Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Núm. 165634
Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 23 de març de 2022 per la qual es prorroga la veda anual per a la pesca recreativa des de terra a la Reserva Marina de l’Illa del Toro

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 22 d'octubre de 2015, en el marc de la cinquena reunió de la Comissió de Seguiment de les Reserves Marines de l'Illa del Toro i de les Illes Malgrats, es va posar de manifest la necessitat de limitar la pesca recreativa des de terra, atesa la massificació d'aquesta pràctica, les dificultats per controlar-la, la degradació ambiental que provoca i el risc que implicava per al busseig recreatiu. És per això que, una vegada oïda la Comissió de Seguiment i revisada la proposta amb els sectors afectats, es va proposar l'aprovació d'una veda temporal.

2. En data 1 de desembre de 2015 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 178) la Resolució del director general de Pesca i Medi Marí per la qual s'establia una veda anual per a la pesca recreativa des de terra, per al període comprès entre l'1 d'abril i el 30 de setembre a partir de l'any 2016 fins al 2018.

3. En vista dels resultats favorables de l'establiment de la veda, en particular la reducció substancial d'ormejos abandonats en el fons i enganxats per les roques, el Servei de Recursos Marins proposa prorrogar-la per evitar la degradació ambiental que provoquen i el risc que representen els fils de niló per al busseig recreatiu.

Fonaments de dret

1. L'article 4 de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 28 de maig de 2004 per la qual s'estableix la Reserva Marina de l'Illa del Toro, compresa entre es Clot des Moro, l'Illa del Toro i Cala Rafalbeig, assenyala que la Direcció General de Pesca, actualment Direcció General de Pesca i Medi Marí, podrà establir períodes de veda per a la pesca artesanal i recreativa i limitacions d'activitats per tal de preservar els recursos marins i pesquers en funció dels resultats del seguiment científic.

2. L'article 2.10.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació exerceix, entre d'altres, la competència en matèria de recursos marins.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Prorrogar, per un període de tres anys, de l'any 2022 fins al 2024, la veda per a la pesca marítima recreativa des de terra a la Reserva Marina de l'Illa del Toro, de l'1 d'abril al 30 de setembre.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 23 de març de 2022

El director general de Pesca i Medi Marí Juan Mercant Terrasa