Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Núm. 632551
Aprovació inicial modificació de crèdit núm. 12/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 27 d'octubre de 2022, a proposta de Batlia, aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 12/2022 amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat mitjançant amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

Estarà exposat al públic en la secretaria de l'Ajuntament durant quinze dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació del present anunci al Boib, durant els quals, les persones legitimades, podran examinar-ho i presentar contra el mateix les reclamacions que considerin convenients, tal com disposa l'article 169 i 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

L'expedient es considerarà definitivament aprovat si dins aquest termini i en la forma escaient no es presenta cap reclamació.

 

Santa Eugènia, 28 d'octubre de 2022

El batle Joan Riutort Crespí