Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 798795
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’accepta la cessió temporal i gratuïta d’ús, per un termini de dotze mesos, per part de Boston Scientific Ibérica, SA, d’un làser d’holmi Lumenis Pulse 120H MOSES 2.0, a favor del Servei de Salut de les Illes Balears i destinació al Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari Son Espases

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.  En data 28 de novembre de 2022, Boston Scientific Ibérica, SA, remet documentació per tramitar la cessió temporal d'un làser d'holmi Lumenis Pulse 120H MOSES 2.0, per un termini de dotze mesos , a favor del Servei de Salut de les Illes Balears i destinació al Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari Son Espases.

Les condicions de l'oferiment són les següents:

Descripció de l'equip: làser d'holmi

Marca i model: Lumenis Pulse 120H MOSES 2.0

Valor econòmic de l'equip: 190.000 €

La cessió no implica despeses.

La durada de la cessió és de dotze mesos des de la data de la signatura, prorrogables dotze mesos més.

La documentació que s'adjunta és l'escrit d'oferiment de la cessió i la descripció tècnica de l'equip.

En l'expedient figura la documentació referida al donant i la seva representació.     

2. El 1r de desembre de 2022, el subdirector de Compres i Logística informa que la cessió és procedent, tot i que queda restringida de moment a les fibres actualment catalogades.

3. En data 11 de desembre de 2022, el cap del Servei d'Urologia de Son Espases emet l'informe de necessitat

4. El 21 de desembre de 2022, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears dicta la Resolució d'inici, a proposta del subdirector de Pressuposts i Control de la Despesa, per acceptar la cessió temporal d'un làser d'holmi Lumenis Pulse 120H MOSES 2.0, per un termini de dotze mesos , a favor del Servei de Salut de les Illes Balears i destinació al Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari Son Espases.

5. En data 13 de setembre de 2022, el subdirector de Pressuposts i Control de la Despesa emet un informe favorable a la cessió temporal (per dos anys) i gratuïta d'ús per un termini de dotze mesos, per part de Boston Scientific Ibérica, SA, d'un làser d'holmi Lumenis Pulse 120H MOSES 2.0, a favor del Servei de Salut de les Illes Balears i destinació al Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari Son Espases.

Fonaments de dret

1. El Codi civil, aprovat pel Reial decret de 24 de juliol de 1889.

2. La Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears.

4. La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.

5. La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. El Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 33/2003, de 3 de novembre.

7. El Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001.

8. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

9. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

10. El Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.

11. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12. El Decret 63/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears.

13. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

14. El Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

15. El Decret 26/2022, de 25 de juliol, pel qual es nomena el director general del Servei de Salut de les Illes Balears.

16. La resta de disposicions d'aplicació legal.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Acceptar la cessió temporal i gratuïta d'ús, per un termini de dotze mesos, per part de Boston Scientific Ibérica, SA, d'un làser d'holmi Lumenis Pulse 120H MOSES 2.0, a favor del Servei de Salut de les Illes Balears i destinació al Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari Son Espases.

2. Notificar aquesta resolució al cedent i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma 23 de desembre de 2022

El director general del Servei de Salut Manuel Palomino Chacón