Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 23 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts adreçats al funcionament d’agrupacions empresarials innovadores de les Illes Balears

    Número d'edicte 11778 - Pàgines 62863-62886

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 11809 - Pàgines 62887-62888

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 11811 - Pàgines 62889-62893

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 29 de desembre de 2022 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l’aprovació i implementació de Zones de Baixes Emissions a les Illes Balears dins les actuacions previstes en el «Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears» en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número d'edicte 11915 - Pàgines 62894-62910

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 29 de desembre de 2022 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment d’actuacions combinades d’energies renovables i eficiència energètica en edificis i llars vulnerables dins les actuacions previstes en el “Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número d'edicte 11919 - Pàgines 62911-62939

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 11937 - Pàgines 62940-62945

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de la concessió de subvencions relatives a la convocatòria destinada a ajuntaments i mancomunitats de municipis de les Illes Balears, que siguin titulars de serveis d’estades diürnes integrats a la Xarxa pública d’atenció a la dependència, per a l’adquisició de vehicles de transport adaptat per a persones majors en situació de dependència

    Número d'edicte 11782 - Pàgines 62946-62948

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’exclou a una entitat i es concedeix una subvenció i autoritza i disposa la despesa a favor de la resta d’entitats presentades a la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària i entitats que desenvolupen projectes d'accés a esdeveniments culturals de persones en situació de risc social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2022, per accions a realitzar durant el 2023

    Número d'edicte 11894 - Pàgines 62949-62953

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Col·legi d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Ponent, amb la implantació de l’educació secundària obligatòria, que passarà a denominar-se Col·legi d’Educació Infantil i Primària integrat amb Educació Secundària Obligatòria (CEIPIESO) Ponent

    Número d'edicte 11785 - Pàgines 62954-62956

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 30 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment i renovació dels concerts educatius per als cursos acadèmics 2023-2024 a 2029-2030

    Número d'edicte 11957 - Pàgines 62957-62994

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 de desembre de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació ordinària per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de la FESMAE-IB

    Número d'edicte 11824 - Pàgina 62995

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aprova la concessió i la concessió parcial de les subvencions, amb fiscalització prèvia, basades en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica, per ampliar el pressupost, la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de mercaderies per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l’increment del preu de l’energia, (BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022)

    Número d'edicte 11876 - Pàgines 62996-63000

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 13 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de la música de les Illes Balears per a l’any 2022.

    Número d'edicte 11807 - Pàgines 63001-63002

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 13 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2022.

    Número d'edicte 11808 - Pàgines 63003-63004

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 489/2022, interposat contra la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la CAIB, (BOIB núm. 122 de 17 de setembre de 2022)

    Número d'edicte 11945 - Pàgina 63005

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s'accepta la donació d’un piano vertical, valorat en 2.000 €, al Servei de Salut de les Illes Balears destinat a l’Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència de l’Hospital Universitari Son Espases (exp. PATRIM 22/2022)

    Número d'edicte 11905 - Pàgina 63006

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’accepta la cessió temporal i gratuïta d’ús, per un termini de dotze mesos, per part de Boston Scientific Ibérica, SA, d’un làser d’holmi Lumenis Pulse 120H MOSES 2.0, a favor del Servei de Salut de les Illes Balears i destinació al Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número d'edicte 11959 - Pàgines 63007-63008

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de ple d’aprovació de la fixació del preu públic per a la prestació del servei de producció i execució d’un espectacle i actuació musical, i delegació de l’establiment dels preus públics (i de les seues modificacions) del consell insular d’eivissa en un altre òrgan, exp. tao núm. 2022/00024135q

    Número d'edicte 11739 - Pàgines 63009-63010

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa en relació amb la proposta del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, respecte a la delegació de l'aprovació del Pla estratègic de subvencions i de les seues possibles modificacions

    Número d'edicte 11788 - Pàgina 63011

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’IMAS de dia 27 de desembre de 2022 d’aprovació dels atorgaments i denegacions de les ajudes econòmiques de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials per a l’any 2021

    Número d'edicte 11887 - Pàgines 63012-63015

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 16 de desembre de 2022 de revisió del preu de la concertació del servei de centre de dia per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca, signat amb l’entitat ABDEM

    Número d'edicte 11888 - Pàgines 63016-63019

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de 16 de desembre de 2022 de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de revisió del preu de la concertació del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física

    Número d'edicte 11889 - Pàgines 63020-63023

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de 15 de desembre de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de revisió del preu de la concertació del servei de suport a l'habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, inclòs a la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca, signat amb les entitats APROSCOM i AMADIP

    Número d'edicte 11890 - Pàgines 63024-63027

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 15 de desembre de 2022 de revisió del preu de la concertació del Servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la Xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca signat amb l’entitat COORDINADORA

    Número d'edicte 11891 - Pàgines 63028-63031

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de dia 29 de desembre de 2022 de concessió d’ajudes relatives a la convocatòria pública de subvencions adreçades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d’atenció integral i promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l’any 2022

    Número d'edicte 11927 - Pàgines 63032-63033

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució del conseller executiu del departament d’Economia i Territori de dia 14 de desembre i núm. 2022/EOT/0001887 relativa a la convocatòria d’ajuts per al foment de les Races Autòctones de Menorca 2022 (concessió i pagament). Exp. 3401-2022-000001

    Número d'edicte 11955 - Pàgines 63034-63035

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució del conseller executiu del departament d’Economia i Territori de dia 29 de desembre de 2022 i núm. 2022/EOT/0001998 relativa a la convocatòria d'ajuts de minimis al teixit productiu per a l’any 2022 (concessió i pagament) Exp. 3303-2022-00001

    Número d'edicte 11956 - Pàgines 63036-63042

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució núm. 2022/BS/0001314 de data 22/12/2022 de la consellera executiva del Departament de Benestar Social relativa a la concessió d'ajuts econòmics individuals per a persones majors de 65 anys o persones amb discapacitat reconeguda per cobrir necessitats sociosanitàries del Consell Insular de Menorca corresponent a l'any 2022 (exp. 1818-2022-000001 i correlatius fins el 1818-2022-0000237)

    Número d'edicte 11934 - Pàgines 63043-63050

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució núm. 2022/BS/0001311 de data 22/12/2022 de la consellera executiva del Departament de Benestar Social relativa a la concessió d'ajuts econòmics del Consell Insular de Menorca per a estades a centres residencials terapèutics ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats corresponents a l'any 2022 (exp. 1819-2022-000001, 000002, 000003 i 000004)

    Número d'edicte 11936 - Pàgines 63051-63052

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Delegació de les atribucions de Batlia per absència

    Número d'edicte 11837 - Pàgina 63053

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Acord d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022

    Número d'edicte 11806 - Pàgina 63054

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Pla de regulació específica de l’ocupació de la via pública per extensió de l’activitat amb taules i cadires del carrer de Nuredduna i d’una secció de la plaça de Garcia Orell, en el tram per a vianants comprès entre els carrers de Uetam i de Francesc Barceló i Combis

    Número d'edicte 11918 - Pàgines 63055-63059

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Acord de reclassificació dels llocs de feina de delineant/a. Subgrup C1 a grup B de l’Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 11854 - Pàgina 63060

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Pla d’ordenació d’ocupació de la plaça de la Drassana i de la plaça de la Llotja per les terrasses de bar, cafès, cafeteries o restaurants

    Número d'edicte 11932 - Pàgines 63061-63065

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Resolució de la regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior per la qual es modifica el Pla de regulació específic de la Plaça Alexandre Jaume aprovat pel Decret 201820178 de 9 d’octubre de 2018

    Número d'edicte 11913 - Pàgines 63066-63068

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la memòria justificativa del Pla d’Ordenació de recursos humans, relatiu a la reclassificació dels llocs de feina de delineant/a

    Número d'edicte 11941 - Pàgines 63069-63072

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

   • Ajuntament de Palma. Institut Municipal d'Innovació. Oferta d'Ocupació pública de l'any 2022 de personal laboral de l'Institut Municipal d'Innovació de Palma

    Número d'edicte 11870 - Pàgines 63073-63075

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Pla normatiu de l'Ajuntament de Santanyí per al 2023

    Número d'edicte 11947 - Pàgina 63076