Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 165751
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, SA (EMAYA) de 10 de desembre de 2021 i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000291011981)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

 1. El 10 de desembre de 2021 els membres de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l'Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, SA (EMAYA) es van reunir per a acordar l'aprovació de les bases generals de les convocatòries per a cobrir places vacants mitjançant processos selectius.

 2. El 18 de febrer de 2022, Nuria Gallego Cañellas, en representació de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu, va sol·licitar el registre, el dipòsit i la publicació de la citada acta.

Fonaments de dret

1. L'article 90.3 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

2. El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Inscriure i dipositar l'Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l'Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, SA (EMAYA) de 10 de desembre de 2021 en el Registre de Convenis Col·lectiu, Acords col·lectius de treball i Plans d'igualtat de les Illes Balears.

2. Notificar aquesta Resolució a la Comissió Negociadora.

3. Ordenar la traducció del text a la llengua catalana i fer constar que la versió castellana és l'original signada per la Comissió Negociadora i que la versió catalana és una traducció.

 

4. Publicar l'Acta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (7 de març de 2022)

La directora general de Treball i Salut Laboral Virginia Abraham Orte Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball (BOIB 97/2019)

 

S'acorda per la majoria dels membres de la Comissió Negociadora en mesa de negociació del 10 de desembre de 2021 el present document:

Annex V del Conveni Col·lectiu d'EMAYA Qualitat Urbana 2018-2019.

Bases generals de les convocatòries per a cobrir places vacants mitjançant processos selectius a EMAYA.

Objecte i normes generals

1.1 Objecte, contingut i àmbit d'aplicació

L'objecte és regular els diferents processos selectius per a la cobertura de les places vacants fixes i de promoció interna de personal d'EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A. – Àrea de Qualitat Urbana – (en endavant EMAYA), en virtut de l'article 12 del Conveni Col·lectiu d'EMAYA Qualitat Urbana 2018-2019 (en endavant “CC”), sent que la present regulació prevaldrà al que s'estableix en el referit article.

L'acord de cobertura de vacants fixes es realitzarà en la major brevetat possible dintre del primer trimestre de cada any. Es supedita la seva convocatòria a l'estipulat en les Lleis de Pressuposts Generals de l'Estat i a les seves corresponents taxes de reposició.

Serà d'aplicació per a tot el personal d'EMAYA, excepte per al personal de lliure designació que es regirà per l'article 12.3 “Llocs de lliure designació” del CC.

1.2 Legislació aplicable

El règim jurídic del personal d'EMAYA vindrà determinat pel text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre i pel que es disposa en el Conveni Col·lectiu vigent d'EMAYA-Qualitat Urbana, Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes, el Reial Decret-Llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per la garantia d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, així com la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

1.3 Compromís amb la igualtat

EMAYA declara el seu compromís en l'establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre domes i homes, sense discriminar directa o indirectament per raó de gènere, així com en l'impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de l'organització, establint la igualtat d'oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d'acord amb la definició d'aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes.

El Pla d'Igualtat de l'Empresa podrà incorporar, modificar i/o complementar tant les presents Bases Generals com en les Específiques, mitjançant la determinació i aplicació d'accions i mesures amb l'objectiu d'eliminar possibles desigualtats i qualsevol discriminació, directa o indirecta, entre homes i dones a l'Empresa.

1.4 Definicions i conceptes

Bases Generals: regulació normativa de caràcter general de cobertura de vacants fixes o de promoció interna, comú a tots els processos selectius d'EMAYA (excepte els de lliure designació).

Bases Específiques: regulació del desenvolupament específic del procés selectiu per un determinat lloc de feina o categoria professional.

Bases de la convocatòria: el seu objecte és convocar i donar publicitat del procés selectiu a les persones que puguin estar interessades en participar en el mateix. Recullen un compendi de les bases genèriques i específiques, a més d'altres aspectes, com són, entre d'altres, la determinació del nombre de places a convocar, concreció de dates, etc.

2. Principis rectors dels processos selectius:

Tots els processos selectius d'EMAYA es realitzaran garantint el compliment dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, tal i com disposa el Conveni Col·lectiu d'aplicació. A més, es vetlarà per la publicitat de les seves bases, la transparència, la imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció, la independència i discrecionalitat tècnica d'aquests, l'adequació entre els continguts dels processos selectius i les funcions a desenvolupar i l'agilitat dels processos.

3. El Tribunal Qualificador

3.1. Composició del Tribunal:

El Tribunal Qualificador de cada procés selectiu quedarà constituït per:

 • Tres persones vocals elegides per la Direcció de l'Empresa, sent que una d'elles, ostentarà la condició de President/ta que tindrà vot de qualitat en cas d'empat.
 • Tres persones vocals elegides pel Comitè d'Empresa, sent que pugui ser elegida qualsevol persona treballadora de Qualitat Urbana.
 • Un/una secretari/ària.

El personal d'elecció o de designació política i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.

La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentar-se aquesta en representació o per compte de ningú.

 

​​​​​​​3.2 Nomenament del Tribunal:

La Direcció de l'empresa elegirà tres vocals, un/una dels quals exercirà com a president/ta, i els corresponents suplents. El Comitè elegirà tres vocals i fins a 6 suplents. En l'elecció dels membres del Tribunal, s'haurà de fomentar la paritat de participació equilibrada d'homes i dones.

La Direcció de l'empresa sol·licitarà al Comitè d'Empresa els membres del tribunal que aquest designi, ja siguin membres del Comitè d'Empresa o qualsevol persona treballadora de l'empresa, per a formar part del Tribunal Qualificador i els seus suplents. En el supòsit que el Comitè d'Empresa no nomenàs en temps i forma en un termini no superior a 15 dies hàbils els components del Tribunal Qualificador i els seus suplents, la direcció de l'empresa podrà designar a qualsevol persona treballadora com a membre del Tribunal Qualificador que es consideri idònia per a desenvolupar aquesta funció.

Les tres persones suplents nomenades (tant de l'empresa com del Comitè), podran ser suplents de qualsevol dels titulars, amb la finalitat de garantir la presència de membres de tribunal.

En la designació de de les persones que han de formar part dels tribunals, es garantirà la idoneïtat per a valorar els coneixements i aptituds de les persones aspirants en relació amb les característiques de les places convocades.

Les persones elegides per a formar part dels tribunals hauran d'efectuar la seva labor de forma obligatòria, excepte per causa justificada, de força major o per imperatiu legal.

No podran formar part dels tribunals:

 • El gerent de l'empresa, al ser un càrrec de designació política, o la persona que hagi ocupat el càrrec de gerent de l'empresa en els quatre anys anteriors.
 • Les persones que hagin realitzat les tasques de preparació d'aspirants a les proves selectives.
 • El personal temporal.
 • Les persones que no tenguin una relació laboral activa amb l'empresa.

Els membres del Tribunal Qualificador i els assessors especialistes que es puguin designar pel tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, notificant-ho a l'òrgan convocant, quan concorri interès personal, tenir parentesc de consanguinitat fins a quart grau o d'afinitat fins a segon grau amb qualsevol de les persones aspirants o tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones aspirants o relació per afiliació sindical. Igualment no podran formar part dels tribunals qualificadors, aquelles persones en les que per alguna circumstància es vegi compromès el compliment dels principis rectors especificats en el punt 2 de les presents bases, així com qui tengui una relació de servei amb la persona natural interessada directament amb l'assumpte.

Així mateix, els qui tenguin un interès legítim podran recusar als membres del tribunal quan concorri alguna de les circumstàncies esmentades al paràgraf anterior. Si es donessin alguna d'aquestes circumstàncies, s'haurà de comunicar al secretari/ària, qui ho traslladarà a l'òrgan convocant per a que procedeixi a la seva substitució, si procedeix.

3.3 Funcionament

Els acords i decisions s'adoptaran per majoria, sent desitjable la unanimitat de les decisions. Tots els membres tenen veu i vot en el tribunal qualificador. En cas d'empat, el/la president/ta té vot de qualitat.

El/la secretari/ària no tendrà ni veu ni vot. No obstant això, quan coincideixi que el/la secretari/ària és vocal que sí que tendrà veu i vot com a vocal.

Els membres del Tribunal Qualificador seran convocats amb una antelació mínima de 72 hores. El Tribunal Qualificador no podrà constituir-se ni actuar sense que hagi paritat en la composició del mateix (part empresa i part social), sent obligatòria la participació del President/ta o suplent. El Tribunal Qualificador podrà designar assessors especialistes, amb veu, però sense vot, quan ho consideri convenient.”

Es podrà comptar amb l'assistència de personal assessor especialista per a totes o algunes de les proves, d'acord amb el previst en les corresponents convocatòries.

En tots els processos de selecció o provisió, l'Àrea de Serveis Jurídics i l'Àrea de Recursos Humans facilitarà als tribunals la seva col·laboració amb la finalitat de la seva coordinació i resolució d'incidències.

3.4 Responsabilitats

El personal que formi part dels tribunals no està sotmès al principi de jerarquia, ja que només estan obligats per la llei a complir amb la seva obligació de procedir a la selecció amb criteris tècnics basats en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

No obstant això, aquesta independència funcional, els integrants del tribunal com a responsables de les decisions adoptades, poden incórrer, si incompleixen els principis indicats, en responsabilitat disciplinària.

És necessari recordar que els membres dels tribunals selectius venen obligats a:

1. Respectar l'objectivitat, neutralitat i imparcialitat del procediment selectiu.

2. Deure de sigil professional, relatiu al coneixement de les dades, fets o circumstàncies del procés selectiu que adquireixen en virtut de la seva pertinença a l'òrgan col·legiat, i que implica que no poden facilitar cap informació d'aquestes dades a persones alienes al tribunal.

Totes les responsabilitats i exigències que s'indiquen en aquest apartat es faran extensives als assessors, experts tècnics, col·laboradors i a les entitats designades en el seu cas per a l'elaboració, execució o avaluació de qualsevol de les proves dels processos selectius.

3.5. Funcions del Tribunal

Segons es recull en el Conveni Col·lectiu de Qualitat Urbana en el seu article 12.2 (d), els/les components del Tribunal Qualificador tendran les següents funcions:

Funciones comunes:

 • Assistir a les reunions amb veu i vot i a participar activament en elles.
 • Participar en l'elecció de les proves que s'hagin de dur a terme, avaluar i puntuar les mateixes.
 • Vetlar per la transparència del procés.
 • Assistir a la realització dels exercicis per a efectuar labors de vigilància, control i de recolzament durant la mateixa.
 • Participar, si procedeix, en la correcció i qualificació dels exercicis o proves, així com vetlar per la seva correcció i qualificació.
 • Seguir l'estipulat en les bases generals i en les bases específiques de les convocatòries.

Funcions del/de la President/ta:

 • Transmetre al/a la secretari/ària la convocatòria de les sessions i la fixació de l'ordre del dia, tenint en compte, si escau, les peticions dels demés membres formulades amb la suficient antelació.
 • Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causes justificades.
 • Dirimir amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar acords.
 • Proposar i consensuar els criteris de correcció i, si escau, dur a terme la correcció de les proves juntament amb la resta del Tribunal.

Funcions del Secretari/ària:

 • Preparar la documentació necessària per al desenvolupament de les reunions.
 • Aixecar les actes de les sessions, que seran firmades per tot el Tribunal.
 • Gestionar el procés selectiu seguint les instruccions i acords del Tribunal.
 • Expedir justificants.
 • Gestionar les despeses derivades del desenvolupament de les proves, com el lloguer de les aules, vigilància d'exàmens, etc.
 • Informar al Tribunal de les esmenes i/o al·legacions interposades davant el Tribunal.

4. Requisits de les persones aspirants

Per a ser admeses als processos selectius, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits, tant per la provisió de places per quota d'antiguitat com per quota de concurs oposició, sense perjudici dels que figuren a cada una de les bases específiques. Aquests requisits s'hauran de posseir el dia d'inici del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins el moment de la incorporació a la plaça:

1. Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat en algun dels altres Estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun Estat en el qual, en virtut dels tractats internacions subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors/res. Amb excepció d'aquells llocs de feina que directa o indirectament impliquin una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les Administracions Públiques.

2. Tenir complerts 18 anys d'edat i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació ordinària.

3. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per l'exercici de les funcions corresponents. Les persones aspirants que accedeixin a places reservades per a discapacitats hauran de tenir acreditat el grau igual o superior al 33% i ho hauran d'acreditar en el moment de la presentació d'instàncies, també hauran de sol·licitar en la mateixa instància les adaptacions que considerin adequades per a dur a terme les proves selectives.

4. No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei o haver estat acomiadat disciplinàriament declarat procedent de qualsevol empresa del sector públic, ni trobar-se amb inhabilitació absoluta o especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'altres Estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a la feina en el sector públic.

5. Antes d'accedir a la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de feina ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l'art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percebi pensió o prestació incompatible. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies a comptar a partir del dia de l'inici de la relació laboral, perquè l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

6. Per les places Fixes Vacants (peó especialista, auxiliar administratiu/iva, oficial 3a taller) ser integrant de la borsa de feina específica en la seva categoria bàsica (auxiliar administratiu/iva, peó especialista o oficial 3a taller), excepte les persones en situació en exclusió en el moment de la convocatòria o, que sense formar part de les borses referides, a 31/12/2017 estiguessin prestant serveis a l'àrea funcional administrativa, producció, i taller de Qualitat Urbana, respectivament, i l'accés del qual s'hagués produït per un procés selectiu degudament documentat i ajustat als principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat (disposició transitòria cinquena del Conveni Col·lectiu de Qualitat Urbana 2018-2019).

7. Estar disposat/ada a treballar en qualsevol torn productiu i integrar-se a la roda de vacances del destí.

8. Superar les proves mèdiques que determini el metge de Vigilància de la Salut, i que certifiquin que és apte i sense cap tipus de restricció per al correcte desenvolupament de totes les funcions de la plaça a ocupar (excepte personal amb discapacitat que podrà ser apte amb restriccions).

9. Superar el corresponent període de prova estipulat a l'art. 9 Conveni Col·lectiu QU.

10. No tenir en el seu expedient personal/professional cap valoració objectiva negativa en l'acompliment del treball (les puntuades per baix del 5) realitzada per 2 responsables, en els darrers 4 anys, a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria. Aquestes valoracions no podran ser realitzades per un/una cap de sector o responsable directe, mentre ostenti aquest la condició de representant legal de les persones treballadores (ja sigui membre del Comitè d'Empresa o delegat/ada sindical).

11. Estar en possessió del carnet de conduir B, en vigor, en els llocs de feina de Cap de Sector, Oficial 1a de Taller, Oficial 2a de Taller, Controlador/ra Mediambiental.

12. Estar en possessió del carnet de conduir C en vigor i del CAP en vigor, en els llocs de feina de Conductor/ra 1a i Conductor/ra-Recollidor/ra 1a.

13. Estar en possessió del títol exigit que s'indica a continuació. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació.

 

 

Requisits formatius accés a plaça

Aplicar a persones treballadores amb antiguitat anterior a 01.12.2021

Aplicar a persones treballadores amb data d'antiguitat a partir de 01.12.2021

Plaça

Àrea funcional

Tipus

Titulació mínima exigida

Nivell de català*

Titulació mínima exigida

Nivell de català*

Peó especialista

Producció

Vacant Fixa

Graduat Escolar o equivalent

A2

Graduat Escolar o equivalent

A2

Auxiliar administratiu/iva

Administrativa

Vacant Fixa

Batxiller o FP grau mitjà a la família d'Administració o 2 anys d'experiència en el lloc de feina.

B1

Batxiller o FP grau mitjà a la família d'Administració o 2 anys d'experiència en el lloc de feina.

B1

Oficial 3a Taller

Taller

Vacant Fixa

FP grau mitjà en manteniment de vehicles i mecànic o altres titulacions de grau mitjà que inclogui les següents especialitats: en electricitat i electrònica, planxa i pintura, electromecànica/oleohidràulica, soldadura manteniment de vehicles i mecànic; o 2 anys d'experiència en el lloc de feina.

A2

FP grau mitjà en manteniment de vehicles i mecànic o altres titulacions de grau mitjà que inclogui les següents especialitats: en electricitat i electrònica, planxa i pintura, electromecànica/oleohidràulica, soldadura manteniment de vehicles i mecànic i 2 anys d'experiència en el lloc de feina.

A2

Conductor/ra Primera

Producció

Promoció interna

Graduat Escolar o equivalent o experiència de 2 anys com a conductor/ra 1a o C.R 1a o haver posat a disposició de l'empresa el carnet C1 amb 1 any d'antelació a la data de la convocatòria.

A2

Graduat Escolar o equivalent i haver posat a disposició de l'empresa el carnet C1 amb un any d'antelació a la data de la convocatòria i haver rebut la formació del lloc de feina.

A2

Conductor/ra Recollidor/ra 1a

Producció

Promoció interna

Graduat Escolar o equivalent o experiència de 2 anys com a conductor/ra 1a o C.R 1a o haver posat a disposició de l'empresa el carnet C1 amb 1 any d'antelació a la data de la convocatòria.

A2

Graduat Escolar o equivalent i haver posat a disposició de l'empresa el carnet C1 amb un any d'antelació a la data de la convocatòria i haver rebut la formació del lloc de feina.

A2

Conductor/ra Recollidor/ra 2ª

Producció

Promoció interna

Graduat Escolar o equivalent

A2

Graduat Escolar o equivalent

A2

Controlador/ra Mediambiental

Producció

Promoció interna

Batxiller o FP grau mitjà, o experiència de 2 anys en el lloc de feina.

B1

Batxiller o FP grau mitjà

B1

Cap de Sector

Producció

Promoció interna

Batxiller o FP grau mitjà i 5 anys de temps real treballat a l'empresa baix la condició d'indefinit/fixe.

B1

Batxiller o FP grau mitjà i 5 anys de temps real treballat a l'empresa baix la condició d'indefinit/fixe.

B1

Tècnic/ica (LD)

Administrativa

Promoció interna

Titulació universitària i 2 anys d'experiència en la plaça a convocar.

C1

Titulació universitària i 2 anys d'experiència en la plaça a convocar.

C1

Oficial 1a Administratiu/iva

Administrativa

Promoció interna

FP de grau superior o superior en la família d'Administració o 5 anys d'experiència en el lloc de feina.

B2

FP de grau superior en la família d'Administració.

B2

Oficial 2a Taller

Taller

Promoció interna

FP de grau mitjà en manteniment de vehicles o mecànic o altres titulacions de grau mitjà que inclogui les següents especialitats: en electricitat i electrònica, planxa i pintura, electromecànica/oleohidràulica, soldadura, manteniment de vehicles i mecànic o 2 anys d'experiència en el lloc de feina.

A2

FP de grau mitjà en manteniment de vehicles o mecànic o altres titulacions de grau mitjà que inclogui les següents especialitats: en electricitat i electrònica, planxa i pintura, electromecànica/oleohidràulica, soldadura, manteniment de vehicles i mecànic o 2 anys d'experiència en el lloc de feina.

A2

Oficial 1a Taller

Taller

Promoció interna

FP de grau mitjà en manteniment de vehicles o mecànic o altres titulacions de grau mitjà que inclogui les següents especialitats: en electricitat i electrònica, planxa i pintura, electromecànica/oleohidràulica, soldadura, manteniment de vehicles i mecànic o 5 anys d'experiència en el lloc de feina.

A2

FP de grau mitjà en manteniment de vehicles o mecànic o altres titulacions de grau mitjà que inclogui les següents especialitats: en electricitat i electrònica, planxa i pintura, electromecànica/oleohidràulica, soldadura, manteniment de vehicles i mecànic o 5 anys d'experiència en el lloc de feina.

A2

* o haver-lo superat en altres convocatòries d'EMAYA, o haver realitzat a EMAYA un curs de nivell de català igual o superior, i haver-lo superat satisfactòriament o amb aprofitament (per la qual cosa ha de presentar certificat amb el logotip de la Fundación Tripartita). En cas de no tenir acreditat el nivell de català, es farà una prova de nivell que serà obligatòria superar-la per a ser apte.

Les condicions i requisits establerts d'aquestes bases s'hauran de posseir durant la presentació de sol·licituds i mantenir-se fins el moment de la incorporació a la plaça vacant.

