Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 794466
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aprova la concessió i la concessió parcial de les subvencions, amb fiscalització prèvia, basades en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica, per ampliar el pressupost, la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de mercaderies per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l’increment del preu de l’energia, (BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.En data 3 d'agost de 2021 es va publicar, en el BOIB núm. 103, l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies, en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

2. El 22 de juny de 2022 el conseller de Mobilitat i Habitatge va dictar una resolució per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones jurídiques que siguin titulars d'autorització de transport públic de mercaderies residenciades a les Illes Balears, per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l'increment del preu de l'energia (BOIB núm. 81 de 23 de juny de 2022).

3. El pressupost es distribuirà per vehicle segons la classificació establerta en la convocatòria i, en principi, per l'import màxim. En el supòsit que el pressupost de la convocatòria no fos suficient per concedir l'import màxim es prorratejarà entre tots els vehicles, sense que la subvenció pugui ser inferior a la indicada com a mínim en l'apartat anterior. En cas de què el pressupost de la convocatòria tampoc fos suficient per atorgar la subvenció establerta com a mínima, s'atorgaran les subvencions en l'import mínim segons l'ordre d'entrada de les sol·licituds, fins exhaurir el pressupost. La data i hora d'entrada de les sol·licituds serà la que figuri en el registre amb la documentació completa, o en l'esmena de deficiències.

4. El punt segon de la convocatòria, relativa als “Beneficiaris”, estableix que seran beneficiaris les persones jurídiques que hagin incrementat els seus costs de combustible, com a mínim en un 5%, el primer trimestre de l'any 2022 en comparació al primer trimestre de l'any 2021. Aquest requisit que han de complir els beneficiaris implica, en qualsevol cas, que els sol·licitants han de ser titulars de l'autorització a data 1 de gener de 2022, atès que és implícita aquesta exigència per poder determinar l'increment de combustible exigit, el qual és en relació a l'augment en el primer trimestre de 2022. No tenir en compte aquesta data d'autorització dels vehicles que han de ser objecte de subvenció, impedeix determinar si s'ha produït l'increment de combustible. A més, la interpretació literal, sistemàtica i finalista d'aquest punt segon condueix a la mateixa conclusió. 

5. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es varen presentar un total de 394 entitats sol·licitants dels ajuts prevists en la convocatòria esmentada. En la sol·licitud les entitats havien de fer una declaració responsable dels requisits establerts en el punt Sisè, 4 de l'annex de la convocatòria.

6. Els dies 5 i 12 d'agost de 2022 es varen remetre als interessats els requeriments d'esmena de les sol·licituds que no complien els requisits establerts a la convocatòria, indicant en els annexos les deficiències detectades i la forma d'esmenar-les. En data 14 de setembre el conseller de Mobilitat i Habitatge va dictar una resolució en la qual es tenen per desistides les sol·licituds que no varen esmenar dins el termini atorgat a l'efecte (BOIB núm. 122 de 17 de setembre de 2022)

7. En data 18 d'octubre es va emetre Informe previ, per part de la cap de Departament de Transports, de conformitat amb el punt sèptim segon de la convocatòria relatiu a la instrucció del procediment, el qual té efectes de proposta de resolució provisional; atès que s'atorga un termini de deu dies per fer al·legacions als interessats, les sol·licituds dels quals ofereixen divergències entre els vehicles i tonatges indicats a les sol·licituds i els que estan autoritzats a data 1 de gener de 2022, perquè puguin al·legar o presentar la documentació que considerin adient. 

8. Una vegada finalitzat el termini per formular al·legacions i analitzades aquestes, la cap de Departament de Transports, com a òrgan unipersonal encarregat d'exercir les funcions de la Comissió Avaluadora, va emetre, en data 21 de novembre, un informe preceptiu previ a la proposta de resolució definitiva sobre la concessió dels ajuts establerts a la convocatòria.  En l'informe es varen aplicar les previsions contingudes en el punt quart de la convocatòria, reproduïdes en el punt 3 dels Fets. Tenint en compte que l'elevat nombre de sol·licituds no permetia concedir la subvenció per l'import màxim per a tots els vehicles de totes les sol·licituds presentades; no permetia prorratejar el pressupost total de la subvenció entre totes les sol·licituds i els seus vehicles; i tampoc permetia atorgar l'import mínim per a tots els vehicles autoritzats objecte de totes les ajudes sol·licitades; aquest informe es va basar en la concessió de les subvencions, de conformitat amb la data i hora d'entrada de les sol·licituds que figuraven en el registre, o en l'esmena de les deficiències objecte de requeriment, d'acord amb el que es preveu en el punt quart, segon de la convocatòria; atès que es tracta d'un procediment de concurrència no competitiva.

9. Una vegada es varen examinar totes les sol·licituds presentades, i de conformitat amb l'informe de la cap de Departament de Transports de data 21 de novembre, es  va determinar la concessió dels ajuts a favor de les persones jurídiques beneficiàries relacionades en el respectiu annex 1 i 2. Les entitats de l'annex 1 varen ser beneficiàries d'una ajuda pels vehicles sol·licitats (que estan autoritzats a data d'1 de gener de 2022) i per l'import mínim per vehicle, segons el seu tonatge. Les entitats de l'annex 2 varen ser beneficiàries d'una ajuda parcial respecte dels vehicles a favor dels quals havien sol·licitat l'ajut (sempre tenint com a referència l'import mínim per vehicle) ; i la concessió va ser parcial, atès que tot i que els hi corresponia ser beneficiàries de les ajudes previstes, no cobraven per l'import total sol·licitat, ja que existien discrepàncies entre els vehicles que al·legaven els sol·licitants com a autoritzats i els que estaven autoritzats a data 1 de gener de 2022 en el Registre d'Empreses i Activitats del Transports; però la concessió parcial es va atorgar sempre per l'import mínim per vehicle autoritzat.

10. El 10 de desembre es va publicar, al BOIB núm. 160, la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es va aprovar la concessió i concessió parcial de les subvencions establertes a la convocatòria d'ajudes per a les persones jurídiques titulars d'autorització de transport públic de mercaderies, per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades del increment del preu de l'energia. Als annexos 1 i 2 d'aquesta Resolució figuraven els beneficiaris amb ajuts d'import inferior a 30.000 euros.

11. El 20 de desembre s'ha publicat, al BOIB núm. 165, la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'ha aprovat la concessió i la concessió parcial de les subvencions; amb fiscalització prèvia favorable, d'acord amb els informes de dates 13, 14 i 15 de desembre de la Intervenció; establertes en la convocatòria d'ajudes per a les persones jurídiques titulars d'autorització de transport públic de mercaderies, per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l'increment del preu de l'energia.

12. Amb aquestes dues resolucions de concessió de les subvencions, un nombre elevat de sol·licitants no han estat beneficiàries d'aquestes, atès que la suma de les sol·licituds presentades que acomplien els requisits establerts en l'esmentada convocatòria superaven de molt l'import de 2.500.000 euros assignat a la convocatòria.

13. El punt cinquè de la convocatòria esmentada en el punt 2 dels Fets estableix que, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria; la publicació de la qual no implica que s'ampliï el termini per presentar sol·licituds, ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

14. De conformitat amb l'article 10.2 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2022; el Consell de Govern va acordar, en data 28 de novembre de 2022, atorgar al conseller de Mobilitat i Habitatge l'autorització per exercir les competències en matèria d'autorització i disposició de la despesa derivada de l'expedient d'ampliació del crèdit de la convocatòria en un import de 1.916.818 euros. 

15. En data 20 de desembre de 2022 s'ha publicat la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de mercaderies per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l'increment del preu de l'energia, de data 22 de juny de 2022. Aquesta Resolució modifica l'apartat 1 del punt cinquè de la convocatòria d'ajuts esmentada, que amb l'ampliació de crèdit en 1.916.818 euros a la partida pressupostària corresponent, assigna a la convocatòria un import màxim de 4.416.818  euros per a l'any 2022, amb càrrec a la partida pressupostària 25201/521BCV/47000/00.

16. Una vegada publicada la resolució de la modificació d'ampliació del pressupost  de la convocatòria, es poden concedir noves ajudes per import de 1.916.818 euros, als quals s'ha d'afegir 23.800 euros del pressupost inicial de la convocatòria que no varen ser atorgats a cap beneficiari per no ser suficient aquest import per atorgar cap subvenció. Així, l'import total del pressupost disponible ascendeix a 1.940.618 euros. 

17. Una vegada examinades totes les sol·licituds presentades que no varen ser beneficiàries de les ajudes concedides amb el primer tram del pressupost de 2.500.000 euros, i de conformitat amb l'informe de la cap de Departament de data 20 de desembre, es determina la concessió dels ajuts a favor de les persones jurídiques beneficiàries relacionades en l'annex 1 i 2. Les entitats de l'annex 1 seran beneficiàries d'una ajuda pels vehicles sol·licitats (que estan autoritzats a data d'1 de gener de 2022) i per l'import mínim per vehicle, segons el seu tonatge. Les entitats de l'annex 2 seran beneficiàries d'una ajuda parcial respecte dels vehicles a favor dels quals han sol·licitat l'ajut (sempre tenint com a referència l'import mínim per vehicle); en els mateixos termes esmentats en el punt 9 d'aquests Fets.

18. Una vegada examinades totes les sol·licituds presentades, i de conformitat amb l'informe de la cap de Departament de data 20 de desembre, es determina la concessió dels ajuts a favor de les persones jurídiques beneficiàries relacionades en l'Annex 1 i 2. Les entitats de l'Annex 1 seran beneficiàries d'una ajuda pels vehicles sol·licitats (que estan autoritzats a data d'1 de gener de 2022) i per l'import mínim per vehicle, segons el seu tonatge. Les entitats de l'Annex 2 seran beneficiàries d'una ajuda parcial respecte dels vehicles a favor dels quals han sol·licitat l'ajut (sempre tenint com a referència l'import mínim per vehicle) ; i la concessió serà parcial, atès que tot i que els hi correspon ser beneficiàries de les ajudes previstes, no cobraran per l'import total sol·licitat, ja que existeixen discrepàncies entre els vehicles que al·leguen els sol·licitants com a autoritzats i els que estan autoritzats a data 1 de gener de 2022 en el Registre d'Empreses i Activitats del Transports; però la concessió parcial serà sempre per l'import mínim per vehicle autoritzat.

19. L'import total de l'ampliació del pressupost de la convocatòria es quantifica en 1.916.818 euros. Hi ha crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària 25201 521BCV 47000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

20. Els beneficiaris es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb l'Agència Tributària de les Illes Balears; així com al corrent en el compliment de les obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

21. El 20 de desembre el director general de Mobilitat i Transport Terrestre ha formulat la proposta de resolució per la qual s'aprova la concessió i la concessió parcial de les subvencions establertes en la convocatòria d'ajudes per a les persones jurídiques titulars d'autorització de transport públic de mercaderies, per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l'increment del preu de l'energia, arran l'augment del pressupost de la convocatòria, mitjançant la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, per la qual es modifica la convocatòria per ampliar el pressupost. En l'esmentada proposta de resolució, es proposa la concessió i la concessió parcial de totes les subvencions, amb independència de l'import de l'ajuda; tant les que requereixen de fiscalització prèvia per ser d'un import de 30.000 euros o més, com les que es concedeixen per import inferior a 30.000 euros. L'import total de totes les ajudes previstes en la proposta de resolució ascendeix a 1.937.600 euros.

22. Els dies 27 i  28 de desembre la Intervenció fiscalitza de conformitat els expedients, sense oposar-hi objeccions.

23. Atès que la concessió de les subvencions de quantia igual o superior a 30.000 euros estan sotmeses a fiscalització prèvia; de conformitat amb l'article 25 del Decret 11/2022, de 11 d'abril, pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la CAIB; es considera adequat, per un principi d'eficàcia, formular aquesta Resolució amb les concessions dels ajuts d'import igual o superior a 30.000 euros, que han requerit fiscalització prèvia. Així, als annexos 1 i 2 únicament hi figuren els beneficiaris amb ajuts d'import igual a 30.000 euros o més.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. L'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies, en l'àmbit territorial de les Illes Balears

5. L'Ordre 17/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de mercaderies per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l'increment del preu de la energia (BOIB núm. 81, de 23 de juny de 2022).

6. Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015).

7. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Concedir ajudes per al sector del transport públic per carretera de mercaderies per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l'increment del preu de l'energia, per un import de 1.049.400 euros entre totes les subvencions atorgades.

2. Autoritzar i disposar un import de 1.049.400 euros, a favor dels beneficiaris que figuren en l'Annex 1 i en l'Annex 2 , amb càrrec a la partida pressupostària 25201/ 521BCV 47000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, per l'import individual indicat. 

3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament a la directora general del Tresor, Política financera i Patrimoni per un import de 1.049.400 euros, a favor de les persones jurídiques que figuren en l'Annex 1 i en l'Annex 2 , amb càrrec a la partida pressupostària 25201 521BCV 47000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, per l'import individual indicat.

4. Els beneficiaris queden obligats al compliment de les obligacions establertes en el punt vuitè de l'Annex de la convocatòria (obligacions establertes en l'article 11 del Decret Legislatiu 2/2005).

5. Publicar aquesta resolució en la pàgina web de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica: ( 28 de desembre de 2022 )

El secretari general

Per delegació de competències del conseller

Resolució de 15/02/2021 (BOIB núm. 24, de 18/02/2021)    

Francesc Ramis Oliver

 

ANNEX 1

EXP.

SOL·LICITANT

NIF

Vehicles inclosos en la convocatòria (vehicles autoritzats a data 01/01/2022 en relació amb els vehicles sol·licitats)

IMPORT TOTAL AJUT

Fins a 3,5 t.

Més de 3,5 t fins a 7,5 t

Més de 7,5 t fins a 12 t.

Més de 12 t.

24

GRUAS POL, S.A.

A07070584

0

0

0

33

59.400,00 €

248

ANTONIO GOMILA, S.A.

A07405681

0

0

0

18

32.400,00 €

322

VALERIANO ALLES CANET SL

B07428741

0

0

0

27

48.600,00 €

43

POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SLU

B57982530

3

2

2

25

52.200,00 €

260

PITIUSA DE TRANSPORTES CASANOVA, SOCIEDAD LIMITADA

B16518615

0

0

0

28

50.400,00 €

 

 

ANNEX 2

EXP.

SOL·LICITANT

NIF

Vehicles sol·licitats

Vehicles inclosos en la convocatòria (vehicles autoritzats a data 01/01/2022 en relació amb els vehicles sol·licitats)

IMPORT TOTAL AJUT

Fins a 3,5 t.

Més de 3,5 t fins a 7,5 t

Més de 7,5 t fins a 12 t.

Més de 12 t.

Fins a 3,5 t.

Més de 3,5 t fins a 7,5 t

Més de 7,5 t fins a 12 t.

Més de 12 t.

62

TRANSPORTES BARCELO 2010 S.L.

B57061012

7

1

19

78

7

1

19

66

152.000,00 €

86

AMER E HIJOS SA

A07296536

0

1

2

18

0

0

2

18

35.200,00 €

42

PALOMERO CARGO, SLU

B57471302

5

1

1

18

5

0

1

17

36.000,00 €

105

MASCARO MORERA, SL

B07729163

13

7

24

135

13

7

19

127

272.600,00 €

45

RODES GRUP STEH, S.L.

B57955171

0

0

0

63

0

0

0

57

102.600,00 €

56

TRANS-MARRATXI

B16597569

0

0

0

24

0

0

0

23

41.400,00 €

73

TRANSPORTS DE LES ILLES S.COOP

F57664211

0

4

9

52

0

2

6

46

93.200,00 €

358

AUTOCIRCULAR IBIZA SL

B07992274

0

0

0

18

0

0

0

17

30.600,00 €

151

SET ENERGIA 1971, SL

B07027592

1

2

1

24

1

1

1

22

42.800,00 €