Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 793332
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Acord de reclassificació dels llocs de feina de delineant/a. Subgrup C1 a grup B de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern núm. JGL_20221214_01_009 de data 14 de desembre de 2022 es va acordar el següent:

PRIMER.- Aprovar la memòria justificativa del Pla d'Ordenació de recursos humans relatiu a la reclassificació dels llocs de feina de delineant/a amb l'objectiu de reconvertir places de delineant/a enquadrades dins el Grup C, Subgrup C1, de l'Escala d'Administració Especial passant a estar enquadrats dins el Grup B.

La memòria justificativa ha estat aprovada a la Mesa general de negociació sindical de personal funcionari, de data 17 de novembre de 2022.

SEGON.- Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (22 de desembre de 2022)

La cap del Departament de Personal p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón