Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 795886
Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s'accepta la donació d’un piano vertical, valorat en 2.000 €, al Servei de Salut de les Illes Balears destinat a l’Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència de l’Hospital Universitari Son Espases (exp. PATRIM 22/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 21 d'octubre de 2022, té entrada per correu electrònic a la Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa, la documentació per tramitar l'acceptació de la donació d'un piano vertical, valorat en 2.000 €, al Servei de Salut de les Illes Balears destinat a l'Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l'Adolescència de l'Hospital Universitari Son Espases.

A l'expedient consta la següent documentació:

- Informe de necessitat emès per la directora de l'Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l'Adolescència de l'Hospital Universitari    Son Espases amb data 19 d'octubre de 2022.

- Oferiment del piano vertical Astor model EC-109 amb número de sèrie 2185773 i declaració jurada de titularitat del bé per part de Magí Garcías Frau amb data 19 i 20 d'octubre de 2022.

-  Fotografies del piano vertical. 

2. En data 25 de novembre de 2022, es signa la Resolució d'inici del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta del subdirector de Pressuposts i Control de la Despesa, per acceptar la donació d'un piano vertical, valorat en 2.000 €, al Servei de Salut de les Illes Balears destinat a l'Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l'Adolescència de l'Hospital Universitari Son Espases.

3. El 25 de novembre de 2022 els serveis tècnics de la Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa emeten un informe favorable.

4. L'article 6.j) del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts del Servei de Salut de les Illes Balears, estableix que correspon al Consell de Direcció acceptar les donacions a favor del Servei de Salut.

Per tot això, el Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears adopta el següent 

Acord

1. Autoritzar l'acceptació de la donació d'un piano vertical, valorat en 2.000 €, al Servei de Salut de les Illes Balears destinat a l'Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l'Adolescència de l'Hospital Universitari Son Espases.

2. Assenyalar que l'acceptació de la donació no implica l'assumpció de cap obligació del Servei de Salut de les Illes Balears envers el donant ni constitueix un incentiu per a la recomanació, compra o venda d'altres obres d'art del donant.

3. Facultar el director general del Servei de Salut per signar tots els documents relatius a la donació que siguin pertinents.

4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'article 41 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 21 de desembre de 2022

La presidenta del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears

Patricia Juana Gómez Picard