Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 797116
Pla d’ordenació d’ocupació de la plaça de la Drassana i de la plaça de la Llotja per les terrasses de bar, cafès, cafeteries o restaurants

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament de Palma per decret núm. 202223317 de 27 de desembre de 2022 va resoldre:

Aquest Pla d'ordenació és una proposta determinada per aquests espais singulars i, per tant, no es pot extrapolar a d'altres indrets. Regula de manera específica les ocupacions de les terrasses d'establiments de restauració ubicats a les places de la Drassana i de la Llotja.

Antecedents

Les places de la Drassana i de la Llotja són dos espais únics, singulars i emblemàtics de la ciutat de Palma, ubicats al cor del barri de la Llotja. La plaça de la Drassana acull l'estàtua central que representa Jaume Ferrer, navegant mallorquí del segle XIV, obra de Joan Grauches, i la plaça de la Llotja és la porta d'entrada de l'edifici de la Llotja, construït en el segle XV per l'escultor i arquitecte Guillem Sagrera per a acollir el Col·legi de la Mercaderia, obra del gòtic civil d'una gran rellevància.

El barri de la Llotja, situat al Districte Centre de Palma, és un punt neuràlgic de les rutes turístiques de la ciutat. És un entorn amb excessiva oferta d'allotjament, de restauració i d'oci nocturn. Al mateix temps, és una de les zones on les entitats veïnals han formulat més denúncies i reclamacions en relació amb problemes de convivència entre l'ús residencial i les diferents activitats empresarials d'oci i restauració, unes circumstàncies que provoquen un problema comú: l'excés de renou.

El renou és una de les principals causes de preocupació ciutadana, exposada i denunciada per les associacions de veïns de la barriada de manera reiterada ja que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament tant individual com social. I encara que el renou del trànsit és el mes significatiu des del punt de vista del medi ambient, el que provoca més denúncies és el provinent de l'oci nocturn.

Segons reiterades sentencies dels tribunals de justícia, tant espanyols com europeus, la contaminació del medi ambient pot afectar el benestar i al gaudi domiciliari, i repercutir així en la vida privada i familiar. Per aquest motiu, les autoritats estan obligades a adoptar mesures oportunes per a assegurar aquests drets. L'exposició continuada a uns nivells intensos de renou pot suposar una vulneració del dret a la integritat física i moral.

A les directrius de l'organització mundial de la salut es posen de manifest les conseqüències sobre la salut de les persones per l'exposició prolongada a uns nivells elevats de renou (pertorbació del somni, neurosis, deficiències auditives...), així com sobre la seva conducta social.

La Llotja, juntament amb el Puig de Sant Pere, són dues zones on es poden trobar elements de gentrificació. El comerç tradicional s'hi ha convertit en una oferta d'oci i de restauració, amb locals amb activitat de bar, cafeteria o restaurant o take away de productes d'alimentació.

L'especial configuració de la plaça de la Drassana, amb una zona central dotada d'una font i bancs, juntament amb aquesta intensitat d'oferta d'oc, han fet que es converteixi en uns del eixos de l'esbarjo de la ciutat, amb grans i freqüents concentracions de persones a l'espai públic, provocades tant per l'ocupació amb taules i cadires amb llicència municipal, com a la part central de la plaça per persones que parlen amb veu alta mentre esperen que hi hagi llocs lliures a les terrasses o consumeixen menjar o o begudes dels establiments de la zona.

Aquesta greu problemàtica d'incivisme i de convivència en una zona residencial obliga aquest Ajuntament a adoptar mesures per s garantir el dret al descans i a la salut dels veïns.

Els problemes detectats a la plaça de la Llotja són similars, amb un excés d'ocupació amb taules, cadires, para-sols i altres elements que desvirtuen totalment la seva funció social com a eix vertebrador de la ciutadania i obstaculitzen el frontal de l'entrada principal de l'edifici de la Llotja, considerada una de les obres mestres de l'arquitectura gòtica civil de la Mediterrània.

En aquest sentit, l'Ordenança municipal d'ocupació de la via Pública indica a la seva exposició de motius que “el sentit de les modificacions és sempre el respecte cap a l'estètica patrimonial de la ciutat”, fet innegable en relació amb l'article 17.5 que reforça aquest criteri a les terrasses del Centre Històric amb proximitat a edificis catalogats.

 

Per tot això l'Ajuntament considera necessari configurar una regulació específica i restrictiva per regular la concessió de llicències d'ocupació de la via pública, amb la finalitat de mantenir una proporció de l'espai ocupat per l'activitat privada i l'espai de lliure trànsit dels ciutadans i visitants, amb l'objectiu d'evitar els problemes de renous i horaris que pateixen els veïns de la zona.

És obligació d'aquest equip de govern aplicar les eines jurídiques adients per a evitar una ocupació desmesurada i no homogènia de l'espai públic, fixant els criteris per a delimitar els espais en els quals es puguin ubicar les instal·lacions temporals de terrasses i que han de regir l'atorgament de les llicències a la plaça, a més de reduir l'impacte estètic que provoca l'excessiva ocupació del conjunt de la plaça.

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears a la seva Sentència núm. 0324/2021, de 31 de maig de 2021 diu que “nos hallamos ante un uso esencial del dominio público en virtud de licencia o autorización, que puede ser revocada, modificada y transformada unilateralmente por la Administración en cualquier momento, atendiendo a los intereses públicos y generales, pues se trata de una mera tolerancia transitoria que no otorga derecho alguno al que obtiene la autorización, más que a la ocupación temporal que se le permite sin que pueda a llegar nunca a convertirse ni en permanente ni en consolidada”.

Fonaments jurídics

 1. Llei 7/1985, de 4 d'abril, reguladora de les Bases de règim local.
 2. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
 3. Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
 4. Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat mitjançant el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 5. Ordenança municipal d'ocupació de la via pública (OVP), aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament del 26 de juliol de 2018 (BOIB núm. 109, de 4 de setembre).
 6. Disposició addicional primera de l'OVP, que preveu la possibilitat de dur a terme regulacions específiques quant a les autoritzacions per a ocupar la via pública a zones de naturalesa singular de la ciutat, sempre amb criteris restrictius i en defensa dels interessos generals sobre els particulars.
 7. Decret de batlia 202213009, de 19 de juliol, d'organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma (BOIB núm. 95, de 23 de juliol).
 8. Decret de batlia 202213024, de 19 de juliol, de modificació dels decrets de nomenament dels titulars de l'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior; de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI; de l'Àrea Delegada de Promoció Econòmica i Ocupació; de composició de la Junta de Govern, de nomenament de presidents dels districtes, de delegació de la Presidència de la Mesa de Contractació, i del règim de dedicació de nous regidors/res (BOIB núm. 95, de 23 de juliol).

Per tot l'anterior, propòs a la regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior que dicti el següent

Decret

1. Aprovar el Pla zonal d'ocupació de la plaça de la Drassana i de la plaça de la Llotja amb terrasses dels bars o cafès, cafeteries i restaurants, prèvia sol·licitud de llicència i amb el pagament previ de les taxes corresponents, d'acord amb la mateixa normativa aplicada a la resta d'ocupacions de la via pública d'aquesta ciutat, amb les següents condiciones específiques i segons els plànols de superfície ocupable annexos a aquest Decret:

 1. El mobiliari autoritzat són exclusivament taules i cadires, para-sols, mampares, estufes i jardineres, amb les condicions vigents a l'OVP. Es prohibeix la instal·lació de televisors a la via (o que aquests siguin visibles des de la terrassa), així com l'ambientació musical exterior. Tots els elements s'han de retirar cada dia en tancar l'establiment.
 2. Les llicències d'ocupació només es poden atorgar als establiments amb projecció de façana frontal a la zona autoritzable d'ocupació i sempre a l'espai assenyalat al plànol adjunt.
 3. Les úniques ocupacions autoritzables són les que estan marcades a les delimitacions assenyalades al plànol adjunt. Aquesta norma fixa una superfície màxima d'ocupació a les places de forma que no es poden instal·lar més terrasses si hi ha un increment de negocis de restauració. L'espai ocupable permès s'ha de distribuir entre els dits negocis de manera proporcional.
 4. L'horari d'ocupació de la terrassa és el genèric de les ordenances municipals.
 5. En tot moment preval el dret de l'Ajuntament a realitzar activitats singulars (concerts, mercadets, exposicions, fires, activitats ciutadanes, etc.) i en cas de necessitats urbanístiques o d'altres els titulars de les ocupacions autoritzades han de retirar tots els elements de l'ocupació quan hi siguin requerits, sense dret a indemnització o compensació.

2. Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

3. Establir com a data d'entrada en vigor d'aquest Decret l'1 de gener de 2023.

La qual cosa es pública per a general coneixement i als efectes oportuns.

 

Palma, a la data de la signatura (29 de desembre de 2022)

El cap del Departament de Govern Interior, per delegació Decret de Batlia núm. 3000 de 26/02/.2014 BOIB núm. 30 de 04/03/2014 Alberto Gómez Martí Per atribució temporal de funcions Decret de Batlia núm. 19912 de 04/11/2022

Documents adjunts