Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 165972
Acord del Ple del Consell de Mallorca de 10 de febrer de 2022 de modificació de la plantilla del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials corresponent a l’any 2022 (Expedient administratiu núm. 5/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en data 10 de febrer de 2022, aprovà inicialment la proposta d'acord de la Presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de modificació de la Plantilla del personal del IMAS, corresponent a l'any 2022 (Expedient administratiu núm. 5/2021), que fou exposada al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 28 de 22 de febrer de 2022, la qual es transcriu a continuació:

«Proposta d'acord

Primer. APROVAR inicialment el projecte de modificació de la vigent plantilla de personal de l'IMAS de l'exercici 2022 expedient 5/2021, que tindrà efectes de l'1 de gener de 2022, en els termes que es recullen a continuació i elevar-lo al Ple per acordar-se l'aprovació:

AFEGIR A LA PLANTILLA DEL PERSONAL ANY 2022:

PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA: TÈCNICA

CLASSE: TÈCNIC-A SUPERIOR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

TÈCNIC-A SUPERIOR METGE/METGESSA DEL TREBALL

A1

1

TÈCNIC-A SUPERIOR INFORMÀTICA

A1

2

TÈCNIC-A SUPERIOR SOCIOLOGIA

A1

1

SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS

CLASSE: PERSONAL D'OFICIS/MESTRE-A

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

PERSONAL D'OFICIS / MESTRE-A MESTRE DE TALLER

C1

1

MODIFICAR DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ANY 2022:

ON DIU:

PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA: TÈCNICA

CLASSE: TÈCNIC-A SUPERIOR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

TÈCNIC-A SUPERIOR

A1

8

SUBESCALA: ADMINISTRATIVA

CLASSE: ADMINISTRATIVA

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

ADMINISTRATIU-IVA

C1

11

SUBESCALA: AUXILIAR

CLASSE: AUXILIAR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

AUXILIAR

C2

65

SUBESCALA: SUBALTERNA

CLASSE: SUBALTERN-A

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

SUBALTERN-A

AP

21

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA: TÈCNICA

CLASSE: TÈCNIC-A SUPERIOR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

TÈCNIC-A SUPERIOR

A1

48

TÈCNIC-A SUPERIOR PSICOLOGIA

A1

31

TÈCNIC-A SUPERIOR PEDAGOG/A

A1

5

SUBESCALA: TÈCNICA

CLASSE: TÈCNIC-A MITJÀ

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

TÈCNIC-A MITJÀ

A2

56

TÈCNIC-A MITJÀ EDUCADOR SOCIAL

A2

38

TÈCNIC-A MITJÀ DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL

A2

34

TÈCNIC-A MITJÀ INFERMER/INFERMERA

A2

25

TÈCNIC-A MITJÀ INFORMÀTICA(TÈCNIC/A)

A2

4

TÈCNIC-A MITJÀ AJUDANT-A D'ARXIU

A2

1

SUBESCALA: TÈCNICA

CLASSE: TÈCNIC-A AUXILIAR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

TÈCNIC-A AUXILIAR INFORMÀTICA

C1

3

TÈCNIC-A AUXILIAR GESTIÓ DE PERSONAL

C1

2

TÈCNIC-A AUXILIAR GUIA INTÈRPRET DE LLENGUATGE DE SIGNES

C1

2

SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS

CLASSE: PERSONAL D'OFICIS/ MESTRE-A

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

PERSONAL D'OFICIS / MESTRE-A OFICIAL

C1

5

PERSONAL D'OFICIS / MESTRE-A CUINER-A DE PRIMERA

C1

3

SUBESCALA: TÈCNICA

CLASSE: TÈCNIC/A AUXILIAR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

TÈCNIC-A AUXILIAR CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

C2

178

SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS

CLASSE: PERSONAL D'OFICIS/ AJUDANT-A

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

PERSONAL D'OFICIS / AJUDANT-A AUXILIARS EDUCATIUS

C2

25

SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS

CLASSE: PERSONAL D'OFICIS/ OFICIAL-A

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

PERSONAL D'OFICIS / OFICIAL-A CUINER-A DE PRIMERA

C2

7

PERSONAL D'OFICIS / OFICIAL-A OFICIAL

C2

6

PERSONAL D'OFICIS / OFICIAL-A COORD. DE SERVEIS/GOVERNANTA

C2

1

SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS

CLASSE: PERSONAL D'OFICIS/ OPERARI-A

 

 

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

PERSONAL D'OFICIS / OPERARI-A PERSONAL DE SERVEIS

AP

115

PERSONAL D'OFICIS / OPERARI-A ZELADOR-A

AP

10

HA DE DIR:

PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA: TÈCNICA

CLASSE: TÈCNIC-A SUPERIOR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

TÈCNIC-A SUPERIOR

A1

14

SUBESCALA: ADMINISTRATIVA

CLASSE: ADMINISTRATIVA

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

ADMINISTRATIU-IVA

C1

15

SUBESCALA: AUXILIAR

CLASSE: AUXILIAR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

AUXILIAR

C2

70

SUBESCALA: SUBALTERNA

CLASSE: SUBALTERN-A

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

SUBALTERN-A

AP

22

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA: TÈCNICA

CLASSE: TÈCNIC-A SUPERIOR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

TÈCNIC-A SUPERIOR

A1

54

TÈCNIC-A SUPERIOR PSICOLOGIA

A1

34

TÈCNIC-A SUPERIOR PEDAGOG/A

A1

6

SUBESCALA: TÈCNICA

CLASSE: TÈCNIC-A MITJÀ

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

TÈCNIC-A MITJÀ

A2

60

TÈCNIC-A MITJÀ EDUCADOR SOCIAL

A2

48

TÈCNIC-A MITJÀ DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL

A2

42

TÈCNIC-A MITJÀ INFERMER/INFERMERA

A2

31

TÈCNIC-A MITJÀ INFORMÀTICA(TÈCNIC/A)

