Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 796036
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 29 de desembre de 2022 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l’aprovació i implementació de Zones de Baixes Emissions a les Illes Balears dins les actuacions previstes en el «Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears» en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Reial decret 451/2022, de 14 de juny, pel qual es regula la concessió directa d'ajuts destinats al finançament d'estratègies d'energia sostenible per a les Illes Balears i Canàries, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s'emmarca en el Pla de Recuperació, presentat pel Govern espanyol el passat 21 d'abril de 2021 i aprovat per la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID), de 13 de juliol de 2021.

El Component 7 del Pla de Recuperació, denominat específicament «Desplegament i integració de renovables», té com a objectiu, entre d'altres, la transició energètica dels territoris insulars, que presenten reptes concrets que requereixen una atenció específica.

Dins d'aquest Component 7, aquest Reial decret se centra en la inversió 2 (C7.I2), «Energia sostenible a les illes». Aquesta inversió, destinada a Illes Balears i Canàries, té per objecte respondre els reptes específics als quals s'enfronten els sistemes energètics insulars. Es considera fonamental el reforç de fermesa i gestionabilitat en la generació renovable en els territoris insulars a través del desenvolupament de noves instal·lacions de generació elèctrica, projectes singulars i estratègies per a l'energia sostenible a les illes. Aquestes mesures inclouen l'emmagatzematge com una de les principals eines que permetran garantir el subministrament i afavorir la integració d'energies renovables en aquests sistemes.

També es considera com a objectiu prioritari el desplegament de sistemes intel·ligents en xarxes, que permetin millorar el monitoratge, control i automatització, fent més efectiva la gestió de la demanda i oferint nous serveis per als consumidors.

El C7.I2 del Pla de Recuperació es basa en l'expansió del programa «Clean Energy for EU Island» en totes les illes del territori espanyol i el desenvolupament de projectes d'Smart Islands.

Tot això es planteja amb l'ànim d'accelerar la descarbonització d'aquests territoris, fomentar que es produeixin inversions en infraestructura amb emplaçaments locals, així com un desenvolupament de l'activitat industrial, empresarial i tecnològica d'aquestes regions.

El desplegament de zones de baixes emissions farà que el tipus de mobilitat es traslladi cap a un transport alternatiu a les Illes Balears, on els vehicles alternatius tindran una importància transcendental, començant pels vehicles de transport unipersonal als turismes. El creixement en la demanda de consum elèctric d'aquests transports alternatius ha de venir acompanyat de la penetració de nova capacitat de generació d'energies renovables. Això comportarà una millora en la seguretat vial i la qualitat de vida, que servirà a més per disposar d'espais lliures públics als nuclis urbans que serviran per a la convivència i com a solució innovadora en l'adaptació al canvi climàtic.

En dates 16 de febrer i 14 de març de 2022 es varen presentar els programes «Estratègia d'Energia Sostenible a les Illes Canàries» i «Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears», desenvolupats per cadascuna de les comunitats autònomes de Canàries i Illes Balears, respectivament. El Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears té com a objectiu finançar set projectes de Zones de Baixes Emissions i les seves actuacions principals. A més indica que aquestes actuacions subjectes a ajut complementaran les actuacions que el municipi de Palma ja realitza en l'àmbit del programa d'ajuts per a municipis per a la implantació de Zones de Baixes Emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El pressupost assignat per al finançament de cadascun dels programes, provinent de la C7.I2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es gestionarà en un percentatge de manera autonòmica, mitjançant convenis, convocatòries d'ajuts, licitacions o qualsevol altra modalitat que la comunitat autònoma estableixi dins de les seves competències, i en un altre percentatge de forma centralitzada, mitjançant convocatòries o altres línies d'ajuts que l'EPE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), MP, durà a terme de manera conjunta per a tots dos arxipèlags o de forma diferenciada, en funció de les actuacions a desenvolupar.

 El Reial decret 451/2022, abans esmentat, permet vehicular els fons per a aquelles actuacions a gestionar per part dels governs de Canàries i d'Illes Balears. Per això, contribueix al compliment dels objectius 119 i 120 establerts en el «Annex de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya», de data 16 de juny de 2021.

En concret, contribueix al compliment de l'objectiu 119 d'haver secundat o realitzat 500 accions, projectes o programes en el tercer trimestre de 2024, en particular: programes o oficines de dinamització; fulls de ruta insulars; projectes d'inversió o d'ajut, vinculats al programa «Smart Islands» i al programa «Energia Neta per a les Illes de la UE», així com projectes d'energies renovables o d'emmagatzematge sostenible.

Per realitzar el corresponent seguiment d'aquests objectius i assegurar el seu compliment, s'estableixen una sèrie de fites i objectius secundaris per a cada comunitat autònoma en l'annex III del Reial decret 451/2022.

El camp d'intervenció seleccionat per a la inversió, en la definició del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, és el 029 (energia renovable: solar), ja que es preveu que sigui la tecnologia amb major desplegament a les illes pel seu caràcter modular i l'elevat recurs en els arxipèlags balear i canari.

En tots aquests casos, els coeficients de contribució als objectius climàtic i ambiental (100 % i 40 %, respectivament) són iguals als del camp d'intervenció proposat, per la qual cosa es manté una correcta assignació a aquests objectius del pressupost previst en aquesta Inversió.

Aquesta inversió, com a part del Pla de Recuperació, compleix amb els requisits necessaris per ser computada amb un «coeficient per al càlcul de l'ajut als objectius climàtics» del 100 %, d'acord amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021 (DOUE 57, de 18 de febrer de 2021), pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

En compliment d'aquest Reglament (UE) 2021/241 i la seva normativa de desenvolupament, en particular la Comunicació de la Comissió Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu», així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell de 13 de juliol de 2021, totes les actuacions que es duguin a terme en compliment d'aquest Reial decret, han de respectar el denominat principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (principi DNSH, per les seves sigles en anglès, «Do No Significant Harm»), i les condicions d'etiquetatge climàtic i digital. Això inclou el compliment de les condicions específiques previstes en el Component 7, inversió 2 «Energia sostenible a les illes», en la qual s'emmarca, tant en el referit al principi DNSH com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides en els apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla.

Aquesta convocatòria s'emmarca en l'àmbit d'aplicació del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 En l'àmbit estatal cal tenir en compte l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (ambdues ordres publicades en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 234, de 30 de setembre de 2021).

L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) ha de dur a terme la coordinació i el seguiment d'aquest Programa d'ajuts.

La Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears estableix tot un serial d'obligacions perquè les administracions públiques desenvolupin models de mobilitat sostenible dins del seu territori.

L'article 60 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears estableix tot un seguit d'accions per tal que les administracions públiques promoguin una mobilitat sostenible.

La disposició addicional tercera estableix un calendari de restriccions en la circulació en funció del tipus de combustible. Si bé l'acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (BOIB núm. 170, de 19 de desembre de 2019) suspenia l'aplicació d'aquesta disposició mentre l'Estat establia la regulació corresponent prenent en consideració les circumstàncies singulars del fet insular.

 Així doncs, en l'article 14.3 de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica es va establir que els municipis de més de 50.000 habitants i els territoris insulars adoptaran abans de 2023 plans de mobilitat urbana sostenible que introdueixin mesures de mitigació que permetin reduir les emissions derivades de la mobilitat, incloent, entre d'altres, l'establiment de zones de baixes emissions abans de 2023. I defineix les zones de baixes emissions com zona de baixa emissió l'àmbit delimitat per una administració pública, en l'exercici de les seves competències, dins del seu territori, de caràcter continu, i en el què s'apliquen restriccions d'accés, circulació i estacionament de vehicles per tal de millorar la qualitat de l'aire i mitigar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, conformement a la classificació dels vehicles pel seu nivell d'emissions d'acord amb l'establert en el Reglament General de Vehicles vigent.

En l'article 10 del Reial decret 451/2022, abans esmentat, s'estableix un import total d'ajut a la comunitat autònoma de les Illes Balears de 197.000.000 euros per finançar les actuacions previstes en aquest Reial decret, que es divideixen en tres grans eixos: oficines de dinamització per a la transició energètica; ajuts per a l'impuls de la transició energètica, i el finançament de projectes innovadors.

En el programa operatiu del «Pla d'Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears» s'estableixen sis programes d'actuació, i concretament, en el programa 3 «Principals reptes de la insularitat, mobilitat sostenible, descarbonització del mar i cicle de l'aigua» s'estableix la línia d'actuació P3.L2 sobre Zones de Baixes Emissions.

La dotació prevista total del programa 3 és de 70.000.000 euros i es preveu destinar-hi 8.600.000 euros a la convocatòria pública de subvencions per a l'aprovació i implementació de Zones de Baixes Emissions.

El Decret llei 4/2022, de 30 març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna, estableix en l'article 12.3 que les convocatòries de subvencions puguin establir l'obligació de participar en el procediment de concessió exclusivament per via telemàtica.

L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008), modificada per l'Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 18 de juny de 2020 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020),estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia a les Illes Balears, entre les quals hi ha les de promoció de l'estalvi i la diversificació energètiques, la implantació d'energies renovables, la millora de l'eficiència energètica i la generació de noves tecnologies amb vista a permetre un desenvolupament més sostenible de l'ús de l'energia.

A més, l'article 7.1 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia, estableix que les subvencions regulades en aquesta Ordre s'han de concedir amb subjecció als principis d'objectivitat, transparència, publicitat i concurrència i que, com a regla general, el sistema de selecció ha de ser el de concurs, a través de la comparació en un únic procediment de totes les sol·licituds presentades, de conformitat amb els criteris objectius que estableixen aquestes bases i els específics que fixin les convocatòries.

L'article 7.3 de l'Ordre esmentada estableix que, no obstant això, la selecció de les persones o entitats beneficiàries es pot dur a terme per procediments que no són el concurs quan no siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si.

En aquests casos, les sol·licituds de subvenció es poden resoldre individualment, a mesura que entrin en el registre de l'òrgan competent, encara que no hagi acabat el termini de presentació, d'acord amb els apartats 2 i 3 de l'article 17 del Text refós de la Llei de subvencions. No obstant això, si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

L'objecte de la convocatòria és fomentar i facilitar als municipis i als territoris insulars la implementació de Zones de Baixes Emissions per tal de millorar la contaminació atmosfèrica, reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, adaptar la seva trama urbanística als efectes del canvi climàtic i reduir la dependència energètica del combustible fòssil amb cobriment de la nova demanda elèctrica a partir de les energies renovables que impulsa aquest Pla d'Inversions en Transició Energètica de les Illes Balears.

 El projecte «Impuls a la transició energètica dins el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB)» es troba inclòs dins l'annex 2 (relació de projectes declarats estratègics) de l'Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021 per qual s'aprova el Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s'hi inclouen (BOIB núm. 137, de 7 d'octubre de 2021), modificat per Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2022 (BOIB núm. 67, de 25 de maig de 2022) i per l'Acord del Consell de Govern de 10 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 132, d'11 d'octubre de 2022).

 Per tot el que s'ha exposat, vistos els informes preceptius, de conformitat amb l'article 5 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia de les Illes Balears, i l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

 Resolució

 1. Aprovar, mitjançant el procediment com despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'aprovació i implementació de Zones de Baixes Emissions a les Illes Balears dins les actuacions previstes en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE), que consta en l'annex 1 d'aquesta Resolució i la resta d'annexos adjunts.

 2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 Interposició de recursos

 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 Palma, a data de la signatura digital: ( 29 de desembre de 2022 )

 El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Juan Pedro Yllanes Suárez

 

 ANNEX 1

Convocatòria pública de subvencions, mitjançant el procediment com despesa anticipada, per a l'aprovació i implementació de Zones de Baixes Emissions a les Illes Balears dins les actuacions previstes en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE)

Primer

Objecte

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular els ajuts per a l'aprovació i implementació de Zones de Baixes Emissions a les Illes Balears. Aquesta convocatòria es tramita mitjançant el procediment com despesa anticipada.

2. Els fons d'aquesta convocatòria procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, del Programa de Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i estan finançats per la Unió Europea – Next Generation EU (Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021).

3. Aquesta convocatòria s'engloba dins dels paquets d'actuació de la inversió 2 (I2), Energia sostenible a les illes, del Component 7 (C7), Desplegament i integració d'energies renovables dins les actuacions previstes en el «Pla d'Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears».

4. Es compleix amb les exigències establertes en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

 Segon

Beneficiaris

 1. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les entitats locals de les Illes Balears, ajuntaments i consells insulars.

 2. Atès que són entitats locals i aquestes no ofereixin béns i/o serveis en el mercat, queden fora dels ajuts d'estat.

 3. Degut que els beneficiaris de l'ajut seran una entitat local conforme a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, aquestes adquiriran la condició d'entitat executora d'acord amb l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

 4. Els beneficiaris han de destinar l'import íntegre de l'ajut que rebin al pagament de les actuacions subvencionables corresponents.

 5. Els beneficiaris no es poden trobar en cap dels supòsits establerts en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per haver estat objecte de sancions per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa o sentència judicial ferma.

 6. No poden ser beneficiaris dels ajuts:

 -Qui es trobi en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-Les entitats que es trobin subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajut o subvenció que se'ls hagi atorgat amb anterioritat, per haver-lo declarat ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior, o bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions atribuïdes en la concessió.

-Qui hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua del dret a rebre subvencions, d'acord amb els articles 37.2.a i 37.3.a de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

-Qui es trobi en els supòsits establerts en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per haver estat objecte de sancions per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

 

Tercer

Programes d'incentius

1. Els programes d'incentius subvencionables són els següents:

-Programa d'incentius 1: Creació de Zones de Baixes Emissions.

-Programa d'incentius 2: Estudis complementaris a la creació de les Zones de Baixes Emissions.

-Programa d'incentius 3: Plans o polítiques que es relacionin o en derivin de la creació de Zones de Baixes Emissions.

-Programa d'incentius 4: Accions necessàries per a la creació de Zones de Baixes Emissions.

-Programa d'incentius 5: Accions complementàries a la creació de les Zones de Baixes Emissions.

 2. Els programes d'incentius 2, 3, 4 i/o 5 s'han de realitzar conjuntament amb el programa d'incentius 1, excepte per part d'aquelles entitats locals que justifiquin que ja han creat les Zones de Baixes Emissions, que ja disposen del projecte de Zones de Baixes Emissions, o que han sol·licitat ajut a altres convocatòries per al finançament del programa d'incentius 1.

Quart

Import econòmic

 1. L'import econòmic màxim d'aquesta convocatòria és de 8.600.000.000 euros. Les subvencions es concedeixen amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per a l'exercici de 2023, i, concretament, del centre de cost 19701, subprograma 731A01, capítol 7* MR052, amb la distribució d'anualitats següent:

 Any 2023: 8.600.000,00 €

2. Aquesta convocatòria es tramita com a expedient de despesa anticipada, d'acord amb l'article 43.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i queda sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2023.

3. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin es poden incrementar els imports d'aquesta convocatòria.

4. Aquesta convocatòria està finançada dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE).

Cinquè

Actuacions subvencionables

Per programes són subvencionables les actuacions que compleixin els requisits d'aquesta convocatòria següents:

Programa d'incentius 1: són subvencionables les despeses destinades a la redacció del projecte i la tramitació de la Creació Zones de Baixes Emissions.

Programa d'incentius 2: són subvencionables les despeses destinades a la estudis complementaris a la creació de les Zones de Baixes Emissions, tant siguin previs com posteriors a la seva creació.

Programa d'incentius 3: són subvencionables les despeses destinades a la plans o polítiques que es relacionin o en derivin de la creació de Zones de Baixes Emissions i que tinguin que veure directament amb la mobilitat.

Programa d'incentius 4: són subvencionables les despeses destinades a la accions necessàries per a la creació de Zones de Baixes Emissions.

 Programa d'incentius 5: Accions complementàries a la creació de les Zones de Baixes Emissions.

 

 

Sisè

Requisits de les actuacions subvencionables

 1. Requisits generals

a) Són subvencionables les actuacions que es realitzin dins les Illes Balears i que compleixin amb les condicions establertes per aquesta convocatòria.

b) Són costs elegibles les despeses per a la redacció d'informes i projectes de les actuacions objecte de subvenció, incloses despeses de personal contractat per al desenvolupament del projecte subvencionat, dietes i desplaçaments.

c) Són costs elegibles les despeses de tramitació i d'execució de les actuacions objecte de subvenció incloent obres, adquisició i col·locació d'equipament, panells informatius, o altres instal·lacions. També són costs elegibles la direcció facultativa relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajut; la coordinació de Seguretat i Salut de l'obra i muntatge relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajut; altres partides que siguin degudament justificades com a necessàries (auxiliars o no), diferents de les recollides com a despeses no subvencionables en aquest apartat.

d) Són costs elegibles els sistemes de comunicació, gestió, control actiu i monitoratge de dades, intercanvi de dades, sistemes de controls d'infraccions i sistemes de control de sancions. Aquests equips han de ser propietat del beneficiari de l'ajut i estar vinculats a l'actuació objecte de l'ajut.

e) Les actuacions s'han de fer des del 16 de juny 2022 fins al termini que fixi la resolució d'atorgament, que com a màxim serà de divuit mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió, o com a màxim la data establerta a la resolució de concessió que no podrà ser posterior al 30 de juny de 2025.

f) S'ha de garantir el respecte al principi de DNSH i l'etiquetatge climàtic, conforme al previst en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR); en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la seva normativa de desenvolupament, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.

g) S'ha d'estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, així com del reintegrament de subvencions, de conformitat amb la normativa vigent.

h) L'IVA és subvencionable, sempre que no pugui ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

i) S'ha de presentar la documentació exigida en l'apartat vuitè d'aquesta convocatòria.

j) No són subvencionables l'adquisició de les instal·lacions o equips mitjançant lísing ni cap altra fórmula d'arrendament financer.

k) En cas que la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic estableixi un portal o aplicatiu web sobre el desenvolupament del Pla d'inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, s'ha trametre la informació que estableixi la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, com per exemple dades sobre qualitat de l'aire, informació sobre limitacions d'accessos, dades de renou, etc., per a què les pugui publicar en el portal i/o aplicatiu habilitat. El protocol, periodicitat i format en què s'han de trametre les dades serà proporcionat per la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.

 2. Requisits tècnics específics

 Programa d'incentius 1: són subvencionables les despeses destinades a la redacció del projecte de Zones de Baixes Emissions, així com la seva creació, inclòs el suport per a l'elaboració i tramitació de l'ordenança que pertoqui i la comunicació a la ciutadania i la seva participació.

 Els requisits específics del programa 1 són:

 són subvencionables les despeses destinades a la redacció del projecte de Zones de Baixes Emissions, així com la seva creació, inclòs el suport per a l'elaboració i tramitació de l'ordenança que pertoqui i la comunicació a la ciutadania i la seva participació.

 El projecte de ZBE ha de tenir un contingut mínim de:1

1Contingut mínim adaptat a la realitat balear basat en l'annex I del document Recomendaciones para proyectos de Zonas de Bajas Emisiones en el marco de las ayudas a Ayuntamientos, que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va elaborar per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia.

-Localització de l'àrea objectiu de millora de la qualitat de l'aire i del renou: mapa de superfície que inclou la Zona de Baixes Emissions i la zona exterior afectada.

-Informació general: tipus de zona (urbana, industrial o rural), estimació de la superfície on es superen valors límit de contaminació i la superfície amb el quartil més alt de contaminació (km2), estimació de població resident i treballadora exposada a aquests valors més alts de contaminació, dades climàtiques, dades topogràfiques si es cauen, informació sobre tipus d'organismes receptors de la contaminació que s'han de protegir. Autoritats responsables: noms i direccions de les unitats responsables de l'elaboració i execució de les Zones de Baixes Emissions. Anàlisi i projecció d'estalvis d'energia i d'emissions.

-Naturalesa i avaluació de la contaminació: estudis previs sobre qualitat de l'aire. Contaminants que es consideren principals indicadors a la zona sobre la qualitat de l'aire: partícules en suspensió (PM2.5), diòxid de nitrogen (NO2), ozó (O3). Geolocalització de punts que poden ser més representatiu per a avaluar la qualitat de l'aire a la ZBE i als seus voltants. En cas de disposar-ne, informació sobre estacions de qualitat de l'aire: geolocalització; tipus d'estació (urbana, suburbana, rural, fons).

-Origen de la contaminació: possibles fonts de contaminació (fonts naturals, trànsit rodat i activitats potencialment contaminants de l'atmosfera); indicant sobre el mapa la disposició d'emissió localitzada (puntual), o difusa (lineal o d'àrea). Informació addicional que es disposi: intensitat mitjana de trànsit i caracterització del parc automobilístic, quantitat d'emissions de contaminants, règim de funcionament de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i potencial de contaminació.

-En cas que es disposi s'hauran d'aportar també el o els mapes de renous i els corresponents plans d'acció per reduir la contaminació per renous.

Programa d'incentius 2: són subvencionables les despeses destinades a fer estudis que serveixin per crear, avaluar o millorar les Zones de Baixes Emissions, com poden ser estudis de modelització de trànsit, d'avaluació de la qualitat de l'aire i del renou i estudis de modelització que serveixin per preveure l'efecte de les Zones de Baixes Emissions, estudis sobre reordenació d'aparcaments derivats de la implementació de Zones de Baixes Emissions, estudis sobre l'impacte socioeconòmic i possibles accions compensatòries.

Programa d'incentius 3: són subvencionables les despeses destinades a elaborar plans o polítiques que siguin complementàries a la creació de les Zones de Baixes Emissions i que serveixin per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, d'altres gasos contaminants i partícules, millorant la qualitat de l'aire i la mobilitat urbana, com poden ser:

 - Plans de Mobilitat Urbana Sostenible.

- Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire.

- Plans de repartiment de mercaderies a les zones urbanes.

- Definició de superilles o eixos cívics o conversió de calçades en espais per a vianants.

- Ambientalització d'espais públics o vies que milloren les condicions climàtiques per afavorir els trasllats a peu.

- Plans de transport públic o transport col·lectiu.

- Definició de rutes segures i de rutes saludables.

No són subvencionables les despeses destinades a elaborar plans o polítiques generalistes tot i que puguin afectar a la mobilitat, i que poden tenir els seus propis ajuts al finançament, com poden ser:

-Plans urbanístics que no tinguin com a objecte principal establir alguns dels plans que s'han establert en aquest mateix programa com a sí subvencionables.

-Plans o estratègies d'Agenda Urbana o implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, o

-Plans d'Acció d'Energia Sostenible i Clima.

