, la persona haurà de presentar un certificat negatiu del sistema públic de prestacions que així ho justifiqui.

e) Certificat d'estar en demanda de treball al SOIB.

f) En cas de persones treballadores per compte aliè: fotocòpia del contracte de treball i les sis darreres nòmines.

g) En cas de persones treballadores autònomes: última liquidació trimestral d'IRPF o, si no la poden aportar, declaració de responsabilitat dels ingressos que té.

h) Transferències rebudes.

i) Moviments bancaris dels últims sis mesos.

- Fotocòpia del llibre de família complet.

- Sentència de separació o divorci, o conveni regulador on hi constin la pensió alimentària i la custòdia dels fills.

- Documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments (en cas que no es compleixi aquesta mesura).

- Certificat de la condició de discapacitat expedida per l'administració autonòmica competent o altres informes que exposin la situació de salut.

- Resolució del grau i del nivell de dependència emès per l'administració autonòmica competent.

- Informe mèdic d'algun membre del nucli de convivència.

- Resolució judicial acordant el desnonament de l'habitatge.

- Pressupost detallat de l'objecte susceptible d'ajut.

- Informe mèdic especificant la necessitat de tractament i que aquest no està cobert pel sistema públic de salut.

- Justificació de les despeses fixes mensuals del nucli de convivència:

a) Contracte de lloguer de l'habitatge

b) Últim rebut pagat de lloguer

c) Últim rebut pagat de crèdit hipotecari

d) Últim rebut pagat de préstecs bancaris

e) Moviments bancaris dels últims sis mesos

- En els casos en què correspongui, declaració responsable d'estar al corrent del pagament de les obligacions amb la hisenda de l'Estat i de la CAIB i, si escau, també amb la Seguretat Social.

Si s'autoritza, mitjançant consentiment atorgat de forma expressa, a la consulta de les dades necessàries per a l'esmentada acreditació emplenant l'apartat corresponent dels models de sol·licitud recollits a l'ANNEX corresponent.

Qualsevol altra documentació que ajudi a valorar la situació de la persona o de la unitat familiar correctament. La sol·licitud podrà ser requerida durant el procés de tramitació d'aquesta, i podrà ser requerida tant pel professional en treball social com aportada per la persona interessada, si ho considera convenient.

Article 9. INICI DE L'EXPEDIENT I EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓ

Els ajuts es concediran d'acord amb els principis d'objectivitat, de transparència, d'igualtat, no-discriminació i publicitat, per mitjà del procediment de concurrència competitiva a partir de la convocatòria i fins a exhaurir el crèdit pressupostari.

Una vegada presentada la sol·licitud d'ajut econòmic i presentada la documentació al treballador social, aquest emetrà la valoració socioeconòmica mitjançant un informe social. Elevarà aquesta proposta a la Comissió Tècnica d'Ajuts Econòmics, on s'emetrà la proposta de concessió i la quantia o la denegació de la sol·licitud. Serà l'òrgan competent el que aprovarà o denegarà, en darrera instància, la petició d'ajut.

Article 10. COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'URGÈNCIA SOCIAL

La Comissió Tècnica de Valoració estarà formada per un mínim de tres persones: un treballador social; l'auxiliar administrativa, en qui recaurà la secretaria; i la directora del servei.

Aquesta comissió és l'encarregada d'estudiar i examinar totes les sol·licituds presentades, i de fer una valoració acurada de cada situació de necessitat social i econòmica. De la decisió presa en comissió es generarà una acta dels acords presos, i la secretària emetrà certificat de la proposta, favorable o desfavorable, de la concessió de l'ajut i la quantia proposada, amb el vistiplau de qui n'exerceix la presidència.

La resolució de l'expedient de concessió dels ajuts ha de ser expressa i motivada d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases, i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantitat específica de cada un dels ajuts concedits i la forma de pagament.

L'òrgan competent per a la resolució dels expedients és la regidora de Serveis Socials, per delegació de l'alcaldessa.

Si la resolució és favorable, es realitzarà la transferència, sempre que sigui possible, a favor de la persona, l'entitat o el servei, l'ajut o la col·laboració dels quals siguin necessaris per resoldre l'estat de necessitat de la persona peticionària, i, subsidiàriament, a favor de la persona sol·licitant, la qual s'obliga a presentar a les oficines de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca la justificació documental de la despesa realitzada amb l'ajut rebut.

Article 11. MOTIUS DE DENEGACIÓ D'UN AJUT ECONÒMIC

1. No haver seguit un itinerari de recerca de treball per tal de millorar la situació socioeconòmica personal i/o familiar.

2. Haver rebutjat o, per descuit, no haver obtingut un recurs tècnic o econòmic disponible en el municipi.

3. No aportar la documentació requerida en el termini màxim d'un mes comptador a partir de la data de la sol·licitud.

4. Extinció de la causa que motivà la sol·licitud de l'ajut econòmic.

5. L'incompliment del pla de treball/contracte establert entre el professional i la persona i/o la família.

6. La no-justificació d'un ajut econòmic concedit amb anterioritat pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Ciutadella.

7. La falta de tots o d'alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió.

8. Dificultar la labor tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda.

9. Que existeixi persona legalment obligada i amb possibilitat de prestar ajuda a la persona sol·licitant.

10. Que l'ajut sol·licitat no sigui adequat per a la resolució de la problemàtica plantejada o que la seva mera concessió no sigui suficient per a la resolució de la problemàtica plantejada.

11. Que en el termini dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud li hagi estat extingit o revocat un altre ajut o una prestació social per incompliment de les condicions establertes en la seva concessió.

12. El falsejament o l'ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l'ajut sol·licitat, fins i tot quan la persona sol·licitant tengui els requisits per a la concessió.

13. Que es demostri que la persona sol·licitant pot satisfer adequadament les necessitats per si mateixa i/o amb el suport dels seus familiars, representants legals o guardadors de fet.

14. Que existeixin pensions, encara que no superin el límit d'ingressos econòmics que es demanen, que aquestes tenguin un caràcter periòdic, i, per tant, en aquests casos es podran concedir ajuts en situacions d'emergència social quan la situació ha estat sobrevinguda i imprevista.

15. Qualsevol altre motiu que, atenent les circumstàncies i la prèvia valoració del personal tècnic del servei, n'estimi la denegació de forma motivada.

Article 12. OBLIGACIONS QUE CONTREUEN LES PERSONES BENEFICIÀRIES

1. Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar.

2. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Ajuntament.

3. Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció de subvencions i/o d'ajuts per a idèntica finalitat, procedents de qualsevol ens públic o privat, estatal o internacional.

4. Justificar l'ajut concedit amb la presentació de factures acreditatives de la despesa. En els casos d'ajuts econòmics concedits en concepte de manutenció i productes bàsics i de primera necessitat, se signarà una declaració específica, segons el model normalitzat (annex VI). La justificació s'efectuarà en el termini màxim d'un mes, una vegada finalitzats el concepte i els terminis pels quals s'ha concedit l'ajut econòmic.

5. Reintegrar els imports concedits quan no s'apliquin a les finalitats per a les quals es van concedir.

6. Amb caràcter general, l'atorgament de l'ajut queda condicionat a l'acceptació de l'obligació de seguir un pla de treball individual i familiar.

Article 13. MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l'ajut i, en qualsevol cas, l'obtenció concurrent de subvencions o d'ajuts atorgats per altres administracions o ens públics o privats, estatals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

Article 14. REVOCACIÓ DE LES AJUDES CONCEDIDES

D'acord amb el que disposa l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de la concessió, la persona beneficiària d'aquesta incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció.

Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.

Article 15. REINTEGRAMENT DELS AJUTS CONCEDITS

a) D'acord amb el que disposen els articles 37 i 38 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la persona beneficiària ha de reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i, si escau, l'interès de demora, en els casos següents:

- L'incompliment de la finalitat per a la qual es concedí la subvenció.

- L'obtenció de la subvenció sense que es compleixin les condicions requerides per a açò, o quan s'alterin les condicions tingudes en compte per concedir-la, sempre que sigui per causes imputables a l'entitat beneficiària.

- L'incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts en l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

- La concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat.

- La negativa a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, o l'obstrucció injustificada d'aquestes actuacions.

b) Per reintegrar els ajuts s'han d'aplicar els procediments prevists per a aquest efecte en els articles 41, 42 i 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els quals s'ha de garantir l'audiència a les persones interessades.

c) Les quantitats reintegrades tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Article 16. RÈGIM D'INFRACCIONS I DE SANCIONS

El règim d'infraccions i de sancions administratives aplicables serà l'establert en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i, si escau, a la normativa de desenvolupament en matèria de subvencions que hagi aprovat l'entitat que tengui atribuïda la gestió d'aquests ajuts.

L'òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d'infraccions de l'establert en aquestes bases i de la normativa aplicable a les entitats locals en matèria de subvencions és qui exerceix la presidència de l'entitat que tengui atribuïda la gestió d'aquests ajuts, de conformitat amb l'establert en l'article 66.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Article 17. INSPECCIÓ

D'acord amb el que disposen aquestes bases, les subvencions que es concedeixin s'han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa legal vigent que hi resulti d'aplicació.

Article 18. ALTRES DISPOSICIONS

Normativa aplicable:

En tot allò no previst expressament en aquestes bases regiran les disposicions que siguin d'aplicació en matèria de subvencions, especialment les contingudes en les normes següents:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Normativa de desenvolupament en matèria de subvencions que hagi aprovat l'entitat que tengui atribuïda la gestió d'aquests ajuts.

Ciutadella de Menorca, en la data de la signatura electrònica (22 de març de 2022)

La batlessa

Joana Gomila Lluch

 

ANNEX I SOL·LICITUD D'AJUDA ECONÒMICA

Núm. d'expedient                                   Model de document                                   Registre d'entrada

Tramès pel la treballador social:

Servei:         Servei d'Atenció Social Bàsica

                    Servei de Benestar i Dependència

                    Servei de Menors i Família

Sol·licitant

Nom i llinatges: ____________________________________ DNI/NIE/passaport núm.: ___________________________________

Domicili: _______________________________________ Núm. ____ Pis ___ Porta ____

Població: Ciutadella de Menorca CP: 07760 Província: Illes Balears

Telèfons: _____________________________ A/e: ______________________________

Expòs

Que, per la meva situació d'especial necessitat econòmica, SOL·LICIT ajuda econòmica per a:

Habitatge                                          Inserció sociolaboral

Manutenció                                      Motius sociosanitaris

Activitats educatives                       Emergència social

Característiques de la sol·licitud

CONCEPTE:                                                     QUANTIA:

DECLAR no haver rebut ajuts econòmics, en el mateix any natural, d'altres organismes pel mateix concepte.

DECLAR que la quantitat de l'ajut públic rebut de l'entitat........................................................................ per import de .......................... € no cobreix la totalitat de l'objecte de la petició.

DECLAR que, si he rebut ajuts econòmiques anteriorment, aquests han estat degudament justificats.

DECLAR que he signat el consentiment informat sobre l'ús de la informació, la protecció de dades i la coordinació interserveis.

DECLAR que no he estat sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari recollides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, publicada en el BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003.

AUTORITZ l'Ajuntament de Ciutadella a realitzar les comprovacions pertinents a l'efecte de facilitar la resolució de l'ajut econòmic sol·licitat.

DECLAR sota la meva responsabilitat que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en la documentació adjuntes són certes.

 

 

ANNEX II DECLARACIÓ DE COMPTES BANCARIS OBERTS

DECLAR que el nucli de convivència disposa dels següents comptes bancaris oberts:

1, _________________________________________________________________________________

2, _________________________________________________________________________________

3, _________________________________________________________________________________

4, _________________________________________________________________________________

 

ANNEX III DECLARACIÓ DE BÉNS IMMOBLES:

- Que tenc en propietat, jo o algun membre del nucli de convivència, els següents immobles:

- Que no tenc en propietat, ni jo ni cap membre del nucli de convivència, cap immoble.

 

 

ANNEX IV DECLARACIÓ D'INGRESSOS ECONÒMICS:

DECLAR que els ingressos econòmics percebuts mensualment són de:

 

 

ANNEX V AUTORITZACIÓ D'INGRÉS

En cas de ser aprovat l'ajut econòmic sol·licitat, AUTORITZ l'Ajuntament de Ciutadella a ingressar-ne l'import al compte:

IBAN

ES

SWIFT

 

NÚM. CC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplenau-ho només en el cas d'autoritzar el pagament a un número de compte aliè

NOM DEL TITULAR:

DNI/NIE/CIF/NIF:

Ciutadella, _______de/d' _______________________________ de 20______

Signatura de la persona sol·licitant o del seu representant

 

 

 

SRA. ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA

 

ANNEX VI

JUSTIFICACIÓ D'UNA AJUDA ECONÒMICA CONCEDIDA EN CONCEPTE DE MANUTENCIÓ

.......................................................................................................amb DNI/Passaport/NIE.............................................……....... i domicili al carrer .................................................................. de Ciutadella de Menorca,

Declar que l'ajut econòmic concedit en concepte d'aliments per un import total de _____ € en data ______ serà destinat exclusivament a la compra d'aliments, i de productes bàsics i de primera necessitat.

Signatura

Nom i llinatges