Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 170487
Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s’aprova l’anotació en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la pròrroga tàcita del contracte d'arrendament dels locals situats en el carrer d'Abad i Lasierra, 47 baixos, que inclou una plaça d'aparcament al carrer de Vicente Serra Orvay, 22, d'Eivissa (exp. SP 58/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 15 de juny de 2004 es va signar un contracte d'arrendament dels locals situats en el carrer d'Abad i Lasierra, 47 baixos, d'Eivissa, entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Sra. Maria del Carmen Castelló Viñas, titular dels locals, per un termini de dos anys, des de l'1 de juny de 2004 fins al 31 de maig de 2006.

La clàusula tercera d'aquest contracte estipula que: «Una vegada transcorregut el termini inicial d'aquest contracte, ambdues parts poden donar per acabat l'arrendament o prorrogar-ho per igual període, sempre que les dues parts estiguin d'acord almenys amb un mes d'antelació».

2. En la clàusula primera de la tercera pròrroga, signada l'1 de juny de 2010, es va incloure la modificació de la clàusula tercera del contracte d'arrendament, consistent a establir la pròrroga tàcita, que produirà efectes «si no hi ha un preavís en sentit contrari comunicat per qualsevol de les dues parts (...) amb tres mesos d'antelació al venciment».

3. Aquest contracte s'ha anat prorrogant tàcitament per períodes biennals fins el 31 de maig de 2022, destinant-lo al servei del Punt d'Atenció a la Ciutadania i dels Serveis de Valoració de la Discapacitat i Dependència.

4. Les referències del Registre de la Propietat són les següents:

-Local A   3683103CD6038S0008EQ

-Local B   3683103CD6038S0009RW

-Plaça d'aparcament   3683103CD6038S0037MZ

5. El nombre d'actiu en l'Inventari General de Béns i Drets de la CAIB és el 100000001815-0.

6. El 8 de març de 2022 va tenir entrada en la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni un ofici del secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, amb documentació relativa a la pròrroga tàcita de l'arrendament dels locals i pàrquing esmentats, pel període comprès entre l'1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2024, que és, entre altres, la següent:

  • Proposta, per delegació, d'inici de l'expedient, de 23 de febrer de 2022, del secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
  • Informe justificatiu del secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de 22 de febrer de 2022.
  • Informe relatiu a la vigència del contracte i previsió de pròrroga, de la cap del departament d'Assumptes Generals de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de 7 de març de 2022.
  • Informe favorable de preus de mercat emès per la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, de 11 de febrer de 2022.
  • Proposta de resolució d'autorització i disposició del corresponent crèdit pressupostari, signada pel secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de 7 de març de 2022. La despesa total prevista és de 64.177,92€ i anirà a càrrec de la partida pressupostària 17101.313K01.20200.00.
  • Document RF de fiscalització original.
  • Resolució, per delegació, d'autorització d'imputació de despesa a exercicis futurs del secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de 24 de febrer de 2022.

7. El 15 de març de 2022, la tècnica II del Servei de Patrimoni, va emetre un informe favorable amb el vistiplau de la cap de Servei de Patrimoni.

https://csv.caib.es/hash/1647346380234-407634682-6094754338232212014

8. El 22 de març de 2022 la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va emetre un informe favorable de fiscalització prèvia limitada.       

https://csv.caib.es/hash/1647954684509-411108685-2504732079943817342

Fonaments de dret

1. Article 65 i següents de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que regulen els arrendaments d'immobles a favor de la Comunitat Autònoma.

2. Article 131 i següents del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans i les seves modificacions posteriors.

4. Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

6. Decret 25 /2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. El contracte principal d'arrendament subscrit el 15 de juny de 2004.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Anotar a l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la pròrroga tàcita del contracte d'arrendament dels locals situats al carrer Abad y Lasierra, 47 baixos, i la plaça d'aparcament situada en el carrer Vicente Serra Orvay, 22, d'Eivissa, de l'1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2024 per una renda mensual de 2.674,08 €, inclòs IVA, que fan un total de despesa de 64.177,92 €, inclòs IVA, amb càrrec a la partida pressupostària 17101.313K01.20200.00, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient als pressupostos generals de la Comunitat Autònoma, amb l'objectiu que es pugui continuar utilitzant com a Punt d'Atenció a la Ciutadania i dels Serveis de Valoració de la Discapacitat i Dependència de la Direcció General d'Atenció a la Dependència a Eivissa de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

2. Notificar aquesta Resolució a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, sense perjudici que s'hagi de tramitar el corresponent procediment economicofinancer.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que esgota la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Cooperació Local i Patrimoni en el termini d'un mes a explicar des de l'endemà d'haver-se notificat i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà d'haver-se notificat i publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (24 de març de 2022)

La directora general Catalina Ana Galmés Trueba