Programa d'incentius 4: són subvencionables les despeses destinades a accions necessàries per a la creació de Zones de Baixes Emissions, com són totes aquelles de control d'accessos, senyalització de limitació d'accés o aparcament de vehicles en funció de la seva etiqueta, dotació i reconfiguració de parquímetres, sistemes automàtic de control d'accessos i tramitació de sancions, sistemes i tecnologia de comunicació i gestió, bases de dades, sensors, mesuradors de qualitat de l'aire i sistemes de modelització a temps real de la qualitat de l'aire, sistemes de control d'infraccions de les ZBE i de gestió de sancions, sistemes embarcats, sistemes i panells d'informació a temps real de places d'aparcament, de qualitat de l'aire, de renous o de consells per a la ciutadania relacionats amb la qualitat de l'aire, la mobilitat i els renous.

 Són costs elegibles les obres civils, quan estiguin relacionades amb les actuacions objecte d'ajut i aquelles que siguin necessàries per a l'execució correcta del projecte. Així mateix, es consideren subvencionables com a obra civil les partides següents: edificacions necessàries per al projecte, terra campa, excavacions, rases, canalitzacions i canonades associats a la instal·lació de generació, o als sistemes d'integració d'energia elèctrica i gestió de la demanda, ajuts d'obra de paleta, instal·lacions auxiliars necessàries, vials de servitud interna de la instal·lació, adequació d'accessos per a la instal·lació, edificis de control, plataformes de muntatge, instal·lacions temporals, restauració i mesures mediambientals correctores després de les obres. Per ser considerat cost elegible, les obres han de complir la condició que almenys el 70 % (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos generats (a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la reutilització, el reciclatge i la valoració d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per substituir altres materials. Anàlogament, en els projectes finançats que impliquin demolició, s'ha d'incloure la pràctica de demolició selectiva.

 Programa d'incentius 5: són subvencionables les despeses destinades a accions complementàries a la creació de les Zones de Baixes Emissions que suposin un integració dels modes més sostenibles de mobilitat adaptats als efectes del canvi climàtic, com són la creació de corredors verds, rutes de vianants segures, rutes escolars segures, millores d'accessibilitat per a persones amb problemes de mobilitat, millora de passos de vianants, carrils bici, espais lliures públics que minimitzin la bombolla de calor mitjançant vegetació o que incorporin mobiliari públic generador d'energia renovable, creació de superilles i de zones per a vianants de carrers, eixos cívics, ampliació de zones d'accés per a residents (ACIRE) o d'aparcament regulat (ORA) dins de les Zones de Baixes Emissions o contigües a aquestes, creació de carrils bus-taxi o vies d'atenció preferent (VAP) o carrils d'alta ocupació, sistemes de pacificació del trànsit (reconfiguració semafòrica, o canvi de l'amplada de carrils, o zones d'aproximació semafòrica per a vehicles de dues rodes).

Són costs elegibles les obres civils, quan estiguin relacionades amb les actuacions objecte d'ajut i aquelles que siguin necessàries per a l'execució correcta del projecte. Així mateix, es consideren subvencionables com a obra civil les partides següents: edificacions necessàries per al projecte, terra campa, excavacions, rases, canalitzacions i canonades associats a la instal·lació de generació, o als sistemes d'integració d'energia elèctrica i gestió de la demanda, ajuts d'obra de paleta, instal·lacions auxiliars necessàries, vials de servitud interna de la instal·lació, adequació d'accessos per a la instal·lació, edificis de control, plataformes de muntatge, instal·lacions temporals, restauració i mesures mediambientals correctores després de les obres. Per ser considerat cost elegible, les obres han de complir la condició que almenys el 70 % (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos generats (a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la reutilització, el reciclatge i la valoració d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per substituir altres materials. Anàlogament, en els projectes finançats que impliquin demolició, s'ha d'incloure la pràctica de demolició selectiva.

Setè

Despeses elegibles

1. Amb caràcter general es consideren costs elegibles els que s'especifiquen a continuació, sempre que tenguin relació amb l'activitat subvencionada

a) La inversió en equips, infraestructura, materials, equipaments de control i auxiliars i relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajut.

b) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajut.

c) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge de dades. Aquests equips han de ser propietat del beneficiari de l'ajut i estar vinculats a l'actuació objecte de l'ajut.

d) Obres civils, quan estiguin directament relacionades amb les actuacions objecte d'ajut. Per ser considerat cost elegible, les obres han de complir la condició que almenys el 70 % (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos generats (a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la reutilització, el reciclatge i la valoració d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per substituir altres materials. Anàlogament, en els projectes finançats que impliquin demolició, s'ha d'incloure la pràctica de demolició selectiva.

e) Els costos de la redacció dels projectes, estudis, o memòries tècniques relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajut.

f) Els costos de la direcció facultativa relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajut.

g) Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra i muntatge relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajut.

h) Altres partides que siguin degudament justificades com a necessàries (auxiliars o no), diferents de les recollides com a despeses no subvencionables en aquest apartat.

 2. No es consideren despeses subvencionables les que s'esmenten a continuació:

a) Les despeses sobre la gestió de les subvencions (sol·licitud i justificació).

b) Les despeses pròpies, ja siguin de personal, funcionament o despeses generals.

c) Qualssevol altres despeses de promoció en els quals el sol·licitant incorri per desenvolupar el projecte.

d) Autoritzacions administratives, llicències, permisos, cost d'avals i/o fiances, multes, taxes o tributs.

e) Qualssevol despeses associades a gestions, contractacions, consultes o tràmits administratius, fins i tot sent necessaris per a l'obtenció de permisos o llicències, que no estiguin inclosos en l'apartat 1.

f) Cost d'adquisició o arrendament de terrenys utilitzats tant per al projecte d'inversió com per a les infraestructures d'evacuació.

g) Assegurances subscrites pel sol·licitant.

h) Estudis d'impacte ambiental i costos de visat de projectes tècnics.

i) La vigilància i seguretat durant l'execució de l'obra fins a la data de posada en marxa.

j) Adequació dels accessos en les carreteres públiques i camins existents fins a les instal·lacions.

k) Costos financers.

 

Vuitè

Sol·licituds i documentació

 1. Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament de forma telemàtica a través del tràmit específic per a subvencions que s'ha de posar a disposició dels interessats a la web http://energia.caib.cat, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. No es consideren com a presentades les sol·licituds telemàtiques a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat. La presentació de la sol·licitud suposa que la persona interessada accepta les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria.

 2. La documentació que s'ha d'aportar és la següent:

 a) El document normalitzat 1 de sol·licitud de subvenció (la presentació de la sol·licitud suposa que el sol·licitant accepta les prescripcions contingudes en la convocatòria corresponent i en l'Ordre de bases [BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008], i també que autoritza l'òrgan instructor del procediment perquè, si és procedent, obtengui de forma directa l'acreditació de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; en cas que el sol·licitant denegui expressament aquesta autorització, ha d'aportar un certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que justifiqui que està al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social).

b) La documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que formuli la sol·licitud d'ajut com a representant d'aquesta, inscrita degudament, si escau, en els registres públics corresponents.

c) L'autorització inclosa en el document normalitzat 1 per comprovar que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social; o, en cas d'oposar-s'hi, el certificat d'estar-ho; o bé la declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social quan la quantia de l'ajut no superi els 10.000 euros per persona beneficiària, de conformitat amb el que preveu la lletra c) de l'article 63 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

d) La declaració responsable inclosa en el document normalitzat 1 de no trobar-se en cap de les circumstàncies enumerades en l'article 13 de la Llei 38/2003; i, en particular, de trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, en els termes prevists en l'article 25 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

e) La declaració responsable inclosa en el document normalitzat 1 que no es disposa d'altres ajuts per a la mateixa actuació, per incompatibilitat d'ajuts d'acord amb l'apartat dinovè d'aquesta convocatòria. En aquest document normalitzat 1 s'ha d'indicar en l'annex si ha sol·licitat o rebut un altre ajut pel mateix concepte, i s'ha d'especificar l'organisme i la data de resolució de concessió.

f) L'acord de l'òrgan competent pel qual s'aprova la sol·licitud de l'ajut i en el qual ha de figurar l'anualitat en la qual se sol·licita l'ajut.

g) El certificat de l'òrgan competent en el qual s'ha d'especificar el compromís per a la reserva de crèdit suficient i adequada per fer les actuacions projectades.

h) Memòria resum de l'actuació (document normalitzat 2).

i) Degut que les entitats beneficiàries seran entitats locals, aquestes hauran de tramitar les els serveis i obres d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Es presentarà com a pressupost l'informe que s'emeti donant compliment a l'article 102.3 de la Llei 9/2017, sobre adequació al preu general de mercat.

j) Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI), segons el que es disposa en l'Ordre HFP/1030/2021 (document normalitzat 3).

k) Declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH, per les seves sigles en anglès, Do No Significant Harm), i la seva normativa d'aplicació, especialment el Reglament (UE) 2021/241, el Reglament (UE) 2020/852, i l'Ordre HFP/1030/2021 (document normalitzat 4).

l) Declaració responsable del compliment dels principis transversals establerts en PRTR i d'acord amb el que estableix l'article 8.1.e) de l'Ordre HFP/1030/2021. Adopció de mesures eficaces i proporcionades per evitar el frau, corrupció, conflicte d'interessos i doble finançament en l'àmbit de gestió d'aquests ajuts, segons disposen els acords i reglaments de la UE i l'Ordre HFP/1030/2021 (document normalitzat 5).

m) Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques en relació amb l'execució i actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb l'Ordre HFP/1030/2021 (document normalitzat 6).

3. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir el sol·licitant que en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 d'aquesta Llei.

4. Les notificacions s'han de fer per mitjans telemàtics amb els efectes que determinen els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. Les persones o entitats sol·licitants han de comunicar immediatament a l'òrgan competent per resoldre qualsevol variació de les condicions o circumstàncies.

6. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre el procediment.

Novè

Termini de presentació de les sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el 23 de gener de 2023 i finalitza el 30 de juny de 2023 o fins la data del possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

2. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Desè

Procediment per a la concessió i pagament de les subvencions

1. Les sol·licituds de subvenció s'han de resoldre a mesura que entrin en el registre de l'òrgan competent (rigorós ordre d'entrada), encara que no hagi acabat el termini de presentació, fins que s'exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria o, si escau, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini.

2. En cas d'exhauriment del crèdit destinat a la convocatòria, i sempre que no hagi expirat la vigència del Programa, es poden rebre sol·licituds en llista de reserva provisional, que s'han d'atendre per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produeixin desestimacions o revocacions de les sol·licituds d'ajut prèvies que puguin alliberar pressupost, o bé s'incorpori nou pressupost a la convocatòria. En cap cas la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional genera cap dret per a la persona sol·licitant, fins que no es validi la sol·licitud.

3. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits s'ha de requerir el sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada. En aquest cas, la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre el procediment.

4. Una vegada que els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic hagin determinat que les sol·licituds són completes i conformes amb el contingut d'aquesta Resolució, el director general d'Energia i Canvi Climàtic ha d'emetre una proposta de resolució, la qual s'ha de notificar als interessats perquè en el termini màxim de deu dies hi puguin al·legar el que considerin oportú.

5. La resolució expressa del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica finalitza el procediment de concessió de la subvenció. Aquesta s'ha de motivar i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d'especificar els aspectes següents: beneficiari, ajut sol·licitat, descripció i import de l'activitat que se subvenciona, quantia, productes o serveis que s'hagin d'obtenir de l'ajut, partida pressupostària a la qual s'aplica, forma de pagament, termini per dur a terme l'activitat, justificació de les activitats objecte de l'ajut i terminis per presentar els justificants. En la resolució també s'ha d'esmentar que els ajuts procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Unió Europea – Next Generation EU).

6. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de les sol·licituds és de sis mesos comptadors a partir de la data de la presentació de la sol·licitud. La resolució s'ha de notificar als interessats, d'acord amb l'article 40 i següents de la Llei 39/2015.

7. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha d'ordenar el pagament de la subvenció junt amb la resolució de concessió. S'ha de fer referència expressa a la procedència dels fons i esmentar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

8. La resolució de concessió haurà d'indicar el termini màxim per executar la subvenció i per justificar-la.

9. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha d'ordenar el pagament de la subvenció junt amb la resolució de concessió de l'ajut, en la qual s'ha de fer referència expressa a la procedència dels fons i s'ha d'esmentar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

10. La informació sobre les concessions de subvencions fetes s'ha de comunicar a la Base de dades nacional de subvencions, en els termes en què s'estableix aquesta obligació de comunicació en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la resta de normativa de desplegament d'aquesta obligació.

11. D'acord amb l'establert en l'article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021, quant a la remissió de la informació sobre perceptors finals dels fons (beneficiaris dels ajuts, contractistes i subcontractistes) la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha d'aportar la informació sobre la identificació del perceptor dels fons: nom del destinatari dels fons, si escau data de naixement, en concepte d'ajuts o per la condició de contractista i subcontractista, en els termes que determini el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, per donar compliment a l'exigència de l'article 22.d) del Reglament (UE) 2021/241.

12. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha de fer el seguiment, el control i, si escau, el reintegrament dels ajuts concedits a l'empara del Reial decret 451/2022, sens perjudici del que correspongui fer en virtut del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Onzè

Competència i resolució

1. Correspon a la Direcció general d'Energia i Canvi Climàtic l'ordenació i instrucció del procediment. El director general d'Energia i Canvi Climàtic ha d'emetre les propostes de resolució.

2. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per dictar les resolucions que posin fi al procediment.

Dotzè

Definició dels ajuts

 Els ajuts queden definits de la manera següent:

 1. L'ajut base en cada programa d'incentius s'estableix com un percentatge del cost subvencionable de l'actuació.

 2. L'import de l'ajut total està, en qualsevol cas, limitat per l'import màxim que resulti de l'aplicació, si escau, de la normativa europea d'ajuts d'Estat, que li fos aplicable a la tipologia d'actuació i al tipus de beneficiari corresponent.

 

Tretzè

Quantia dels ajuts

1. El percentatge d'ajut màxim és del 100 % de l'actuació subvencionada.

2. L'import màxim d'ajut per a cada beneficiari per al conjunt d'actuacions del programa d'incentius 1 serà de 200.000 euros per a entitats locals amb població de dret superior als 50.000 habitants, d'acord amb els censos de població publicats al web ibestat.caib.es en el moment de l'aprovació d'aquesta resolució.

3. L'import màxim d'ajut per a cada beneficiari per al conjunt d'actuacions del programa d'incentius 1 serà de 100.000 euros per a entitats locals amb població de dret inferior o igual als 50.000 habitants, d'acord amb els censos de població publicats al web ibestat.caib.es en el moment de l'aprovació d'aquesta resolució.

 4. L'import màxim d'ajut per a cada beneficiari per al conjunt d'actuacions del programa d'incentius 2 serà de 50.000 euros per a entitats locals amb població de dret superior als 50.000 habitants, d'acord amb els censos de població publicats al web ibestat.caib.es en el moment de l'aprovació d'aquesta resolució.

 5. L'import màxim d'ajut per a cada beneficiari per al conjunt d'actuacions del programa d'incentius 2 serà de 25.000 euros per a entitats locals amb població de dret inferior o igual als 50.000 habitants, d'acord amb els censos de població publicats al web ibestat.caib.es en el moment de l'aprovació d'aquesta resolució.

6. L'import màxim d'ajut per a cada beneficiari per al conjunt d'actuacions del programa d'incentius 3 serà de 50.000 euros per a entitats locals amb població superior als 50.000 habitants, d'acord amb els censos de població publicats al web ibestat.caib.es en el moment de l'aprovació d'aquesta resolució.

7. L'import màxim d'ajut per a cada beneficiari per al conjunt d'actuacions del programa d'incentius 3 serà de 25.000 euros per a entitats locals amb població de dret inferior o igual als 50.000 habitants, d'acord amb els censos de població publicats al web ibestat.caib.es en el moment de l'aprovació d'aquesta resolució.

8. L'import màxim d'ajut per a cada beneficiari per al conjunt d'actuacions del programa d'incentius 4 serà de 1.000.000 euros per a entitats locals amb població de dret superior als 50.000 habitants, d'acord amb els censos de població publicats al web ibestat.caib.es en el moment de l'aprovació d'aquesta resolució

9. L'import màxim d'ajut per a cada beneficiari per al conjunt d'actuacions del programa d'incentius 4 serà de 500.000 euros per a entitats locals amb població de dret inferior o igual als 50.000 habitants, d'acord amb els censos de població publicats al web ibestat.caib.es en el moment de l'aprovació d'aquesta resolució.

10. L'import màxim d'ajut per a cada beneficiari per al conjunt d'actuacions del programa d'incentius 5 serà de 500.000 euros per a entitats locals amb població de dret superior als 50.000 habitants, d'acord amb els censos de població publicats al web ibestat.caib.es en el moment de l'aprovació d'aquesta resolució.

 11. L'import màxim d'ajut per a cada beneficiari per al conjunt d'actuacions del programa d'incentius 5 serà de 250.000 euros per a entitats locals amb població de dret inferior o igual als 50.000 habitants, d'acord amb els censos de població publicats al web ibestat.caib.es en el moment de l'aprovació d'aquesta resolució.

 12. L'import màxim d'ajut per a cada beneficiari per al conjunt d'actuacions de tots els programes d'incentius serà de 1.200.000 euros per a entitats locals amb població de dret superior als 50.000 habitants, d'acord amb els censos de població publicats al web ibestat.caib.es en el moment de l'aprovació d'aquesta resolució.

 13. L'import màxim d'ajut per a cada beneficiari per al conjunt d'actuacions de tots el programes d'incentius serà de 600.000 euros per a entitats locals amb població de dret inferior o igual als 50.000 habitants, d'acord amb els censos de població publicats al web ibestat.caib.es en el moment de l'aprovació d'aquesta resolució.

14. El pagament de la subvenció es farà mitjançant el pagament anticipat del 100 % de l'ajut una vegada concedit, i atès que els beneficiaris són administracions públiques i que concorren raons d'interès públic, no serà necessària la constitució de cap garantia, d'acord amb l'acord de Consell de Govern de data 27 de desembre de 2022.

15. En cas que el beneficiari rebi altres subvencions o ajuts per a la mateixa activitat o tipus d'actuació, l'import de les subvencions establertes en aquesta convocatòria no pot ser, en cap cas, de tal quantia que, de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajuts, superi el cost de l'activitat subvencionada.

Catorzè

Justificació de les activitats

 1. La documentació a presentar per a la justificació és la següent:

a) Memòria resum de l'actuació realitzada (document normalitzat 7).

b) Memòria econòmica de l'actuació (document normalitzat 8).

c) Relació certificada i còpia de les factures i dels corresponents justificants bancaris de pagament, corresponents a la inversió elegible realitzada i que responguin al pressupost i als contractes presentats.

d) Relació classificada i firmada pel beneficiari de les comandes i/o contractes relatius a les actuacions realitzades, en cas que n'hi hagi, així com còpia d'aquests.

En el cas que hi hagi contractació pública, relació certificada i còpia dels contractes subscrits pel beneficiari de l'ajut per a la realització de les actuacions objecte de l'ajut, així com documentació justificativa del procediment de contractació: adreça web del perfil del contractant, plecs, anuncis de licitació i formalització de contractes, i acords de l'òrgan de contractació. S'ha d'identificar els contractistes i subcontractistes que resultin adjudicataris i incloure la seva alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de la AEAT o equivalent que reflecteixi l'activitat econòmica que desenvolupen, així com la declaració d'aquests de cessió i tractament de les dades en relació amb l'execució d'actuacions del PRTR.

e) Informe justificatiu de la realització adequada de les actuacions subscrites, datat i emès pel tècnic titulat competent autor del projecte definitiu o, en defecte d'això, el director d'obra o, en el seu cas, el director del contracte. En aquest informe s'ha de justificar la realització correcta de les actuacions, d'acord amb les condicions establertes en les bases i en la concessió de l'ajut, i recollir el realment executat i els resultats obtinguts. Haurà d'incloure descripció del sistema de monitoratge incorporat.

f) Per als programes d'incentius 4 i 5, reportatge fotogràfic de les actuacions realitzades, que inclogui fotografies després de les actuacions, i, si escau, dels equips i les instal·lacions principals finals objecte de l'ajut, i en què es mostri el cartell publicitari de l'actuació i el sistema de visualització establert en aquesta convocatòria.

g) Informació i enllaç al lloc d'Internet del destinatari últim dels ajuts, en cas que en disposi, en què el beneficiari dels ajuts ha d'informar el públic del possible suport obtingut dels fons Next Generation o del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i/o, en el seu cas, de l'instrument de la Unió Europea que correspongui, i fer una breu descripció de l'operació, de manera proporcionada al nivell de suport prestat, amb els seus objectius i resultats, i destacar el suport financer de la Unió Europea.

h) Quan se superi un import de 10.000 euros per persona beneficiària, en cas que no autoritzi l'òrgan instructor del procediment perquè obtengui de forma directa l'acreditació de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, aquest està obligat a aportar el certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries expedit a aquest efecte per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que preveu la lletra c) de l'article 63 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

i) Declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions o ajuts cobrats per a la mateixa actuació o finalitat que la sol·licitada en el context d'aquest Programa d'ajuts, de qualsevol administració, organisme o entitat pública, nacional o internacional.

j) Documentació justificativa de l'existència d'una comptabilitat separada o diferenciada per a totes les transaccions relacionades (ingressos i pagaments, inclòs, si escau, l'ingrés d'ajuts, pagaments a proveïdors, etc.).

k) Declaració responsable inclosa en el document normalitzat 1, prèvia a la justificació per part dels beneficiaris, que garanteixi:

-el compliment de les normes nacionals i comunitàries sobre requisits d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, aplicables a aquesta mena d'actuacions.

-el compliment de les normes mediambientals nacionals i comunitàries, i sobre desenvolupament sostenible, concretament i atès el contingut del PRTR, que s'han respectat els principis d'economia circular i evitat impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc d'aquest Pla, i manifesta que no ha incorregut en doble finançament i que, si escau, no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts d'Estat.

-el compromís amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, havent adoptat les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicant, si escau, a les autoritats que procedeixi els incompliments observats (segons model que estarà disponible en web de l'IDAE, o bé en la de la Comunitat Autònoma).

l) Identificació del perceptor final de fons (beneficiaris últims dels ajuts, contractistes i subcontractistes) mitjançant: NIF, nom, domicili, alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de la AEAT o equivalent (si desenvolupen activitat econòmica) i l'acceptació de la cessió d'aquestes dades entre les Administracions Públiques implicades. En els projectes amb ajut concedit inferior a 100.000 euros és suficient presentar el document normalitzat 7.

 2. En cas que l'expedient de pagament no tengui la documentació necessària per comprovar la justificació i l'aplicació de la subvenció, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els quinze dies següents comptadors des de l'endemà d'haver rebut el requeriment.

 3. La concessió de la subvenció no eximeix el titular de la instal·lació de complir totes les autoritzacions administratives que siguin necessàries.

 4. La resolució d'atorgament de la subvenció ha de fixar el termini concret per justificar la realització de les activitats subvencionades, que en cap cas pot ser posterior al desè dia hàbil des de la data màxima d'execució de l'activitat.

 5. La falta de justificació en els termes i els terminis que estableixi la resolució d'atorgament de la subvenció, la modificació del projecte presentat sense que la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica l'hagi aprovat prèviament, així com la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent del que estableix la norma, determinen el reintegrament de la subvenció.

Quinzè

Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris estan obligats al següent:

1. Obligacions generals

 a) Dur a terme l'activitat o la inversió, o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar la realització de l'activitat, i també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

c) Comunicar a l'òrgan que la concedeix o, si escau, a l'entitat col·laboradora, la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

d) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica; i acreditar-ho, en la forma que s'estableixi reglamentàriament i abans de dictar la proposta de resolució de concessió. En tot cas, aquesta acreditació es pot substituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 10.000 euros.

e) Accedir a les actuacions de comprovació, seguiment, control i avaluació que s'estableixin per al PRTR i les que imposi la normativa interna i de la Unió Europea i, en particular, les actuacions de comprovació que dugui a terme l'IDAE, a les actuacions de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes i qualsevol altra autoritat de control. Si del resultat d'aquestes actuacions de control es detectessin irregularitats es derivarà l'obligació de reintegrament de les quanties percebudes indegudament.

f) Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari, d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable i, si escau, amb les bases reguladores.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts de conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control, per un període de tres anys a partir del 31 de desembre següent al tancament dels comptes en què estiguin incloses les despeses de l'operació. Conservar tota la documentació justificativa relacionada amb les despeses de l'operació cofinançada durant un període de tres anys a partir del 31 de desembre següent al tancament dels comptes en què estiguin incloses.

h) Assegurar les mesures d'informació i publicitat establertes en l'article 17 del Reial decret 451/2022, de 14 de juny.

i) Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat i mantenir l'afectació de les inversions a l'activitat subvencionada, en la forma i dins els terminis que estableixi la convocatòria i, si escau, la resolució corresponent o les seves modificacions.

j) Garantir la permanència de la inversió durant un període mínim de cinc anys següents des del pagament de la subvenció.

k) Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció.

l) Donar compliment a la normativa comunitària, nacional i autonòmica aplicable en l'àmbit de contractació, subvencions, ajuts d'estat (Reglament [UE] 651/2014), comptabilitat, publicitat, medi ambient i igualtat d'oportunitats.

m) Mantenir un sistema de comptabilitat separada per a totes les transaccions relacionades amb l'operació cofinançada, o bé un codi comptable separat.

n) Disposar de tots els documents sobre la despesa que siguin necessaris per tenir una pista d'auditoria apropiada.

o) Reintegrar els fons percebuts indegudament com a conseqüència de les actuacions de comprovació fetes pels òrgans de control competents, i segons el que estableix el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

p) Qualsevol altra obligació establerta en el Reial decret 451/2022, de 14 de juny.

 2. Obligacions específiques de compliment dels DNSH

a) Les entitats beneficiàries han de garantir el ple compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (principi Do No Significant Harm, DNSH) i l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021, i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya.

b) L'incompliment del principi del DNSH és causa de revocació o reintegrament de la subvenció i les modificacions dels projectes només seran possibles si no afecten el ple compliment del principi del DNSH.

 3. Obligacions específiques de la cessió de dades

a) Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques implicades per donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, conforme al model establert en l'annex IV.B de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre de 2021.

b) Acceptació de la cessió de dades que s'han de trametre al sistema de gestió de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per publicar la informació en web sobre el desenvolupament del Pla d'inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix el punt 1.l de l'apartat sisè d'aquesta convocatòria.

 

Setzè

Subcontractació de les activitats subvencionades

 S'ha de complir el que estableix l'article 68 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Dissetè

Publicitat

1. Tota referència a l'actuació objecte dels ajuts regulats en aquesta convocatòria en publicacions, activitats de difusió, pàgines web i en general en qualssevol mitjans de difusió ha de complir amb els requisits que figurin en el Manual d'imatge del Pla d'Incentius a la Mobilitat Elèctrica, que estarà disponible a la web de l'IDAE, en el qual figuraran el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, tot això de conformitat amb el que s'estableixi sobre aquest tema, i en els termes prevists en l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'article 31 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 Així mateix, les instal·lacions han d'estar senyalitzades d'acord amb el que s'indiqui en el manual o manuals d'imatge. Addicionalment, per a totes les actuacions, hi ha d'haver una pantalla en un lloc visible que mostri les dades de generació i consum indicats en l'annex I del Reial decret 477/2021.

 2. Així mateix, tant en la convocatòria com en la resolució que es notifiqui als beneficiaris, s'ha d'esmentar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el finançament per la Unió Europea Next Generation EU (Mecanisme de Recuperació i Resiliència).

 3. En el context dels dos apartats anteriors, els receptors de finançament de la Unió Europea han d'esmentar l'origen d'aquest finançament i garantir-ne la visibilitat, en particular quan promoguin les actuacions subvencionables i els seus resultats, facilitant informació coherent, efectiva i proporcionada adreçada a múltiples destinataris, inclosos els mitjans de comunicació i el públic.

Divuitè

Lluita contra el frau

S'ha de complir el Pla de mesures antifrau de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 (BOIB núm. 17, d'1 de febrer de 2022).

Les entitats beneficiàries han d'atendre estrictament al que estableix la normativa espanyola i europea en relació amb la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos i als pronunciaments que al respecte de la protecció dels interessos financers de la Unió Europea hagin realitzat o puguin realitzar les institucions de la Unió Europea i han d'adoptar els mecanismes per evitar-lo.

El canal de denúncies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és el canal de denúncies extern INFOFRAUDE gestionat pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau

(https://planderecuperacion.gob.es/buzon-antifraude-canal-dedenuncias-del-mecanismo-para-la-recuperacion-y-resiliencia),

amb competències de coordinació general a nivell nacional respecte de la protecció dels interessos financers de la Unió Europea, mitjançant el qual qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea pot posar aquests fets en el seu coneixement.

 És una obligació dels beneficiaris la de permetre l'accés a la Comissió, a l'Oficina Europa de Lluita Contra el Frau (OLAF), al Tribunal de Comptes i, si escau, a la Fiscalia Europea, per exercitar els drets que reconeix l'article 129, apartat 1, del Reglament Financer 2018/1046, d'acord amb l'article 22.2 del Reglament 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

Dinovè

Concurrència d'ajuts

 1. Els ajuts regulats en el Reial decret 451/2022 són compatibles amb altres ajuts o subvencions que poguessin ser atorgats per qualssevol administracions públiques o organismes o ens públics, sempre que no tenguin el seu origen en un fons o programa d'ajuts de la Unió Europea i no cobreixin el mateix cost, així com l'import de l'ajut o subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres incentius, no superi el cost del projecte i compleixi amb la normativa nacional i europea d'ajuts d'Estat.

2. En tot cas, els projectes que es financin amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència només podran rebre ajut d'altres programes i instruments de la Unió Europea, sempre que aquest ajut no cobreixi el mateix cost, de conformitat amb l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, l'article 188 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al Pressupost General de la Unió, i l'article 7 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

 3. La concessió d'aquestes subvencions és incompatible amb la concessió d'una altra per a la mateixa actuació en el marc de les convocatòries gestionades per la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Davant el supòsit de més d'una sol·licitud per a la mateixa actuació subvencionable, emmarcades en diferents convocatòries, la concessió de la subvenció de la primera sol·licitud resolta, que podrà coincidir o no amb la primera sol·licitud presentada, comportarà de forma automàtica la denegació de l'altra subvenció sol·licitada; tot això amb independència que la resolució de concessió inicial sigui posteriorment revocada o inclús es doni el cas que el beneficiari renunciï a la subvenció concedida.

Vintè

Reintegrament

Correspon el reintegrament de les quantitats percebudes per la persona beneficiària de l'ajut i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció en els supòsits establerts en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i s'ha d'aplicar el procediment de reintegrament regulat en el capítol II del títol II d'aquesta Llei.

Vint-i-unè

Compliment del principi DNSH de la convocatòria

En aquesta convocatòria, desenvolupada en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, es tenen en compte les següents condicions específiques del DNSH:

 -Mitigació del canvi climàtic

La mesura comprèn una sèrie d'actuacions encaminades reduir l'ús de vehicles amb combustió per a la mobilitat a la ciutat. Tot això amb l'objectiu d'encaminar l'economia de les illes cap a la descarbonització, la reducció de la contaminació atmosfèrica, i la reducció de la dependència dels combustibles fòssils que és especialment important en aquests territoris en comparació amb altres zones de la geografia nacional. Per tot això, s'espera que lluny de donar lloc a emissions significatives de gasos amb efecte d'hivernacle contribueixi a disminuir-les, conforme es reconeix en l'article 10 del Reglament (UE) 2020/852. A més, la mesura disposa de l'etiqueta 29 (contribució als objectius climàtics del 100 %).

 -Adaptació al canvi climàtic

La mesura comprèn una sèrie d'actuacions encaminades a adaptar el teixit urbà de les ciutats transformant-lo en espais més amables per al vianant i els mitjans de mobilitat alternativa que, suposaran també augmentar l'espai públic i que aquest serveixi per a reduir els efectes derivats del canvi climàtic, com la bombolla de calor mitjançant ambientalització dels espais, o millorar l'aprofitament de l'aigua de pluja mitjançant paviments de drenatge sostenible. Aquestes accions van encaminades a donar compliment a la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, al Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC-2), a la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, i al futur Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic de les Illes Balears. Per tant, conforme amb el que es preveu en l'article 11 del Reglament 2020/852 la mesura contribueix substancialment a l'adaptació al canvi climàtic. A més, la mesura disposa de l'etiqueta 29 (contribució als objectius climàtics del 100%).

 -Ús sostenible i protecció de l'aigua i els recursos marins

El Pla Hidrològic de les Illes Balears, aprovat mitjançant el Reial Decret 51/2019, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears, que donava compliment a la Llei 21/2013 d'Avaluació Ambiental, així com la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, així com l'actual aprovació inicial del Pla Hidrològic per a la seva tercera fase, proposa mesures per als espais urbans i la gestió de l'Espai Lliure Públic que van en consonància amb les que es durant a terme per mor de la implementació de zones de baixes emissions. El seguiment d'aquestes recomanacions ambientals per reduir l'impactes sobre el recurs hídric assegura que no es produeixi mal significatiu sobre els recursos marins ni els aqüífers, d'acord amb el que s'estableix en la Directiva 2000/60 per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. Es considera per tant que la mesura és compatible amb el principi de Do No Significant Harm.

 -Transició a una economia circular

Existeix una Estratègia d'economia circular que garanteix la màxima reutilització dels recursos amb la qual la Reforma està plenament alineada. Addicionalment, el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima estableix que se seguiran els principis d'economia circular en diverses mesures (1.8, 1.11, 1.21 i 1.22, entre altres). En l'Estudi Ambiental Estratègic i la Declaració Ambiental Estratègica del PNIEC (BOE de l'11 de gener de 2021) es contemplen les recomanacions d'aplicar els principis d'economia circular per al reciclatge d'instal·lacions renovables objecte de renovació, així com minimitzar la producció de residus i la importació de materials. I, en tot cas, assegurar la coordinació del PNIEC i l'Estratègia Nacional d'Economia Circular. Més concretament, l'Estudi Ambiental Estratègic estableix que el tractament dels materials procedents del desmantellament d'instal·lacions renovables ha de complir les premisses incloses en l'estratègia d'economia circular. El seguiment d'aquestes recomanacions ambientals per mitigar els efectes assegurarà que no es produeixi mal significatiu en l'àmbit de la generació de residus. Es considera, per tant, que la mesura és compatible amb el principi del Do No Significant Harm.

 -Prevenció i control de la pol·lució

Atesa la concepció de la mesura tindrà clarament un efecte positiu sobre la qualitat de l'aire. Aquesta mesura està en coordinació amb les que s'han d'establir als plans de millora de la qualitat de l'aire, d'acord amb la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. En definitiva, la posada en marxa de zones de baixes emissions redundarà en reduir la contaminació sonora i millorarà els nivells de qualitat de l'aire (article 14 del Reglament 2020/852), pel que contribuirà substancialment a la prevenció i el control de la contaminació.

 -Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes

La creació de Zones de Baixes Emissions donarà lloc a nous espais lliures públics que s'hauran de compenetrar amb la natura existent als voltants de les ciutats donant lloc a corredors verds perquè es rompin les barreres que actualment suposa l'entorn urbà per a espècies vegetals i animals. La Directiva 92/43/CEE del Consell, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Quan l'establiment de zones de baixes emissions pugui suposar un canvi en l'ordenament urbanístic aquest s'haurà de sotmetre a avaluació ambiental estratègica conforme a la Llei 21/2013 i el Decret Legislatiu 1/2020. Es considera, per tant, que la mesura és compatible amb el principi del Do No Significant Harm.

Vint-i-dosè

Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions que, si escau, es poden derivar de l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, es regeixen pel que estableix el títol V del Text refós de la Llei de subvencions, i d'acord amb el procediment que recull l'article 62 del mateix text legal.

 

Vint-i-tresè

Tramitació telemàtica

La sol·licitud de subvenció s'ha de presentar exclusivament de forma telemàtica, a través del tràmit específic per a subvencions que s'ha de posar a disposició dels interessats a la web http://energia.caib.cat, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. No es consideraran com a presentades les sol·licituds telemàtiques a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat.

Vint-i-quatrè

Fites i objectius

A l'efecte de valorar el grau de compromís i execució dels fons objecte del Reial decret 451/2022, s'hauran d'aconseguir els objectius següents:

Objectiu 119: 10 actuacions

 Vint-i-cinquè

Normativa aplicable

La convocatòria es regeix pel que disposen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia a les Illes Balears, modificada per l'Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 18 de juny de 2020 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020); pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 451/2022, de 14 de juny, per el que es regula la concessió directa d'ajuts destinats a finançament d'estratègies d'energia sostenible per a les Illes Balears i Canàries, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Vint-i-sisè

Models normalitzats

Una vegada publicada la convocatòria, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, a través de l'enllaç web http://energia.caib.cat, ha de posar a disposició dels interessats la documentació normalitzada següent:

 -Document 1. Sol·licitud de subvenció.

-Document 2. Memòria resum de l'actuació.

-Document 3. Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI), segons el que es disposa en l'Ordre HFP/1030/2021.

-Document 4. Declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH, per les seves sigles en anglès, Do No Significant Harm), i la seva normativa d'aplicació, especialment el Reglament (UE) 2021/241 i el Reglament (UE) 2020/852 i en l'Ordre HFP/1030/2021.

-Document 5. Declaració responsable del compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i d'acord amb el que s'estableix en l'article 8.1.e) de l'Ordre HFP/1030/2021. Adopció de mesures eficaces i proporcionades per evitar el frau, corrupció, conflicte d'interessos i doble finançament en l'àmbit de gestió d'aquests ajuts, segons el que es disposa en els Acords i Reglaments de la UE i en l'Ordre HFP/1030/2021.

-Document 6. Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques en relació amb l'execució i actuacions del PRTR, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb l'Ordre HFP/1030/2021.

-Document 7. Memòria resum de l'actuació.

-Document 8. Memòria econòmica de justificació.​​​​​​​