Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 795274
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 15 de desembre de 2022 de revisió del preu de la concertació del Servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la Xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca signat amb l’entitat COORDINADORA

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data de 14 de març de 2019 la Presidència de l'IMAS dicta Resolució d'adjudicació de les 54 places del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament a l'entitat COORDINADORA BALEAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT (en endavant COORDINADORA) i es van formalitzar els acords d'acció concertada per als esmentats serveis en data de 15 de març de 2019.

2. En data de 12 de març de 2021 la Presidència de l'IMAS va dictar la Resolució d'aprovació de la renovació de l'acord d'acció concertada del Servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la Xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca signat amb l'entitat COORDINADORA per la qual es va renovar l'esmentat acord per dues anualitats, comprès entre el 15 de març de 2021 i el 14 de març de 2023.

3. En data 23 de novembre de 2022 la Presidència de l'IMAS va dictar la Resolució d'aprovació de l'ampliació de places del Servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la Xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca signat amb l'entitat COORDINADORA, de 54 a 61 places, amb efectes des de 24 de novembre de 2022.

4. La cap del Servei de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, amb el vist-i-plau del director insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, el 26 d'octubre de 2022 va emetre Informe proposta per a l'actualització i fixació de preus dels serveis inclosos a la cartera insular de serveis socials, que poden ser objecte de concertació social, on es proposa l'actualització i fixació dels preus de tots els serveis que poden ser objecte de concertació per part de la Direcció Insular, entre els quals es troba aquest servei.

5. El dia 16 de novembre de 2022 la presidenta de l'IMAS i la presidenta del Consell de Mallorca han signat el Pacte sectorial per garantir el dret de les persones amb discapacitat, la millora en la prestació del servei i el foment de l'ocupació de qualitat amb els representants de FOQUA, de la UNAC, la Federació de Salut Mental, PREDIF Balears, Mater Misericordiae, Hospital Sant Joan de Déu, DACESMA i Fundación Educativa Franciscanas de la Immaculada.

En aquest Pacte, s'acorda entre altres, la millora dels preus de la cartera de serveis per tal de millorar les prestacions dels serveis i que les entitats puguin assumir els costos indirectes i directes dels mateixos

6. En data de 30 de novembre de 2022 la presidenta de l'IMAS inicia el procediment per a la revisió de preu de la concertació del Servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la Xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca

7.Atès que aquest procediment comporta despesa pluriennal, obra l'expedient de referència autorització del Servei de Comptabilitat i Pressuposts.

8. El Servei juridicoadministratiu en data de 2 de desembre de 2022 va emetre Informe jurídic relatiu a l'actualització i fixació de preus dels Serveis per a persones amb discapacitat, inclosos a la cartera insular de serveis socials, que poden ser objecte de concertació social, al qual ens remetem als efectes oportuns.

9. La Presidència de l'IMAS ha dictat dia 2 de desembre de 2022 Resolució d'actualització i fixació de preus dels serveis per a persones amb discapacitat, inclosos a la cartera insular de serveis socials, que poden ser objecte de concertació social, per la qual s'actualitzen els preus d'aquests serveis, entre el que es troba el servei objecte d'aquesta revisió amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2022 conforme a la taula següent:

 

Tipologia

Preu actual

Preu 2022

Preu 2023

Plaça

47,18€

50,25€

52,01€

10. Obra a l'expedient de referència la conformitat de l'entitat COORDINADORA a la revisió de preu i a la modificació de l'Acord d'acció concertada per a la prestació Servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la Xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca pel qual accepta expressament la modificació de les condicions econòmiques d'aquest.

11. La cap del Servei de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, amb el vist-i-plau del director insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social ha emès en data de 5 de desembre de 2022 informe per a la Comissió Avaluadora per el qual proposa que es revisi el preu del concert Servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la Xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca conforme a la taula indicada a l'antecedent novè i que s'apliqui de manera retroactiva des de l'1 de gener de 2022.

12. La Comissió Avaluadora s'ha reunit el dia 5 de desembre de 2022 i ha aprovat la revisió del preu de la concertació del Servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la Xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca.

13. Consten a l'expedient en relació a aquesta revisió sengles informes favorables del Servei Juridicoadministratiu i de Intervenció delegada de l'IMAS.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret l'article 70.4 relatiu a la competència pròpia dels consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix a l'article 14 la potestat reglamentària normativa atribuïda als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001 i BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001).

3. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009 i BOE núm. 163 de 7 de juliol de 2009) preveu a l'article 27 i a la disposició final quarta, que cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

4. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2 d'acord amb el qual l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

5. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu de dia 12 de novembre de 2021 (BOIB núm. 158, de 16 de novembre de 2021) per el que es nomena la Sra. Sofia Alonso Bigler consellera executiva de Drets Socials.

6. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.28 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019).

Pel que fa al fons,

7. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, preveu a l''article 89 sexies la possibilitat de revisar les condicions del concert durant la seva vigència.

8. La Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018) preveu a l'article 7.2 que «Els acords d'acció concertada poden ser objecte de revisió i, si escau, de modificació, en els termes establerts en l'acord corresponent, quan variïn les circumstàncies inicials de la subscripció, per adequar les condicions econòmiques i les prestacions assistencials a les noves necessitats. En tot cas, el canvi de finalitat de l'entitat o de control financer obliga a la revisió de l'acord inicial d'acció concertada.»

9. El Decret 48/2017, de 27 d'octubre, (BOIB número 132 de 28 d'octubre de 2017) pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials, a l'article 24 « «Revisió i modificació de les condicions tècniques i econòmiques» .

10. Resolució de convocatòria de 14 de desembre de 2018, on la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) va aprovar l'expedient de convocatòria del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca.

11. Resolució d'adjudicació de la Presidència de l'IMAS de 14 de març de 2019 d'adjudicació del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament.

12. Resolució de la Presidència de l'IMAS de 12 de març de 2022 de renovació de l'acord d'acció concertada del Servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament.

13. Resolució de la Presidència de l'IMAS de 23 de novembre de 2022 d'aprovació de l'ampliació de places del Servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament.

14. Resolució de la Presidència de l'IMAS de dia 2 de desembre de 2022 d'actualització i fixació de preus dels serveis per a persones amb discapacitat, inclosos a la cartera insular de serveis socials, que poden ser objecte de concertació social.

En aquesta resolució a més de fixar-se o segons el cas revisar-se el preus per als anys 2023 i 2024, s'aprova un nou preu per al 2022 amb efectes retroactius.

Fet pel qual en aquest expedient es preveu la regularització dels endarreriments des de l'1 de gener de 2022, que es farà mitjançant una única factura per l'import de la diferència de preus, en relació a totes les places facturades amb el preu antic. D'altra banda, s'aplicarà el nou preu del concert en el mes en que es signi aquesta resolució, i consegüentment a les factures que s'emetin amb posterioritat a aquesta resolució de revisió.

15. L'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i atès l'acord d'aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i presa de raó en ingressos del Consell Insular de Mallorca i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora de data 12 de desembre de 2019, l'expedient ha estat sotmès a la Intervenció delegada de l'IMAS per a l'emissió del preceptiu informe de fiscalització prèvia ( BOE núm. 59 de 9 de març de 2004).

En virtut de la competència atribuïda legalment,

Resolc

Primer. APROVAR la revisió del preu de la concertació del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, amb aplicació des de l'1 de gener de 2022 fins a la finalització del concert en data 14 de març de 2023, conforme a la taula següent:

Tipologia

Preu actual

Preu 2022

Preu 2023

Plaça

47,18€

50,25€

52,01€

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l'entitat COORDINADORA BALEAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT amb CIF núm. G07084445 un import de 51.922,33 € (IVA exempt), a càrrec de la partida pressupostària 40.23128,26000, conforme a la següent distribució:

  • 37.190,83€ (IVA exempt), a càrrec dels pressuposts de l'IMAS per l'any 2022.
  • 14.731,50€ (IVA exempt), a càrrec dels pressuposts de l'IMAS per l'any 2023.

No obstant, la despesa per a l'any 2023 queda supeditada a l'existència de crèdit pressupostari.

Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l'entitat COORDINADORA BALEAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT i requerir-la a que per al pagament de l'actualització del preu presenti una factura abans del 16 de desembre de 2022 per la diferència de preu del servei prestat durant aquest període per tal de regularitzar la diferència de preu de les places facturades per serveis prestats des de l'1 de gener de 2022 fins el 30 de novembre de 2022. Els serveis que es prestin durant el mes de desembre de 2022 es facturaran al preu aprovat en aquesta resolució.

Quart. INFORMAR a l'entitat interessada que atesa la seva conformitat expressa, aquesta resolució s'inclourà com a addenda al seu acord d'acció concertada, regint-se el concert per l'Acord d'acció concertada subscrit amb l'IMAS sense perjudici de l'establiment del nou preu plaça i pressupost total del concert fitxat en aquesta resolució. No obstant, si així ho prefereix l'entitat podrà instar la signatura d'una addenda específica en el termini de cinc dies des de la signatura d'aquesta resolució.

Cinquè. DONAR trasllat d'aquesta resolució a la Direcció insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció delegada de l'IMAS i a la Direcció insular d'Hisenda i Pressuposts.

Sisè. PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com al Tauler d'Anuncis de l'IMAS i a l'apartat de Transparència del web de l'IMAS.

 

Palma, 22 de desembre de 2022

La Presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Bigler