Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 795257
Resolució de la presidència de l’IMAS de dia 27 de desembre de 2022 d’aprovació dels atorgaments i denegacions de les ajudes econòmiques de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 24 de novembre de 2021, la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) va aprovar la convocatòria pública d'ajudes econòmiques de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials a entitats que duen a terme activitats en matèria de Serveis Socials per a l'any 2021.

2. Aquesta convocatòria es va publicar al BOIB núm 164, de 27 de novembre de 2021.

3. A la resolució d'aprovació de la convocatòria esmentada, es va autoritzar una despesa dimanant d'aquest expedient per l'import total de CINC-CENTS SETZE MIL EUROS (516.000,00 €), amb càrrec a les partides següents:

- 216.000,00 euros a la partida 40.23142.48905 del pressupost de despeses de l'IMAS per a l'any 2021 (Referència comptable 22021014074)

- 300.000,00 euros a la partida 40.23142.48906 del pressupost de despeses de l'IMAS per a l'any 2021 (Referència comptable 22021013967).

4. Posteriorment, el dia 7 de juliol de 2022 es va reunir la Comissió Avaluadora d'aquesta convocatòria, la qual valorà les sol·licitud presentades dins el termini establerts. Els membres de la comissió avaluadora varen donar la seva conformitat a les propostes de l'informe tècnic de la secció de Recursos Sociolaborals, adscrit a la Direcció insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, acordant atorgar l'ajuda econòmica a 27 de les 28 sol·licituds presentades segons els imports que es detallen a l'informe tècnic per els motius que consten a l'acta de la comissió que consta a l'expedient.

5. El 26 d'octubre de 2022, la cap del Servei de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, amb el vist-i-plau del director insular de l'àrea van emetre informe en el que, de conformitat amb l'acta subscrita per la Comissió Avaluadora proposen que es facin les gestions pertinents per a l'adjudicació de les ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials per a l'any 2021, a les entitats següents i pels imports que es ressenyen, així com disposar en el seu favor una despesa per un import total de cinc-cents setze mil euros (516.000,00€), segons la taula següent:

ENTITAT

CIF

IMPORT CONCEDIT

Asociación AMITICIA

G07482029

20.978,77

Asociación Balear de Corea de Huntington

G07921091

5.995,99

SI Servei de Suport i Accessibiltat , S COOP

F57027732

13.350,19

ASPANOB Asociación de Padres de Niños con Cáncer

G07608771

37.961,58

Federació PREDIF Illes Balears

G57575052

29.836,80

AFAMA Associació Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer

G07834724

15.336,98

Fundació DEIXALLES

G07255953

16.228,58

Associació Balear de Fibrosi Quística

G07563075

10.189,69

Fundació EMBAT

G57312563

17.256,14

ADIBA Associació Balear de Diabètics de les Illes Balears

G07084098

18.049,93

ALCER Illes Balears

G07094865

9.936,64

Associació de Lluita Anti-sida de les Illes Balears

G07277734

14.229,67

Fundación MALLORCA INTEGRA

G16585432

4.654,39

Llar de memòria

G57621567

23.587,14

Asociación Española contra el Cáncer

G28197564

37.961,58

ESPIRAL

G57238065

26.812,86

Ben Amics

G07698855

3.798,61

La Sonrisa Médica

V07664188

37.961,58

Associació Balear d'Esclerosi Amiotròfica

G16592065

14.820,90

Fundació NEMO

G57989519

25.563,53

ASDICA

G07778285

23.656,06

Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares

G57382517

17.723,81

Associació Asperger Balears

G57620874

33.965,63

Asociación ZAQUEO

G07929672

17.082,71

Associació Balear d'Usuaris de Salut Mental

G57677650

5.195,04

Aldeas Infantiles SOS España

G28821254

19.263,77

Fundación ANAR

G80453731

14.601,20

TOTAL

 

516.000,00

A aquest informe proposta també excloure a l'entitat «FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MALLORCA» (G57152639) per presentar un projecte amb activitats desenvolupades a l'any 2021 i per tant fora del termini de la convocatòria.

6. Consten emesos informes favorables del Servei Juridicoadministratiu i de la Intervenció delegada de l'IMAS.

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'article 70.4 de l'Estatut d'Autonomia, són competències pròpies dels consells els serveis socials i l'assistència social i la política de protecció i atenció a persones dependents.

2. Vista la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, les atribuïdes per la Llei 14/2001, de 23 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials.

3. Atesa la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que estableix com a principis rectors del sistema de serveis socials balear la descentralització i la desconcentració.

