Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 797263
Resolució núm. 2022/BS/0001314 de data 22/12/2022 de la consellera executiva del Departament de Benestar Social relativa a la concessió d'ajuts econòmics individuals per a persones majors de 65 anys o persones amb discapacitat reconeguda per cobrir necessitats sociosanitàries del Consell Insular de Menorca corresponent a l'any 2022 (exp. 1818-2022-000001 i correlatius fins el 1818-2022-0000237)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca en sessió ordinària de dia 13 de juny de 2022 va aprovar la convocatòria i les bases per a la concessió d'ajuts econòmics individuals per a persones majors de 65 anys o persones amb discapacitat reconeguda per cobrir necessitats sociosanitàries (BOIB núm. 87 de 5 de juliol de 2022).

Ateses les 236 sol·licituds d'ajut econòmic presentades dins el termini de presentació de sol·licituds, 180 d'elles per a persones majors de 65 anys i 56 per a persones amb discapacitat reconeguda.

Atesa l'acta de la Comissió Avaluadora celebrada el dia 20 de desembre de 2022, reunida d'acord amb el què estableixen les bases sisena i setena de la convocatòria.

Vista la fiscalització favorable de la concessió d'aquests ajuts, en data 21 de desembre de 2022 per part de l'interventor del Consell Insular de Menorca.

Com a titular del Departament de Benestar Social, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 33 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, pel Decret de presidència núm. 275/2022, de 6 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències de la Presidència en els consellers executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), l'acord del Consell executiu de 5 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències del Consell Executiu en la presidenta i en els consellers i conselleres executives (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), tot l'anterior en relació amb el Decret de presidència núm. 421/2019 de 9 de juliol, de creació dels departaments (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019),

RESOLC

Primer.- Aprovar la resolució de la convocatòria d'ajuts per a persones majors de 65 anys o amb discapacitat 2022 per un import total de 173.063,61 € amb càrrec al pressupost 2022, segons es desglossa en els apartats SEGON a SETÈ.

Segon.- La concessió dels ajuts per a persones majors de 65 anys (línia 1) corresponents a la convocatòria de l'any 2022 a càrrec de la partida pressupostària 3-23131-4800002 per un import total de 151.326,36 € als titulars dels següents expedients, amb els imports i conceptes detallats a continuació:

Núm. exp. beneficiari/ària

Núm. Registre d'entrada

Tipologia ajut

Import concedit

EXP. 1818-2022-000003 MPM

16710

Prestacions tècniques

1.075,00 €

EXP. 1818-2022-000005 LCC

16913

Prestacions tècniques

302,25 €

EXP. 1818-2022-000008 JFP

17085

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000009 BSW

17129

Prestacions tècniques

473,21 €

EXP. 1818-2022-000010 MPC

17186

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000012 ICM

17269

Prestacions tècniques

1.400,00 €

EXP. 1818-2022-000013 ERR

17272

Prestacions tècniques

250,45 €

EXP. 1818-2022-000014 JCC

17307

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000018 MJK

17463

Prestacions tècniques

189,00 €

EXP. 1818-2022-000019 CLLT

17483

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000022 MSA

17589

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000025 FBM

17723

Prestacions tècniques

1.075,00 €

EXP. 1818-2022-000026 ABB

17728

Prestacions tècniques

490,00 €

EXP. 1818-2022-000027 RBF

17730

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000028 TJM

17732

Prestacions tècniques

380,00 €

EXP. 1818-2022-000029 ARF

17627

Prestacions tècniques

800,00 €

EXP. 1818-2022-000031 MCLLP

17758

Prestacions tècniques

2.212,76 €

EXP. 1818-2022-000033 EAC

17853

Prestacions tècniques

279,00 €

EXP. 1818-2022-000034 JMP

17855

Prestacions tècniques

159,00 €

EXP. 1818-2022-000035 IMB

17858

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000036 ATB

17983

Prestacions tècniques

230,00 €

EXP. 1818-2022-000037 FGM

17885

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000038 AMP

17902

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000040 SDA

17961

Prestacions tècniques

160,00 €

EXP. 1818-2022-000041 MAGF

17978

Prestacions tècniques

102,00 €

EXP. 1818-2022-000042 CVP

17980

Prestacions tècniques

1.514,37 €

EXP. 1818-2022-000043 MMB

17981

Prestacions tècniques

895,00 €

EXP. 1818-2022-000044 APJ

17989

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000045 EVP

17990

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000046 DTB

17970

Prestacions tècniques

1.850,00 €

EXP. 1818-2022-000048 JPQ

17985

Prestacions tècniques

1.140,00 €

EXP. 1818-2022-000050 JPC

17486

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000054 JOS

18077

Prestacions tècniques

938,00 €

EXP. 1818-2022-000057 JAV

18124

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000058 JPG

18126

Prestacions tècniques

850,00 €

EXP. 1818-2022-000059 JFJ

18133

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000060 MVB

18135

Prestacions tècniques

290,00 €

EXP. 1818-2022-000062 MCS

18142

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000064 AFLL

18008

Prestacions tècniques

1.075,00 €

EXP. 1818-2022-000067 FCD

18246

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000068 FCB

18245

Prestacions tècniques

150,00 €

EXP. 1818-2022-000069 JGM

18247

Prestacions tècniques

1.545,00 €

EXP. 1818-2022-000070 ESF

18259

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000071 MBP

18262

Prestacions tècniques

1.500,00 €

EXP. 1818-2022-000072 JGM

18265

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000073 MMG

18286

Prestacions tècniques

633,00 €

EXP. 1818-2022-000074 EBG

18289

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000076 MCC

18302

Prestacions tècniques

289,00 €

EXP. 1818-2022-000082 MOA

18453

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000083 VTA

18464

Prestacions tècniques

144,90 €

EXP. 1818-2022-000087 MDUV

18581

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000091 RPH

18661

Prestacions tècniques

1.500,00 €

EXP. 1818-2022-000092 CTC

18666

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000093 PGT

18668

Prestacions tècniques

1.075,00 €

EXP. 1818-2022-000094 LCM

18733

Prestacions tècniques

500,00 €

EXP. 1818-2022-000095 JMM

18738

Prestacions tècniques

1.500,00 €

EXP. 1818-2022-000099 ATB

18775

Prestacions tècniques (*)

100,00 €

EXP. 1818-2022-000102 MIVS

18835

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000103 MSN

18843

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000104 RPO

18854

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000106 NRB

18808

Prestacions tècniques

200,00 €

EXP. 1818-2022-000108 AMF

18828

Prestacions tècniques

1.443,35 €

EXP. 1818-2022-000109 JBC

18838

Prestacions tècniques

1.075,00 €

EXP. 1818-2022-000113 AJT

18968

Prestacions tècniques

620,00 €

EXP. 1818-2022-000116 MALF

18957

Prestacions tècniques

1.675,00 €

EXP. 1818-2022-000117 FCC

18970

Prestacions tècniques

1.490,00 €

EXP. 1818-2022-000118 MGP

18971

Prestacions tècniques

499,00 €

EXP. 1818-2022-000119 MALLM

18981

Prestacions tècniques

1.170,00 €

EXP. 1818-2022-000120 RFR

18988

Prestacions tècniques

2.181,45 €

EXP. 1818-2022-000123 CPJ

18917

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000124 MVCM

18929

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000125 FPH

19136

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000127 AHH

19186

Prestacions tècniques

1.330,00 €

EXP. 1818-2022-000129 RCC

19175

Prestacions tècniques

280,00 €

EXP. 1818-2022-000130 JMM

19179

Prestacions tècniques

296,44 €

EXP. 1818-2022-000132 FFG

19200

Prestacions tècniques

560,00 €

EXP. 1818-2022-000135 JVLL

19212

Prestacions tècniques

832,74 €

EXP. 1818-2022-000136 PTM

19248

Prestacions tècniques

957,74 €

EXP. 1818-2022-000138 JGS

19270

Prestacions tècniques

1.500,00 €

EXP. 1818-2022-000139 MCH

19276

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000141 GCA

19291

Prestacions tècniques

795,00 €

EXP. 1818-2022-000142 ABG

19312

Prestacions tècniques

1.500,00 €

EXP. 1818-2022-000149 AGV

19306

Prestacions tècniques

140,00 €

EXP. 1818-2022-000150 LFS

19325

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000151 CMLL

19358

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000153 JFA

19406

Prestacions tècniques

1.201,00 €

EXP. 1818-2022-000154 JMR

19409

Prestacions tècniques

185,00 €

EXP. 1818-2022-000155 CBG

19413

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000156 MMFS

19418

Prestacions tècniques

800,00 €

EXP. 1818-2022-000160 ASR

19451

Prestacions tècniques

1.170,00 €

EXP. 1818-2022-000161 JMP

19454

Prestacions tècniques

1.075,00 €

EXP. 1818-2022-000162 NAF

19455

Prestacions tècniques

719,00 €

EXP. 1818-2022-000163 ACM

19457

Prestacions tècniques

100,00 €

EXP. 1818-2022-000169 CBS

19500

Prestacions tècniques

1.260,00 €

EXP. 1818-2022-000172 MAP

19505

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000173 MRVG

19511

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000174 MGM

19513

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000176 MTC

19524

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000179 HJBW

19547

Prestacions tècniques

60,00 €

EXP. 1818-2022-000180 MGB

19543

Prestacions tècniques

600,00 €

EXP. 1818-2022-000181 MLSS

19545

Prestacions tècniques

100,00 €

EXP. 1818-2022-000184 CLCP

19553

Prestacions tècniques

1.500,00 €

EXP. 1818-2022-000185 MPDVA

19554

Prestacions tècniques

60,00 €

EXP. 1818-2022-000186 MSM

19556

Prestacions tècniques

1.500,00 €

EXP. 1818-2022-000187 MFP

19557

Prestacions tècniques

499,00 €

EXP. 1818-2022-000188 MMP

19565

Prestacions tècniques

238,90 €

EXP. 1818-2022-000189 GPG

19574

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000191 MAPC

19579

Prestacions tècniques

100,00 €

EXP. 1818-2022-000192 MPG

19585

Prestacions tècniques

840,00 €

EXP. 1818-2022-000193 JCA

19589

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000194 FNL

19590

Prestacions tècniques

1.075,00 €

EXP. 1818-2022-000195 JRS

19594

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000196 JST

19615

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000197 LMB

19612

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000198 AEM

19558

Prestacions tècniques

207,00 €

EXP. 1818-2022-000199 FMP

19572

Prestacions tècniques

1.075,00 €

EXP. 1818-2022-000200 JTG

19570

Prestacions tècniques

60,00 €

EXP. 1818-2022-000201 VGS

19583

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000206 JCP

19636

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000207 JPM

19637

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000209 MPPM

19639

Prestacions tècniques

2.416,00 €

EXP. 1818-2022-000210 SEMS

19641

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000211 GCF

19649

Prestacions tècniques

1.000,00 €

EXP. 1818-2022-000213 JJMG

19652

Prestacions tècniques

329,00 €

EXP. 1818-2022-000214 CPB

19653

Prestacions tècniques

120,00 €

EXP. 1818-2022-000215 AFF

19659

Prestacions tècniques

1.500,00 €

EXP. 1818-2022-000216 BLLLL

19665

Prestacions tècniques

1.075,00 €

EXP. 1818-2022-000217 JFM

19679

Prestacions tècniques

450,00 €

EXP. 1818-2022-000219 EMM

19699

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000220 FSM

19749

Prestacions tècniques

689,80 €

EXP. 1818-2022-000221 JTP

19667

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000222 CSC

19634

Prestacions tècniques

295,00 €

EXP. 1818-2022-000223 JFG

19680

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000225 MPP

19690

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000227 JMM

19730

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000228 MTU

19737

Prestacions tècniques

939,00 €

EXP. 1818-2022-000231 CPG

19780

Prestacions tècniques

1.075,00 €

EXP. 1818-2022-000234 MTB

19758

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000235 ACR

19764

Prestacions tècniques

140,00 €

EXP. 1818-2022-000237 MVMO

19699

Prestacions tècniques

2.500,00 €

 

 

Sumes

151.326,36 €

Tercer.- La concessió dels ajuts per a persones amb discapacitat reconeguda (línia 2) corresponents a la convocatòria de l'any 2022 a càrrec de la partida pressupostària 3-23131-4800003 per un import total de 20.297,25 , als titulars dels següents expedients, amb els imports i conceptes detallats a continuació:

Núm. exp. beneficiari/ària

Núm. Registre d'entrada

Tipologia ajut

Import concedit

EXP. 1818-2022-000004 SMT

16766

Prestacions tècniques

100,00 €

EXP. 1818-2022-000006 IMDR

16956

Prestacions tècniques

902,50 €

EXP. 1818-2022-000021 RMAM

17569

Prestacions tècniques

159,00 €

EXP. 1818-2022-000023 ICTS

17601

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000024 SBR

17623

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000030 SSC

17738

Prestacions tècniques

140,00 €

EXP. 1818-2022-000032 JABLL

17840

Prestacions tècniques

731,72 €

EXP. 1818-2022-000049 APG

18039

Prest. tècniques i tractaments professionals

400,00 €

EXP. 1818-2022-000051 APU

18034

Prestacions tècniques

100,00 €

EXP. 1818-2022-000055 SAP

18111

Prestacions tècniques

139,72 €

EXP. 1818-2022-000056 DDCP

18113

Tractaments professionals

1.491,71 €

EXP. 1818-2022-000065 NMS

18298

Prestacions tècniques

200,00 €

EXP. 1818-2022-000075 FJMB

18296

Prestacions tècniques

230,02 €

EXP. 1818-2022-000080 AGR

18409

Prestacions tècniques

240,00 €

EXP. 1818-2022-000088 MIPM

18584

Prestacions tècniques

1.500,00 €

EXP. 1818-2022-000112 LCS

18938

Prestacions tècniques

850,00 €

EXP. 1818-2022-000114 MST

19017

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000126 JATF

19151

Prestacions tècniques

269,00 €

EXP. 1818-2022-000133 MMAD

19205

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000134 MPBM

19208

Prestacions tècniques

645,00 €

EXP. 1818-2022-000140 AQC

19285

Prestacions tècniques

239,00 €

EXP. 1818-2022-000143 NGC

19315

Prestacions tècniques

2.500,00 €

EXP. 1818-2022-000146 MTA

19343

Prestacions tècniques

99,00 €

EXP. 1818-2022-000148 IGG

19402

Tractaments professionals

179,50 €

EXP. 1818-2022-000164 JRP

19462

Tractaments professionals

411,00 €

EXP. 1818-2022-000166 MFMT

19469

Prest. tècniques i tractaments professionals

932,50 €

EXP. 1818-2022-000168 CPC

19496

Prestacions tècniques

2.000,00 €

EXP. 1818-2022-000170 AMA

19495

Prestacions tècniques

100,00 €

EXP. 1818-2022-000190 AAXS

19577

Prestacions tècniques

174,00 €

EXP. 1818-2022-000212 LNB

19651

Prestacions tècniques

259,58 €

EXP. 1818-2022-000224 MCSJ

19682

Prestacions tècniques

320,00 €

EXP. 1818-2022-000226 LRS

19724

Tractaments professionals

184,00 €

EXP. 1818-2022-000230 MTRP

19740

Prestacions tècniques

850,00 €

EXP. 1818-2022-000232 MTPH

19755

Prestacions tècniques

490,00 €

 

 

Sumes

20.297,25 €

Quart.- La concessió condicionada del següent ajut per a persones amb discapacitat reconeguda (línia 2) corresponent a la convocatòria de l'any 2022 a càrrec de la partida pressupostària 3-23131-4800003 per un import total de 1.440,00€ al titular del següent expedient, amb l'import i concepte detallats a continuació:

Núm. exp. beneficiari/ària

Núm. Registre d'entrada

Tipologia ajut

Import concessió condicionada

EXP. 1818-2022-000236 MGP

20332

Prestacions tècniques (*)

1.440,00 €

 

 

Sumes

1.440,00 €

* La concessió de l'ajut corresponent a aquest expedient està condicionada a l'aportació del document acreditatiu exigit a la base 17ª.2, lletra e), atès que en data d'avui encara no ha estat expedit per l'òrgan competent.

El què suposa l'aprovació per un import total de 173.063,61 € a càrrec de la totalitat d'ambdues partides pressupostàries, atenent que el punt primer, lletra a), de la convocatòria preveu que es pot disposar indistintament de les dues partides pressupostàries destinades a l'objecte de la convocatòria, independentment del beneficiari, fins que s'esgoti el total de les dues partides.

 

Cinquè.- Denegar els ajuts per a persones majors de 65 anys (línia 1) als titulars dels següents expedients, pel motiu que es menciona en cada cas:

Núm. exp. beneficiari/ària

Núm. Registre d'entrada

Motiu de denegació

EXP. 1818-2022-000002 SEC

16626

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000016 JLLP

17324

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000020 JSB

17496

Concepte sol·licitat no és finançable (segons bases 1ª, 3ª i annex 1)

EXP. 1818-2022-000039 JPLL

17905

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000047 JOG

17977

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000053 RCT

18054

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000061 MJGT

18138

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000063 MAGP

18154

No compleix requisit de la base 14ª, lletra a)

EXP. 1818-2022-000084 MMSM

18523

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000085 JTV

18544

Concepte sol·licitat no és finançable (segons bases 1ª, 3ª i annex 1)

EXP. 1818-2022-000097 AMG

18752

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000100 EHV

18793

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000101 JJP

18797

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000105 MSP

18897

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000110 ABP

18927

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000115 DGS

18941

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000122 MSV

18995

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000128 JPM

19167

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000131 MFP

19193

Concepte sol·licitat no és finançable (segons bases 1ª, 3ª i annex 1)

EXP. 1818-2022-000157 JCL

19439

Concepte sol·licitat no és finançable (segons bases 1ª, 3ª i annex 1)

EXP. 1818-2022-000165 JMC

19470

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000167 AMM

19492

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000175 RMB

19515

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000177 ASP

19534

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000202 JCF

19596

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000203 ACM

19602

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000204 JMM

19622

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 14ª, lletra c)

Sisè.- Denegar els ajuts per a persones amb discapacitat (línia 2) als titulars dels següents expedients, pel motiu que es menciona en cada cas :

Núm. exp. beneficiari/ària

Núm. Registre d'entrada

Motiu de denegació

EXP. 1818-2022-000011 SMO

17218

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 16ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000015 MSA

17327

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 16ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000052 JDDRR

18035

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 16ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000077 MTS

18338

Base 4ª, paràgraf 2 i un concepte sol·licitat no és finançable (segons bases 1ª, 3ª i annex 1)

EXP. 1818-2022-000078 DPB

18368

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 16ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000079 FRJB

18380

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 16ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000081 PLPR

18435

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 16ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000086 TMSS

18531

Concepte sol·licitat no és finançable (segons bases 1ª, 3ª i annex 1)

EXP. 1818-2022-000089 OML

18621

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 16ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000090 FBSP

18627

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 16ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000098 VSS

18773

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 16ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000107 DST

18809

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 16ª, lletra c)

EXP. 1818-2022-000137 MSM

19269

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 16ª, lletra c) i els conceptes sol·licitats no són finançables (bases 1ª, 3ª i annex 1)

EXP. 1818-2022-000145 JQV

19355

No compleix el requisit de la base 3ª (no haver rebut ajut pel mateix concepte en la convocatòria anterior)

EXP. 1818-2022-000152 JCS

19404

Concepte sol·licitat no és finançable (segons bases 1ª, 3ª i annex 1)

EXP. 1818-2022-000205 ERE

19625

Concepte sol·licitat no és finançable (segons bases 1ª, 3ª i annex 1)

EXP. 1818-2022-000208 MNGA

19638

La unitat familiar supera el límit d'ingressos anuals establert (base 16ª, lletra c)

Setè.- Tenir per desistits els ajuts per a persones majors de 65 anys (línia 1) o amb discapacitat reconeguda (línia 2) als titulars dels següents expedients, pels motius que es mencionen en cada cas:

a) Línia 1. Ajuts per a persones majors de 65 anys

Núm. exp. beneficiari/ària

Núm. Registre d'entrada

Motiu de desistiment

EXP. 1818-2022-000017 BMP

17449

No esmena segons base 15ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXP. 1818-2022-000066 FPT

18225

No esmena segons base 15ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXP. 1818-2022-000096 ARAC

18751

No esmena segons base 15ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXP. 1818-2022-000111 GGP

18937

No esmena segons base 15ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXP. 1818-2022-000121 HJDRU

18990

No esmena segons base 15ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXP. 1818-2022-000144 CSB

19335

No esmena segons base 15ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXP. 1818-2022-000147 MCO

19398

No esmena segons base 15ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXP. 1818-2022-000158 AMDP

19444

No esmena segons base 15ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXP. 1818-2022-000159 GMC

19446

No esmena segons base 15ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXP. 1818-2022-000171 JMF

19501

No esmena segons base 15ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXP. 1818-2022-000178 MPS

19260

No esmena segons base 15ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXP. 1818-2022-000182 MVS

19546

No esmena segons base 15ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXP. 1818-2022-000229 MCGM

19739

No esmena segons base 15ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

b) Línia 2. Ajuts per a persones amb discapacitat reconeguda

Núm. exp. beneficiari/ària

Núm. Registre d'entrada

Motiu de desistiment

EXP. 1818-2022-000007 APM

16960

No esmena segons base 17ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXP. 1818-2022-000183 JSP

19550

No esmena segons base 17ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXP. 1818-2022-000218 PLD

19683

No esmena segons base 17ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXP. 1818-2022-000233 CPC

19756

No esmena segons base 17ª.4 i art 68.1 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Vuitè.- Notificar, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears la present resolució als interessats, d'acord amb el què estableix la base sisena de la convocatòria d'ajuts referenciada i l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la qual cosa us comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que us faig saber que contra l'acord precedent, que no esgota la via administrativa, podeu interposar, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de recepció d'aquesta notificació, recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular, sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si no se us n'ha notificat la resolució quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

Novè.- Comunicar aquests acords al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

 

Maó, 29 de desembre de 2022

La consellera executiva del Departament de Benestar Social (DP 422, de 9.7.2019) (BOIB núm 93 Ext. de 10.7.2019) Bàrbara Immaculada Torrent Bagur