Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 795285
Resolució de 16 de desembre de 2022 de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de revisió del preu de la concertació del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 14 de novembre de 2018, la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS) va aprovar l'expedient de convocatòria del primer concert social del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca (BOIB núm. 145, de 20 de novembre de 2018) per un total de 50 places.

2. Mitjançant resolució de la Presidència de l'IMAS, de data 4 de gener de 2019 (BOIB núm. 9, de 19 de gener de 2019), es va aprovar l'adjudicació de les 50 places del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física a l'entitat ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON LESIÓN MODULAR Y OTRAS DISCAPACIDADES FÍSICAS (ASPAYM) .

3. En data 25 de gener de 2019, es va formalitzar la col·laboració objecte d'aquesta concertació mitjançant el corresponent concert social amb l'entitat adjudicatària ASPAYM .

4. Mitjançant resolució de la Presidència de l'IMAS, de data 3 d'abril de 2019, es va convocar l'ampliació de places del concert social del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca (BOIB núm. 44, de 6 d'abril 2019) per un total de 115 places.

5. Mitjançant resolució de la Presidència de l'IMAS, de data 1 de juliol de 2019 (BOIB núm. 135, de 3 d'octubre de 2019), es va aprovar l'adjudicació de 115 places de l'ampliació del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física a les entitats que s'indiquen a continuació:

ENTITAT

CIF

PLACES CONCERTADES

DACESMA

G57312324

13

ASPAYM

G07566151

97

ABDEM

G07721970

5

6. En data 3 de juliol de 2019, es va formalitzar la col·laboració objecte d'aquesta ampliació de la concertació mitjançant els corresponents acords d'acció concertada amb les entitats adjudicatàries ASPAYM , DACESMA i ABDEM.

7. El dia 22 de gener de 2021, per resolució de la Presidència de l'IMAS es va aprovar la renovació de totes les places concertades del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física(BOIB núm 18, d'11 de febrer de 2021), per dues anualitats, des de el 25 de gener de 2021 fins el 24 de gener de 2023, com es detalla a continuació:

ENTITAT

CIF

Nº PLACES

DACESMA

G57312324

13

ASPAYM

G07566151

147

ABDEM

G07721970

5

TOTAL

165

8. En data de 31 d'octubre de 2022 es va dictar Resolució de la Presidència de l'IMAS d'aprovació de la modificació de la concertació del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca per la qual es varen ampliar les places del servei d'acord amb la següent distribució:

 

ENTITAT

CIF

PLACES CONCERTADES

INCREMENT

TOTAL DE PLACES

DACESMA

G57312324

13

5

18

ASPAYM

G07566151

147

2

149

ABDEM

G07721970

5

45

50

9. La cap del Servei de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, amb el vist-i-plau del director insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, el 26 d'octubre de 2022 va emetre Informe proposta per a l'actualització i fixació de preus dels serveis inclosos a la cartera insular de serveis socials, que poden ser objecte de concertació social, on es proposa l'actualització i fixació dels preus de tots els serveis que poden ser objecte de concertació per part de la Direcció Insular, entre els quals es troba aquest servei.

10. El dia 16 de novembre de 2022 la presidenta de l'IMAS i la presidenta del Consell de Mallorca han signat el Pacte sectorial per garantir el dret de les persones amb discapacitat, la millora en la prestació del servei i el foment de l'ocupació de qualitat amb els representants de FOQUA, de la UNAC, la Federació de Salut Mental, PREDIF Balears , Mater Misericordiae, Hospital Sant Joan de Déu, DACESMA i Fundación Educativa Franciscanas de la Immaculada.

En aquest Pacte, s'acorda entre altres, la millora dels preus de la cartera de serveis per tal de millorar les prestacions dels serveis i que les entitats puguin assumir els costos indirectes i directes dels mateixos

11. En data de 30 de novembre de 2022 la presidenta de l'IMAS inicia el procediment per a la revisió de preu de la concertació servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física.

12. Atès que aquest procediment comporta despesa pluriennal, obra l'expedient de referència autorització del Servei de Comptabilitat i Pressuposts.

13. El Servei juridicoadministratiu en data de 2 de desembre de 2022 va emetre Informe jurídic relatiu a l'actualització i fixació de preus dels Serveis per a persones amb discapacitat, inclosos a la cartera insular de serveis socials, que poden ser objecte de concertació social.

14. La Presidència de l'IMAS ha dictat dia 2 de desembre de 2022 Resolució d'actualització i fixació de preus dels serveis per a persones amb discapacitat, inclosos a la cartera insular de serveis socials, que poden ser objecte de concertació social, per la qual s'actualitzen els preus d'aquests serveis, entre el que es troba el servei objecte d'aquesta revisió amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2022 conforme a la taula següent:

Tipologia

Preu actual

Preu 2022

Preu 2023

Plaça

455,53€

485,14€

502,12€

15. Obra a l'expedient de referència la conformitat de totes les entitats adjudicatàries a la revisió de preu i modificació de l'Acord d'acció concertada per a la prestació del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física per el qual accepten expressament la modificació de les condicions econòmiques d'aquest.

16. La cap del Servei de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, amb el vist-i-plau del director insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social ha emès en data de 5 de desembre de 2022 informe per a la Comissió Avaluadora per el qual proposa que es revisi el preu del concert del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física conforme a la taula indicada a l'antecedent 14 i que s'apliqui de manera retroactiva des de l'1 de gener de 2022.

17. La Comissió Avaluadora s'ha reunit el dia 5 de desembre de 2022 i ha aprovat la revisió del preu de la concertació del servei del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física.

18. Consten a l'expedient en relació a aquesta revisió sengles informes favorables del Servei Juridicoadministratiu i de Intervenció delegada de l'IMAS.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret l'article 70.4 relatiu a la competència pròpia dels consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix a l'article 14 la potestat reglamentària normativa atribuïda als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001 i BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001).

3. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009 i BOE núm. 163 de 7 de juliol de 2009) preveu a l'article 27 i a la disposició final quarta, que cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

4. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2 d'acord amb el qual l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

5. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu de dia 12 de novembre de 2021 (BOIB núm. 158, de 16 de novembre de 2021) per el que es nomena la Sra. Sofia Alonso Bigler consellera executiva de Drets Socials.

6. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.28 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019).

Pel que fa al fons,

7. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, preveu a l''article 89 sexies la possibilitat de revisar les condicions del concert durant la seva vigència.

8. La Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018) preveu a l'article 7.2 que «Els acords d'acció concertada poden ser objecte de revisió i, si escau, de modificació, en els termes establerts en l'acord corresponent, quan variïn les circumstàncies inicials de la subscripció, per adequar les condicions econòmiques i les prestacions assistencials a les noves necessitats. En tot cas, el canvi de finalitat de l'entitat o de control financer obliga a la revisió de l'acord inicial d'acció concertada.»

9. El Decret 48/2017, de 27 d'octubre, (BOIB número 132 de 28 d'octubre de 2017) pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials, a l'article 24 « «Revisió i modificació de les condicions tècniques i econòmiques» .

10. Resolució de la Presidència de l'IMAS de dia 14 de novembre de 201d'aprovació de l'expedient de convocatòria del primer concert social del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca (BOIB núm. 145, de 20 de novembre de 2018)

11. Resolució de la Presidència de l'IMAS, de data 4 de gener de 2019 (BOIB núm. 9, de 19 de gener de 2019), d'adjudicació del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física.

12. Resolució de la Presidència de l'IMAS, de data 3 d'abril de 2019, de convocatòria de l'ampliació de places del concert social del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca (BOIB núm. 44, de 6 d'abril 2019).

13. Resolució de la Presidència de l'IMAS, de data 1 de juliol de 2019 (BOIB núm. 135, de 3 d'octubre de 2019), d'adjudicació de l'ampliació de places del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física.

14. Resolució de la Presidència de l'IMAS de dia 2 de desembre de 2022 d'actualització i fixació de preus dels serveis per a persones amb discapacitat, inclosos a la cartera insular de serveis socials, que poden ser objecte de concertació social(BOIB núm 158, 6 de desembre de 2022).

En aquesta resolució a més de fixar-se o segons el cas revisar-se el preus per als anys 2023 i 2024, s'aprova un nou preu per al 2022 amb efectes retroactius.

Fet pel qual en aquest expedient es preveu la regularització dels endarreriments des de l'1 de gener de 2022, que es farà mitjançant una única factura per l'import de la diferència de preus, en relació a totes les places facturades amb el preu antic. D'altra banda, s'aplicarà el nou preu del concert en el mes en que es signi aquesta resolució, i consegüentment a les factures que s'emetin amb posterioritat a aquesta resolució de revisió.

15. L'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i atès l'acord d'aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i presa de raó en ingressos del Consell Insular de Mallorca i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora de data 12 de desembre de 2019, l'expedient ha estat sotmès a la Intervenció delegada de l'IMAS per a l'emissió del preceptiu informe de fiscalització prèvia ( BOE núm. 59 de 9 de març de 2004).

En virtut de la competència atribuïda legalment,

Resolc

Primer. APROVAR la revisió del preu de la concertació del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física, amb aplicació des de l'1 de gener de 2022 fins la finalització del concert en data 24 de gener de 2023, conforme a la taula següent:

Tipologia

Preu actual

Preu 2022

Preu 2023

Plaça/mes

455,53€

485,14€

502,12€

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR l'import de 71.141,14€, a càrrec de la partida pressupostària 40.23128.26000 , a favor de les entitats que es relacionen a continuació:

ENTITAT

CIF

PLACES ATEN. INTEGRAL

*PLACES AMPLIADES

IMPORTS

IMPORT 2022

IMPORT 2023

TOTAL ENTITAT

DACESMA

G57312324

13

5

4.915,19 €

783,40 €

5.698,59 €

ASPAYM

G07566151

147

2

52.339,72 €

6.485,17 €

58.824,89 €

ABDEM

G07721970

5

45

4.441,45 €

2.176,21 €

6.617,66 €

TOTAL CONCERTACIÓ

165

52

61.696,36 €

9.444,78 €

71.141,14 €

*Places ampliades a partir del dia 01/11/2022

No obstant, la despesa per a l'any 2023 queda supeditada a l'existència de crèdit pressupostari.

Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats interessades i requerir-les a que per al pagament de l'actualització del preu presentin cadascuna una factura abans del 16 de desembre de 2022 per la diferència de preu del servei prestat durant aquest període per tal de regularitzar la diferència de preu de les places facturades per serveis prestats des de l1 de gener de 2022 fins el 30 de novembre de 2022. Els serveis que es prestin durant el mes de desembre de 2022 es facturaran al preu aprovat en aquesta resolució.

Quart. INFORMAR a les entitats que consten en el quadre que, atesa la seva conformitat expressa, aquesta resolució s'inclourà com a addenda al seus acords d'acció concertada, regint-se el concert per l'Acord d'acció concertada subscrit amb l'IMAS sense perjudici de l'establiment del nou preu plaça i pressupost total del concert fitxat en aquesta resolució. No obstant, si així ho prefereixen les entitats podran instar la signatura d'una addenda específica en el termini de cinc dies des de la signatura d'aquesta resolució.

Cinquè. DONAR trasllat d'aquesta resolució a la Direcció insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció delegada de l'IMAS i a la Direcció insular d'Hisenda i Pressuposts.

Sisè. PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com al Tauler d'Anuncis de l'IMAS i a l'apartat de Transparència del web de l'IMAS.

 

Palma, 22 de desembre de 2022

La presidenta de l'IMAS

Sofía Alonso Bigler