Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 798339
Resolució del conseller executiu del departament d’Economia i Territori de dia 14 de desembre i núm. 2022/EOT/0001887 relativa a la convocatòria d’ajuts per al foment de les Races Autòctones de Menorca 2022 (concessió i pagament). Exp. 3401-2022-000001

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ANTECEDENTS

1. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinari de dia 16 de maig de 2022, va aprovar el Text refós i simultàniament la convocatòria dels ajuts de minimis per al foment de les races autòctones de Menorca 2022.

Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades pel Consell Executiu del CIM en la sessió de caràcter ordinari de dia 20 de setembre de 2021 (BOIB núm. 136 de 5 d'octubre de 2021).

2. La dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 30.000 € de la partida 5.41240.4890000.

3. El termini de presentació de sol·licituds va ser a partir del dia següent a la publicació en el BOIB, que va ser dia 9 de juny de 2022 i núm de BOIB 75, fins a dia 31 d'octubre de 2022. En aquest termini s'han presentat dues sol·licituds. Els dos sol·licitants compleixen els requisits de la convocatòria.

4. L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a les activitats que hagin portat a terme, entre dia 1 de novembre de 2021 i dia 31 d'octubre de 2022, les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca, per tal de compensar el cost de les despeses relacionades amb la gestió dels llibres genealògics i la millora genètica, per obtenir productes primaris de qualitat, i també les despeses derivades de les tasques que realitzen les associacions per promocionar aquests productes.

5. El punt 4 de les bases enumera les activitats subvencionables i el punt 7 indica la documentació que han de presentar els sol·licitants dels ajuts.

6. El punt 8 de les bases indica la prelació i valoració de les sol·licituds. Per a la concessió de les subvencions previstes, s'estableix que es tindrà en compte el següent criteri: cens mitjà de cada explotació, obtingut de la divisió entre el nombre d'animals inscrits en el llibre genealògic i el nombre d'afiliats a cada associació:

a) < 20 caps : 4 punts

b) 20-40 caps: 5 punts

c) > 40 caps: 6 punts.

Segons el resultat en la puntuació correspondran les quantitats següents:

a) menys de 5 punts : 6.000 €

b) igual o més de 5 punts: 12.000 €

7. El punt 12.1 de les bases preveu la presentació de la justificació de les despeses objecte de subvenció juntament amb la sol·licitud.

8. Dia 29 de novembre de 2022 es reuní la Comissió Avaluadora dels ajuts i va emetre la seva proposta.

9. Dia 12 desembre de 2022 l'interventor va emetre informe de fiscalització favorable a la concessió dels ajuts

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006 de 21 de juliol).

3. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Reglament (CE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) 2019/316.

5. Article 33.2 k de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars de les Illes Balears.

Com a titular del Departament d'Economia i Territori, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 33 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars; pel Decret de Presidència núm. 275/2022, de 6 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències de la Presidència en els consellers executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), i l'Acord del Consell executiu de 5 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències del Consell Executiu en la presidenta i en els consellers i conselleres executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), tot l'anterior en relació amb el Decret de Presidència núm. 421/2019, de 9 de juliol, de creació dels departaments (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019);

Fent ús de les atribucions que m'han estat conferides;

Resolc:

PRIMER. Concedir i tramitar el pagament, per un import total de 18.000 €, dels ajuts següents de la convocatòria d'ajuts de minimis del CIM per al foment de les races autòctones de Menorca, per tal de compensar el cost de les despeses relacionades amb la gestió dels llibres genealògics i la millora genètica, per obtenir productes primaris de qualitat, i també per les despeses derivades de les tasques que realitzen les associacions per promocionar aquests productes, dutes a terme entre l'1 de novembre de l'any 2021 i dia 31 d'octubre de 2022, amb càrrec a la partida 5.41240.4890000 del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2022:

BENEFICIARI

NIF

Puntuació (base 8.1)

Import màxim corresponent (base 8.2)

Import justificat elegible

 

Proposta de concessió i pagament

 

Associació de ramaders de bestiar boví de raça de Menorca

G07877459

5

12.000,00 €

12.395,53 €

12.000,00 €

Associació de criadors i propietaris de cavalls de Menorca

G07400658

4

6.000,00 €

6.042,44 €

6.000,00 €

TOTAL

 

 

 

 

18.000,00 €

Aquests ajuts, en virtut de la seva naturalesa específica com a ajuts de minimis, estan sotmesos al Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea de les ajudes de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) núm. 2019/316, de 21 de febrer.

SEGON. Remetre a la BDNS aquest acord en compliment de l'art. 20.8 de l'LGS i publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació (art. 1b de l'LPACAP).

TERCER. Comunicar aquest acord a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears per tal que tengui els efectes que corresponguin.

 

Maó, en la data de la signatura electrònica (16 de desembre de 2022)

El conseller executiu José Pastrana Huguet (DP 69, de 26.2.2021) (BOIB núm 28 de 27.2.2021)