Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 791149
Acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa en relació amb la proposta del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, respecte a la delegació de l'aprovació del Pla estratègic de subvencions i de les seues possibles modificacions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell Insular d'Eivissa, en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2022, va aprovar la proposta següent:

"(...)

La nova Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, ha establert a l'article 17.1, lletra h, que correspon al ple dels consells insulars l'aprovació del pla estratègic de subvencions, sense perjudici que el ple pot delegar en favor del president, del consell executiu o de les comissions regulades en l'article 18 d'aquesta llei aquesta atribució assenyalada en la lletra h (article 17.3).

Atesa aquesta previsió legal i per raons d'eficàcia, eficiència, racionalització i agilitat administrativa es considera convenient que aquesta facultat plenària d'aprovació del Pla la delegui el Ple en un òrgan col·legiat que es convoca amb més periodicitat, com és el Consell Executiu, i que la facultat implícita d'aprovar les seues modificacions la delegui en un òrgan unipersonal (el president), ja que conferirà prestesa i celeritat en l'actuació administrativa.

De conformitat amb l'apartat 3 de l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, aquesta delegació s'haurà de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i segons l'apartat 4 d'aquest mateix article, les resolucions administratives que s'adoptin per delegació han d'indicar expressament aquesta circumstància i es consideren dictades per l'òrgan delegant.

PROPOSTA

1. Delegar la facultat d'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d'Eivissa en el Consell Executiu, així com de les seues modificaciones, en la Presidència.

2. Publicar aquesta delegació en el BOIB.

(...)"

 

Eivissa, 28 de desembre de 2022

La cap de secció d'Indústria del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal Olga Torres Ribas