A2

6

TÈCNIC-A MITJÀ AJUDANT-A D'ARXIU

A2

2

SUBESCALA: TÈCNICA

CLASSE: TÈCNIC-A AUXILIAR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

TÈCNIC-A AUXILIAR INFORMÀTICA

C1

4

TÈCNIC-A AUXILIAR GESTIÓ DE PERSONAL

C1

4

TÈCNIC-A AUXILIAR GUIA INTÈRPRET DE LLENGUATGE DE SIGNES

C1

3

SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS

CLASSE: PERSONAL D'OFICIS/ MESTRE-A

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

PERSONAL D'OFICIS / MESTRE-A OFICIAL

C1

1

PERSONAL D'OFICIS / MESTRE-A CUINER-A DE PRIMERA

C1

1

SUBESCALA: TÈCNICA

CLASSE: TÈCNIC/A AUXILIAR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

TÈCNIC-A AUXILIAR CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

C2

186

SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS

CLASSE: PERSONAL D'OFICIS/ AJUDANT-A

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

PERSONAL D'OFICIS / AJUDANT-A AUXILIARS EDUCATIUS

C2

30

SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS

CLASSE: PERSONAL D'OFICIS/ OFICIAL-A

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

PERSONAL D'OFICIS / OFICIAL-A CUINER-A DE PRIMERA

C2

9

PERSONAL D'OFICIS / OFICIAL-A OFICIAL

C2

13

PERSONAL D'OFICIS / OFICIAL-A COORD. DE SERVEIS/GOVERNANTA

C2

3

SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS

CLASSE: PERSONAL D'OFICIS/ OPERARI-A

 

 

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

PERSONAL D'OFICIS / OPERARI-A PERSONAL DE SERVEIS

AP

119

PERSONAL D'OFICIS / OPERARI-A ZELADOR-A

AP

11

ELIMINAR / SUPRIMIR DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ANY 2022

PERSONAL FUNCIONARI

SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS

CLASSE: PERSONAL D'OFICIS/ MESTRE-A

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

PERSONAL D'OFICIS / MESTRE-A COORD. DE SERVEIS/GOVERNANTA

C1

3

AFEGIR A LA PLANTILLA DEL PERSONAL ANY 2022:

PERSONAL LABORAL

Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia Ca'n Clar i Son Bru

 

CATEGORIES

(*)

NIVELL

 

TOTAL

Tècnic/a titulat/da superior

 

1

Tècnic/a titulat/da superior medicina

 

1

Tècnic/a titulat/da superior psicologia

 

1

Tècnic/a titulat/da superior farmàcia

 

1

Tècnic/a titulat/da de grau mitjà infermeria

 

12

Tècnic/a titulat/da de grau mitjà treball social

 

1

Tècnic/a titulat/da de grau mitjà fisioteràpia

 

3

Tècnic/a titulat/da de grau mitjà teràpia ocupacional

 

1

Tècnic/a de grau mitjà

 

2

Administratiu/va

 

1

Governant/a

 

1

Tècnic/a d'animació sociocultural

 

1

Animador/a sociocultural

 

1

Auxiliar administratiu/va

 

2

Auxiliar de recepció

 

7

Auxiliar tècnic/a sociosanitària

 

14

Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria

 

65

Netejador/a

 

22

Peó

 

1

PERSONAL LABORAL

Residència Miquel Mir

CATEGORIES

(*)

NIVELL

 

TOTAL

Metge/metgessa

 

1

DUI

 

2

Fisioterapeuta

 

1

Tècnic/a auxiliar d'infermeria

 

16

Auxiliar administratiu

 

1

Cuiner/a

 

2

Ajudant/a de cuina

 

1

Rentaplats

 

1

Netejador/a

 

3

Porter

 

1

Treballador/a familiar

 

1

Segon. Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública de 15 dies hàbils comptadors de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 112.3 de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i també a l'art. 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals».

Transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entén aprovat definitivament l'acord anterior, segons preveu l'article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i l'article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Contra aquest acord d'aprovació definitiva, que exhaureix la via administrativa, els interessats legitimats a què es refereix l'article 170.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, poden interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la publicació d'aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

- Així mateix, es fa públic que la modificació de la Relació de Llocs de Feina de l'IMAS (Expedient administratius núm. 10/2021, 11/2021, 12/2021, 13/2021 i 14/2021) que afecta parcialment a aquesta modificació de la plantilla del personal de l'IMAS (Expedient administratiu núm. 5/2021), es va aprovar mitjançant Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 10 de febrer de 2022 i es va publicar al BOIB núm. 29 de 24 de febrer de 2022.

Respecte al (*) «NIVELL» de personal laboral de la Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia Ca'n Clar i Son Bru i de la Residència Miquel Mir ja consten a l'apartat «GRUP» de la relació de llocs de feina de personal laboral procedent de la Fundació (Decrets 57/2017 i 58/2017, BOIB Núm. 153 de 16/12/2017) i de la relació de llocs de feina de personal laboral de la Residència Miquel Mir (BOIB NÚM. 107, DE 30 D'AGOST DE 2018), publicades al BOIB núm. 29 de 24 de febrer de 2022 (Exp. 14/2021), d'acord a cada categoria/especialitat.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica del document (21 de març de 2022)

La consellera executiva de Drets Social i presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Biguer