Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 792280
Departament de Personal. Acord d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord de la Junta de Govern número 20221228_01_020 de data 28 de desembre de 2022, s'ha acordat el següent:

PRIMER.- Aprovar l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022 de l'Ajuntament de Palma,  d'acord amb la normativa aplicable i les limitacions establertes a l'article 20 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022,  que serà la següent:

No.

Plaça

Subgrup

Escala/Subescala

15

Bomber/a conductor/a

C1

 

1

Tècnic/a Prevenció

A1

 

1

Veterinari/ària

A1

 

1

Professor/a músic saxofon

A1

 

4

Economista

A1

 

2

Inspector/a consum

C1

 

2

Tècnic/a animador/a sociocultural

A2

 

4

Arquitecte/a

A1

 

4

TAG

A1

 

1

Inspector/a químic/a farmacèutic/a

C1

 

2

Auxiliar administratiu/va amb reserva discapacitat

C2

 

1

Major policia local

A1

 

1

Inspector/a policia local

A2

 

Total: 39 places

 

 

SEGON.- Publicar el present Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica: (28 de desembre de 2022 )

La cap de Departament de Personal

pd Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón