Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 169180
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF Formentera en matèria de formació i assessorament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb allò previst a l'article 48 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, es fa públic el següent conveni: 

“Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF de Formentera per formació, coordinació amb l'àrea de Comerç del Consell Insular de Formentera, assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria a l'illa de Formentera 

Formentera, 22 de març de 2022

Parts

D'una part, la Sra. Ana Juan Torres, qui actua en nom i representació del Consell Insular de Formentera, amb CIF Núm. P-0702400-C i amb domicili social a la plaça de la Constitució núm. 1, de Sant Francesc Xavier, en virtut de l'Acte del Ple del Consell Insular de Formentera de data 15 d'octubre de 2021, i d'acord amb l'article 136 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Formentera (ROC), la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general i la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, autoritzada per l'acord de Comissió de Govern de 18 de febrer de 2022. 

I d'altre part, el Sr. José Miguel Mayans Serra, com a President de l'ASSOCIACIÓ INTERSECTORIAL DE PETITS I MITJANS EMPRESARIS DE FORMENTERA, (d'ara en endavant, PIMEF), amb el CIF G07631229 i amb domicili a efectes de notificacions, al carrer d'Isidor Macabich núm. 2 de Sant Francesc Xavier 07860 a Formentera, essent nomenat per aquest càrrec en l'Acta de l'Assemblea General extraordinària de la PIMEF, de data 20 de novembre de 2015, segons l'establer als seus Estatuts, de data 30 de juny de 1993. 

Antecendents 

1.- Que el Consell Insular de Formentera (d'ara en davant, CIF) té com objectius, entre d'altres, donar suport a les empreses de Formentera i, especialment, protegir la petita i mitjana empresa; millorar-ne la gestió, augmentar-ne la competitivitat, potenciant la innovació, el disseny, la qualitat, la promoció, i la formació. 

2.- La PIMEF té entre els seus objectius, establir relacions amb Entitats i Organismes tant de caràcter públic com de privat, gestionant davant l'Administració Pública l'establiment de mesures que suposin beneficis del sector. 

És per això que dins d'aquestes finalitats s'inclou la realització de projectes d'actualització de conceptes i estratègies de màrqueting aplicades per les PIMEF al sector de comerç, i oferir les eines necessàries que permetin al comerç de Formentera dinamitzar la seva activitat, poder créixer al mercat en un context de màxima competència. 

3.-Les jornades formatives es duran a terme durant la temporada d'hivern que es la de menor activitat empresarial de l'any 2022, per tal de que un major nombre de persones es puguin beneficiar de les accions formatives. Les principals branques d'actuació, serien: comerç, restauració i serveis. Les accions formatives que es duran a terme aniran encaminades a proporcionar coneixement sobre: 

  • Les diferents eines de tecnologies, informació i comunicació que ajuden positivament en el desenvolupament i viabilitat de les empreses i dels seus treballadors.
  • La importància de potenciar la qualitat del servei per a oferir una bona competitivitat i obtenir una correcta satisfacció de les necessitats dels clients. 

4. Un altre dels aspectes que la PIMEF té la voluntat d'oferir al Consell de Formentera, és un servei d'assessorament als ciutadans de l'illa. La PIMEF es troba integrada dins de la Federació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (PIMEEF), la qual, des de l'any 2000 disposa de personal qualificat i preparat, per oferir dia a dia els serveis d'assessorament als associats , els quals s'ofereixen mitjançant els següents organismes, i són els següents:

 

Creació d'empreses.

Des de l'1 novembre 2001 hi ha el Gabinet d'Auto ocupació i Assessoria a Noves petites i mitjanes empreses. Ajuda a crear la seva pròpia empresa a totes aquelles persones emprenedores de les illes d'Eivissa i Formentera. El seu principal objectiu és el de fomentar i promoure la creació d'empreses a través del Gabinet de Creació i Consolidació d'empreses, oferint informació i assessorament per a la posada en marxa de les idees de negoci.

El Gabinet funciona amb cita prèvia. Des del gabinet d'Auto ocupació s'ha assessorat i recolzat en la creació d'empreses en sectors tan variats com comerç, serveis, indústria i construcció. No solament es destina aquest servei a persones emprenedores, sinó que també s'han prestat serveis d'assessorament a petites i mitjanes empreses que han requerit algun tipus d'assessorament (ja sigui per tenir algun dubte concret, o per tenir interès a desenvolupar noves línies de negoci o millorar la gestió de la pròpia empresa). El servei es porta a terme per dos economistes col·legiats.

Departament de Comerç.

Desenvolupa una intensa activitat tant en l'apartat d'informar i assessorar el petit comerç com l'hora de defensar els seus interessos com a col·lectiu. El serveis es porta a terme per un tècnic que porta més de deu anys al capdavant del departament de comerç. 

Gabinet Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals.

Les principals línies d'actuació són les següents:

Assessorament, tant als empresaris com als treballadors, resolent aquells dubtes o problemes particulars de cada un, donant resposta a les seves consultes via telefònica, via correu electrònic, fax o mitjançant reunions mantingudes al despatx. 

Informació sobre la modalitat preventiva més adequada a cada empresa, sobre les obligacions i responsabilitats dels empresaris, difusió de la normativa de prevenció de riscos laborals, etc.

Assistència tècnica per a l'elaboració de documentació preventiva.

Promoció del compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals.

Organització i impartició de cursos bàsics de prevenció per tal de capacitar empresaris i treballadors, de diferents sectors, per desenvolupar les funcions previstes en el RD. 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 

5.- Tasques a desenvolupar per la Gerent de PIMEF amb la Conselleria de Comerç del Consell Insular de Formentera 

Comerç: Seguiment de la targeta “Compra a casa”, captació de més comerços i empreses de serveis per adherir-se al programa, realització de mes targetes, gestió de la web www.compraacasa.com. Així com a la realització d'altres accions conjuntes amb la conselleria.  

Així com col·laboració, difusió, informació amb diferents projectes conjunts amb el Consell i la Pimef (Medi ambient, mobilitat participació ciutadana etc....) 

6.- Que el resultat que es vol aconseguir per part de la PIMEF és, en primer lloc, que l'empresariat que encara no ho hagi fet, prengui consciència de la situació actual del mercat quant a factors com ara competència, els canvis en el consumidor i l'evolució de l'entorn; i en segon lloc, que prengui contacte amb les eines i estratègies al seu abast, i que un percentatge molt important no utilitza per desconeixement. Així, a partir d'aquestes jornades es podran detectar altres necessitats específiques de formació de l'empresarial de Formentera. 

7.- Que el CIF vol col·laborar amb aquest projecte, perquè l'empresarial de Formentera pugui tenir la mateixa formació que a la resta de les illes. Les dues parts ens reconeixem mútuament plena capacitat i representació per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents 

Clàusules 

1.Objecte 

El CIF i la PIMEF acorden l'organització de les jornades de formació i dels serveis citats als antecedents d'aquest conveni, així com els serveis que tindran lloc a l'illa de Formentera durant l'any 2022. 

2.Obligacions del Consell Insular de Formentera 

El CIF aportarà la quantitat de 22.000 € a la PIMEF, en concepte de subvenció directa nominativa, amb càrrec a la partida pressupostària 1.430.48000 dels pressupostos generals per l'any 2022, com a suport econòmic a les citades jornades. Aquesta quantitat serà pagada, una vegada finalitzades i havent-ne presentat, per part de la PIMEF, una memòria justificativa de les actuacions, abans del 30 de desembre de l'any 2022. 

3.Obligacions de la PIMEF  

En Compliment del que disposa l'article 11 del decret legislatiu 2/2005, de 25 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, la PIMEF queda sotmesa, entre d'altres, a les obligacions següents: 

 -Dur a terme les activitats o la inversió o adoptar el comportament que fomenta la concessió de la subvenció. 

-Presentar abans de 30 de desembre de 2022, els documents acreditatius de la justificació de la subvenció. 

-Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans competents. 

-Notificar al CIF qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte inicialment presentat, en relació a les actuacions subvencionables. 

-La PIMEF es compromet a fer incloure els logos del Consell Insular de Formentera, en tots aquells actes de difusió i en el material divulgatiu que es faci als esmentats esdeveniments. 

-Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que sigui aplicable. 

-Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control. 

-Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 44 d'aquesta Llei. 

4.Concordança amb altres subvencions 

La PIMEF haurà d'informar al Consell Insular de Formentera, a través de l'òrgan competent en la matèria, la subvenció o subvencions que rebi per a la mateixa finalitat. En aquesta comunicació farà constar els diners obtinguts, així com totes les condicions aplicables. 