Es podran acordar el compliment d'altres requisits específics que guardin relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques a desenvolupar.

5. Sol·licituds

Les persones interessades hauran d'emplenar el model de sol·licitud, que en el cas de les places de nova creació, estarà disponible al web d'EMAYA, i a les places de promoció interna estarà disponible al Portal de l'Empleat.

La presentació de sol·licituds, requisits i mèrits es realitzarà segons indiquen les convocatòries.

Per a ser admeses i prendre part en el procés selectiu les persones interessades hauran de presentar els requisits assenyalats a les bases generals i a les bases específiques de cada procés.

A cada convocatòria s'indicarà la forma i/o ordre de presentació de la documentació relativa al procés.

Per a la cobertura de places fixes, el termini de presentació de sol·licituds serà de deu (10) dies naturals, a comptar a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria i per les places de promoció interna serà de cinc (5) dies naturals, a comptar a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria. Quan el darrer dia de termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

6. Admissió de persones aspirants

Una vegada expirat el termini de presentació de sol·licituds es publicaran les llistes provisionals de les persones admeses i excloses, amb indicació de la causa d'exclusió si escau.

Es considerarà causa d'exclusió automàtica del procés la falta de veracitat en les dades i documents presentats.

La documentació original es podrà sol·licitar de forma presencial en qualsevol moment del concurs i prèviament a la contractació, qualsevol falsedat derivada d'ella serà motiu d'expulsió del present concurs oposició, de la borsa de treball, i de qualsevol procés selectiu futur.

En atenció a la Llei de protecció de dades i per la identificació de les persones candidates, les llistes constaran, com a mínim, d'un número de registre i 4 dígits del seu DNI o NIE (***DNI1**) a totes les publicacions.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si es produeixen, possibilitar la seva esmena en temps i forma, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren a la relació de persones excloses sinó, a més, que consten a la relació pertinent de persones admeses.

Per esmenar el possible defecte o acompanyar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a comptar des de la publicació de la relació indicada. De no presentar-se esmenes, al·legacions o reclamacions, i una vegada revisades les mateixes pel Tribunal Qualificador, es publicarà la llista definitiva de persones admeses i excloses.

S'estableix un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la publicació de la llista definitiva per a la presentació d'al·legacions i/o impugnacions al mateix.

7. Cobertura de places

Les vacants o llocs de nova creació a cobrir amb caràcter fixe es cobriran amb la corresponent borsa de treball atenen al següent: el 80% per ordre d'antiguitat (temps real treballat) a la seva àrea funcional, i l'altre 20% per concurs oposició.

Les vacants de promoció interna es proveiran de la següent manera:

 • El 50% per antiguitat (temps real treballat) d'entre els treballadors/res de l'àrea de Qualitat Urbana dintre de la seva àrea funcional (excepte aquells treballadors/res que tenguin al seu expedient informes justificatius en contra sempre que hagin estat degudament motivats i prèviament debatuts sense necessitat d'arribar a acord a la Comissió Paritària) que reuneixin els requisits i siguin aptes pel lloc de feina.
 • L'altre 50% mitjançant concurs oposició, al qual podran accedir des de qualsevol àrea funcional pertinents a la secció de Qualitat Urbana.

Les convocatòries de places vacants es realitzaran de major a menor grup professional o categoria, amb la finalitat de potenciar la promoció interna.

7.1. Antiguitat

Es computa a l'efecte d'antiguitat per la cobertura de places fixes i promoció interna, el temps real treballat, fins el primer dia de la data d'inscripció de la convocatòria de places.

Per la cobertura de places vacants fixes: computa l'antiguitat generada a l'àrea funcional. Aquesta podrà no coincidir amb la seva antiguitat total a l'Empresa.

Per la cobertura de places per promoció interna: computa l'antiguitat total a l'Empresa. Excepcionalment, no es computa dintre d'aquesta antiguitat total la generada en una àrea funcional amb motiu d'una recol·locació per restriccions laborals.

Per la determinació de l'àrea funcional a la que està adscrita la persona treballadora, com a referència, serà aquella en la que estigués prestant servei el 01.01.2018 (producció/taller/administració), excepte que hagi canviat l'àrea funcional amb posterioritat a la data anteriorment indicada.

El mateix dia de publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses, es publicarà una llista provisional per ordre d'antiguitat. L'antiguitat (temps real treballat) es comptarà fins el primer dia d'inscripció de la convocatòria.

Es concedeix un termini de 3 dies hàbils per a revisió i esmena de l'antiguitat.

Finalitzat aquest termini, i realitzada la prova de català per qui no l'hagin acreditat, es publicarà la llista definitiva per antiguitat en temps real treballat, i les persones candidates per quota d'antiguitat que reuneixin els requisits.

S'estableix un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la publicació de la llista definitiva per a la presentació d'al·legacions i/o impugnacions al mateix.

Les persones que obtinguin plaça, seran cridades a realitzar el reconeixement mèdic obligatori per a determinar la seva aptitud.

En cas d'empat, s'atorgarà a la persona que tengui més antiguitat segons l'anteriorment exposat, a l'àrea funcional. De persistir l'empat, la persona que formi part del col·lectiu subrepresentat per gènere a aquesta convocatòria.

