Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 797472
Registre de Personal. Aprovació de la memòria justificativa del Pla d’Ordenació de recursos humans, relatiu a la reclassificació dels llocs de feina de delineant/a

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 14/12/2022, es va aprovar el següent:

“PRIMER.- Aprovar la memòria justificativa del Pla d'Ordenació de recursos humans relatiu a la reclassificació dels llocs de feina de delineant/a amb l'objectiu de reconvertir places de delineant/a enquadrades dins el Grup C, Subgrup C1, de l'Escala d'Administració Especial passant a estar enquadrats dins el Grup B.

La memòria justificativa ha estat aprovada a la Mesa general de negociació sindical de personal funcionari, de data 17 de novembre de 2022.

SEGON.- Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 28 de desembre de 2022

El cap de secció del Registre de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Francisca M. Matas Escobar

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PLA D'ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS RELATIU A LA RECLASSIFICACIÓ DELS LLOCS DE FEINA DE DELINEANT/A DEL SUBGRUP C1 AL GRUP B

1.- Objecte.

Aquest Pla d'Ordenació té per objecte la reconversió de les places de delineant/a enquadrats dins el Grup C, Subgrup C1, de l'Escala d'Administració Especial passant a estar enquadrats dins el Grup B.

2.- Justificació del Pla d'ordenació.

A l'exposició de motius del Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre de pel que s'aprova el text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic, s'estableix que es fa necessari modificar la classificació actual dels grups de classificació professional, tenint en compte l'evolució experimentada als darrers anys el nostre sistema educatiu i en previsió, particularment, del procés obert de reordenació dels títols universitaris.

Aquesta nova classificació esmentada a l'exposició de motius es troba regulada a l'art 76 del TREBEP, establint que:

“Els cossos i Escales es classifiquen, d'acord amb la titulació exigida per a l'accés als mateixos, en els següents Grups:

-Grup A, dividit en dos Subgrups A1 i A2. Per accedir a als cossos o escales d'aquest grup s'exigeix tenir el títol universitari de grau.

-Grup B. Per a l'accés als Cossos i Escales del Grup B s'exigirà estar en possessió del Títol de Tècnic Superior.

-Grup C, dividit en dos Subgrups C1 i C2, segons la titulació exigida per a l'ingrés. C1: títol de batxiller o tècnic. C2: títol de graduat en educació secundària obligatòria.”

D'acord amb allò establert a l'art 9 de la Resolució de 21 de juny de 2007, per la que es publiquen les Instruccions de 5 de juny de 2007, per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Pública a l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes autònoms, la integració automàtica que operarà als nous Grups A1, A2, C1 i C2 no operarà en el cas del nou Grup B que quedarà reservat a aquells que estiguin en possessió del títol de Tècnic Superior ( anterior títol de Tècnic Especialista, segons l'establert a l'Annex III del Reial Decret 777/1998 de 30 d'abril pel que es desenvolupen determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional a l'àmbit del sistema educatiu), per no existir als anteriors Grups de classificació un d'equivalent.

Com s'ha exposat, la inclusió dels qui estiguin en possessió de la titulació exigida per a formar part del nou Grup B no es farà de forma automàtica, el que vol dir que serà l'Administració, la que, depenent de les seves necessitats i en virtut de la seva capacitat organitzativa, determinarà les titulacions que s'integraran en aquest grup.

La integració directa i automàtica en un Grup superior és competència reservada a la llei estatal i autonòmica. Si bé, es pot afirmar que és competència de les entitats locals la reclassificació dels llocs de treball inclosos en la relació de llocs de treball, amb la seva inclusió dins el grup B mitjançant la modificació puntual de la relació de llocs de treball, prèvia la tramitació del corresponent expedient en el que constin els informes tècnics i de legalitat que siguin necessaris i acreditatius de que els esmentats llocs de treball tenen les característiques pròpies dels que han d'esser desenvolupats pels seus titulars en possessió de la titulació del títol de tècnic superior que és l'exigida per a l'ingrés del personal funcionari al grup B.

A les entitats locals els correspon, en el marc de la legislació estatal bàsica general, la redacció, aprovació i modificació de les relacions de llocs de treball que hauran de contenir, en tot cas, la denominació, tipus i sistema de provisió dels llocs de treball, les retribucions bàsiques que corresponguin i els requisits exigits per al seu desenvolupament.

La Relació de llocs de treball és l'instrument tècnic a través del qual es realitza l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i es precisen els requisits per al desenvolupament de cada lloc de treball.

El caràcter de permanència de la relació de llocs de treball requereix, per a la seva elaboració d'un expedient on constin els informes tècnics i de legalitat que siguin necessaris.

L'esmentat reconeixement de creació del grup B a través de la modificació de la relació de llocs de treball, ha d'estendre's a les retribucions bàsiques, pagues extraordinàries i triennis, sense variació en les retribucions tenint en compte que el contingut del lloc de feina no varia, és a dir, les funcions continuen essent les mateixes.

A l'actual Relació de llocs de feina, s'està fent un estudi en relació als llocs de treball en els que es pot exigir la titulació de tècnic superior per tal de fer les modificacions a les que s'ha fet referència, concretant el nou grup de titulació i adaptant-lo a l'especialitat del es categories en les que s'inclou.

La creació de noves places de Delineant/a i d'altres susceptibles d'incloure a aquest nou Grup, en les quals l'única titulació vàlida és la de Tècnic Superior, serien incloses al nou Grup B, donat que no existeix una titulació inferior equivalent.

Per tal de gestionar l'esmentat als paràgrafs anteriors es proposa la creació de dues codificacions diferents de llocs de treball, gestionant-se de la següent manera:

- Una codificació per als llocs de nova creació que ja estarien configurats dins el grup B de titulació i als que se'ls exigiria la titulació de tècnic/a superior per al seu accés.

- Una codificació, ( la que tenen actualment), pel als llocs de personal funcionari de carrera que va accedir amb l'antiga titulació i que aniran essent amortitzades quan quedin vacants de titularitat.

Pel que fa al tractament retributiu dels dos llocs diferenciats, i tenint en compte que les funcions desenvolupades als llocs de treball seguiran sent les mateixes, es proposa mantenir el complement específic tenint en compte que el mateix retribueix l'especial dificultat tècnica, la responsabilitat, la dedicació o la incompatibilitat que concorren en determinats llocs de treball o les condicions especials en que s'exerceixen les funcions, d'acord amb allò establert als articles 121.3 de la llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de les Illes Balears i 4 del RDL 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l'administració local, dictat en desenvolupament de la llei 7/1985, de 2 d'abril.

Pel que fa al complement de destinació, es mantindrà el mateix tenint en compte que els intervals de nivells son una matèria reservada a la llei i no ha estat desenvolupada per al Grup B creat en 2007.

Conclourem dient que ni el TREBEP fa automàtic aquest ingrés al nou Grup, ni el fet de que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat estableixi les retribucions bàsiques d'aquest Grup, converteix automàticament a aquest col·lectiu en grup B, tenint en compte a més, que a aquesta llei (LPGE), no es defineix per a aquest grup el concepte de indemnització per residència. La reconversió no serà automàtica, sols s'hauran d'incloure dins aquest nou Grup de classificació les places de nova creació.

Llei de 22/2021, de 28 de desembre de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022 fixa les retribucions bàsiques mesos ordinaris Grup B:

-  Sou: 11.234,00 euros

-  Triennis: 401,28

3.- Àmbit d'aplicació.

La reclassificació o reconversió es referirà al personal de l'Escala Especial, Subescala Serveis especials, Classe Comeses especials, especialitat delineant/a.

4.- Règim jurídic.

L'article 69 del decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP), estableix que les administracions públiques han de planificar els seus recursos humans amb l'objectiu d'aconseguir una eficaç prestació dels serveis públics amb una eficient utilització dels recursos disponibles, mitjançant una dimensió adient dels seus efectius, una millor distribució i mobilitat, entre d'altres supòsits. En aquest context permet la possibilitat d'aprovar plans específics per a l'ordenació dels recursos humans.

A l'administració Local, la figura dels plans d'ocupació o instrument similar està prevista, especialment, a la Disposició Addicional Vigèsima Primera de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

L'article 38 de la Llei 3/2007 de 27 de març de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, regula la figura dels plans d'ordenació de recursos humans per aconseguir l'optimització dels recursos, i entre d'altres, amb la finalitat de procedir a la reassignació dels efectius de personal, així com l' article 90 de la mateixa Llei, que regula la reassignació d'efectius per al supòsit de supressió de llocs de feina, mitjançant un procediment que, amb criteris objectius que figuraran al pla d'ordenació, a noves destinacions amb caràcter definitiu.

La relació de llocs de feina és una manifestació de la potestat d'autoorganització de l'administració local, recollida a l'article 4.1 de la llei 7/1985, de 26 de novembre reguladora de bases de règim local i reflectida a l'article 192 de la llei 20/2006, de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears. L' esmentada potestat, es manifesta a l'àmbit de la funció pública en la discrecionalitat de les administracions locals per a configurar una organització adaptada a les seves necessitats, sent també un instrument essencial per als empleats públics els quals poden orientar les seves expectatives de mobilitat i de carrera professional.

A més, l'article 74 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre que aprova el text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic determina que les Administracions Públiques estructuraran la seva organització a traves de les relacions de llocs de feina o altres instruments organitzatius similars que comprendran, al menys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els Cossos o escales, als que estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. La relació de llocs de feina haurà d'ésser pública.

D'altra banda, l'article 126.4 del reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el text refús de les disposicions legals vigents en matèria de règim local estableix que la relació de llocs de treball es confeccionarà d'acord amb les normes establertes a l'article 90.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, que determina que correspon a cada corporació local formar la relació de tots els llocs de feina existents a la seva organització, en els termes previstos en la legislació bàsica sobre funció pública.

Correspon a l'Estat establir les normes d'acord amb les quals s'hagin de confeccionar les relacions de llocs de feina, la descripció de llocs de feina tipus i les condicions requerides per a la seva creació.

L'article 29 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears defineix les relacions de llocs de feina com a l' instrument tècnic mitjançant el qual l'administració ordena els seus recursos humans per a la prestació eficaç del servei públic i estableix els requisits per a l'ocupació de cada lloc de feina. Desenvolupant en els articles 30, 31 i 32 el contingut, procediment d'elaboració i la classificació dels llocs de feina del personal funcionari.

5.- Àmbit temporal.

L'àmbit temporal d'aquest Pla s'estén per a l'any 2022 i 2023, en funció de les negociacions sindicals. S'exclourà de termini de vigència la resolució definitiva i la fermesa de l'acte relatiu a l'oposició, als efectes d'una possible demora a aquesta previsió per causes alienes a aquesta previsió pel que fa al desenvolupament de les proves selectives.

6.- Sistema de selecció.

El sistema de selecció serà el d'oposició. El nombre de persones afectades és de 17. La convocatòria que regirà el procés selectiu de reclassificació serà única, limitant-se a una sola vegada i es regirà per les corresponents bases de la convocatòria.

Les persones incloses a l'àmbit d'aplicació que no compleixin els requisits exigits, romandran adscrites al seu lloc de treball amb classificació al subgrup C1 a extingir, i percebran les retribucions corresponents a aquesta classificació.

7.- Adequació de la plantilla.

Com a conseqüència del resultat del procés selectiu i d'acord amb el resultat del mateix, es procedirà a la corresponent modificació de la relació de llocs de feina i plantilla pressupostària, reconvertint els corresponents llocs de treball en llocs pertanyents al Grup B. Tots els efectes de la reclassificació es produiran a partir de la data de nomenament per part de l'òrgan competent.

8.- Previsions finals.

El personal funcionari que no aconsegueixi superar el procés selectiu o no reuneix els requisits per poder participar-hi, així com aquell personal que voluntàriament no vulgui participar del procés de reclassificació, podrà romandre al seu lloc de feina i figurarà a la relació de llocs de feina com figura actualment amb l'especificació de “A extingir".