Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 165735
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Brillosa, SL (codi de conveni 07100462012017)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 4 de febrer de 2020, la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de l'empresa Brillosa, SL acordà, entre d'altres coses, l'ampliació del termini de vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2024 i subscriví la corresponent acta de la reunió.

2. L'11 de febrer de 2020, Jaime Salvador Sitjar Ramis, en representació de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu, sol·licità el registre, el dipòsit i la publicació del l'acta esmentada.

Fonaments de dret

1. L'article 90.3 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

2. El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Inscriure i dipositar l'acta de l'acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de l'empresa Brillosa, SL de 4 de febrer de 2020, en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears.

2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

3. Ordenar la traducció del text a la llengua catalana i fer constar que la versió castellana del text és l'original signada per la Comissió Negociadora i que la versió catalana n'és una traducció.

4. Publicar l'Acta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (24 de març de 2022)

La directora general de Treball i Salut Laboral Virginia Abraham Orte Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball (BOIB 97/2019)

 

Acta núm. 2/20 de reunió de la comissió negociadora del conveni col·lectiu de l'empresa Brillosa, S.L.

A Palma, a 4 de febrer de 2020, sent les 11.30 hores, es reuneixen en la seu l'Empresa BRILLOSA, S.L. d'una part el seu Director gerent Sr. Antonio Massó Bennasar amb DNI 43040980E i la subdirectora Catalina Perelló amb DNI 78206482-J i d'una altra part els membres del Comitè d'Empresa Dª Antonia Balaguer, Dª Ruslana Kyfchuk, Dª Mª Paulina com a comissió delegada del Comitè d'Empresa, amb plena capacitat per a negociar, constituint-se de nou en comissió negociadora del Conveni Col·lectiu de l'Empresa, reconeixent-se totes dues parts plena capacitat legal per a negociar sota el principi d'autonomia de voluntat donin les parts i de bona fe.

En la reunió del 31 de gener de 2019 es va delegar en la citada comissió delegada la possibilitat de continuar negociant els assumptes exposats aquell dia, per la qual cosa es continua sota el mateix esperit negociador.

Respecte dels salaris, l'Empresa realitza una nova proposta consistent en els següents salaris i complements:

Grup professional / Categoria

Salario base mensual

Salari any (14 pagues)

Valor hora extra

Complemento hora treballada en festiu

Valor hora complement-ària

Valor hora nocturna treballada

I) Directius

 

 

 

 

 

 

I.1. Titulat/a universitari

1661 €

23.254 €

14,58 €

6,63 €

13,25 €

13,91 €

I.2. Altres directius/ves

1.368 €

19.152 €

12,00 €

5,46 €

10,91 €

11,46 €

II) Administratius/ves

1.127 €

15.778 €

9,89 €

4,50 €

8,99 €

9,44 €

III) Comandaments intermedis

 

 

 

 

 

 

III.1. Encarregat/da General

1.267 €

17.738 €

11,12 €

5,05 €

10,11 €

10,61 €

III.2. Supervisor/a

1.191 €

16.674 €

10,45 €

4,75 €

9,50 €

9,98 €

III.3. Encarregat/da de zona

1.083 €

15.162 €

9,50 €

4,32 €

8,64 €

9,07 €

III.4. Responsable de grup o equip

1.009 €

14.126 €

8,85 €

4,02 €

8,05 €

8,45 €

IV) Operaris/es

 

 

 

 

 

 

IV.1. Especialista conductor, especialista instal·lador, comercial, jardiner/a, oficial d'oficis varis

994 €

13.216 €

8,28 €

3,77 €

7,53 €

7,91 €

IV.2. Netejador/a, ajudant d'oficis varis, conductor/a, magatzemer, conserge, hostessa

903 €

12.642 €

7,92 €

3,60 €

7,02 €

7,56 €

IV.3. Auxiliar de serveis, peó, ordenança, formant

882 €

12.348€

7,74 €

3,52 €

6,86 €

7,39 €

Als anteriors salaris se li addicionaran els següents plusos, en import mensual referit a jornada completa, per a les categories IV.2 i IV.3:

 • Plus de vestuari: 6€
 • Plus de puntualitat: 25€
 • Plus de transport: 15€
 • Plus de qualitat: 30€

Respecte de la Paga de Beneficis continua amb la proposta inicial d'abonar almenys el 50% d'una paga de salari base a partir de l'1 d'octubre de 2020, a repartir o prorratejar mensualment a compte i si finalment l'import d'aquest muntant fos superior al ja percebut es regularitzaria. Amb aquesta proposta s'aconsegueix el salari promès de 14.000€ anuals per a la categoria IV.2.

Així mateix per a la categoria IV.2, la més abundant en l'empresa, s'insereix a continuació el càlcul salarial del sou base en trams de mitja hora, per a major comprensió de les persones treballadores.

Jornada setmanal

Salari base mes

Anual

 

Jornada setmanal

Salari base mes

Anual

39,00

903,00

12.642,00

 

19,50

451,50

6.321,00

38,50

891,42

12.479,88

 

19,00

439,92

6.158,88

38,00

879,85

12.317,90

 

18,50

428,35

5.996,90

37,50

868,27

12.155,78

 

18,00

416,77

5.834,78

37,00

856,69

11.993,66

 

17,50

405,19

5.672,66

36,50

845,12

11.831,68

 

17,00

393,62

5.510,68

36,00

833,54

11.669,56

 

16,50

382,04

5.348,56

35,50

821,96

11.507,44

 

16,00

370,46

5.186,44

35,00

810,38

11.345,32

 

15,50

358,88

5.024,32

34,50

798,81

11.183,34

 

15,00

347,31

4.862,34

34,00

787,23

11.021,22

 

14,50

335,73

4.700,22

33,50

775,65

10.859,10

 

14,00

324,15

4.538,10

33,00

764,08

10.697,10

 

13,50

312,58

4.376,12

32,50

752,50

10.535,00

 

13,00

301,00

4.214,00

32,00

740,92

10.372,88

 

12,50

289,42

4.051,88

31,50

729,35

10.210,90

 

12,00

277,85

3.889,90

31,00

717,77

10.048,78

 

11,50

266,27

3.727,78

30,50

706,19

9.886,66

 

11,00

254,69

3.565,66

30,00

694,62

9.724,68

 

10,50

243,12

3.403,68

29,50

683,04

9.562,56

 

10,00

231,54

3.241,56

29,00

671,46

9.400,44

 

9,50

219,96

3.079,44

28,50

659,88

9.238,32

 

9,00

208,38

2.917,32

28,00

648,31

9.076,34

 

8,50

196,81

2.755,34

27,50

636,73

8.914,22

 

8,00

185,23

2.593,22

27,00

625,15

8.752,10

 

7,50

173,65

2.431,10

26,50

613,58

8.590,12

 

7,00

162,08

2.269,12

26,00

602,00

8.428,00

 

6,50

150,50

2.107,00

25,50

590,42

8.265,88

 

6,00

138,92

1.944,88

25,00

578,85

8.103,90

 

5,50

127,35

1.782,90

24,50

567,27

7.941,78

 

5,00

115,77

1.620,78

24,00

555,69

7.779,66

 

4,50

104,19

1.458,66

23,50

544,12

7.617,68

 

4,00

92,62

1.296,68

23,00

532,54

7.455,56

 

3,50

81,04

1.134,56

22,50

520,96

7.293,44

 

3,00

69,46

972,44

22,00

509,38

7.131,32

 

2,50

57,88

810,32

21,50

497,81

6.969,34

 

2,00

46,31

648,34

21,00

486,23

6.807,22

 

1,50

34,73

486,22

20,50

474,65

6.645,10

 

1,00

23,15

324,10

20,00

463,08

6.483,12

 

 

 

 

Respecte al nou grup IV.3, en el cas que amb el salari basi i els complements no s'aconseguís l'import del nou SMI, l'empresa el complementarà fins a aquesta quantitat.

El Comitè d'Empresa valora positivament l'esforç de la nova proposta empresarial i l'accepta, condicionant a la resta d'assumptes a tractar.

Respecte de la pròrroga proposada per l'Empresa (31-12-2025) el Comitè considera que és excessiva i estarien disposades a la seva pròrroga solament durant 5 anys, és a dir fins al 31-12-2024, i només en els aspectes no salarials, perquè ha quedat molt clar que els salaris hauran de ser els mateixos l'any 2022 que el Conveni Provincial.

L'empresa si bé considera que aquesta proposta no és plenament satisfactòria, l'accepta a fi de mantenir un bon clima laboral, quedant per tant acordada la pròrroga del Conveni Col·lectiu actual fins al 31 de desembre de 2024. Així, la clàusula o article 3r dirà:

Article 3r.- Àmbit temporal. La vigència del conveni col·lectiu serà des de l'1 de juliol de 2016 fins al 31 de desembre de 2024, sense perjudici de la data de publicació en el Butlletí Oficial corresponent.

La denúncia del conveni col·lectiu s'efectuarà amb dos mesos d'antelació a la data de finalització per qualsevol de les parts mitjançant escrit del qual es justificarà la recepció. La denúncia del Conveni suposarà la ultra activitat del Conveni que acabi durant un termini màxim de dos anys. No obstant això, les parts negociadores podran pactar una pròrroga temporal del present conveni col·lectiu

Quant a millores socials, l'empresa planteja alguns aspectes que el Comitè d'Empresa considera positius, concretant-se el següent:

 1. Implantació definitiva del portal “empleado” i formació gratuïta d'aquest, així com ajuda en la utilització en tot moment.
 2. Assegurances mèdiques privades amb condicions bones negociades.
 3. Descomptes en viatges, a través d'acords amb empreses clients.
 4. Col·laboració amb la Fundació Vicente Ferrer a l'Índia, mitjançant pla de formació o un altre tipus d'ajudes.
 5. Ordinador a la seva disposició en l'oficina per al seu ús personal de treballs burocràtics: bancs, correus, instàncies, etc. I igualment wifi disponible.
 6. Gaudi d'instal·lacions esportives mitjançant acords amb preus rebaixats.

La concreció d'aquestes millores, s'anirà desenvolupant en el si de la comissió de millores socials.

I havent aconseguit un ple acord, i sent les 13:07h, totes dues parts signen la present acta en el lloc i data a dalt indicats.