Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 792297
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 13 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2022.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) de 13 de juny de 2022 (BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022), es varen convocar subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l'any 2022.

2. El crèdit que es va assignar a la convocatòria esmentada és de 300.000 €, amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'IEB per a l'any 2022.

3. Durant el termini de presentació de sol·licituds establert en la convocatòria, s'han presentat sol·licituds d'ajuda per un import superior al crèdit assignat a aquesta convocatòria i, per tant, aquest crèdit és insuficient per donar resposta al total de sol·licituds presentades.

4. L'IEB disposa de crèdit sobrant del capítol 4 d'imports no justificats d'altres convocatòries de subvencions, el qual pot servir per cobrir part de l'import esmentat en el punt anterior.

5. D'acord amb el punt 3.3 de la convocatòria a què es fa referència, sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti, es pot incrementar l'import consignat inicialment en la convocatòria mitjançant una resolució d'ampliació del crèdit assignat. Aquesta ampliació, tret que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar sol·licituds s'ampliï, i no afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes de manera expressa.

6. Per tot això, es considera convenient redistribuir el crèdit i augmentar l'import assignat a la convocatòria de subvencions aprovada mitjançant la Resolució del president de l'IEB de 13 de juny de 2022 en 8.000 euros.

Fonaments de dret

1. La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de    les Illes Balears.

2. El Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar i augmentar en 8.000 € l'import fixat per la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 13 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l'any 2022. D'aquesta manera, el crèdit final de la convocatòria serà de 308.000 €.

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 28 de desembre de 2022)

El president de l'Institut d'Estudis Baleàrics Miquel Company i Pons