7.2. Concurs Oposició.

7.2.1. – Desenvolupament del procés selectiu

Els exercicis de la fase d'oposició seran els que estiguin prevists en les bases específiques de les diferents convocatòries. El Tribunal ha de respectar rigorosament el tenor literal que descrigui el contingut de cada exercici, així com subjectar-se al temari que en el seu cas s'hagi pogut preveure.

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única, i seran excloses de les proves selectives qui no comparegui, excepte en els casos degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

En qualsevol moment el Tribunal podrà requerir a les persones aspirants que acreditin la seva identitat.

Els membres del Tribunal seran responsables d'adoptar les mesures més idònies en totes les proves escrites amb la finalitat de garantir al màxim la correcció anònima dels exercicis, excepte en els casos en que per tractar-se de proves orals, físiques o similars no sigui possible.

7.2.2. – Proves

Les bases específiques de la convocatòria establiran el sistema de puntuació dels exercicis, així com la puntuació mínima per a superar cada prova y el temps de durada aproximat de les mateixes. El tribunal qualificador avaluarà les proves teòriques i les pràctiques, exceptuant entre altres, els exercicis d'idiomes i la prova psicotècnica d'aptituds o de competències, o de conducció, si n'hi hagués, que seran realitzades per personal tècnic qualificat a aquest efecte.

Amb caràcter general, els exercicis seran obligatoris i tendran caràcter eliminatori i es cuidarà especialment que hi hagi connexió entre el tipus de proves a superar i les tasques que hagin de desenvolupar en els lloc de feina convocats.

Entre la data de la publicació de la convocatòria i la data de l'examen transcorreran, com a mínim 30 dies naturals. En els processos en el que puguin existir prova de caràcter físic o en la que la part física pugui ser determinant, s'hauran d'establir criteris de valoració diferenciats per gènere.

La qualificació dels exercicis es farà d'acord amb els criteris que es determinen en cada cas a les bases específiques. Per altra part, els tribunals acordaran els criteris específics de correcció de cada un dels exercicis, en funció de l'especificitat del seu contingut, amb caràcter previ a la seva realització.

Les proves teòriques seran tipus test de 50 preguntes amb 3 alternatives de resposta de les que només una és correcta o una d'elles és la més correcta. Les respostes correctes sumen i les errònies es penalitzen, les preguntes que no es contesten ni sumaran ni restaran. La puntuació corresponent a les respostes correctes i a les respostes errònies, vendrà determinada a les bases específiques.

A part de les 50 preguntes, s'inclouran 5 preguntes de reserva que es tendran en compte únicament en cas de que sigui necessari anular alguna pregunta i que hauran de ser contestades per les persones concursants.

Els exercicis d'idiomes, si escau, i les proves d'aptitud psicotècnica o competències es podran valorar com a apte o no apte, o es podran també qualificar, establint-se a les bases específiques si aquests es qualificaran o només es valoraran com apte o no apte. El Tribunal Qualificador únicament verificarà el correcte desenvolupament de les proves d'aptitud o competències i d'idiomes i avalarà els resultats.

Per a efectuar la reclamació oportuna o sol·licitar la revisió dels exercicis, les persones interessades disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de la llista provisional. No obstant això, les convocatòries podran preveure la realització successiva dels exercicis d'un procés selectiu en un o més dies consecutius, en aquest cas, el termini per a reclamar o sol·licitar la revisió de cada exercici s'atorgarà de forma conjunta al final de les proves, i la participació de les persones aspirants a cada prova no serà condicionada a la superació de l'anterior sense que es puguin considerar obtinguts drets de cap tipus a les persones aspirants que superin un exercici posterior a un suspès. Als efectes esmentats es facilitarà la vista dels exercicis propis a les persones aspirants.

Les revisions o reclamacions sol·licitades a la prova d'aptitud psicotècnica o de competències, conducció i d'idiomes recauran sobre el Tribunal Qualificador que podrà ser assistit per personal tècnic qualificat que ha avaluat la prova.

Una vegada realitzades les revisions, es publicarà llista definitiva amb els resultats i qualificacions en la fase d'oposició. S'estableix un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la publicació de la llista definitiva per a la presentació d'al·legacions i/o impugnacions al mateix.

7.2.3. – Mèrits, presentació de documents i puntuació final

Per accedir a la fase de mèrits, serà necessari haver superat la fase d'oposició.

En les convocatòries de concurs-oposició, els mèrits que es valoraran a la fase de concurs, i que vendran referits a la data de termini de presentació d'instàncies, hauran de presentar-se en la forma que indiquen les convocatòries, en el termini de 5 dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació de la llista definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició.

Únicament es valoraran aquells mèrits que estiguin adequadament i clarament acreditats d'acord amb els barems de la fase de concurs. Els mèrits adduïts i no justificats per les persones aspirants en la forma indicada no seran valorats.

L'acreditació dels serveis prestats a EMAYA, serà realitzada d'ofici pel Tribunal en base a les dades que figuren en els arxius i base de dades de l'àrea de Recursos Humans d'EMAYA.

Els mèrits, inclosa l'antiguitat, es puntuaran fins a la data de l'inici de la inscripció a la convocatòria.

