Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 798356
Resolució del conseller executiu del departament d’Economia i Territori de dia 29 de desembre de 2022 i núm. 2022/EOT/0001998 relativa a la convocatòria d'ajuts de minimis al teixit productiu per a l’any 2022 (concessió i pagament) Exp. 3303-2022-00001

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

En data 11 de juliol de 2022 i en sessió de caràcter ordinari, el consell Executiu del Consell Insular de Menorca va aprovar, entre d'altres, les bases i la convocatòria d'ajuts de minimis al teixit productiu 2022 (BOIB núm. 92, de 16 de juliol de 2022). Per aquests ajuts es van establir dues línies: la dedicada a empreses productives (L1) i la reservada a associacions empresarials (L2).

L'objecte de la convocatòria és donar suport, en diferents graus i mesures, a les actuacions dutes a terme pels beneficiaris durant el període comprès entre el dia 1 d'octubre de l'any 2021 i el 30 de setembre de 2022 segons les despeses elegibles relacionades a continuació:

Per a la L1: a) assistència a fires professionals fora de de Menorca i prospecció de mercats exteriors; b) disseny, actuacions de promoció i campanyes publicitàries a través de mitjans i canals tradicionals o digitals; c) formació per a la millora de les competències professionals; d) assessorament per sol·licitar ajuts finançats amb fons europeus; e) incorporació a l'empresa de personal qualificat o especialitzat; f) implementació de solucions tecnològiques avançades; g) optimització de la gestió a través de la introducció/revisió de metodologies, procediments o processos productius; h) implantació de projectes directament relacionats amb la innovació, la qualitat o la sostenibilitat; i) inversió en actius fixos materials o immaterials; j) despeses per a l'obtenció de patents i models d'utilitat; k) despeses indirectes relacionades amb les activitats acabades d'esmentar.

Per a la L2: a) assistència a fires professionals fora de de Menorca i prospecció de mercats exteriors; b) disseny, actuacions de promoció i campanyes publicitàries a través de mitjans i canals tradicionals o digitals.

Per a la L1, els ajuts màxims individuals són: 50.000 € per a tots els sectors, en aplicació del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013; o bé de 20.000 €, en aplicació del Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, aplicable al sector agrari. Per altra banda, per a la L2 l'ajut màxim individual és de 2.000 €.

En data 20 de juny de 2022 i en sessió de caràcter ordinari, el Ple del Consell Insular de Menorca va aprovar l'expedient de modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit, entre d'altres, de les aplicacions 5.43900.4790000 i 5.43900.7700001 (BOIB núm. 96 de 26 de juliol de 2022). Aleshores, el crèdit pressupostari màxim per a la L1 és de 795.000 € per a despeses corrents i 300.000 € per a despeses d'inversió; per a la L2, 5.000 € per a despeses corrents.

El termini de presentació de sol·licituds, que va començar l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el BOIB, va finalitzar el dia 30 de setembre de 2022. En aquest sentit, s'han presentat 74 sol·licituds d'ajuts per a la L1 (una fora de termini) i 10 per a la L2.

La justificació de la subvenció s'ha de fer a través d'un compte justificatiu simplificat (article 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions). En la fase posterior de comprovació de la despesa realizada, el Consell Insular de Menorca, mitjançant un procediment aleatori, requerirà un màxim del 10 % dels beneficiaris de la L1 i del 50 % de la L2 perquè presentin els justificants de les despeses subvencionades.

En data 15 de desembre de 2022, la Comissió Avaluadora dels ajuts, basant-se en l'informe dels instructors, va emetre la seva proposta que inclou: a) La relació de concessions i pagaments (per línies i segons el reglament de minimis aplicable). Els ajuts per despeses corrents, tant en la L1 com en la L2, han hagut de repartir-se proporcionalment; no així els que corresponen a despeses d'inversió. b) Les relacions de sol·licituds denegades: per incomplir algun dels requisits o condicions, per desistiment o per havert estat presentada fora de termini.

La dita proposta va ser fiscalitzada favorablement per l'interventor en data 20 de desembre de 2022.

