Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 788758
Acord de ple d’aprovació de la fixació del preu públic per a la prestació del servei de producció i execució d’un espectacle i actuació musical, i delegació de l’establiment dels preus públics (i de les seues modificacions) del consell insular d’eivissa en un altre òrgan, exp. tao núm. 2022/00024135q

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el Ple del Consell Insular d'Eivissa, en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2022 va aprovar, per 8 vots a favor i 5 abstencions, una proposta del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, en relació a la fixació del preu públic per la prestació del servei de producció i execució de l'espectacle i actuació musical «Mou el Cos», i en relació amb la delegació de l'establiment dels preus públics (i de les seues modificacions) del Consell Insular d'Eivissa en un altre òrgan, del tenor següent:

“.../...

PRIMER. Aprovar l'establiment del preu públic de l'actuació musical “Mou el Cos” amb Dàmaris Gelabert que es realitzarà a la carpa del Recinte Firal el dia 7 de gener de 2023, i l'acord regulador del mateix que segueix a continuació:

ACORD REGULADOR DEL PREU PÚBLIC PER A L'ACTUACIÓ MUSICAL “MOU EL COS”

Article 1. Fonament i objecte

Aquesta entitat local, en ús de les facultats atorgades als articles 41 a 47, 148 i 157 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix el present preu públic a satisfer per a l'entrada a l'actuació musical “Mou el Cos” amb Dàmaris Gelabert.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquest preu públic l'assistència a l'actuació musical “Mou el Cos” amb Dàmaris Gelabert organitzat pel Consell Insular d'Eivissa.

Article 3. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat a aquest Acord, les persones físiques que assisteixin a l'actuació musical “Mou el Cos” amb Dàmaris Gelabert organitzada pel Consell Insular d'Eivissa.

Article 4. Quantia

La quantia del preu públic regulat a aquest Acord serà la quantia establerta a la següent tarifa per entrada:

               ENTRADA

  IMPORT

Infantil, menor d'edat

8 €

Adult, major d'edat

12 €

Article 5. Naixement i extinció de l'obligació de pagament

1. L'obligació de pagar el preu públic neix des del moment en que s'iniciï la prestació del servei, o la realització de l'activitat. S'entén que s'inicia la seua prestació des del moment en què s'accedeixi o es tingui la possibilitat d'accedir al recinte on es realitza l'activitat.

2. No obstant, s'exigirà el dipòsit previ del preu públic que s'efectuarà a través de l'adquisició de l'entrada corresponent.

3. Quan per causes no imputables a l'obligat el pagament de la tarifa d'entrada no for a possible la prestació de l'activitat, es procedirà a la devolució de l'import corresponent.

Article 6.- Normes de gestió

1. El pagament del preu públic s'exigirà en règim d'autoliquidació i es farà efectiu en el moment de sol·licitar l'entrada. La seua gestió s'efectuarà a través de venda telemàtica amb targeta de crèdit, i amb caràcter previ a l'accés al recinte.

2. L'entrada que justifica el pagament del servei constarà de rebut numerat amb la indicació de la data, import, denominació de l'espectacle i hora.

3. Correspon al Departament de Joventut en coordinació amb la Tresoreria, l'ordenament, funcionament i gestió de la venda d'entrades assenyalades al paràgraf anterior.

Article 7. Normes complementàries

En tot allò no previst al present text regulador i que faci referència a l'aplicació, gestió, liquidació, inspecció I recaptació d'aquest preu públic, s'estarà a allò previst a la Llei general pressupostària i demés legislació de caràcter local i general que li sigui d'aplicació, en especial el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 8/1989, de taxes i preus públics i el Reglament general de recaptació.

Articulo 8. Entrada en vigor

El present preu públic i el seu acord regulador, entrarà en vigor el dia següent al de la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears i continuarà en vigor fins a la seua modificació o derogació.

SEGON. Delegar la facultat d'establir els preus públics del Consell Insular d'Eivissa, així com de les seues modificacions, en la Presidència.

TERCER. Deixar sense efecte les anteriors delegacions per l'establiment i modificació dels preus públics efectuades pel Ple del Consell Insular d'Eivissa.

QUART. Publicar el text íntegre d'aquest acord integrat per l'Acord regulador del preu públic per l'actuació musical “Mou el Cos” i per la delegació de la facultat d'establir els preus públics del Consell Insular d'Eivissa, així com de les seus modificacions, en la Presidència.

 

Eivissa, a la data de la signatura electrònica (27 de desembre de 2022)

El conseller executiu del Dept. d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut Salvador Losa Marí