L'acreditació dels treballs realitzats en entitats públiques empresarials (entitats de dret públic sotmeses al dret privat), en consorcis, en fundacions del sector públic, en empreses societàries del sector públic i en empreses privades es farà mitjançant el certificat de vida laboral, i l'acreditació de la categoria i de les funcions fetes en el contracte laboral o nòmines, acta de conciliació davant TAMIB o resolució judicial, o certificat de funcions emès per un organisme públic o d'anàloga naturalesa.

El percentatge de puntuació de la fase de mèrits respecte de la puntuació total del concurs oposició es determinarà a cada base específica, sense que, en cap cas, determini per si mateixa el resultat del procés selectiu.

Aquesta fase es realitzarà una vegada finalitzada la fase d'oposició i no serà eliminatòria. El Tribunal avaluarà els mèrits presentats per les persones aspirants en la forma que determinen les respectives convocatòries.

El Tribunal valorarà els mèrits acreditats per les persones aspirants, en la forma indicada a les bases generals, d'acord amb el barem de mèrits establert en les bases específiques. Els mèrits per a ser valorats hauran d'haver-se complit completament en la data d'inici del termini per a la seva presentació (data del primer dia d'inscripció de la convocatòria). No es valorarà cap mèrit amb data posterior a aquesta data.

El Tribunal no valorarà cap mèrit que no hagi estat acreditat en el termini indicat i en la forma establerta en la convocatòria.

Pel que fa a les titulacions, només es puntuaran les de més nivell, sense ser sumatoris, excepte que expressament es contempli en les bases específiques. Únicament es puntuaran els títols obtinguts als efectes acadèmics, pel que no es comptabilitzaran com a mèrit ni equivalències de títols a efectes laborals o professionals, ni certificats de professionalitat. Es valoraran en les bases específiques o bases de la convocatòria les titulacions i/o cursos orientats cap a la conservació i gestió del medi i els recursos naturals i qualitat ambiental en les empreses i administracions.

En cap cas es valoraran com a mèrits les assignatures de titulacions acadèmiques, ni els cursos que hagin format part com exercici d'un procés selectiu. No es puntuarà cap acció formativa si no s'acredita el número d'hores i si no va degudament firmada i segellada. La forma d'acreditació serà mitjançant copia per ambdues cares del títol (anvers i revers).

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada en qualsevol dels dos idiomes oficials de les Illes Balears, en cas contrari, no serà tinguda en compte.

Per a valorar els punts de l'experiència professional, es distingirà l'experiència en el mateix lloc de feina els següents trams:

1. Experiència demostrada en EMAYA, es puntuarà 0,007 punts per dia treballat.

2. Experiència demostrada empresa pública, (o taller de vehicles de recollida de residus i/o neteja viària) es puntuarà 0,006 punts per dia treballat.

3. Experiència demostrada en empresa privada, (o taller de vehicles, ferreria, caldereria, per aquestes especialitats) es puntuarà 0,005 punts per dia treballat.

En qualsevol dels trams, es podrà arribar al màxim de punts destinat al mèrit de l'experiència.

Una vegada realitzades les revisions dels mèrits es publicaran els resultats definitius. S'estableix un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la publicació de la llista definitiva per a la presentació d'al·legacions i/o impugnacions al mateix.

7.3. Acta Final i Contractació

La puntuació final vendrà determinada per la suma de les fases d'oposició i concurs de mèrits.

Una vegada obtinguda la puntuació final, les persones candidates que poguessin aspirar a ocupar la plaça vacant seran citades al Servei Mèdic que, després del reconeixement i proves addicionals necessàries realitzades, indicarà l'aptitud o no dels que aspiren; si la persona candidata es declarada apta i sense restriccions (excepte personal amb discapacitat) tendran caràcter de definitius els resultats finals obtinguts.

S'estableix un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la publicació de l'acta final per a la presentació d'al·legacions i/o impugnacions al mateix.

En cas d'empat en la puntuació final s'atorgarà a la persona que formi part del col·lectiu subrepresentat per gènere en aquesta convocatòria.

En el cas de no resultar en aquest moment aptes sense restriccions, les persones concursants quedarien eliminades i ocuparia el seu lloc la següent en la puntuació final i que resultés apta segons la quota d'antiguitat o de concurs oposició. En cas de renúncia a la plaça, no superació del període de prova, o per qualsevol altra circumstància que impliqui que la persona guanyadora no agafi la plaça, ocuparà el seu lloc la següent persona de la llista definitiva que hagi superat el procés selectiu sense plaça, segons la quota d'antiguitat o de concurs oposició, es a dir, per la quota per la que la persona guanyadora va accedir a la plaça.

​​​​​​​8. Contingut mínim de les bases de les convocatòries

Les bases de la convocatòria de les places vacants a cobrir, recollirà un compendi del que s'estableix en les bases generals i les bases específiques per a cada tipus de lloc de feina i es redactaran utilitzant un llenguatge no sexista i inclusiu.

a. Objecte de la convocatòria i número de places a convocar.

b. Compromís d'EMAYA amb la igualtat. El Pla d'Igualtat de l'Empresa podrà incorporar en les convocatòries accions i mesures amb l'objectiu d'eliminar possibles desigualtats i qualsevol discriminació, directa o indirecta, entre homes i dones en l'Empresa.

c. Nomenament del Tribunal Qualificador.

d. Requisits generals i específics. Els requisits específics seran els que vagin directament relacionats amb el perfil del lloc de feina de la convocatòria.

e. Sol·licitud de participació. En la que es farà constar la data d'inici i finalització del període d'inscripció.

f. Persones admeses i excloses.

g. Provisió de places per antiguitat.

h. Prova de català (si escau). Es procurarà que la data de realització coincideixi amb la data de realització de la resta de proves.

i. Provisió de places per concurs oposició per a places fixes vacants. Desenvolupament selectiu. (si escau) constarà dels següents elements de valoració i ponderació i es concretaran a les seves corresponents bases específiques:

1. Proves eliminatòries 60%

2. Mèrits 40%

3. Puntuació final

j. Provisió de places per concurs oposició per la promoció interna. Desenvolupament del procés selectiu. (si escau) constarà dels següents elements de valoració i ponderació i es concretaran a les seves bases específiques:

1. Proves eliminatòries 60%

2. Mèrits (Antiguitat 20%, formació, experiència i titulació 20%)

3. Puntuació final

Les bases específiques no seran objecte de modificació, excepte l'actualització i revisió de temaris o texts que s'indicaran en les bases de les convocatòries. Es podrà modificar, prèvia comunicació al Comitè d'Empresa, si es detecta alguna errada, algun punt contrari a la legalitat o que dificulti el desenvolupament del procés selectiu.

9. Incidències

El Tribunal queda autoritzat per a resoldre els dubtes que es puguin presentar i prendre els acords necessaris per el bon ordre del procés selectiu en tot el no previst en les bases genèriques i/o específiques.

10. Publicació, comunicacions i terminis

Totes les comunicacions sobre processos selectius de concurs oposició es publicaran:

 • Al web d'EMAYA per a convocatòries externes.
 • A la Intranet per a convocatòries internes.

Per al còmput dels terminis reflectits com a dies hàbils en les presents bases generals, s'entendran els compresos entre el dilluns i el divendres, per la qual cosa el dissabte es considera dia no hàbil. Els dies naturals s'entendran els compresos entre el dilluns i diumenge.

11. Termini d'impugnació de les bases de les convocatòries

Queda establert el termini d'un mes per a la impugnació de les bases de les convocatòries, a comptar des de la data de la seva publicació.

12. Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable

EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.

Finalitat

Gestionar el concurs oposició regulat en les presents bases i avaluar els perfils de les persones candidates amb la finalitat de cobrir les necessitats dels llocs vacants.

Legitimació

La participació en aquest concurs oposició implica l'acceptació plena per les persones sol·licitants de les presents bases, amb autorització expressa per al tractament de les seves dades i la publicació de resultats en els mitjans que l'empresa consideri.

La legitimitat del tractament està basada en el desenvolupament de la relació precontractual i en l'interès legítim d'EMAYA als efectes de comprovar la veracitat de la documentació presentada.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte d'obligació legal.

Drets

Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, això com altres drets, com s'explica en la informació addicional.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades al nostre web <https://www.emaya.es/politica-de-privacitat/> o sol·licitar-la en paper a les oficines centrals al c/ de Joan Maragall, 3, 07006 Palma.

13. Llocs de lliure designació

Aquestes bases no regiran ni afectaran a les places de provisió per lliure designació per l'empresa que es recullen a l'article 28 del Conveni Col·lectiu del sector de sanejament públic, neteja viària, regs, recollida, tractament i eliminació de residus, neteja i conservació de clavegueram, vigent en cada moment.

Les vacants de “Cap de Sector” i les de llocs de feina que requereixin de titulació universitària i que impliquen comandament, es cobriran pel mecanisme de promoció interna especificat en les presents bases i a les seves bases específiques. De quedar desertes aquestes vacants, es podrà cobrir pel procés de selecció extern.

Quan les necessitats organitzatives de l'empresa així ho requereixin, l'Empresa podrà assignar de forma temporal funcions de Cap de Sector, a aquelles persones que, hagin superat amb èxit un concurs-oposició per la cobertura per promoció interna d'aquesta categoria professional, no hagin obtingut plaça, sent que aplicarà en aquesta designació l'alternança entre les primeres posicions de les persones que hagin superat el procés per la quota d'antiguitat i les que ho hagin superat per la quota de concurs-oposició.

14. Aprovació, registre i publicació de les Bases Generals

Aquestes Bases Generals i tot el seu contingut, han estat acordades en el si de la Mesa de Negociació del Conveni Col·lectiu de Qualitat Urbana el 10 de desembre de 2021, data en la que entrarà en vigor.

S'acorda facultar i donar el mandat a la Sra. Isabel Llull, cap de Relacions Laborals amb DNI 34111010V per a que realitzi els tràmits necessaris pel registre i publicació en el BOIB de les presents Bases Generals de les convocatòries per a cobrir places vacants mitjançant processos selectius com a part integrant del Conveni col·lectiu d'EMAYA – Qualitat Urbana 2018-2019 (Annex V).