Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 790353
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 23 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts adreçats al funcionament d’agrupacions empresarials innovadores de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'aparició contínua de noves tecnologies i el desenvolupament accelerat dels mercats i de productes nous exigeixen que les diferents eines per fomentar la innovació evolucionin i s'adaptin contínuament. Entre aquests mecanismes destaca el desenvolupament de les agrupacions empresarials (clústers) innovadores (d'ara endavant, AEI) basats en el coneixement i/o la tecnologia.

Aquestes agrupacions sectorials estableixen, en una zona geogràfica concreta, una interrelació molt forta entre les empreses, els centres tecnològics i de recerca, els centres de formació i els organismes públics, amb la finalitat d'executar projectes conjunts en l'àmbit de la innovació i de la internacionalització. L'objectiu és que tots els components de l'agrupació resultin reforçats gràcies a la cooperació entre els diferents membres.

Les Illes Balears han de fonamentar la seva estratègia en una política d'innovació tecnològica per assolir el desenvolupament tecnològic. És per tant necessari que l'Administració pugui garantir que les inquietuds de la societat disposin de la capacitat científica i econòmica per dur-les a terme.

La Llei 7/2022, de 5 d'agost, de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears, té per objecte el foment de l'activitat d'investigació, de desenvolupament tecnològic i d'innovació, entesa com a bé comú en l'àmbit de les Illes Balears, i la coordinació i la planificació de l'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB). Es pretén, a més, impulsar la transparència, la difusió i la transferència de coneixement en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Entre les finalitats d'aquesta Llei establertes en l'article 2 es troba la de promoure i dinamitzar la creació, la consolidació i el creixement d'empreses innovadores basades en el coneixement.

L'article 12 d'aquesta Llei es dedica al Pla de Ciència, Tecnologia, i Innovació de les Illes Balears (Pla CTI). Actualment està en marxa el Pla CTI 2018-2022, aprovat pel Consell de Govern de 29 de març de 2019, amb la finalitat última de contribuir i impulsar el lideratge científic i tecnològic de la regió i les capacitats d'innovació com a elements essencials per a la creació d'ocupació de qualitat, la millora de la productivitat i la competitivitat empresarial, la millora en la prestació dels serveis públics i, finalment, el desenvolupament i el benestar dels ciutadans de les Illes Balears.

Aquest Pla s'estructura en cinc línies d'actuació, una de les quals és l'impuls de la competitivitat. L'objectiu d'aquesta línia és aconseguir que les empreses de les Illes Balears incrementin la competitivitat a través de la generació i la incorporació de coneixements, tecnologies i innovacions. Dins aquesta línia, el programa de Foment empresarial basat en el coneixement pretén augmentar la generació de coneixement de les companyies amb el finançament d'activitats d'R+D realitzades per empreses i també en col•laboració amb altres entitats privades i/o grups de recerca dels centres públics de les Illes Balears. El programa també inclou mesures dirigides a donar suport als clústers basats en el coneixement de les Illes Balears i fer-los més competitius, ja que en els darrers anys han demostrat potencial innovador com a element important en el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.

D'acord amb els objectius del Pla CTI, i en el marc de les directrius estratègiques comunitàries, aquesta convocatòria preveu actuacions de foment de la innovació empresarial destinades a agrupacions empresarials (clústers) innovadores basats en el coneixement i/o tecnològics, en el marc d'una política orientada a enfortir el teixit empresarial de la nostra comunitat autònoma i a incrementar la capacitat innovadora de les empreses com a mitjà per augmentar-ne la competitivitat i contribuir al creixement sostenible de la nostra economia.

Es pretén potenciar el procés de clusterització del teixit productiu de les Illes Balears, perquè aportarà competitivitat i sostenibilitat a l'economia de la nostra comunitat autònoma, per la qual cosa és possible i desitjable que apareguin noves AEI que haurien de rebre suport, i alhora es pal•liaria una de les febleses del sistema d'R+D+I de les Illes Balears detectada en el seguiment de les actuacions del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria 2013-2017 de les Illes Balears. Aquesta feblesa recau sobre la reduïda demanda de coneixement per part del sector privat i també l'escassa participació d'aquest mateix sector en l'execució i el finançament de projectes d'R+D, fets que alenteixen la diversificació del model econòmic de les Illes.

L'article 27 del Reglament de la Unió Europea 651/2014, de la Comissió de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, preveu per a les AEI ajudes a la inversió per a la construcció o millora d'AEI, amb una intensitat de les ajudes no superior al 50 % de les despeses subvencionables; també es preveuen ajudes al funcionament amb un límit de 10 anys. La intensitat per a aquestes ajudes no pot superar tampoc el 50 % de les despeses subvencionables.

En relació amb aquest Reglament, existeix un registre nacional d'AEI regulat per l'Ordre IET/1444/2014, de 30 de juliol, per la qual es regula el Registre d'agrupacions empresarials innovadores del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. A les Illes Balears es va crear un registre d'AEI mitjançant el Decret 6/2019, d'1 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La inscripció en aquests registres constitueix un requisit necessari per a la participació en el règim d'ajuts i mesures de suport de les AEI.

L'objectiu principal del registre creat pel Decret 6/2019, és ajudar les AEI inscrites en projectes col•laboratius innovadors, cofinançament de projectes innovadors de caire internacional així com el finançament en estructura i funcionament de les AEI. En aquest sentit, l'article 3.5 del Decret estableix que la inscripció en el registre  «constitueix un mitjà per facilitar la participació de les AEI en les convocatòries d'ajudes en matèria de suport a projectes de clústers-AEI».

Tal com disposa el Decret 11/2021, de 15 de febrer, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, actualment és la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, mitjançant la Direcció General d'Innovació, la que té les competències en els àmbits de l'impuls a la innovació i el foment d'aquesta innovació; planificació i coordinació del sistema d'innovació i tecnologia de les Illes Balears; política de clústers; divulgació de la innovació, i impuls del coneixement, per part de la ciutadania, de l'activitat desenvolupada en aquesta matèria.

En aquest sentit, s'ha de remarcar que des de l'any 2018 no s'ha produït cap finançament estructural a les AEI per part de la Direcció General d'Innovació. Aquesta situació pot provocar la gradual disminució del teixit innovador a les Illes Balears, i causar la desaparició dels gestors de projectes de les AEI, així com la caducitat de les empreses innovadores certificades que formen la base de les AEI, tal com indica l'article 5, lletra g), punt i del Decret 6/2019.

Per tot això, i davant les demandes dels agents implicats i atès que es tracta d'una línia estratègica de la Direcció General d'Innovació de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, es fa necessària una nova convocatòria per ajudar a finançar les despeses pròpies d'estructures clúster i projectes per a la participació dels clústers i les seves empreses.

L'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (BOIB núm. 25, de 13 de febrer de 2010), estableix les bases reguladores per a les subvencions en aquestes matèries que convoqui la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

L'article 2 d'aquestes bases estableix com a susceptibles de subvenció, entre d'altres, el suport a les empreses de base tecnològica de nova creació, suport a les empreses innovadores, parcs tecnològics, incubadores d'empreses, així com els clústers.

L'article 4.1 d'aquesta Ordre preveu que pot ser objecte de subvenció qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, com també les agrupacions de persones establertes en l'article 9.3 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i les entitats sense personalitat jurídica, relacionades amb aquestes activitats que, a més de dur a terme l'activitat o l'objecte que fonamenti la concessió de la subvenció, compleixin els requisits que preveuen aquestes bases i els específics que assenyalin les convocatòries corresponents.

Per la seva banda, l'article 5.1 de la mateixa Ordre disposa que la persona titular de la conselleria competent en la matèria, per mitjà d'una resolució, ha d'aprovar les convocatòries corresponents, les quals s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D'altra banda, l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions estableix el contingut mínim de la convocatòria d'ajuts, que ha de ser aprovada per l'òrgan competent i publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquestes subvencions s'han inclòs en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, mitjançant la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 13 de setembre de 2022 per la qual es modifica l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), en concret en l'objectiu «III.1.9. Ajuts destinats a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials adreçats a agrupacions empresarials innovadores».

Per tot això, d'acord amb els articles 8.1 i 15.1 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 5 de l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 de bases reguladores per concedir subvencions en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, a proposta del director general d'Innovació, i amb els informes del Servei Jurídic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica i de la Direcció General de Pressuposts, amb la fiscalització prèvia de la Intervenció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i fent ús de les facultats que em confereixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria per concedir ajuts destinats a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials adreçats a agrupacions empresarials innovadores.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i disposar que tindrà efectes l'endemà de la publicació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 23 de desembre de 2022

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Juan Pedro Yllanes Suárez

 

ANNEX 1 Convocatòria per concedir ajuts adreçats al funcionament d'agrupacions empresarials innovadores de les Illes Balears

Primer

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a les agrupacions empresarials innovadores de les Illes Balears basades en el coneixement amb la finalitat d'incentivar la consolidació d'aquestes entitats i dels projectes col·laboratius que puguin desenvolupar, reforçant així el seu potencial innovador com a element important en el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears i com a mitjà per augmentar-ne la competitivitat i contribuir al creixement sostenible de l'economia de les nostres illes.

Segon

Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'investigació, desenvolupament tecnològic e innovació (BOIB núm. 25, de 13 de febrer de 2010); el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa comunitària, estatal o autonòmica aplicable a les subvencions atorgades per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tercer

Import econòmic i partida pressupostària

La quantia total màxima per finançar aquesta convocatòria és de 500.000,00 €. L'assignació pressupostària té caràcter pluriennal amb la distribució màxima per anualitats següent:

Exercici

Import

Partida pressupostària

2022

0,00 €

*

2023

400.000,00 €

19501 542A01 48000 00

2024

100.000,00 €

19501 542A01 48000 00

Disposar que aquest expedient sigui tramitat d'acord amb allò que es preveu en els articles 43 i següents del Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei de finances i de les Lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre tramitació anticipada d'expedients de despesa, amb càrrec a la partida pressupostària 19501 542A01 48000 00 o les corresponents als exercicis pressupostaris de 2023 i 2024.

La concessió dels ajuts prevists en aquesta convocatòria queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries que estableix el punt anterior.

Aquesta convocatòria es tramita com a expedient de despesa anticipada, d'acord amb l'article 43.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i queda sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2023 i 2024.

Quart

Beneficiaris

Són beneficiaris d'aquests ajuts les agrupacions empresarials innovadores que estiguin donades d'alta en el Registre d'agrupacions empresarials innovadores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la data de finalització del termini de presentació de la sol•licitud d'ajuda que s'estableix en l'apartat vuitè d'aquesta convocatòria, i que, per tant, compleixin els requisits establerts en l'article 5 del Decret 6/2019, d'1 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre d'agrupacions empresarials innovadores de la comunitat autònoma de les Illes Balears, publicat en el BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2019 (d'ara endavant, Decret 6/2019).

En aquest sentit, l'article 2.1 d'aquest mateix decret estableix que les AEI han de ser entitats sense finalitat de lucre, i s'han de caracteritzar per ser una combinació en un espai geogràfic o un sector productiu d'empreses i centres d'investigació o de formació públics o privats, involucrats en processos d'intercanvi col•laboratiu, dirigits a obtenir avantatges o beneficis derivats de l'execució de projectes concrets de caràcter innovador. L'activitat d'aquestes entitats s'ha d'organitzar a l'entorn d'una branca o un sector científics o tecnològics o d'un mercat o segment de mercat objectiu.

En queden excloses com a beneficiàries:

a) Les entitats que no compleixen els requisits establerts en l'article 5 del Decret 6/2019 per inscriure's en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores.

b) Les entitats que no compleixen qualcun dels requisits establerts en l'apartat cinquè de la convocatòria.

 

Cinquè

Requisits

1. Les ajudes a les agrupacions empresarials innovadores s'han de concedir exclusivament a l'entitat jurídica que gestioni l'agrupació, d'acord amb l'article 27.2 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

2. Les entitats que sol•licitin aquests ajuts han de complir els requisits següents:

a) Estar donades d'alta en el Registre d'agrupacions empresarials innovadores de la comunitat autònoma de les Illes Balears regulat en el Decret 6/2019 en la data de finalització del termini de presentació de sol•licituds. Així mateix, s'han de complir els requisits establerts en l'article 5 d'aquest mateix decret.

b) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social en la data de finalització del termini de presentació de sol•licituds. La sol•licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d'ofici que la persona o l'entitat sol•licitant està al corrent d'aquesta obligació, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona o l'entitat sol•licitant ha d'aportar el certificat corresponent.

c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la data de finalització del termini de presentació de sol•licituds. La sol•licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d'ofici que la persona o l'entitat sol•licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona o l'entitat sol•licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol•licitud dels ajuts.

d) No estar en cap de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; no haver estat sancionades d'acord amb el que estableixen l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i dones, i l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.

e) Presentar la sol•licitud en els termes i amb els requisits que estableixen els apartats setè i vuitè d'aquesta resolució.

f) No haver rebut ajudes de funcionament per un període superior a 10 anys, d'acord al article 27.7 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió.

 

Sisè

Quantia dels ajuts i actuacions subvencionables

1. Els ajuts que es regulen revesteixen la modalitat de lliurament dinerari sense contraprestació i s'han d'instrumentar en forma de subvencions, com s'indica a continuació.

2. Despeses subvencionables:

2.1. Despeses de funcionament de les estructures de coordinació i gestió de l'entitat, mitjançant el finançament de part dels costs del personal i de les despeses d'administració i funcionament.

Són subvencionables al 50 % les despeses salarials i de la Seguretat Social de la gerència i del personal laboral contractat per l'entitat beneficiària. La necessitat de contractar més d'un tècnic ha d'estar justificada per l'AEI i s'exigirà un informe favorable del Servei d'Innovació de la Direcció General d'Innovació.

2.2. Despeses corrents directament vinculades al funcionament ordinari de l'entitat.

Són subvencionables al 50 % les despeses de funcionament ordinari, com ara el lloguer de les seus de les organitzacions, i les despeses de subministraments i comunicacions.

S'inclouen en aquesta partida les adquisicions de material, mobiliari, maquinària i eines, equips i programes informàtics, sempre que es justifiqui que la despesa està adequada als preus de mercat.

2.3. Col•laboracions externes

Són subvencionables al 50 % les despeses externes de consultoria i altres serveis que s'especifiquin de manera detallada en la sol•licitud d'ajut i siguin necessàries per a la bona gestió i el funcionament de l'entitat, així com despeses per a la realització d'accions de promoció de la mateixa entitat: material promocional, pàgina web i accions de difusió. També són subvencionables les despeses de viatge, allotjament i desplaçaments que siguin necessàries per a l'objecte de la subvenció.  Aquestes despeses han de tenir una relació directa amb els requisits que exigeix l'article 5 del Decret 6/2019.

D'acord amb l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, per als projectes de quantia superior a 15.000 euros, en cas de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per una empresa de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes anteriors a l'execució del projecte, tret que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per poder fer-les o que es tracti de contractes que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, considera contractes exclosos en l'àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol•licitud de la subvenció. L'elecció de les ofertes presentades s'ha de fer de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

L'import de les col•laboracions externes no podrà superar el 25 % de la quantia total a subvencionar.

3.  Despeses no subvencionables

No són subvencionables les despeses següents:

a) Interessos deutors de comptes bancaris.

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives, i interessos d'aplicació a la demora dels pagaments.

c) Despeses de procediments judicials derivades de l'activitat subvencionada, o que hi estiguin relacionades.

d) Imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

e) En general, les despeses financeres i d'inversió.

f)  Totes les que no tenguin la condició de despesa elegible conforme a la normativa vigent.

4. L'import màxim subvencionable pels tres conceptes descrits en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 és de 100.000 euros per beneficiari.

5. Les despeses subvencionables s'han d'haver executat entre l'endemà de la data de presentació de la sol•licitud en el registre electrònic general i el 31 de desembre de 2023. Els ajuts a percebre pels beneficiaris d'aquesta convocatòria estaran subjectes als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, i s'aplicarà l'efecte incentivador establert en l'article 6 de la norma.

6. El sol•licitant ha de declarar tots els ajuts que hagi sol•licitat o obtingut pel mateix concepte, tant en iniciar l'expedient com en qualsevol moment del procediment en què això es produeixi.

7. Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional, pot donar lloc a la modificació de la subvenció atorgada.

Setè

Documentació

1. Els sol•licitants han de presentar la documentació següent:

a) Sol•licitud de subvenció, segons el model de l'annex 2 d'aquesta Resolució, disponible a http://dgin.caib.es. La persona que signi la sol•licitud ha de coincidir amb al representant legal que figura en el Registre d'agrupacions empresarials innovadores de la comunitat autònoma de les Illes Balears. En cas contrari, el signant de la sol•licitud haurà d'acreditar la condició de representat de l'entitat i dels poders que tengui reconeguts.

b) Memòria tècnica i econòmica que estimi les despeses de funcionament descrites en l'apartat sisè de la convocatòria amb el contingut mínim que es detalla en l'annex 3, i que es relacionin amb el Pla Estratègic regulat en l'article 5 del Decret 6/2019.

c) Declaració responsable atorgada davant l'òrgan concedent de la subvenció de no estar sotmès el beneficiari a cap de les circumstàncies a què es refereix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, inclosa en el model de sol•licitud.

d) Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol•licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de l'Agència Tributària de les Illes Balears la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona o l'entitat sol•licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol•licitud dels ajuts.

e) Quant a l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol•licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, tret del cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona o l'entitat sol•licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol•licitud dels ajuts.

f) Declaració en què es facin constar les subvencions o els ajuts obtinguts o sol•licitats des de la creació de l'entitat per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals o, si escau, una declaració expressa de no haver-ne sol•licitat cap (annex 4).

g) D'acord amb l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, per als projectes de quantia superior o igual a 15.000 €, en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per una empresa de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes anteriors a l'execució del projecte, tret que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per poder fer-les, llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol•licitud de la subvenció. L'elecció de les ofertes presentades s'ha de fer de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. S'ha de justificar en tot cas l'adequació de les despeses als preus de mercat (annex 5).

h) Declaració de dades bancàries que es troba inclosa en la sol•licitud de l'ajut.

 

Vuitè

Termini i presentació de sol•licituds

1. Les sol•licituds s'han de presentar dins el termini de cinc mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Si la quantia consignada en aquesta convocatòria s'exhaureix abans de l'expiració del termini per presentar sol•licituds, es pot suspendre la concessió dels ajuts mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució corresponent del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

2. Si finalitzat el termini de presentació de les sol•licituds, i una vegada resoltes totes les sol•licituds, no s'ha exhaurit el crèdit disposat en la convocatòria, es pot ampliar el termini inicialment previst.

3. Les sol•licituds s'han de presentar telemàticament, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol•licitud ha de ser el document original signat electrònicament.

4. El model de sol•licitud que s'ha de presentar és el que figura en l'annex 2 d'aquesta convocatòria i que es troba a la web de la Direcció General d'Innovació (http://dgin.caib.es).

5. Les sol•licituds s'han d'adreçar a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica mitjançant la seva presentació en el Registre electrònic comú, acompanyades de la documentació prevista en la convocatòria.

6. Si qualcun dels interessats presenta la sol•licitud presencialment, o signada incorrectament, serà requerit perquè l'esmeni a través de la presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol•licitud aquella en què s'hagi duit a terme l'esmena, d'acord amb l'article 68.4 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. La sol•licitud d'ajut implica l'autorització perquè l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pugui verificar les dades i afirmacions declarades per la persona o l'entitat sol•licitant, excepte en cas de denegació expressa. En aquest cas, la persona o l'entitat sol•licitant ha d'aportar els certificats i la documentació corresponents, juntament amb la sol•licitud de l'ajut.

8. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pot sol•licitar tota la documentació complementària que sigui necessària per avaluar correctament les sol•licituds o per comprovar les dades presentades.

9. En cas que algun dels documents requerits per tramitar la subvenció ja s'hagi aportat a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no és necessari aportar-lo de nou, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què es va presentar i que no hagi sofert modificacions.

10. Si la sol•licitud no compleix els requisits legals i els exigits en l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s'ha de requerir una sola vegada la persona interessada perquè esmeni les deficiències dins un termini de deu dies, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la mateixa llei.

Novè

Instrucció i resolució del procediment

1. En aplicació de l'article 9.2 de les bases reguladores, correspon a la Direcció General d'Innovació la instrucció i tramitació del procediment. El director general d'Innovació ha d'emetre una proposta de resolució i, d'acord amb l'article 9.3 de les mateixes bases, l'òrgan competent per resoldre és el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, que ha de dictar una resolució motivada en la qual s'ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d'especificar els aspectes següents: beneficiari, descripció i import de l'activitat que se subvenciona, obligacions del beneficiari, forma de pagament i forma de justificació de les activitats objecte d'ajut.

2. El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de tres mesos comptadors des de la data d'entrada de la sol•licitud en el registre de l'òrgan competent per a la instrucció del procediment. Si transcorregut aquest termini no es dicta una resolució expressa, la sol•licitud s'ha d'entendre desestimada.

3. Les resolucions del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que concedeixin o deneguin la subvenció sol•licitada posen fi a la via administrativa i, contra aquestes, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició dins el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagin notificat.

4. Les notificacions de les resolucions s'han de fer amb les exigències i en la forma que estableixen els articles 40 i 42 de la Llei 39/2015.

Desè

Criteris per seleccionar els beneficiaris

1. Les subvencions regulades en aquesta resolució es concedeixen amb subjecció als principis d'objectivitat, transparència i publicitat.

2. Per a la concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria s'aplicarà un criteri de resolució per rigorós ordre d'entrada de les sol•licituds en el Registre Electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o en el Registre electrònic comú, atès que, d'acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol•licituds en un únic procediment, segons l'article 7.3 de l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació.

3. Les sol•licituds d'ajuts es poden resoldre individualment encara que no hagi acabat el termini de presentació, fins que s'exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria i, si no és el cas, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini.

4. En cas que dins l'expedient no consti la documentació que es requereix en aquesta Resolució, i una vegada que s'hagi requerit, la data de presentació de l'esmena estableix l'ordre de prelació per a l'atorgament de la subvenció.

Onzè

Justificació i pagament

1. L'activitat subvencionada s'ha d'entendre justificada amb l'acreditació de la seva realització efectiva i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit.

2. Les despeses objecte dels ajuts s'han d'executar entre l'endemà de la data de presentació de la sol•licitud en el registre electrònic general i el 31 de desembre de 2023. No s'han de tenir en consideració com a justificants de les despeses subvencionades les factures emeses o els pagaments fets fora d'aquestes dates.

3. Quan la naturalesa de l'actuació permeti desplegar-la per parts, el director general d'Innovació pot autoritzar que s'abonin pagaments fraccionats per mensualitats i quanties equivalents o proporcionals a la justificació presentada. Aquests pagaments no tenen caràcter de bestreta.

4. Es podran fer un màxim de dos pagaments fraccionats. El primer serà a càrrec de la partida corresponent de 2023 respecte a les actuacions justificades fetes entre l'endemà de la data de presentació de la sol•licitud en el Registre electrònic general i el 30 de setembre de 2023. El segon pagament es farà a càrrec de la partida pressupostària corresponent dels pressuposts de 2024 sobre les actuacions justificades fetes entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2023.

5. El termini per justificar la realització dels conceptes subvencionables serà en la data que estableixi la resolució de concessió.

6. El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada dictada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada, mitjançant la sol•licitud de pagament i la presentació de la documentació següent:

a)  Sol•licitud de pagament, d'acord amb el model que figura en l'annex 6.

b) Memòria tècnica i econòmica que justifiqui les despeses de funcionament de l'AEI per al període d'elegibilitat establert en el punt 2 d'aquest apartat onzè 2022 amb el contingut mínim de l'annex 7 i que detalli el grau del compliment de la memòria tècnica i econòmica de la fase de sol•licitud de l'ajut establert en l'annex 3.

c) Si escau, una relació actualitzada de la declaració a què es fa referència en l'apartat 7.1.f) de declaració detallada d'altres subvencions o ajudes que hagin finançat l'activitat subvencionada des de la creació de l'entitat, amb la indicació de l'import i la procedència (annex 4).

d) Una còpia del document bancari que acrediti la transferència o el pagament domiciliat, en què figurin la data del pagament, l'import pagat, el concepte del pagament de manera que s'identifiqui aquest amb la factura, i també les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura corresponent.

e) Un extracte bancari del beneficiari de l'ajut en què figurin els càrrecs dels pagaments esmentats. Això no obstant, per a les factures inferiors a 500 euros és justificant suficient el rebut de pagament signat pel proveïdor. Per a imports inferiors a 100 euros s'accepten com a justificants de despesa els tiquets de caixa.

f)  Compte justificatiu amb la relació de les despeses de funcionament de l'AEI (annex 8).

g)  Si escau, justificant per a les despeses superiors a 15.000 euros de subministraments i prestacions de serveis i de consultoria, segons el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic (annex 5), al qual es refereix l'apartat 7.1.g).

h) En el cas de les despeses de personal propi s'ha de presentar:

o Nòmines acompanyades del justificant de pagament.

o Models de liquidació i la relació nominal de la Seguretat Social.

o Models d'IRPF empresarial, corresponents als mesos a justificar.

o Relació de nombre d'hores i percentatges de dedicació a l'actuació  objecte de subvenció per a cadascun dels treballadors del projecte respecte a la totalitat de la jornada laboral signat pel treballador i per l'entitat  beneficiària.

o En el cas d'autònoms dependents i/o personal directiu, factures amb la descripció de les feines realitzades, el nombre d'hores i el preu/hora.

7. En el cas que l'expedient de pagament no tengui la documentació necessària per comprovar que s'ha justificat i aplicat a la subvenció, l'òrgan competent ha de sol•licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els deu dies hàbils següents comptadors a partir de l'endemà d'haver rebut el requeriment d'esmena.

8. Si en el seguiment s'observa l'incompliment o desviacions, per raons  imputables als beneficiaris, dels termes establerts als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió; de les obligacions del beneficiari; la falsedat, la inexactitud o l'omissió de dades; una desviació clara pel que fa a la qualitat tècnica o tecnològica dels processos seguits i dels resultats esperats; l'aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a finalitats diferents a aquelles per a les quals fou concedit l'ajut inicialment; o l'obtenció amb posterioritat a la presentació de la sol•licitud d'altres ajuts públics o privats que, en conjunt, superin el cost de l'actuació, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha d'acordar la modificació de la resolució de concessió i/o la revocació de les subvencions atorgades d'acord amb els articles 43 i 44 del Text refós de la Llei de subvencions, sense perjudici que s'apliqui el règim sancionador que preveu el títol V del mateix Text refós.

9.  En els casos en què el beneficiari hagi incomplert parcialment la justificació pressupostària, però l'execució efectiva sigui d'un 75 % o percentatge superior de les actuacions previstes en el pressupost aprovat en la resolució de concessió i s'acrediti que aquesta inequívocament tendeix a la satisfacció dels compromisos d'actuacions de la concessió i que no desvirtua la finalitat de l'ajut, suposarà la reducció proporcional de l'ajut segons els criteris i les condicions que estableix l'article 24 de l'ordre de bases de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010.

Dotzè

Concurrència d'ajuts o subvencions

L'import dels ajuts o subvencions que estableix aquesta convocatòria no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el 100 % del cost de l'activitat que hagi de desenvolupar l'entitat beneficiària.

No és d'aplicació en aquesta convocatòria la norma dels ajuts de minimis que determina que l'import total d'aquests ajuts a una única entitat no pot ser superior a 200.000 euros, durant qualsevol període de tres exercicis fiscals, tal com estableix l'article 3.2 del Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre (DOUE L 352, de 24 de desembre de 2013), relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Tretzè

Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions. Els beneficiaris han de complir, a més de les obligacions que s'estableixen en l'article esmentat, les següents:

a) Acreditar davant la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica el compliment efectiu dels requisits i les condicions que s'exigeixen per concedir els ajuts.

b) Dur a terme una activitat de suport al teixit productiu que fomenta la concessió de la subvenció en la forma i dins el termini que estableix aquesta convocatòria.

c) Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol•licitat, i mantenir l'activitat subvencionada, en la forma i dins el termini que s'indiqui en la convocatòria.

d) Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que faci la Direcció General d'Innovació i a les actuacions de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Sindicatura de Comptes.

f) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional.

g) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

 

Catorzè

Modificació

L'entitat beneficiària pot sol•licitar que es modifiqui el contingut de la resolució de concessió, una vegada dictada i abans que acabi el termini màxim d'execució i/o justificació de l'activitat, si es produeixen circumstàncies noves imprevisibles que justifiquin l'alteració de les condicions d'execució de l'activitat subvencionada.

L'autorització d'aquestes modificacions correspon al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. Les modificacions només es poden autoritzar si no impliquen un increment de la quantia de la subvenció concedida inicialment ni cap perjudici a terceres persones. Si escau, s'han de tenir en compte els criteris de gradació a què es refereix l'article 24 de l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010.

La sol•licitud i l'autorització del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica a què fan referència els paràgrafs anteriors no són necessàries quan es tracti de modificacions en la composició dels conceptes subvencionables, degudament justificades, que no afectin més d'un 10 % de l'import del pressupost total.

Quinzè

Interpretació i execució

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pot dictar les resolucions, les circulars i les instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

Setzè

Exempció de responsabilitats

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears no es fa responsable de les  actuacions de les entitats beneficiàries dels ajuts, ni dels danys i perjudicis que en puguin sobrevenir com a conseqüència de l'execució de les actuacions beneficiàries  d'aquesta convocatòria.

Dissetè

Responsabilitat i règim sancionador

Els beneficiaris d'aquestes subvencions estan sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que s'estableix sobre infraccions en aquesta matèria en el títol V del Text refós de la Llei de subvencions.

Divuitè

Cessió de dades

1. La presentació de la sol•licitud de subvenció implica l'acceptació de la cessió de les dades contingudes en aquesta, així com les relatives a la subvenció que, a efectes d'estadística, avaluació i seguiment es realitzi a favor d'altres administracions publiques.

2. En virtut del que estableix l'article 13, apartat d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel bé de la necessitat de protegir el secret comercial o industrial dels beneficiaris dels ajuts regulats en aquesta convocatòria, s'entendrà exclòs del dret d'accés a arxius i registres administratius, el diagnòstic empresarial que, si escau, formi part de l'expedient, així com d'aquells altres documents que, pel seu contingut, hagin de tenir aquest mateix tractament.

3. Totes les dades subministrades queden sotmeses a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Documents adjunts