Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Nomenament assessora de comunicació de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 2252 - Pàgina 11191

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Nomenament com a funcionaria de carrera Tècnica Auxiliar d’Arxiu del personal funcionari de l’Ajuntament de Palma, pertanyent a l’Escala de l’Administració Especial, Subescala serveis especials, Classe comeses especials , grup C, subgrup C1

    Número de registre 2253 - Pàgina 11192

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Cessament i nomenament assessora de comunicació de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 2256 - Pàgina 11193

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 2250 - Pàgina 11194

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, de les proves selectives convocades per a l’ingrés a diversos cossos facultatius superiors de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb indicació dels llocs i de la data de realització del primer exercici pel torn lliure

    Número de registre 2220 - Pàgines 11195-11223

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es modifica la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure , al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 2222 - Pàgines 11224-11225

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 21 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria metge/metgessa d’admissió i documentació clínica corresponent a la gerència de Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2268 - Pàgines 11226-11240

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de març de 2022 per la qual es modifica la relació de membres del Tribunal Qualificador de la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa (C1), de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 2280 - Pàgina 11241

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de març de 2022 per la qual es corregeixen les errades de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de març de 2022 per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari fix de les categories de metge/metgessa de Família en Equips d'Atenció Primària, metge/metgessa d’Urgències d’Atenció Primària i facultatiu/facultativa especialista en Pediatria i Puericultura d’Àrea i en Equips d’Atenció Primària

    Número de registre 2289 - Pàgines 11242-11244

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Resolució per la que s’acorda aprovar la relació d’aspirants que han superat el procés selectiu per cobrir una plaça vacant de la categoria de subinspector o subinspectora per promoció interna

    Número de registre 2276 - Pàgines 11245-11246

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació de la llista definitiva de les persones integrants del borsí de Tècnic/a Auxiliar d’Arxiu del personal funcionari de l’Ajuntament de Palma pertanyent a l’Escala de l’Administració Especial, Subescala serveis especials, Classe comeses especials , grup C, subgrup C1, corresponent a la taxa d’estabilització de la feina temporal de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

    Número de registre 2254 - Pàgina 11247

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació de la llista definitiva de les persones integrants del borsí d’inspector/a de Consum, Comerç i Mercats del personal funcionari de l’Ajuntament de Palma, pertanyent a l’Escala de l’Administració Especial, Subescala serveis especials, Classe comeses especials , grup C, subgrup C1, corresponent a la taxa d’estabilització de la feina temporal de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2017

    Número de registre 2255 - Pàgina 11248

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Bases que han de regir el concurs per a la creació d´una borsa de treball de tècnic/ superior en educació infantil amb carácter laboral temporal de l´Ajuntament de Puigpunyent

    Número de registre 2296 - Pàgines 11249-11255