Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 796000
Resolució de la regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior per la qual es modifica el Pla de regulació específic de la Plaça Alexandre Jaume aprovat pel Decret 201820178 de 9 d’octubre de 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament de Palma per decret núm. 202223226 de 23 de desembre de 2022 va resoldre:

Antecedents

1. Per decret núm. 201820178 de 9 d'octubre de 2018 es va aprovar el Pla d'ordenació d'ocupació de diverses zones del centre històric per les terrasses de bars o cafès, cafeteries o restaurants.

2. En aquest pla es va incloure la regulació de l'ocupació amb taules i cadires per part dels establiments de restauració (amb llicència de bar o cafè, cafeteries o restaurants) de la Plaça Alexandre Jaume, amb una ocupació proposta de 37.91 metres quadrats, un percentatge d'ocupació de 4.59% de la plaça i un horari de 8:00h a 23:00h.

3. El dia 9 de maig de 2022, el Sr. Nuno Miguel Santos Carranco, actuant en nom i representació de l'entitat RESTOREHEALTH PM SRL; el Sr. Nada Abdel Jalil, actuant en nom i representació de l'entitat AIDA THEA SL i el Sr. Antonio Guillermo Ordinas Bastida, explotador del negoci de restauració EXPRES ART CAFÉ, varen sol·licitar conjuntament la redistribució dels espais d'ocupació que suposa la modificació del pla de regulació específica del pla que regula la Plaça Alexandre Jaume, mantenint l'ocupació de 37.91 m2 del total de la plaça. Aquesta petició es fonamenta en què la zona ocupable per la terrassa coincideixi amb la projecció de la façana dels diferents locals de restauració, amb una distància d'un metre entre les zones ocupables.

4. La disposició addicional primera de l'Ordenança d'ocupació de la via pública, aprovada pel Ple de l'Ajuntament al dia 26 de juliol de 2018 i publicada en el BOIB núm. 109, de 4 de setembre de 2018, atorga a l'òrgan municipal competent la potestat d'ordenació de places mitjançant la figura de plans zonals i/o de regulació específiques. El decret 202213009, de data 19 de juliol de 2022, d'organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma BOIB núm. 95, de 23 de juliol, confereix aquesta competència a l'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior.

Fonaments jurídics

1. Llei 7/1985, de 4 d'abril, reguladora de les Bases de règim local.

2. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

3. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les Disposicions legals vigents en matèria de règim local.

4. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

5. Ordenança municipal d'ocupació de la via pública (BOIB núm. 109, de 4 de setembre de 2018).

6. Decret de Batlia núm. AJT 201820178 de 9 d'octubre de 2022, pel qual es regula el Pla d'ordenació d'ocupació de diverses zones del centre històric per les terrasses de bars o cafès, cafeteries o restaurants, una de les quals és la plaça Alexandre Jaume.

7. Decret de Batlia núm. AJT 202213009, de data 19 de juliol de 2022, d'organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma (BOIB núm. 95, de 23 de juliol.

8. Decret de Batlia núm. AJT 202213024, de 19 de juliol de 2022, de modificació dels decrets de nomenament dels titulars de l'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior; de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI; de l'Àrea delegada de Promoció Econòmica i Ocupació; de composició de la Junta de Govern, de nomenament de presidents dels Districtes, de delegació de la Presidència de la Mesa de Contractació, i del règim de dedicació de nous regidors/res (BOIB núm. 95, de 23 de juliol).

9. Els tècnics municipals han comprovat que la redistribució sol·licitada és possible i que manté l'ocupació de 37,91 m2 del total de la plaça.

Per tot l'anterior, la regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior, a proposta de la cap de Secció d'Interior, dicta el següent:

DECRET

1. MODIFICAR gràficament i segons el plànol que s'adjunta a aquest decret, la zona ocupable de la Plaça Alexandre Jaume, aprovat pel Decret 201820178 de 9 d'octubre de 2018,  publicat en el BOIB n.º 156 de 13.12.2018 amb el seu plànol adjunt.

2. NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades.

3. PUBLICAR aquest Decret al BOIB.

4. DISPOSAR que l'entrada en vigor d'aquest Decret serà l'1 de gener de 2023.

La qual cosa es pública per a general coneixement i als efectes oportuns.

 

Palma, a la data de la signatura (29 de desembre de 2022)

El cap del Departament de Govern Interior Per delegació Decret de Batlia núm. 3000 de 26/02/.2014 BOIB núm. 30 de 04/03/2014 Per atribució temporal de funcions Decret de Batlia núm. 19912 de 04/11/2022 Alberto Gómez Martí

Documents adjunts