Els fonaments de dret són els següents:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol).

- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Reglament UE núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L352 de 24 de desembre de 2013).

- Reglament UE núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (modificat pel Reglament (UE) 2019/316, de 21 de febrer de 2019), relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L352 de 24 de desembre de 2013).

- Reglament UE núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

- Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna.

Com a titular del Departament d'Economia i Territori, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 33 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars; pel Decret de Presidència núm. 275/2022, de 6 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències de la Presidència en els consellers executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), i l'Acord del Consell Executiu de 5 de setembre de 2022 relatiu a la delegació de competències del Consell Executiu en la presidenta i en els consellers i conselleres executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), tot l'anterior en relació amb el Decret de Presidència núm. 421/2019, de 9 de juliol, de creació dels departaments (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019);

RESOLC

Primer. Concedir i tramitar el pagament de l'ajut al següent beneficiari de la L1 de la convocatòria d'ajuts de minimis al teixit productiu 2022, per un import total de 2.538,17 € (import prorratejat) corresponents a la partida 5.43900.4790000 del pressupost del CIM per a l'exercici 2022, i sotmès al Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, aplicable al sector agrari:

Beneficiari

Motiu de la minoració

Base

Corrent

(Prorratejat)

InversiÓ

(Íntegre)

Concessió

I Pagament

Son Vives, SRM

La despesa publicitària (445,60 €) no consta a la memòria d'actuacions

Base 13.2a

2.538,17 €

 

2.538,17 €

Segon. Concedir i tramitar els pagaments dels ajuts als següents 53 beneficiaris de la L1 de la convocatòria d'ajuts de minimis al teixit productiu 2022, per un import total de 792.461,82 € (imports individuals prorratejats) corresponents a la partida 5.43900.4790000 i 162.083,34 € (imports individuals íntegres) a la partida 5.43900.7700001 del pressupost del CIM per a l'exercici 2022, i sotmesos al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, aplicable a tots els sectors:

Beneficiari

Motiu de la minoració

Base

Corrent (Prorratejat)

Inversió

(Íntegre)

Concessió I Pagament

Textilia, Sc

 

 

2.108,08 €

2.214,35 €

4.322,43 €

Chessforedu, Sl

a) Tres de les factures presentades no compten amb les dades fiscals del sol·licitant. b) l'IVA no es una despeses subvencionable.

Art. 6 RD 1619/2012 de 30 novembre. Base 9.4

3.243,02 €

 

3.243,02 €

Tecnicas Auxiliares Reunidas, Sl

i) Les despeses de mà d'obra, allotjament i dietes no son despeses d'inversió

Base 8.5 i 9.1

11.424,13 €

6.690,45 €

18.114,58 €

Avarcas Pons, Sc

i) Les despeses de transports de la maquinària, bitllets d'avió per les feines de muntatge i les hores de feina de muntatge no son despeses d'inversió

Base 8.5 i 9.1

8.568,09 €

9.392,85 €

17.960,94 €

Miguel Pons Justo, Sa

 

 

11.114,55 €

9.997,50 €

21.112,05 €

Fusteria Manuel Romero, Sl

 

 

11.424,13 €

7.362,86 €

18.786,99 €

Ripunts Ciutadella, Sl

 

 

8.568,09 €

7.761,87 €

16.329,96 €

Manufacturas Guelmi, Sc

L'ajut per 2 autònoms i 0,58 treballadors és de 3.000 €

Base 8.5k

5.236,06 €

 

5.236,06 €

Amat Correa, Eva

Les bosses personalitzades (embalatge del producte) no es considera publicitat

Base 9.1

7.971,56 €

62,92 €

8.034,48 €

Sa Garlopa, Sl

i) Petita diferencia en el càlcul del percentatge subvencionable

Base 8.5.i

8.568,09 €

791,30 €

9.359,39 €

Herbera Bakery, Sl

b) No son accions de promoció i campanyes publicitaries: les despeses de packaging, retolació, aparèixer en les xarxes per la recerca de persona, despeses de venta en Amazon, quotes de dominis, compra de plantes. e) No és incorporació de personal aquell que ja treballava a l'empresa abans d'1 d'octubre de 2021. f) No és implementació de solucions tecnològiques avançades les quotes mensuals del programa Sage 50. g) No son despeses d'optimització de la gestió les quotes mensuals de manteniment de llicències d'usuari .i) No son despeses d'inversió les que no son inventariables ni les que no es corresponen amb inversions que no vinculades amb el procés productiu.

Base 8.5 i 9.1

17.585,60 €

 

17.585,60 €

Torres Ciutadella, Sa

 

 

1.678,88 €

6.057,65 €

7.736,53 €

Hidalgo Ciutadella, Sl

 

 

5.712,06 €

1.338,34 €

7.050,40 €

Quesos Subaida, Sl

Ajut per a l'apartat b) calculat en aplicació del màxim subvencionable

Base 8.3.L1

47.600,53 €

 

47.600,53 €

Mibo Cosits, SL

 

 

27.020,28 €

 

27.020,28 €

Denix, Sa

La consultoria externa en màrqueting no es pot considerar promoció o publicitat; a l'apartat i), no tota la inversió està directament vinculada al procés de producció; la renovació (no obtenció) de marques no és elegible

Base 9.1

24.278,81 €

1.326,43 €

25.605,24 €

Capó Mestres, José María

 

 

2.856,03 €

10.000,00 €

12.856,03 €

Talleres Mascaró Florit, Sl

 

 

 

10.000,00 €

10.000,00 €

Capo Triay, Sl

a) No es subvencionen les assegurances ni l'IVA de les despeses de fires. i) Les despeses de transport i ma d'obra no son despeses d'inversió. (*) Tenint en compte el topall de minimis declarat per el sol·licitant, es pot concedir un 88'07% de l'ajut subvencionable. Aquest percentatge s'aplica a cada una de les actuacions subvencionables.

Base 8.5, 9.1, 9.4 i 5.2.b

29.890,12 €

8.259,88 €

38.150,00 €

Directe, Cb

La manutenció durant les no és despesa elegible; el proveïdor de la inversió no ha fet entrega del bé de producció

Base 9.1

13.344,90 €

 

13.344,90 €

Mir Fornituras, Sl

b) Les quotes per dominis i manteniment del servidor no són accions de promoció i publicitat

Base 8.5 i 9.1

8.962,93 €

 

8.962,93 €

Anga Bisuteria, Sl

 

 

6.264,31 €

 

6.264,31 €

Estampadora Mahonesa

b) Les quotes d'allotjament web no són accions de promoció i publicitat. d) La publicació de la convocatòria i de la concessió per la qual es sol·licita un ajut per despeses d'assessorament, son anteriors al període subvencionable establert a la convocatòria.

Base 8.5, 9.1 i 1

23.060,48 €

 

23.060,48 €

Gomila Pelegri, Gloria

Les quotes per dominis i allotjament web no són accions de promoció i publicitat

Base 9.1

29.542,45 €

187,50 €

29.729,95 €

Mercadal Mascaro, Ciceron

 

 

5.774,41 €

537,18 €

6.311,59 €

El Diamante Bc Grup, Cb

 

 

8.568,09 €

10.000,00 €

18.568,09 €

Compack, Sl

 

 

30.397,10 €

2.687,35 €

33.084,45 €

Metalurgia Pons Lim, Sl

 

 

15.893,82 €

 

15.893,82 €

Plastimoda, Sa

b) Les quotes de manteniment de la pàgina web, hosting i dominis no són accions de promoció i publicitat

Base 8.5 i 9.1

2.856,03 €

703,47 €

3.559,50 €

Tarabay, Turid Ljosnes

Formació i inversió subvencionables segons les bases imposables declarades a la relació de despeses

Base 13.2b

3.004,82 €

401,73 €

3.406,55 €

Perez Belda, Sl

 

 

11.424,13 €

10.000,00 €

21.424,13 €

Roman Camps, Sl

 

 

6.304,66 €

 

6.304,66 €

Carreras Pons, Carolina

 

 

4.954,83 €

276,37 €

5.231,20 €

Juan Cerezo Mir

i) Els consumibles no es poden subvencionar com a despesa d'inversió. Diferencia de decimals en el document enumerat com a 13 de l'annex IV. k) No s'aporta l'informe de la mitjana anual de treballadors de 2021.

Base 8.5, 9.1 i 7.2.B.l

2.710,70 €

2.515,75 €

5.226,45 €

Complementos Tanino, Sl

La suma total a la sol·licitud (27.797,59 €) és errònia i preval la de l'annex IV

 

16.540,54 €

10.000,00 €

26.540,54 €

Galvanotecnia Menorquina, Sa

b) Les despeses de hosting no són accions de promoció i publicitat

Base 8.5 i 9.1

11.424,13 €

1.488,30 €

12.912,43 €

Marcos Moll Anglada, Sa

a) en relació a l'annex IV presentat amb la sol·licitud: doc. 5, les despeses de lloguer d'estant es subvencionen al 50%; doc. 6, no es pot incrementar l'import inicialment sol·licitat, el termini per a la presentació de sol·licituds i justificacions va finalitzar dia 30-9-2022; doc. 12, atén el requeriment parcialment només de forma parcial i no justifica a quina fira correspon.

Base 8.5, 9.1 i apartat b) del segon acord d'aprovació de la convocatòria

19.359,99 €

 

19.359,99 €

A & R Wirecut, Sl

 

 

11.490,16 €

7.149,72 €

18.639,88 €

Santiago Pons Quintana, Sa

La despesa de l'anunci publicitari inclòs a l'apartat a) no és elegible; apartat b) calculat en aplicació del màxim subvencionable

 

47.600,53 €

 

47.600,53 €

Kolser, Sl

L'ajut sol·licitat en l'apartat e) no es pot considerar incorporació de personal; l'apartat g) no suposa la introducció d'un nou mètode productiu; a l'apartat i), no tota la inversió està directament vinculada al procés de producció

Base 9.1

16.951,09 €

5.991,62 €

22.942,71 €

Fusteria Es Tric, Sc

 

 

11.424,13 €

10.000,00 €

21.424,13 €

Castell Massanet, Sl

g) els plans estratègics no son objecte de subvenció sinó la introducció/revisió de metodologies, procediment o processos productius. i) son objecte de subvenció les inversions vinculades al procés productiu. (*) l'import màxim que pot percebre el beneficiari és de 50.000€; vist que les despeses elegibles superaven aquest import, s'ha aplicat un coeficient reductor del 95'279%.

Base 8.3 línia 1 Reg. UE1407/2013, Base 8.5 i 9.1

44.516,50 €

3.239,49 €

47.755,99 €

Verd Neix, Sl

a) No aporta annex IV en relació a les despeses d'assistència a fira com a visitant. b) No són accions de promoció i publicitat les despeses de retolació de vehicles propis ni les d'adquisició de saques personalitzades per deixalles. f) Les despeses de hosting mensual no son despeses corresponents a solucions tecnològiques avançades.

Base 8.5, 9.1 i 13.2.b

26.980,91 €

10.000,00 €

36.980,91 €

M & M Lacteos, Sl

a) Les despeses de l'estant es subvencionen al 50%. Son despeses corresponents a l'apartat e) el cost laboral del personal que s'hagi incorporat a l'empresa. h) No son subvencionables ni les dietes ni les assegurances de l'activitat. i) No són despeses d'inversió les despeses de muntatge. Les despeses d'inversió es subvencionen en un 50%

Base 8.5

14.935,20 €

634,74 €

15.569,94 €

Agrup Lab, Sl

 

 

45.299,86 €

1.741,74 €

47.041,60 €

Lorente Marques, Juan Jose

 

 

2.856,03 €

2.350,42 €

5.206,45 €

Calzados Ria, Sl

 

 

47.600,53 €

 

47.600,53 €

Esea Propulsion, Sl

L'IVA no és subvencionable i les despeses relatives al canvi de domicili social no són elegibles

 

1.508,78 €

 

1.508,78 €

Industrial Panadera De Ciudadela, Sl

b) no són actuacions de promoció i publicitat les despeses de domini web. El doc. 10 de l'annex IV no s'ha emès en el període subvencionable establert a les bases. g) No son objecte de subvenció els estudis sinó la introducció/revisió de metodologies, procediments o processos productius

Base 1, 8.5 i 9.1

11.704,02 €

 

11.704,02 €

Ansa Per Ansa, Sl

No presenta annex IV dels documents relacionats a la memòria amb els nombres 64 a 78. b) les despeses de dominis, packaging, i etiquetes no son actuacions de promoció i publicitat. e) únicament es subvencionable la incorporació de personal qualificat i contractat segons la seva titulació. i) son subvencionables les inversions en actius directament vinculats al procés productiu. j) els troquels s'han considerat en l'apartat d'inversió. k) no es sol·licita cap import a l'annex V presentat.

Base 8.5, 9.1 i 14.2.c

34.481,31 €

471,56 €

34.952,87 €

Carpinteria Toyo, Sl

 

 

8.568,09 €

450,00 €

9.018,09 €

Kosma Menorca, Sl

Els costos dels estands només són subvencionables fins al 50%

Base 8.5a

7.439,07 €

 

7.439,07 €

Lorenzo Villalonga, Luis

 

 

3.869,21 €

 

3.869,21 €

 

 

TOTALS

792.461,82 €

162.083,34 €

 

Tercer. Denegar, després d'haver tramitat els respectius requeriments, els ajuts següents:

Sol·Licitant

Motiu

Base

Son Mercer De Baix, Srm

Denegar haver atès el requeriment només de forma parcial. Memòria insuficient i vàries declaracions responsables sense signar

Base 7.7

Quesos Quintana, Sl

Denegat per haver atès el requeriment de forma parcial. No es presenta el certificat de despeses (annex IV) requerit a les bases

Base 13.2.b

Atelier Oublie, Sl

Denegat per haver atès el requeriment de forma parcial. No es presenta DNI de l'administradora única, declaració de veracitat de dades bancaries del sol·licitant ni certificat de despeses (annex IV)

Base 7.2.A.f, 7.2.A.j i 13.2.b

Mebot, Sl

Denegat: les quotes per dominis i allotjament web no són accions de promoció i publicitat; les despeses indirectes han d'estar relacionades amb les activitats subvencionades

Base 9.1 (b i k)

Distribuciones Carnfresc Ciutadella, Sl

Denegat per haver atès el requeriment de forma parcial. S'han presentat els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'AEAT i la TGSS sense validesa (es van emetre dia 27-04-2022 i en el moment que es van presentar havien passat més de sis mesos comptats des de la data de la seva expedició)

Base 7.2.A.k

Alcotx, Srm

Denegat: no figura en el cens d'Activitats Econòmiques corresponent a l'exercici 2022

Base 6.1

Explotaciones Pons Marín, Sl

Denegat per haver atès el requeriment de forma parcial. No s'ha presentat el certificat de despeses (annex IV) degudament signat.

Base 13.2.b i art. 11.2 Llei 39/2015

Jega Integral, Soc. Microcoop.

Denegat: tots els ajuts sol·licitats es refereixen a diverses prospeccions de mercat sobre una idea de negoci que encara no s'ha materialitzat; per tant, a hores d'ara, l'empresa no és productiva; requeriment d'esmenes atès parcialment

Bases 6.1 i 7.7

Fus Balear Dissenys, Sl

Denegat: les despeses de hosting no són accions de promoció i publicitat; les despeses indirectes han d'estar relacionades amb les activitats subvencionades

Base 8.5 i 9.1

Dalrit, Sl

Denegat per haver atès el requeriment de forma parcial. Informació sobre treballadors no vàlida; sol·licitud, declaracions responsables (annexos IV) i autorització sense signar

Base 7.7

Island Mood, Sl

Denegat: no compleix amb els requisits per ser-ne beneficiari, atès que no justifica que sigui fabricant, productor o artesà acreditat

Base 6.1

Pons Pons, Juan Jaime

Denegat: el suport extern fa referència a la gestió i administració de l'empresa, no als processos productius; les despeses indirectes han d'estar relacionades amb les activitats subvencionades

Base 9.1 (g i k)

Embotits Raima, Sl

Denegat per haver atès el requeriment de forma parcial. Declara que està sotmès al reglament (UE) núm. 1408/2013 i, consultat el Registre Insular d'Explotacions Agràries, hi consta de baixa d'ençà del dia 02/3/2021

Base 7.2.B.l

Quart. Considerar que els sol·licitants relacionats a continuació han desistit de la seva petició perquè no han atès els respectius requeriments:

Sol·licitant

Motiu

Base / Llei

PUBLIC AFFAIRS EXPERTS, SL

Desistiment per no haver atès el requeriment

Base 7.7 i 6.1

FLORIT MOLL, ANDREU

Desistiment per no haver atès el requeriment

Base 7.7 i 6.1

CASASNOVAS PONS, SL

Desistiment per expiració de termini del requeriment

Art. 43.2 LPACAP

GALLETAS ART. DE MENORCA, SL

Desistiment per expiració de termini del requeriment

Art. 43.2 LPACAP

LLORENS FEDELICH, FRANCISCO

Desistiment per expiració de termini del requeriment

Art. 43.2 LPACAP

AVARQUES NAT. DE MENORCA, SL

Desistiment per expiració de termini del requeriment

Art. 43.2 LPACAP

Cinquè. No admetre a tràmit la sol·licitud següent:

Sol·licitant

Motiu

Base

MARIA ANGELS FLORIT JUANEDA

Sol·licitud presentada fora de termini

Lletra b) del segon acord de l'aprovació de la convocatòria

Sisè. Concedir i tramitar el pagament dels ajuts als següents beneficiaris de la L2 de la convocatòria d'ajuts de minimis al teixit productiu 2022, per un import total de 5.000 € (imports individuals prorratejats) corresponents a la partida 5.43900.4790000 del pressupost del CIM per a l'exercici 2022:

Entitat beneficiària

AJUT

CONCESSIÓ I  PAGAMENT

SOL·LICITAT

màxim

prorrateig

ASOC. PROFESIONAL DE PELUQUERIA DE MENORCA

2.000,00 €

2.000,00 €

696,40 €

ASOC. PROFESIONAL DE ESTETICA DE MENORCA

2.000,00 €

2.000,00 €

696,40 €

ASOC. INST. SANEAMIENTO, FONTANERIA Y GAS MENORCA

4.669,02 €

2.000,00 €

696,40 €

ASOC. DE EMPRESAS DE INST. ELEC. Y TELECOMUNICACIONES

4.261,62 €

2.000,00 €

696,40 €

ASOC. EMPRESAS VIVIENDAS VACACIONALES DE MENORCA

1.135,59 €

1.135,59 €

395,41 €

ASOC. EMPRESARIAL MENORQUINA DE ALQUILER S/CONDUCTOR

1.147,69 €

1.147,69 €

399,62 €

ASOC. PROFESIONAL DE ENSEÑANZA PRIVADA DE MENORCA

302,50 €

302,50 €

105,33 €

ASOC. DE EMPRESARIOS FORESTALES DE MENORCA

240,79 €

240,79 €

83,84 €

ASOC. DE TALLERES DE MENORCA

1.533,07 €

1.533,07 €

533,81 €

ASOC. PROF. DE PASTELERIA, PANADERIA Y AFINES DE MENORCA

2.000,00 €

2.000,00 €

696,40 €

 

 

TOTAL

5.000,00 €

Setè. Informar els beneficiaris l'obligació de conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control posterior per part de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma.

Vuitè. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears perquè tengui els efectes oportuns.

Novè. Remetre a la BDNS aquest acord en compliment de l'art. 20.8 de l'LGS i publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació (art. 1 b de l'LPACAP).

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant el Consell Executiu en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

(Maó, a data de la signatura electrònica, 29 de 12 de 2022 )

El conseller executiu,

José Pastrana Huguet

(DP 69, de 26.2.2021)

(BOIB núm 28 de 27.2.2021)