Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 790800
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Col·legi d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Ponent, amb la implantació de l’educació secundària obligatòria, que passarà a denominar-se Col·legi d’Educació Infantil i Primària integrat amb Educació Secundària Obligatòria (CEIPIESO) Ponent

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El Reial decret 1828/1977, de 17 de juny, va crear dos col·legis d'Educació General Bàsica, un dels quals estava ubicat al municipi d'Inca, amb 320 places escolars d'Educació General Bàsica, amb la denominació de col·legi públic (BOE núm. 175, de 23 de juliol).

2. L'Ordre de 14 d'agost de 1980  va posar el centre en funcionament amb 8 unitats escolars mixtes i va autoritzar el canvi de denominació per la de Col·legi Ponent (BOE núm. 297, de 11 de desembre).

3. Per necessitats d'escolarització al municipi d'Inca, amb el Decret 29/2017, de 2 de juny, publicat al BOIB núm. 62, de 3 de juny, es va crear el CEIP Nou d'Inca, el qual es va emplaçar provisionalment a les instal·lacions del CEIP Ponent, a l'espera de la construcció d'un nou edifici. A hores d'ara, el CEIP Nou d'Inca encara comparteix les instal·lacions amb el CEIP Ponent i un cop que estigui construït el nou edifici el CEIP Ponent centre disposarà d'espais lliures.

4. El 30 de maig de 2022 va tenir entrada a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres la petició de l'equip directiu del CEIP Ponent de transformar el centre en un col·legi d'educació infantil i primària integrat amb educació secundària obligatòria (CEIPIESO).

5. El 31 de maig de 2022 el director del CEIP Ponent certificà que en l'acta de la sessió extraordinària del Consell Escolar del 30 de maig de 2022, s'informà i s'aprovà per unanimitat la sol·licitud de transformació del CEIP Ponent en un  col·legi d'educació infantil i primària integrat amb educació secundària obligatòria, el CEIPIESO Ponent.

6. El 8 de juny de 2022, el Servei de Centres de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres va emetre un informe favorable sobre les modificacions i l'adaptació dels espais al Reial decret 132/2010 de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de segon cicle de educació infantil, educació primària i educació secundària, per implantar l'educació secundària al col·legi d'educació infantil i primària (CEIP) Ponent i transformar-lo en un col·legi d'educació infantil i primària integrat amb educació secundària obligatòria (CEIPIESO) Ponent. A l'informe es va concloure que el centre podia encabir 4 unitats d'ESO. S'ha de tenir en compte que el CEIP Ponent és un centre de dues línies, la qual cosa suposa que només hi tendrien cabuda dues unitats de primer  i dues unitats de segon d'ESO. Per això només es podrien autoritzar els dos primers cursos d'ESO.

7. El 2 de desembre de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre la implantació excepcional dels dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria al col·legi d'educació infantil i primària (CEIP) Ponent. També informà favorablement sobre el canvi de tipologia del centre, que passarà a ser de  tipologia B, i sobre el canvi de denominació, que passarà a ser col·legi d'educació infantil i primària integrat amb educació secundària obligatòria  (CEIPIESO) Ponent.

En aquest informe es justifica la transformació i indica que a la xarxa de l'escola pública és insuficient l'oferta de centres que ofereixin la possibilitat d'atendre els alumnes des de l'educació infantil fins a l'educació secundària. Els canvis i les demandes de la societat fan que s'hagi d'oferir a les famílies la possibilitat d'escolaritzar els seus fills al mateix centre durant l'etapa obligatòria, per això es va considerar convenient autoritzar de manera excepcional el centre per poder impartir únicament els dos primers cursos d'ESO.

8. El 5 de desembre de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres  proposà la modificació de la configuració, el canvi de denominació i el canvi de tipologia del col·legi d'educació infantil i primària  (CEIP) Ponent amb la implantació dels dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria, que passarà denominar-se col·legi d'educació infantil i primària integrat amb educació secundària obligatòria (CEIPIESO) Ponent.

 Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol, i suplement en català núm. 7 de 1985).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022,  de 8 de març, d'educació de les Illes Balears a l'article 107.3 determina que administració educativa ha de promoure la creació o la reconversió de centres ja existents en col·legis integrats d'educació infantil i primària amb educació secundària obligatòria (CEIPIESO), per tal d'afavorir la coordinació entre els docents de les etapes d'ensenyament obligatori i un major acompanyament als alumnes en la transició entre etapes educatives. A més a més a l'article 102  de Creació de centres, estableix que la creació, la supressió i la transformació de centres de centres públics correspon al Govern de les Illes Balears, que ha d'establir els tipus d'ensenyaments que s'hi desenvoluparan. Al punt 3 del mateix article determina que el Govern de les Illes Balears ha de promoure una xarxa de centres públics suficient per cobrir la demanda de la població escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de segon cicle de educació infantil, educació primària i educació secundària (BOE del 12 de març).

6. La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de novembre de 2017 per la qual s'estableixen els criteris per determinar la tipologia dels centres docents públics no universitaris i l'assignació d'equips directius (BOIB núm. 152, de 14 de desembre).

7. La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 24 de maig de 2018 per la qual es determina la tipologia dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i el curs d'entrada en vigor de la nova tipologia (BOIB núm. 67, de 31 de maig).

8. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

9. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en data 5 de desembre de 2022, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar excepcionalment la implantació dels dos primers cursos d'educació secundària obligatòria, amb 4 unitats d'ESO, al CEIP Ponent, amb codi 07001575, de manera progressiva amb la implantació de 2 unitats del 1r curs de l'ESO amb efectes des de l'inici del curs en què els espais que ara ocupen els alumnes del CEIP Nou d'Inca al CEIP Ponent estiguin lliures.

2. Autoritzar el canvi de denominació del centre, que passarà a ser col·legi d'educació infantil i primària integrat amb educació secundària obligatòria ponent (CEIPIESO Ponent), a partir del moment en què puguin disposar de totes les instal·lacions.

3. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta implantació, el centre canviarà la seva tipologia de centre, passarà a ser de tipologia B, a partir del moment en què puguin disposar de totes les instal·lacions.

4. Instar a la direcció del centre perquè proposi el nomenament d'un cap d'estudis adjunt  de secundària amb efectes des d'1 de juliol de l'any en què es pugui fer ús de les instal·lacions per garantir la implantació de la nova etapa educativa.

5. Determinar que, com a conseqüència d'aquestes autoritzacions, el centre quedarà configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07001575

Denominació genèrica: col·legi d'educació infantil i primària integrat amb educació secundària obligatòria

Denominació específica: Ponent

Titular: Conselleria d'Educació i Formació Professional

Domicili: av. del Raiguer, s/n

Localitat: Inca

Municipi: Inca

CP: 07300

Ensenyaments autoritzats: 22 unitats (570 places escolars) repartides de la  manera següent:

Educació Infantil: 6 unitats de 150 places escolars

Educació Primària: 12 unitats de 300 places escolars

Educació Secundària: 4 unitats de 120 places escolars.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 20 de desembre 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà