Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 165730
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del certificat de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’Asociación Parálisis Cerebral de Baleares (ASPACE) i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000032011986)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.La Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de l'ASOCIACION PARALISIS CEREBRAL DE BALEARES (ASPACE) aprovà la modificació del Conveni col·lectiu.

2. El 21 de febrer de 2022, José Antonio Rodado García, en representació  de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu, va sol·licitar el registre, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu modificat.

Fonaments de dret

1.L'article 90.3 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

2. El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Inscriure i dipositar el Conveni col·lectiu modificat de l'ASOCIACION PARALISIS CEREBRAL DE BALEARES (ASPACE), en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears.

2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

3.Fer constar que la versió castellana del text és l'original signada pels membres de la Comissió Negociadora i que la versió catalana n'és una traducció.

4.Publicar el Conveni en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 22 de març de 2022

La directora general de Treball i Salut Laboral

Virginia Abraham Orte

Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

(BOIB 97/2019)

 

 

INTERPRETACIONS I ACLARIMENTS DEL CONVENI COL·LECTIU DE ASPACE

ÀMBIT D'APLICACIÓ FUNCIONAL I PERSONAL

ART. 1

Actualment Fundació Aspace Balears.

Des de l'1 de gener de 2020 el Conveni Col·lectiu de la Fundació Aspace i els nous acords afectaran a tot el personal de la Fundació Aspace. Els temes que no estan recollits en el Conveni Col·lectiu de la Fundació Aspace es regirà pel XV Conveni Col·lectiu General d'Atenció a Persones amb Discapacitat. En relació als convenis, no es modifica la situació de les mestres en paga de llegat.

RESPECTE A LES CONDICIONS MÉS BENEFICIOSA

ART. 4

Sempre que estiguin recollides en aquest conveni i/o recollides expressament noves condicions podent aquestes ser inferiors.

ANTIGUITAT – COMPLEMENT DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL.

ART. 10

El plus d'antiguitat vigent fins al 31.12.13 serà denominat Complement AD. Personam.

El límit del 60% serà calculat considerant el total dels plusos d'Antiguitat, Complement AD. Personam i Complement de desenvolupament professional o per qualsevol complement que el substitueixi.

El complement N2 (que substitueix al CDP) no anirà lligat a valoració per competències, només a la permanència i antiguitat meritada.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

ART. 11

Es finançarà solament la formació inclosa en el Pla de Formació aprovat per Direcció.

CAPÍTOL CINQUÈ

ART. 12

Es lliuraran cada any: 2 samarretes de màniga llarga, 2 de màniga curta. Dessuadora cada 3 anys. Independentment podrà posar-se a disposició del personal adquirir peces addicionals a preu especialment avantatjós o de cost.

Una vegada avaluades les preferències del personal i la seva comoditat, es defineix com a uniformitat d'obligat compliment:

• Samarreta del servei corresponent.

• Pantalons: propi del treballador/a, de color negre, de disseny lliure. Llarg o tipus bermuda fins al genoll.

• Sabates: propis del treballador/a, de disseny lliure però cobert i subjecte.

• Dessuadora corporativa d'ús lliure.

JORNADA LABORAL

ART. 13

El personal que realitzi fins a 6 hores diàries de treball efectiu no tindrà temps de descans, excepte que coincideixi amb horari de menjador segons el que s'estableix en l'article 19 o per motius de salut. Les persones que de forma continuada treballin 6 o més hores tindran un descans de 15 minuts i per a les quals treballin 7 o més hores seguides serà de 30 minuts. Els 40 minuts als quals es refereix l'article fan referència a una jornada completa que coincideixi amb horari de menjar.

La jornada laboral del personal assignat al servei de residència serà per torns i amb un total de 1.720 hores/any.

 

VACANCES

ART. 14

Per a facilitar el càlcul es transforma en dies laborables, per tant, per a els/as treballadors/as incorporats a partir de 01.01.2014 el període de vacances anuals retribuïdes serà de 25 dies laborables, excepte per als qui no haguessin completat un any de servei en l'empresa, els quals gaudiran del nombre proporcional de dies al temps treballat. Els períodes vacacionals es gaudiran com a mínim per setmanes completes.

Per al personal assignat al servei de residència els 25 dies laborables es gaudiran en períodes mínims de 14 dies (2+3 setmanes o 2+2+1 si l'organització del servei ho permet). A l'efecte de selecció d'aquests períodes, es comptaran com a dies laborables de la setmana de dilluns a divendres. Els períodes de vacances no es poden iniciar en dies lliures. Es comptaran com a hores de vacances les hores setmanals segons el contracte de treball. No es poden gaudir vacances en període de Nadal excepte per necessitat del servei.

El personal contractat amb anterioritat a l'1 de gener de 2014 gaudirà de vacances escolars per Nadal i per Setmana Santa i 40 dies naturals a l'estiu. En cas de baixa, aquest personal no deixarà de computar aquest període com a vacances, no podent ser recuperades en altres moments, per gaudir de vacances en períodes fixos i determinats de l'any excepte que l'inici de la baixa per incapacitat temporal sigui anterior a l'inici del període fix anual de les vacances.

PERMISOS, LLICÈNCIES I EXCEDÈNCIES

ART. 15

A partir de l'1 de gener de 2020 es disposarà d'un màxim de 3 dies d'assumptes propis durant l'any natural. Per cada sexenni completat a partir de l'1 de gener de 2020 se sumarà un dia més d'assumptes propis, fins a acumular un màxim de 6 dies d'assumptes propis. Addicionalment, es disposarà de 20 hores/any per a assistir a consultes mèdiques d'especialistes tant del propi treballador com de fills menors de 14 anys, fills amb discapacitat, pares i familiars a càrrec en situació de dependència. Aquestes hores també podran ser gaudides per a assistència a reunions de seguiment acadèmic per a fills menors de 16 anys. Així mateix podran utilitzar-se per a assistir a consultes d'atenció primària per a aquells treballadors que no disposin de professional sanitari fora del seu horari laboral. Aquest permís haurà de ser comunicat i justificat a l'empresa a fi de garantir el correcte funcionament del centre i/o servei.

Excepte per al personal que, fins i tot corresponent-li, hagi optat per no cobrar el complement N1 i mantenir els 5 dies d'assumptes propis com a màxim i 12 hores per a consultes mèdiques.

El personal de pagament delegat continua gaudint dels 5 dies d'assumptes propis i 12 hores per a consultes mèdiques.

El personal assignat al servei de residència no disposarà de dies d'assumptes propis però sí del complement N1 complet (al qual correspongui i calculat en funció d'antiguitat, jornada, etc.). El personal de residència disposarà igualment de les 20 hores/any per a assistir a consultes mèdiques d'acord amb les condicions indicades per al personal general a partir de 2020.

S'ha establert un criteri objectiu per a la concessió els dies d'assumptes propis:

◦ No poden coincidir dues persones el mateix dia per categoria i servei. El personal assignat a més d'un servei haurà de sol·licitar-lo a les responsables de cada servei.

◦ No es poden sol·licitar amb més de 60 dies d'antelació.

◦ En cas de coincidir tindrà preferència el que ho hagi sol·licitat formalment abans (el personal podrà acordar canviar entre ells aquests dies avisant a Direcció/Coordinació al més aviat possible del canvi final).

◦ En cas necessari, per circumstàncies especials d'un servei, podran rebutjar-se els dies d'assumptes propis, fins i tot havent-se ja autoritzat.

◦ Davant la possibilitat que sorgeixin imprevistos, emergències, etc. personals es recomana guardar dies d'assumptes propis per si són necessaris en algun moment.

Per als qui no haguessin completat un any de servei en l'empresa, es disposarà del nombre proporcional de dies d'assumptes propis al temps treballat.

Els dies d'assumptes propis deuran en tot cas utilitzar-se per anys naturals, no sent acumulables a altres anys.

S'amplien a un màxim de 20 hores/any les hores previstes per a consultes mèdiques del treballador/a. Excepte per al personal que, fins i tot corresponent-li, hagi optat per no cobrar el complement N1 i mantenir els 5 dies d'assumptes propis com a màxim i 12 hores per a consultes mèdiques. A més:

• Es facilita també per a fills/as fins a 14 anys

• S'inclouen tutories escolars de fills/as fins a 16 anys

• Una vegada esgotades, seran permís no retribuït les absències que no derivin en baixa laboral

• Atenció primària si no hi ha fora de l'horari laboral.

• Queda ampliat a cònjuge i familiars fins a primer grau de consanguinitat i afinitat (pares/sogres, germans i fills del treballador/a).

Aquest permís haurà de ser comunicat i justificat a l'empresa a fi de garantir el correcte funcionament del servei. Es computarà el temps d'absència des que abandoni el seu lloc de treball fins que el reprengui de manera efectiva. Serà obligatori presentar justificant mèdic i signar per part del treballador/a indicant l'hora de sortida i d'arribada al Centre per a la seva incorporació al seu lloc.

En cas d'haver esgotat el crèdit per a possibles consultes, el treballador/a podrà absentar-se per dies complets fent ús de dies d'assumptes propis, i si no li quedessin disponibles podrà sol·licitar dies de permís no retribuïts. Per als qui no haguessin completat un any de servei en l'empresa, es disposarà del nombre proporcional d'hores al temps treballat.

LLICÈNCIES

ART. 17

Tots els treballadors de la Fundació Aspace disposaran de les següents llicències:

a) Els 18 dies per matrimoni comptaran des del dia natural del matrimoni o fins a un màxim de 7 dies naturals abans. Per acord amb l'entitat es pot posposar aquest permís (que serà sempre gaudit de manera ininterrompuda o en un màxim de 2 períodes) sempre que els responsables dels serveis considerin que no perjudica a aquest.

b) A partir d'1 gener de 2020 el permís de paternitat és de 12 setmanes i comptaran des del dia natural del naixement. Si hi hagués alguna modificació s'aplicarà el que indiqui la legislació vigent.

c) Seran 5 dies laborables que des del dia del fet causant podran ser discontinus fins a completar el nombre màxim de dies mentre persisteixi el fet causant i sempre que es mantingui l'hospitalització en qualsevol dels casos. Si rep l'alta hospitalària deixarà de considerar-se que es manté el fet causant i en conseqüència ja no aplicaran els dies de permís que poguessin quedar pendents. El personal assignat al servei de residència o un altre que es regeixi per torns, disposarà de 5 dies naturals continus que comptaran des del primer dia laborable del treballador després del dia en què es produeixi el fet causant.

Es disposarà també d'aquests dies en cas d'acompanyament a parents malalts terminals, fins a segon grau consanguinitat o afinitat, en els dies finals que requereixin cures pal·liatives en domicili.

Es disposaran de 2 dies naturals en cas d'intervenció quirúrgica sense hospitalització si precisa repòs domiciliari.

d) Els 2 dies naturals podran ser discontinus fins a completar el nombre màxim de dies mentre persisteixi el fet causant que en cas de domicili es considera un total de 6 mesos des que es comunica formalment el canvi de domicili a RRHH.

h) Per a qualsevol altre permís o llicència s'estarà al que es disposa en el XV Conveni Col·lectiu General d'Atenció a Persones amb Discapacitat i/o l'Estatut dels Treballadors.

Quan una mateixa llicència coincideix en: el Conveni Col·lectiu de Aspace, XV Conveni Col·lectiu General d'Atenció a Persones amb Discapacitat i Estatut dels Treballadors, no es podran sumar els dies. Prevalen els dies indicats en el Conveni de Aspace.

MANUTENCIÓ, DIETES, TRANSPORT I DESPLAÇAMENTS

ART. 20

Si la factura/tiquets supera les quantitats indicades solament s'abonarà com a màxim fins a aquestes quantitats.

BAIXES DE MALALTIA

ART. 23

Quan es parla de base de cotització s'entén: Base IRPF. En tot cas, es complementarà fins al 100% del brut de la nòmina del mes anterior de la baixa.

A partir de l'1 de gener de 2020 es complementen igual que en el conveni nacional:

• 1a baixa percebrà el 100% fins al final de la baixa

• 2a baixa els 3 primers dies el 60%, fins al final de la baixa el 75%

• A partir de la 3a baixa no s'abonarà complement addicional

L'absència per causes mèdiques sempre haurà d'estar justificada amb una baixa laboral (a presentar abans dels 3 primers dies amb data des del primer dia). Es recorda que es disposa de 20 hores per a consultes mèdiques i que, en cas d'haver esgotat el crèdit per a possibles consultes, el treballador/a podrà absentar-se per dies complets fent ús de dies d'assumptes propis, i si no li quedessin disponibles podrà sol·licitar dies de permís no retribuïts.

CAPÍTOL DESÈ

ART. 24

A partir de l'1 de gener de 2020 es modifica aquest complement per una ajuda puntual de 500 euros per naixement o adopció legal. Haurà de ser sol·licitat pel treballador/a a el departament de RRHH i presentar el corresponent llibre de família abans dels dotze mesos des del naixement o adopció.

REVISIÓ SALARIAL

ART. 36

Els increments salarials ho seran dels salaris base de les taules salarials establertes en el conveni, no de tots els salaris base ja superiors inclosos en nòmines.

TAULA SALARIAL

Grup professional

Salari d'entrada

(Salari base)

Grup II

Personal Titulat

Titulat nivell 3

Titulat nivell 2

1.750,00

1330,00

Grup III

Personal

Tècnic

Tècnic Superior nivell 1

Tècnic

Tècnic Auxiliar 2019

Tècnic Auxiliar 2020

Tècnic Auxiliar 2021

1225,00

990,00

900,00

900,00

930,00

Grup IV

 

Operari

Operari*/ Auxiliar 2019

Operari*/ Auxiliar 2020

Operari*/ Auxiliar 2021

737,00

774,00

800,00