Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 633293
Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en sessió ordinària de dia 27 d'octubre de 2022, acordà l'aprovació provisional de la modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

I en compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), perquè els interessats  puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça: https://www.santaeulariadesriu.com].

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest Acord.

 

Signat digitalment (27 d'octubre de 2022)

L'alcaldessa Maria Carmen Ferrer Torres