En cap cas, la quantia total de les subvencions podrà superar el cost total de l'activitat, ja que si és així, la subvenció concedida per aquesta Corporació es reduirà de manera proporcional. 

5.Justificació de la subvenció  

La data màxima de justificació per part de la PIMEF serà el dia 30 de desembre de 2022. Els fons percebuts s'hauran de destinar a actuacions i programes que es duguin a terme entre l´1 de gener i el 15 de desembre de 2022. 

La documentació que s'haurà d'aportar és la següent: 

a)Acreditació d'estar al corrent de pagament de totes les obligacions tributàries i davant de la seguretat social, o autorització en favor del CIF, perquè pugui sol·licitar els certificats necessaris davant el Ministeri d'Economia i Hisenda i el Departament d'economia i Hisenda de la Comunitat Balear.

b)Pressupost d'ingressos i despeses realitzades, en el que s'haurà d'incloure el compte justificatiu de despeses que de conformitat amb el que estableix l'article 72 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, contindrà la documentació següent: 

-Una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document acreditatiu de la despesa, la seva data d'emissió, el seu import i la seva data de pagament.

-Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i la documentació acreditativa del pagament.

-Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat actuacions del programa, amb indicació del seu import i la seva procedència. 

c)Una memòria indicativa de les activitats realitzades. S'hi adjunta un exemplar de les publicacions, els fulletons o la propaganda que s'hagi realitzat per difondre l'activitat subvencionada. 

6.Reintegrament de la subvenció 

S'estableix l'obligació per part de la PIMEF de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió, i en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 44 del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears. 

A més a més, el CIF es reserva el dret a disminuir proporcionalment la seva aportació, en el supòsit d'incompliment parcial del Conveni, o bé en el cas que les despeses justificades no arribin al total de les despeses pressupostades. 

7.Vigència 

Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura fins al 30 de desembre de 2022, englobant totes les accions formatives gratuïtes realitzades per PIMEF des de l'1 de gener fins el 15 de desembre de 2022. 

El conveni es resoldrà si es donen les següents causes: 

-Incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signants, o d'ambdues.

-La dissolució de l'entitat que subscriu el Conveni.

-L'anul·lació o la revocació de l'acte de concessió de la subvenció.

-Impossibilitat material o legal de complir les obligacions que es deriven de l'objecte del conveni.

-Denúncia de qualsevol de les parts, manifestada per escrit amb una antelació mínima d'un mes abans l'acabament de la vigència del conveni.

-Per mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit. 

8.Procediment d'atorgament de la subvenció i naturalesa del present conveni 

El present conveni té naturalesa administrativa i constitueix l'instrument a través del qual es canalitza una subvenció pel procediment de concessió directa previst a l'article 7.1 c) del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, i en l'article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, perquè s'acrediten raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari que dificulten la seva convocatòria pública, d'acord amb els informes que consten a l'àrea de Comerç del Consell Insular de Formentera. 

9. Normativa d'aplicació 

En el no previst en el present conveni, caldrà ajustar-se al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en sintonia amb el que va significar el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 del Consell Insular de Formentera, aprovat a la sessió plenària de 24 de juny de 2016 i publicat al BOIB núm. 93, de 23-07-2016, el Pla Estratègic de Subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera publicat al BOIB núm. 47, d'11-04-2019, el Pla Estratègic de Subvencions per a l'any 2020-2021 publicat al BOIB núm. 4 de 9 de gener de 2021, i en particular vist el propi Pressupost general del Consell Insular de Formentera per a l'any 2022 (BOIB núm. 13, de 25 de gener de 2022), i d'acord així mateix amb el que estableix l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 10 i següents del seu Reglament, així com atès l'establert a l'article 6 i concordants del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, aplicable a les Illes Balears. 

I en prova de conformitat amb tot l'exposat anteriorment, signen aquest document en dos exemplars. 

Presidenta del Consell Insular                         President de la PIMEF

Sra. Ana Juan Torres                                       Sr. José Miguel Mayans Serra

 

Davant meu, el Secretari accidental,               

Joan Ferrer Yern  

 

Segueixen les signatures (...)”.  

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Formentera, amb data de signatura electrònica (23 de març de 2022)

La presidenta del Consell Insular de Formentera Ana Juan Torres