Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 166386
MF-781 increment expansió lloc TAG F20010071

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 03/03/2022, es va aprovar el següent:

PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-781 relativa al increment d'expansions del lloc de feina de TAG F20010071, d'acord amb la petició de l'Àrea.

SEGON.- Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

TERCER.- Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 14 de març de 2022

El cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

 

PROPOSTA 781 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

EHI

ÀREA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

ÒRGAN:

EHI010

COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

UNITAT:

EHI0100300

INNOVACIÓ

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20010071

TAG

1

G

23

59

C

AJP

A1

JG1

H1

AG

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20010071

TAG

2

G

23

59

C

AJP

A1

JG1

H1

AG

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

LLEGENDA

NL          NÚMERO DE LLOCS TL          TIPUS DE LLOC G             GENÈRIC CD          COMPLEMENT DE DESTÍ FP           FORMA DE PROVISIÓ C             CONCURS ADM      ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AJP         AJUNTAMENT DE PALMA GR          GRUP TJ           TIPUS DE JORNADA JG1         JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS TH          TIPUS D'HORARI H1          HORARI D'ADMINISTRACIÓ OBS       OBSERVACIONS CE          COMPLEMENT ESPECÍFIC 59             18.983,86 €