Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 797271
Resolució núm. 2022/BS/0001311 de data 22/12/2022 de la consellera executiva del Departament de Benestar Social relativa a la concessió d'ajuts econòmics del Consell Insular de Menorca per a estades a centres residencials terapèutics ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats corresponents a l'any 2022 (exp. 1819-2022-000001, 000002, 000003 i 000004)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca en sessió ordinària de dia 19 de setembre de 2022, va aprovar les bases i la convocatòria que havien de regular la concessió d'ajuts econòmics per a estades a centres residencials terapèutics ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats corresponent a l'any 2022, (BOIB número 132 d'11 d'octubre de 2022).

Ateses les tres sol·licituds d'ajut econòmic per a desplaçaments associats a estades en centres ubicats fora de Menorca presentades dins el termini de presentació de sol·licituds.

Atesa l'acta de la Comissió Avaluadora celebrada el dia 16 de desembre de 2022, reunida d'acord amb allò que estableixen les bases vuitena i novena de la convocatòria d'aquests ajuts i la seva proposta de distribució dels ajuts.

Vista la fiscalització favorable de la concessió d'aquests ajuts, en data 20 de desembre de 2022 per part de l'interventor del Consell Insular de Menorca.

Com a titular del Departament de Benestar Social, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 33 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, pel Decret de presidència núm. 275/2022, de 6 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències de la Presidència en els consellers executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), l'acord del Consell executiu de 5 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències del Consell Executiu en la presidenta i en els consellers i conselleres executives (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), tot l'anterior en relació amb el Decret de presidència núm. 421/2019 de 9 de juliol, de creació dels departaments (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019),

RESOLC:

Primer.- La concessió dels tres ajuts per a desplaçaments associats a estades en centres terapèutics ubicats fora de Menorca corresponents a la convocatòria de l'any 2022 a càrrec de la partida pressupostària 3-23131-4800006 per un import total de 2.509,97 € als titulars dels següents expedients, segons els imports i conceptes detallats a continuació:

- Titular de l'EXP. 1819-2022-000002 la quantitat total de 977,65 €, en concepte de les despeses justificades per desplaçaments i allotjaments de familiars derivats de l'estada a centre residencial terapèutic fora de Menorca del seu fill, segons determinen les bases de la convocatòria per aquest concepte d'ajut pel període comprès entre l'1 de desembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022.

Aquest ajut de caràcter finalista, la justificació del qual ja consta a l'expedient, serà ingressat directament al compte corrent declarat a la sol·licitud per la persona interessada, d'acord amb la valoració, documentació i proposta que figura a l'expedient de referència.

- Titular de l'EXP. 1819-2022-000003 la quantitat total de 395,18 €, en concepte de les despeses justificades per desplaçaments de familiars derivats de l'estada a un centre terapèutic fora de Menorca del seu fill, segons determinen les bases de la convocatòria per aquest concepte d'ajut pel període comprès entre l'1 de desembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022.

Aquest ajut de caràcter finalista, la justificació del qual ja consta a l'expedient, serà ingressat directament al compte corrent declarat a la sol·licitud per la persona interessada, d'acord amb la valoració, documentació i proposta que figura a l'expedient de referència.

- Titular de l'EXP. 1819-2022-000004 la quantitat total de 1.137,14 €, en concepte de les despeses justificades per desplaçaments i allotjaments de familiars derivats de l'estada a centre residencial terapèutic fora de Menorca del seu fill, segons determinen les bases de la convocatòria per aquest concepte d'ajut pel període comprès entre l'1 de desembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022.

Aquest ajut de caràcter finalista, la justificació del qual ja consta a l'expedient, serà ingressat directament al compte corrent declarat a la sol·licitud per la persona interessada, d'acord amb la valoració, documentació i proposta que figura a l'expedient de referència.»

Segon.- Notificar, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears la present resolució als interessats, d'acord amb el què estableixen la base vuitena de la convocatòria d'ajuts referenciada i l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la qual cosa us comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que us faig saber que contra l'acord precedent, que no esgota la via administrativa, podeu interposar, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de recepció d'aquesta notificació, recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular, sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si no se us n'ha notificat la resolució quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

Tercer.- Comunicar aquests acords al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

 

Maó, 29 de desembre de 2022

La consellera executiva del Departament de Benestar Social

Bàrbara Immaculada Torrent Bagur

(DP 422, de 9.7.2019)

(BOIB núm 93 Ext. de 10.7.2019)