4. La Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars.

5. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en endavant IMAS, aprovats pel Ple del Consell de Mallorca l'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), en especial l'establert al seu article 2, d'acord amb el qual aquest organisme té com a objecte fonamental l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

I l'article 7.2 apartat 7) que determina que correspon a la Presidència aprovar les bases específiques i resoldre els procediments d'ajudes, prestacions i/o subvencions relatives a les competències atribuïdes a l'IMAS.

6. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

7. L'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple en sessió de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017), així com les seves modificacions aprovades per l'acord del Ple del Consell de Mallorca de 14 de juny de 2018 (BOIB núm 96 de 4 d'agost de 2018), en especial referència a l'establert al seu article 1 que determina que té per objecte regular el règim jurídic general de les subvencions atorgades pel Consell Insular de Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents que atorguin subvencions dins l'exercici de potestats administratives. I als articles 16 a 28.

8. La Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) que va aprovar la convocatòria pública d'ajudes econòmiques de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials a entitats que duen a terme activitats en matèria de Serveis Socials per a l'any 2021 ( BOIB núm 164, de 27 de novembre de 2021).

Constatat que s'ha complert amb l'establert a l'Ordenança general de subvencions i a la convocatòria, que existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2022 per a la concessió d'aquestes ajudes, i així mateix, que consta a l'expedient la documentació comptable, i que no existeixen deutes pendents.

Existint informe de l'òrgan instructor en el qual consta que de la informació que obra en el seu poder es desprèn que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les mateixes, i la documentació com mentre no té deutes i per tant, compleixen amb els requisits per ser persones beneficiàries.

Així mateix, es motiva la declaració d'exclusió de l'entitat Fundación Banco de Alimentos de Mallorca per haver presentat un projecte amb activitats desenvolupades a l'any 2021 i per tant, un projecte que no compleix amb la base cinquena de la convocatòria.

Per tot això,

RESOLC

Primer. ATORGAR les ajudes econòmiques a les següents entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials per a l'any 2021, pels conceptes i pels imports que seguidament es ressenyen i DISPOSAR a favor de les entitats que comporten una despesa total per un import total de CINC-CENTS SETZE MIL euros (516.000,00€), d'acord amb els documents comptables que s'adjunten a l'expedient i la distribució següent:

ENTITAT

CIF

IMPORT CONCEDIT

Asociación AMITICIA

G07482029

20.978,77

Asociación Balear de Corea de Huntington

G07921091

5.995,99

SI Servei de Suport i Accessibiltat , S COOP

F57027732

13.350,19

ASPANOB Asociación de Padres de Niños con Cáncer

G07608771

37.961,58

Federació PREDIF Illes Balears

G57575052

29.836,80

AFAMA Associació Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer

G07834724

15.336,98

Fundació DEIXALLES

G07255953

16.228,58

Associació Balear de Fibrosi Quística

G07563075

10.189,69

Fundació EMBAT

G57312563

17.256,14

ADIBA Associació Balear de Diabètics de les Illes Balears

G07084098

18.049,93

ALCER Illes Balears

G07094865

9.936,64

Associació de Lluita Anti-sida de les Illes Balears

G07277734

14.229,67

Fundación MALLORCA INTEGRA

G16585432

4.654,39

Llar de memòria

G57621567

23.587,14

Asociación Española contra el Cáncer

G28197564

37.961,58

ESPIRAL

G57238065

26.812,86

Ben Amics

G07698855

3.798,61

La Sonrisa Médica

V07664188

37.961,58

Associació Balear d'Esclerosi Amiotròfica

G16592065

14.820,90

Fundació NEMO

G57989519

25.563,53

ASDICA

G07778285

23.656,06

Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares

G57382517

17.723,81

Associació Asperger Balears

G57620874

33.965,63

Asociación ZAQUEO

G07929672

17.082,71

Associació Balear d'Usuaris de Salut Mental

G57677650

5.195,04

Aldeas Infantiles SOS España

G28821254

19.263,77

Fundación ANAR

G80453731

14.601,20

TOTAL

 

516.000,00

Segon – Declarar EXCLOSA de la convocatòria la petició de l'entitat «FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MALLORCA» (G57152639) per presentar un projecte amb activitats desenvolupades a l'any 2021 i per tant fora del termini establert a la base cinquena de la convocatòria que determinava que: «Els projectes subvencionables hauran d'haver-se dut a terme des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020.»

Tercer- ORDENAR LA PUBLICACIÓ d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats relacionades, i donar-ne trasllat a la Cap de Servei de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitats, al Servei de Gestió Econòmica i a la Intervenció Delegada de l'IMAS.

 

Palma, 28 de desembre de 2022

La presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler