Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 796216
Resolució de dia 29 de desembre de 2022 de concessió d’ajudes relatives a la convocatòria pública de subvencions adreçades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d’atenció integral i promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució de 18 de novembre de 2022 de la Presidència de l'IMAS es va aprovar la convocatòria pública de subvencions adreçades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l'any 2021.

2. La convocatòria es publicà en el BOIB núm. 152 del 22 de novembre de 2022, i en el BOIB núm. 153 es publica una rectificació d'errades relatiu al títol de la convocatòria, per tant no afecta al termini de presentació de sol·licituds, el qual va tenir una durada des del 23 de novembre al 15 de desembre de 2022.

3. El dia 19 de desembre es va reunir la comissió avaluadora d'aquesta convocatòria que aprovà l'informe preparat per l'equip tècnic de la direcció insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social.

Segons consta a l'acta es va presentar dins del termini atorgat un única sol·licitud de subvenció, per part d'una agrupació d'entitats: l'Agrupació d'entitats per la salut mental (integrada per Gira-sol, Estel de Llevant, Deixalles Calvià i Fundació es Garrover). Aquesta agrupació d'entitats presenta, amb la documentació de sol·licitud de subvenció, un contracte associatiu per la seva constitució en el que fan constar que la representació de l'agrupació serà a càrrec del senyor Pere Quetglas Martorell que actuarà en representació de la Fundación Es Garrover (G57356057).

Valorat el projecte i constatat que es compleix amb l'establert a la convocatòria per a ser beneficiari de la subvenció es proposa concedir a Fundació Es GARROVER com a representant de l'Agrupació d'entitats per la salut mental 314.370,72 euros per dur a terme un projecte d'atenció integral per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental.

ENTITAT

IMPORT TOTAL CONCEDIT

Fundación Es Garrover

314.370,72 €

Així mateix, s'informa favorablement la concessió i pagament de la bestreta del 100% de la subvenció concedida.

4. En data 23 de desembre de 2022 consta emès informe proposta es sol·licita es duguin a terme les gestions necessàries per a concedir la subvenció en els termes esmentats.

5. Consten emesos informe jurídic i informe de fiscalització favorables.

Fonaments jurídics

1. A més dels esmentats a l'informe jurídic de l'aprovació de la convocatòria, cal esmentar específicament en aquest moment del procediment els següents articles de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca aprovada en sessió de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), i modificada per Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018):

- L'article 7. 2. b en quan a que «Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, poden dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments que motiven la concessió de la subvenció.»

- L'article 7.4: « Constitueixen requisits necessaris perquè les agrupacions indicades en l'apartat b) d'aquest article adquireixin la condició de beneficiàries que l'agrupació ni cap dels seus membres no incorrin en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'apartat 2 de l'art. 8. En aquests supòsits, s'han de fer constar expressament, tant en la sol∙licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució que assumeix cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció que ha aplicar cada un, el qual també té la consideració de beneficiari. En qualsevol cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a persona beneficiària, corresponen a l'agrupació. No es pot dissoldre l'agrupació fins que no ha transcorregut el termini de prescripció que es preveu en els art. 39 i 65 de l'LGS. Quan els membres de l'agrupació pretenen actuar mancomunadament en la realització del projecte o l'activitat, les condicions per a accedir a la subvenció i la valoració es determinen amb l'acumulació de les condicions de cada un.»

2. D'acord amb l'Ordenança General de Subvencions i amb la convocatòria, el procediment de selecció de les entitats beneficiàries s'ha de fer mitjançant concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 21 de l'Ordenança esmentada. No obstant, només hi ha hagut una sol·licitud.

3. La Comissió Avaluadora constituïda per a aquesta convocatòria ha estudiat i comprovat totes les sol·licituds presentades, fent els requeriments d'esmenes que van pertocar, i posteriorment va emetre l'informe que serveix de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució corresponent.

4. En virtut del punt 11.4 d'aquesta convocatòria d'ajudes econòmiques, les resolucions de concessió o de denegació de les ajudes es notificarà a les entitats interessades i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

5. Constatat que s'ha complert amb l'establert a l'Ordenança general de subvencions i a la convocatòria, que existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2022 per a la concessió d'aquestes ajudes, i així mateix, que consta a l'expedient la documentació comptable, i que no existeixen deutes pendents.

6. Existint informe de l'òrgan instructor en el qual consti que de la informació que obra en el seu poder es desprèn que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les mateixes, i la documentació com mentre no té deutes i per tant, compleixen amb els requisits per ser persones beneficiàries.

7. Aquest expedient conté els informes del Servei Juridicoadministratiu i la Intervenció delegada de l'IMAS corresponents per poder procedir als atorgaments i denegacions d'aquesta convocatòria.

8. L'òrgan competent per resoldre la concessió és la Gerència de l'IMAS de conformitat amb l'establert a l'apartat 11.1 de la Convocatòria i Bases específiques de les ajudes econòmiques adreçades a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l'any 2022 aprovades per resolució de la Presidència de l'IMAS el 18 de novembre de 2022, publicades en el BOIB núm. 152, de 22 de novembre.

Per tot això,

RESOLC

Primer. ATORGAR la subvenció destinada a entitats sense afany de lucre per a projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l'any 2022 a la FUNDACIÓN ES GARROVER amb CIF G57356057, en representació de l'AGRUPACIÓ D'ENTITATS PER LA SALUT MENTAL, per un import de TRESCENTS CATORZE MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (314.370,72€), i DISPOSAR al seu favor aquest l'import, amb càrrec a la partida pressupostària 40 23128 48006 del vigent pressupost de despeses de l'IMAS per dur a terme un projecte d'atenció integral per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental.

Segon. ORDENAR la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en la Base Nacional de Dades de Subvencions.

Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l'entitat FUNDACIÓN ES GARROVER en la representació que ostenta amb indicació dels recursos pertinents.

Quart. COMUNICAR a la cap de servei de la Direcció Insular de Discapacitat i Innovació Social, al Servei de Gestió econòmica i a la Intervenció Delegada de l'IMAS.

 

Palma, 29 de desembre de 2022

La presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Bigler