Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 571507
Aprovació inicial Estudi de detall

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de dia 28 de setembre  de 2022, entre d'altres, adoptà el següent acord, el qual la seva part dispositiva diu textualment:

PRIMER.- Aprovar inicialment l'Estudi de Detall per a l'ordenació de volums de la parcel·la amb referència cadastral 0953118DD8805S0001TI, finca registral 3220, situada al Camí de Can Norat de Marratxí, amb l'efecte de suspensió de la tramitació dels instruments d'ordenació, gestió, autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies en els termes de l'article 138.2 del Reglament de la Llei 2/2014 pel que fa a l'àmbit de la illeta afectada.

SEGON.- Procedir a la publicació de l'acord d'aprovació inicial i a l'obertura de termini d'informació pública per un termini d'un mes amb publicació al BOIB, a un dels diaris de major difusió de les Illes Balears, i a la seu electrònica de l'Ajuntament, a la que constarà la documentació completa, inclòs l'àmbit afectat per la suspensió de llicències, amb els efectes i les condicions dels apartats 3 a 5 de l'article 21 del Reglament de la Llei 2/2014; concedint-se dins aquest termini el tràmit d'audiència als interessats mitjançant citació personal.

L'acord sobre l'aprovació definitiva es dictarà, si n'és el cas, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del termini d'informació pública, i es publicarà al BOIB i a la seu electrònica de l'Ajuntament, lloc aquest darrer a on constarà la documentació aprovada i es comunicarà, a part dels interessats, a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears i al Consell de Mallorca en els termes de l'article 168 del RLOUS.

Durant aquest període es podrà consultar a la seu electrònica de l'ajuntament, www.marratxí.es i examinar l'esmentat expedient en el negociat d'urbanisme d'aquest ajuntament, c/ Major, 2 de Pòrtol, horari atenció de 8'15 a 14, i formular per escrit les al·legacions que estimin oportunes.

 

(Signat electrònicament: 4 d'octubre de 2022

El regidor d'Urbanisme Joan Francesc Canyelles Garau)