Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 156 kWn, amb excedents sense compensació, sobre la coberta d’apartaments turístics, situada al carrer Circumval·lació, 313 de Cala en Bosc en el terme municipal de Ciutadella, promogut per Mar Senses, SL (AU-00926/2022)

    Número de registre 8433 - Pàgina 44196

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària de l’agrupació fotovoltaica Son Cànaves I de 10 MWn, i Son Cànaves II de 10 MWn, ubicats al polígon 7 parcel·la 43 de Llucmajor (RE016 i 017/22)

    Número de registre 8938 - Pàgines 44197-44198

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració d’utilitat pública, autorització administrativa i avaluació d’impacte ambiental simplificada del projecte de parc fotovoltaic Cugulutx de 1.750 kWn ubicat al polígon 41, parcel·la 143 de Llucmajor (RE024/22)

    Número de registre 9056 - Pàgina 44199

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 9105 - Pàgines 44200-44214

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Extracte de la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova la convocatòria per a ajudes a Projectes de Biodiversitat emmarcats dins els Plans Complementaris (component 17) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número de registre 9186 - Pàgina 44215

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Extracte de l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2022 per al lloguer d'habitatge, en el marc del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025

    Número de registre 9219 - Pàgines 44216-44217

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd4 de data 13 d’octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 9134 - Pàgines 44218-44220

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R4 de data 10 d’agost de 2022, a l’empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 9 de juny de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per a l’any 2021

    Número de registre 9192 - Pàgines 44221-44222

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 422/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears reclamant el dret a retribució del 100% de carrera professional

    Número de registre 9199 - Pàgina 44223

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 567/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears per la desestimació per silenci administratiu per obtenir el complement íntegre de carrera professional

    Número de registre 9201 - Pàgina 44224

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00013218M

    Número de registre 8785 - Pàgina 44225

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00010537S

    Número de registre 8786 - Pàgina 44226

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00013301L

    Número de registre 8787 - Pàgina 44227

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 002/17 (expedient electrònic núm. 2017/00000131P)

    Número de registre 8802 - Pàgina 44228

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00015075E

    Número de registre 8815 - Pàgina 44229

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Informació pública de l’aprovació inicial del «Projecte d’incorporació a la Ruta de Pedra en Sec del camí entre el Coll de Sa Gremola i la finca pública de Galatzó» i de la relació de béns i drets afectats

    Número de registre 9170 - Pàgines 44230-44232

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP11-2022-IG)

    Número de registre 9203 - Pàgina 44233

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública del procediment d'exoneració de certs paràmetres urbanístics de projecte d'habilitació i ampliació d'edificis agrícoles - Hortal Sant Joan

    Número de registre 8251 - Pàgina 44234

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública canvi titularitat panteó núm. 12, fila 4, del cementeri municipal

    Número de registre 8833 - Pàgina 44235

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública canvi titularitat panteó núm. 54, c/ del Beat Ramon Llull, del cementeri municipal

    Número de registre 8837 - Pàgina 44236

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Canvi de titularitat sepultures cementiri d'Alcúdia

    Número de registre 8187 - Pàgines 44237-44240

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis assistencials. Exp. 2022/5951

    Número de registre 9147 - Pàgina 44241

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs sepultura via beat Ramon Llull

    Número de registre 9131 - Pàgina 44242

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari s'aprova provisionalment l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

    Número de registre 9191 - Pàgina 44243

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Convocatòria de subvencions per a la concessió de vals de compra per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi de Felanitx

    Número de registre 9130 - Pàgines 44244-44247

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Traspàs titularitat sepultura núm. 31 sèrie B

    Número de registre 8877 - Pàgina 44248

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de data 28 d’octubre de 2022 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 23/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit Extraordinari finançat mitjançant baixes de crèdits d’altres partides pressupostàries

    Número de registre 9197 - Pàgina 44249

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de data 28 d’octubre de 2022 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 28/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de crèdit finançat amb: nous o majors ingressos efectivament recaptats, mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent no compromeses i amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria

    Número de registre 9198 - Pàgina 44250

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial Estudi de detall

    Número de registre 8485 - Pàgina 44251

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial modificació pressupostària mitjançant transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa 1/22, crèdits extraordinaris 4/22 i 5/22 i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2022

    Número de registre 9132 - Pàgina 44252

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública del projecte de "Reforma i millora d'accessibilitat de l'entorn de l'Esglesia del Pont d'Inca"

    Número de registre 9155 - Pàgina 44253

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública del Reglament d'ús de la Seu d'Entitats

    Número de registre 9157 - Pàgines 44254-44257

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI

    Número de registre 9206 - Pàgina 44258

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Regidoria de Cultura i Benestar Social. Departament de Cultura. Informació pública aprovació Projecte d’adequació de les sales de planta baixa del casal Son Cànoves

    Número de registre 9179 - Pàgina 44259

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Extracte de l'aprovació de la convocatòria bases reguladores i convocatòria d’ajudes per cursar graus universitaris, màsters universitaris i cicles formatius de grau superior per al curs 2022/2023

    Número de registre 9184 - Pàgines 44260-44261

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació inicial modificació de crèdit núm. 12/2022

    Número de registre 9196 - Pàgina 44262

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

    Número de registre 9212 - Pàgina 44263

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Acord del ple de l'ajuntament de Santa Eulària des Riu pel qual s'aprovan inicialment els expedients de modificació de crèdits n.º 2022/018830 i n.º2022/019187 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 9213 - Pàgina 44264

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Extracte de la resolució de 24 de octubre de 2022 per la qual es convoquen subvencions per als centres educatius i els associacions de pares i mares d’alumnes dels centres educatius del terme municipal per a la conciliació de la vida laboral i familiar durant el curs escolar 2021-2022

    Número de registre 9125 - Pàgina 44265

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació inicial ordenança municipal reguladora de la taxa de servei de proveïment d'aigua

    Número de registre 9135 - Pàgina 44266