Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 792389
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El 30 de setembre de 2021, en el BOIB número 180, es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

2.La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va concedir una subvenció a les persones que figuren en l'annex d'aquesta Resolució en el marc de la convocatòria per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

3.Les persones que figuren en l'annex varen aportar la documentació per a la justificació de la realització de les actuacions subvencionades.

4.Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han informat desfavorablement a la justificació dels expedients descrits en l'annex amb la motivació que també hi figura.

Fonaments de dret

1.El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

3.L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4.La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

Resolució

1.Revocar la concessió de les subvencions detallades en l'annex i pels imports que en ell s'hi indiquen.

2.Autoritzar i disposar negativament la despesa a favor dels beneficiaris pels imports detallats en l'annex amb càrrec a la partida pressupostària 2022/G/731A01/78000/00/19701/31111.

3.Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients indicats en l'annex.

4.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 28 de desembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

 

ANNEX

Llista de beneficiaris als quals se'ls revoca la subvenció

 

Expedient

Sol·licitant

NIF

Import subvenció (€)

CONCE

(2022)

Motiu

FOTOPAR22-6/2022

ANTONI LLUÍS ROCA POL

***8884**

2.160,00

6129

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-24/2022

BARTOLOMÉ RAMIS GARCIAS

***3275**

3.000,00

6145

Els pagaments estan fora de termini

FOTOPAR22-40/2022

JAUME CRESPÍ CLADERA

***3924**

1.620,00

6230

La factura presentada està fora de termini. El justificant de pagament presentat està fora de termini

FOTOPAR22-44/2022

JUAN SALVA FONTCUBERTA

***7042**

1.890,00

6234

Els justificants de pagament presentats estan fora de termini

FOTOPAR22-48/2022

LUIS PARPAL RAMIS

***5775**

1.890,00

6240

Les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador.  Una factura aportada és anterior a la data de presentació de la sol·licitud. Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-56/2022

MAGDALENA CIFRE FERRIOL

***8043**

2.640,00

6251

Les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador.  Una factura aportada és anterior a la data de presentació de la sol·licitud. Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-60/2022

MIQUEL SERRA RIUTORT

***0601**

3.000,00

6256

Les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador.  Una factura aportada és anterior a la data de presentació de la sol·licitud. Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-331/2022

PEDRO BAUZA MASCARO

***2075**

2.160,00

12714

Hi ha factures  i  justificants de pagament amb data de 2021, anteriors a la sol·licitud

FOTOPAR22-351/2022

MANUELA TORTOSA POVEDA

***5837**

1.620,00

10140

La factura presentada està fora de termini. El justificant de pagament presentat està fora de termini

FOTOPAR22-506/2022

JAUME GARCIAS ARROM

***0409**

13.080,00

11392

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud. Una de les factures té data de 2021

FOTOPAR22-757/2022

JUAN BLANCH MIRÓ

***6679**

3.000,00

11767

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-762/2022

KLIMA ANTON RAIMUND MAXIMILIAN

****3757*

3.000,00

11768

 

Factura anterior a la sol·licitud. Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-931/2022

VICENÇ JOSEP MULET AGUILO

***7579**

1.158,00

11992

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud. El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-974/2022

ALEXANDER RUDOLF REZORI

****2861*

3.000,00

12032

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-944/2022

MIQUEL NEGRE MIRALLES

***8829**

3.000,00

12002

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-997/2022

BARTOLOME MARTI ARBONA

***7881**

3.000,00

12051

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1008/2022

MARGALIDA MUNAR FEBRER

***3650**

2.700,00

12070

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1040/2022

MARIA ISABEL FERNANDEZ COMAS

***1796**

2.430,00

12105

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1117/2022

MANUEL MARIN CORRAL

***6312**

2.208,00

13407

Hi ha un rebut de 300 € amb data de 16/03/2022, anterior a sol·licitud

FOTOPAR22-1124/2022

MARIA GORETTI GIL PENIN

***1653**

 3.000,00

13420

Pagament anterior a la sol·licitud. Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1133/2022

PEDRO COSTA COSTA

***3706**

3.000,00

13441

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1146/2022

VICENC BLANCO ROSSELLÓ

***1858**

3.000,00

13481

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1172/2022

CATALINA TUDURÍ RIUDAVETS

***8982**

1.920,00

13504

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1221/2022

AMADEO TAPIA LOPEZ

***2954**

2.208,00

13625

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1325/2022

MAGDALENA SOLSONA COLOMER

***3176**

2.214,00

13894

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud. Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1345/2022

ALICIA LAPUENTE FAJARDO

***0507**

2.700,00

13914

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud