Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 792656
Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 de desembre de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació ordinària per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de la FESMAE-IB

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació pública ordinària per a l'any 2022 corresponent al personal laboral de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB), que suposa un total de dues places, corresponents al torn lliure, amb la distribució indicada en els annexos que s'adjunten i en els termes establerts en aquest Acord.

Segon. Oferir pel torn d'oferta d'ocupació pública ordinària les places següents, d'acord amb el desglossament següent:

2 places de personal laboral que pertanyen al torn lliure, corresponent a la taxa de reposició d'efectius.

Tercer. Disposar que les convocatòries corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària s'han de publicar en el termini improrrogable de tres anys comptadors des de la data de la publicació d'aquest Acord.

Quart. L'articulació dels corresponents processos selectius haurà de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Cinquè. Publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sisè. L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d'aquest acord, segons la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s'hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, 23 de desembre de 2022

El president de la FESMAE-IB Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1 Oferta d'ocupació pública ordinària

Grup

Categoria/especialitat

Illa

Número de llocs de treball

Torn lliure

Torn promoció interna

Total

A

Tècnic superior de sax``òfon

Mallorca

1

0

1

C

Tècnic d'espectacles

Mallorca

1

0

1

Total

2

0

2