Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 790750
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de la concessió de subvencions relatives a la convocatòria destinada a ajuntaments i mancomunitats de municipis de les Illes Balears, que siguin titulars de serveis d’estades diürnes integrats a la Xarxa pública d’atenció a la dependència, per a l’adquisició de vehicles de transport adaptat per a persones majors en situació de dependència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 8 de novembre de 2022 es va publicar la Resolució de convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis de les Illes Balears, que siguin titulars de serveis d'estades diürnes integrats a la Xarxa pública d'atenció a la dependència, per a l'adquisició de vehicles de transport adaptat per a persones majors en situació de dependència (BOIB 144, de 8 de novembre de 2022).

2. Les entitats que figuren en la taula 1 de l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria, en el termini previst en el punt 9 de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat deu de la Resolució esmentada, han examinat les sol·licituds i han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

4. El 5 de desembre de 2022 i el 12 de desembre de 2022, el director general d'Atenció a la Dependència va emetre propostes de resolució de concessió de subvencions relatives a la convocatòria destinada a ajuntaments i mancomunitats de municipis de les Illes Balears, que siguin titulars de serveis d'estades diürnes integrats a la Xarxa pública d'atenció a la dependència, per a l'adquisició de vehicles de transport adaptat per a persones majors en situació de dependència.

5. En el termini de tres dies des de la publicació de les propostes de resolució, els ajuntaments d'Esporles, Santanyí, Campanet, Mancor de la Vall, Sant Llorenç des Cardassar, Lloseta, Santa María del Camí, Sa Pobla han acceptat les subvencions concedides, en compliment del període de tres dies hàbils atorgats a les entitats amb les sol·licituds completes i conformes per a comunicar l'acceptació o la renúncia a la proposta de resolució, segons el punt 10.6 de la convocatòria.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.122, de 2 de setembre de 2004).

5. L'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports, de 5 de març de 2021, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març de 2021).

6. El Decret 57/2019, de 19 de juliol, pel qual es disposa el nomenament dels alts càrrecs i directors generals de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 100, de 20 de juliol de 2019).

7. La Resolució de la consellera de Serveis Socials i Esports, de 3 de novembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis de les Illes Balears, que siguin titulars de serveis d'estades diürnes integrats a la Xarxa pública d'atenció a la dependència, per a l'adquisició de vehicles de transport adaptat per a persones majors en situació de dependència (BOIB núm. 144, de 8 de novembre de 2022).

La consellera de Serveis Socials i Esports dicta la següent:

Resolució

1. Aprovar la concessió de les subvencions sol·licitades, en favor dels ajuntaments i pels imports que figuren a l'annex d'aquesta resolució.

2. Autoritzar i disposar una despesa a favor dels ajuntaments que consten a l'annex de la Resolució, amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.10   (o alternativa corresponent) dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2022 i 2023.

3. El pagament de la subvenció concedida es realitzarà de conformitat amb el que disposa l'apartat 12 de la convocatòria de subvencions:

a) El primer pagament de la subvenció es farà per bestreta del 75 % de l'import concedit, una vegada dictada la resolució de concessió, sempre que hagi crèdit disponible; s'eximeix l'entitat beneficiària de presentar cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l'article 25.3.b del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de l'article 37 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

b) S'ordenarà el segon pagament, corresponent al 25 % de la subvenció, una vegada la corporació local presenti la justificació i documentació que es relaciona en el punt 12.4. de la convocatòria.

4. Publicar en el butlletí Oficial de les Illes Balears aquesta Resolució.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica: ( 22 desembre de 2022 )

La consellera d'Afers Socials i Esports

Fina Santiago Rodríguez

 

 

 

ANNEX

Llista de subvencions aprovades i quanties

 

Exp.

CIF

Ajuntament

Vehicle proposat

Cost total del vehicle (€)

Import Sol·licitat (€)

Subv. Concedida (€)

Concedit 2022 (€)

Concedit 2023 (€)

3/4/2022

P0701200H

Campanet

Opel Zafira Vivaro-e

59.917,94

58.707,94

58.707,94

44.030,96

14.676,98

3/2/2022

P0702000A

Esporles

Citröen ë-spactourer

60.985,41

60.000,00

60.000,00

45.000,00

15.000,00

3/10/2022

P0702900B

Lloseta

Opel Zafira Vivaro-e

59.917,00

58.707,00

58.707,00

44.030,25

14.676,75

3/5/2022

P0703400B

Mancor de la Vall

Opel Zafira Vivaro-e

59.917,95

59.917,95

59.917,95

44.938,46

14.979,49

3/12/2022

P0704400A

Sa Pobla

Peugeot e-expert

57.174,95

57.174,95

57.174,95

42.881,21

14.293,74

3/7/2022

P0705100F

Sant Llorenç des Cardassar

Peugeot e-expert

62.775,74

60.000,00

60.000,00

45.000,00

15.000,00

3/11/2022

P0705600E

Santa Maria del Camí

Peugeot e-expert

62.775,00

60.000,00

60.000,00

45.000,00

15.000,00

3/3/2022

P0705700C

Santanyí

Citröen ë-spactourer

60.985,41

60.000,00

60.000,00

45.000,00

15.000,00