Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 166358
MF-780 modificació lloc de feina cap de secció Jurídica Administrativa de Planejament i Gestió Urbanística i F22150073

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 03/03/2022, es va aprovar el següent:

PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-773 relativa a la modificació del lloc de feina de cap de secció jurídica administrativa de planejament i gestió urbanística I F22150073 de l'Àrea de Model de ciutat, habitatge digne i sostenibilitat, d'acord amb la petició de l'Àrea.

SEGON.- Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

TERCER.- Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

Palma, 14 de març de 2022

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

PROPOSTA 780 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

MHS

ÀREA DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT

ÒRGAN:

MHS011

COORDINACIÓ GENERAL DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT / DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME

UNITAT:

MHS0112110

DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA / SERVEIS JURÍDICS-ADMINISTRATIUS DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA / SECCIÓ JURÍDICA ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F22150073

CAP DE SECCIÓ JURÍDICA ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA I

1

S

25

68

C

AJP

A1

JG1

H1

AG

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F22150073

CAP DE SECCIÓ JURÍDICA ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA I

1

S

25

68

C

IB

A1

JG1

H1

AG

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

LLEGENDA

NL         NÚMERO DE LLOCS

TL         TIPUS DE LLOC

S            SINGULARITZAT

CD        COMPLEMENT DE DESTÍ

FP         FORMA DE PROVISIÓ

C           CONCURS

ADM     ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

IB          TOTES LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LES ILLES BALEARS

AJP       AJUNTAMENT DE PALMA

GR         GRUP

TJ          TIPUS DE JORNADA

JG1        JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

TH         TIPUS D'HORARI

H1          HORARI D'ADMINISTRACIÓ

OBS      OBSERVACIONS

CE         COMPLEMENT ESPECÍFIC

68           24.021,34 €