Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 796099
Pla de regulació específica de l’ocupació de la via pública per extensió de l’activitat amb taules i cadires del carrer de Nuredduna i d’una secció de la plaça de Garcia Orell, en el tram per a vianants comprès entre els carrers de Uetam i de Francesc Barceló i Combis

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Departament de Govern Interior

L'Ajuntament de Palma per decret núm. 202223318 de 27 de desembre de 2022 va resoldre:

Aquest Pla d'ordenació és una proposta determinada per a aquests espais singulars i, per tant, no es pot extrapolar a d'altres indrets.

Antecedents

El carrer de Nuredduna és un eix cívic dissenyat com un projecte de millora urbana dins de la primera fase de la creació del nou Eix Cívic de Pere Garau, el qual comprèn tot el carrer de Nuredduna i d'una secció de la plaça de Garcia Orell compresa entre els carrers de Uetam i de Francesc Barceló i Combis.

L'objecte d'aquesta reurbanització és crear nous espais lliures guanyant espai per als vianants i facilitar que la via pública sigui un eix de trànsit i de trobada dels veïns, dotat de zones enjardinades i de jocs infantils.

La recuperació urbanística requereix la participació activa de l'Ajuntament regulant l'ocupació de la via pública amb terrasses per part dels negocis amb llicència d'activitat per a bars o cafès, cafeteries i restaurants. És la seva obligació emprar les eines jurídiques adequades per a evitar una futura ocupació desmesurada i no homogènia de l'espai públic determinant els criteris per a delimitar els espais en els quals es puguin situar les instal·lacions temporals de terrasses i que han de regir l'atorgament de les llicències al carrer, per a reforçar la recuperació social d'aquest espai assegurant la convivència amb els veïns i limitar la generació de renou.

El renou és una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individual com social.

Segons reiterades sentències dels tribunals de justícia, tant espanyols com europeus, la contaminació acústica del medi ambient pot afectar el benestar i el gaudi a la llar, de manera que repercuteixi en la vida privada i familiar. Les administracions públiques estan obligades a adoptar les mesures oportunes per a assegurar aquests drets.

En aquesta ordenació es determina gràficament la zona susceptible d'ocupació amb taules i cadires al carrer, de manera que cada establiment, amb la pertinent llicència activitat de bar o cafè, cafeteria i o restaurant li correspon una zona única a ocupar, coincident amb la projecció perpendicular amb l'ample de dos metres respecte de la seva façana, respectant una zona lliure d'un metre als dos costats de qualsevol entrada del portal d'accés a habitatges o a un altre establiment.

Fonaments jurídics

1. Llei 7/1985, de 4 d'abril, reguladora de les Bases de règim local.

2. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

3. Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

4. Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat mitjançant el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

5. Ordenança municipal d'ocupació de la via pública (OMVP), aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament del 26 de juliol de 2018 (BOIB núm. 109, de 4 de setembre).

6. Disposició addicional primera de l'OMVP, que preveu la possibilitat de dur a terme regulacions específiques quant a les autoritzacions per a ocupar la via pública a zones de naturalesa singular de la ciutat, sempre amb criteris restrictius i en defensa dels interessos generals sobre els particulars.

7. Decret de batlia 202213009, de 19 de juliol, d'organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma (BOIB núm. 95, de 23 de juliol).

8. Decret de batlia 202213024, de 19 de juliol, de modificació dels decrets de nomenament dels titulars de l'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior; de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI; de l'Àrea Delegada de Promoció Econòmica i Ocupació; de composició de la Junta de Govern, de nomenament de presidents dels districtes, de delegació de la Presidència de la Mesa de Contractació, i del règim de dedicació de nous regidors/res (BOIB núm. 95, de 23 de juliol).

Per tot l'anterior, propòs a la regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior que dicti el següent

Decret

1. Aprovar el Pla zonal d'ocupació de la via pública del carrer de Nuredduna i d'una secció de la plaça de Garcia Orell, compresa entre els carrers de Uetam i de Francesc Barceló i Combis, amb terrasses de bars o cafès, cafeteries i restaurants, prèvia sol·licitud de llicència i amb el  pagament previ de les taxes corresponents, d'acord amb la mateixa normativa aplicada a la resta d'ocupacions de la via pública d'aquesta ciutat, amb les següents condiciones específiques i segons els plànols de superfície ocupable, annexos a aquest Decret:

a) La zona ocupable està determinada en el plànol adjunt a aquest decret. L'ocupació ha d'estar adossada a la façana de l'establiment, amb un ample màxim de dos metres. Els dos costats de la zona verda central han de ser zona lliure de pas de veïns i vianants.

b) S'ha de deixar un metre lliure als dos costats de les entrades dels portals d'accés a habitatges o a un altre establiment.

c) El mobiliari autoritzat són taules, cadires, para-sols, estufes, mampares i jardineres, amb els criteris tècnics recollits al capítol IV de l'OMVP.

d) L'horari autoritzable d'ocupació és l'establert a l'OMVP.

e) En tot moment preval el dret de l'Ajuntament a realitzar activitats singulars (concerts, mercadets, exposicions, fires, activitats ciutadanes, etc.) i en cas de necessitats urbanístiques o d'altres els titulars de les ocupacions autoritzades han de retirar tots els elements de l'ocupació quan hi siguin requerits, sense dret a indemnització o compensació.

2. Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La qual cosa es pública per a general coneixement i als efectes oportuns.

 

Palma, a la data de la signatura (29 de desembre de 2022)

El cap del Departament de Govern Interior, per delegació

Decret de Batlia núm. 3000 de 26/02/.2014

BOIB núm. 30 de 04/03/2014

Alberto Gómez Martí

Per atribució temporal de funcions

Decret de Batlia núm. 19912 de 04/11/2022

Documents adjunts