Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 792731
Delegació de les atribucions de Batlia per absència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 28 de desembre de 2022, el batle-president de l'Ajuntament d'Artà, ha dictat un Decret de delegació de les funcions de la batlia amb motiu de la seva absència, el qual es transcriu a continuació:

<< Exp. 2022/7733. Delegació de les atribucions de Batlia per absència

Vist que és necessari cobrir l'absència del batle, Manuel Galán Massanet, i, per tant, la totalitat de les funcions que com a batle em corresponen del 30 de desembre de 2022 al 3 de gener de 2023, ambdós inclosos;

Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria de règim local, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Delegar en la segona tinenta de batle, Ana Maria Comas Delgado, la totalitat de les funcions que com a batle em corresponen del 30 de desembre de 2022 al 3 de gener de 2023, ambdós inclosos.

2. Informar el Ple de l'Ajuntament sobre aquesta resolució a la primera sessió que es dugui a terme.

3. Publicar aquesta resolució en el BOIB.>>

 

Artà, data de la signatura electrònica (28 de desembre de 2022)

El batle Manuel Galán Massanet