Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 627779
Convocatòria de subvencions per a la concessió de vals de compra per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi de Felanitx

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655697)

La Junta de Govern Local ha aprovat en data 18 d'oictubre de 2022, les bases de la convocatòria d'aquesta subvenció , la qual es publica per tal que els interessats puguin presentar sol·licituds d'acord amb les següents bases:

Preàmbul

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha suposat un gran retrocés en l'activitat econòmica del municipi de Felanitx i ha afectat tots els sectors de la nostra economia, especialment els del comerç i la restauració. Actualment, la situació s'agreuja a causa de la inflació dels preus dels productes bàsics generat pel conflicte armat entre els països de Rússia i Ucraïna.

L'Ajuntament de Felanitx, conscient de la importància que té el comerç de proximitat en el desenvolupament econòmic del municipi, ha decidit posar en marxa una sèrie d'actuacions amb l'objectiu d'impulsar la reactivació econòmica de Felanitx i, a la vegada, donar suport a les petites i mitjanes empreses.

Una d'aquestes actuacions es dirigeix a incentivar l'increment del consum local. Es tracta d'una actuació innovadora que té com a objectiu injectar recursos en l'economia local.

L'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 25 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, estableix que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions dels seus veïns i veïnes.

És objectiu de l'Ajuntament de Felanitx ajudar els seus ciutadans i ciutadanes a fer front a aquesta situació econòmica especial amb aquesta ajuda adreçada al consum i, a la vegada, promoure la dinamització de les activitats comercials i de serveis més pròxims als habitants del municipi de Felanitx.

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment i condicions per a l'atorgament de subvencions en règim de concessió directa per raó d'interès públic, social i econòmic als comerços i empreses del municipi.

L'objectiu consisteix a fomentar l'impuls de petites i mitjanes empreses i comerços per tal que augmentin les seves vendes i, alhora, fomentar el desenvolupament econòmic local del municipi de Felanitx, d'acord amb les competències atribuïdes a l'article 29.1 t) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per tal d'augmentar la productivitat i competitivitat dels comerços.

2. Persones beneficiàries

Es poden beneficiar d'aquestes ajudes els comerços i petites empreses del municipi de Felanitx amb establiments oberts al públic.

1. Les persones físiques majors de 18 anys són receptores de dos vals de compra. Cada val té un import de 10€ per bescanviar a un establiment comercial o de serveis adherit a la campanya. L'import de la compra mínima per bescanviar el val és de 20 euros.

2. Els comerços i les petites empreses amb local obert al públic al municipi de Felanitx, enquadrats en els epígrafs que figuren a l'annex IV de les bases d'aquesta convocatòria i que compleixin els requisits establerts a l'apartat 3.2 de les bases d'aquesta convocatòria.

 

3. Requisits

3.1 Requisits de les persones físiques:

1. Estar empadronat al municipi de Felanitx.

2. Ser major de 18 anys.

Aquests dos requisits s'han de complir dia 3 d'octubre de 2022.

3.2 Requisits dels establiments comercials adherits:

1. Ha de tenir la llicència d'obertura i activitats al municipi de Felanitx.

2. Ha de tenir la consideració d'autònom o, en cas d'empreses, estar donat d'alta en el cens empresarial com a microempresa i/o petita i mitjana empresa (definida en aquesta convocatòria com aquella amb una plantilla de 10 treballadors o treballadores com a màxim i amb una facturació anual inferior a 1.000.000,00 €).

3. La seva activitat ha d'estar inclosa en algun dels epígrafs de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) que s'enumeren en l'annex IV.

4. La persona que representa legalment l'entitat ha de presentar una declaració de no estar inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o per obtenir-ne subvenció, i d'estar facultada per actuar en nom de l'entitat.

5. Ha de presentar el certificat d'estar al corrent del pagament de les obligacions amb la seguretat social, amb l'agència estatal d'administració tributària i amb l'agència tributària de les illes balears.

6. Ha d'haver justificat qualsevol subvenció que l'Ajuntament de Felanitx li hagi concedit amb anterioritat, sempre que hagi finalitzat el corresponent termini de justificació.

7. En tot cas es podran adherir a aquesta convocatòria els establiments emblemàtics, considerat com a tal, l'establiment que té un valor històric i comercial d'acord amb els criteris que es detallen a continuació:

 • Valor històric: té valor històric de l'establiment en què es desenvolupa una mateixa activitat comercial de forma ininterrompuda durant un període igual o superior als trenta-cinc anys.
 • Valor comercial: té valor comercial de l'establiment que desenvolupa una activitat singular i notòria arrelada al municipi, amb productes locals, i que manté la seva activitat fora de temporada alta fomentant la desestacionalització de l'activitat econòmica del municipi.

Per ser considerat establiment emblemàtic, s'hauran d'acreditar els dos requisits esmentats en els apartats anteriors, és a dir l'establiment haurà de tenir un valor comercial i històric.

4. Funcionament dels vals de compra i obtenció per part de les persones beneficiàries

Totes les persones empadronades al municipi de Felanitx majors de 18 anys poden adquirir, mitjançant una plataforma i/o acudint a l'àrea de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Felanitx (de 9h a 14 h amb cita prèvia), dos vals de 10 euros per bescanviar en compres mínimes de 20 euros en els establiments comercials i de serveis adherits a la campanya.

Per registrar-se, l'usuari ha d'introduir el seu DNI i correu electrònic a la plataforma i acceptar els termes del servei. En fer-ho, està declarant, responsablement, que és un veí/veïna de Felanitx a dia 18 d'octubre de 2022 i, així mateix, que és major de 18 anys. També declara que està al corrent de pagaments de les obligacions tributàries locals, autonòmiques i estatals.

Cada persona disposa de dos vals que han de ser bescanviats en establiments diferents. Per utilitzar els vals de compra de 10 euros cada un, l'import de la compra ha de ser mínim de 20 euros.

En el moment del bescanvi del val de compra, el comprador ha de mostrar el seu DNI al comerciant perquè aquest pugui assegurar que coincideix amb el DNI del val de compra. El comerciant ha d'invalidar el val a través de la plataforma. Els vals han d'incloure de manera informativa la data límit per al seu consum. A tal efecte es preveu que la convocatòria s'inicï el 4 de novembre de 2022 i finalitzi dia 15 de desembre de 2022. Els vals caduquen dia 15 de desembre de 2022 o fins a exhaurir el crèdit destinat a la convocatòria.

El comerç, quan un comprador faci ús del val de compra, ha de validar el val mitjançant la plataforma amb el codi QR juntament amb una foto del tiquet de compra. El comerç ha de desactivar el val en el mateix moment de la compra.

 

5. Establiments comercials adherits

5. 1 Poden tenir la consideració d'establiments comercials adherits els establiments d'atenció al públic ubicats al municipi de Felanitx (es té en compte el domicili de la llicència d'activitats) i que es trobin enquadrats en algun dels epígrafs de l'IAE especificats en l'annex IV d'aquestes bases.

S'exclouen de l'àmbit d'aquesta convocatòria les filials de grans firmes o empreses de gran implantació nacional o internacional amb domicili fiscal fora de Felanitx, així com les grans superfícies (400 m2.).

5.2 Són obligacions de les entitats adherides, les següents:

a) Verificar el compliment dels requisits de cada venda.

b) Comprometre's a la recepció i col·locació dels materials publicitaris o d'informació donats per l'Ajuntament de Felanitx i relatius a la convocatòria en un lloc visible de l'establiment.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació efectuades per l'Ajuntament de Felanitx, així com a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, i aportar la informació requerida en l'exercici de les actuacions.

d) Seguir el procediment establert per l'Ajuntament de Felanitx per al reemborsament de l'import bonificat.

6. Forma i termini d'adhesió a la campanya per part dels establiments comercials

El termini per adherir-se a la campanya és a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquestes bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i finalitzarà dia 30 de novembre del 2022. Atesa l'especificitat de la subvenció, s'opta per aprovar conjuntament les bases i la convocatòria.

La sol.licitud juntament amb la documentació annexa s'ha de presentar al registre d'entrada de l'ajuntament (per les persones jurídiques s'ha de registrar telemàticament a Seu Electrònica de Felanitx (eadministracio.cat).

Els models normalitzats, així com les bases i la resta de documentació associada a l'expedient, està disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament de Felanitx (Seu Electrònica de Felanitx (eadministracio.cat) La simple presentació de l'adhesió suposa l'acceptació de les bases que regeixen la convocatòria i el compromís de la persona sol·licitant de complir amb les obligacions i deures que en deriven.

S'ha de presentar una sol·licitud d'adhesió per empresa i activitat econòmica afectada, independentment que es disposi d'un o més establiments o locals per a l'exercici de les activitats.

7. Documentació a aportar per les entitats que es vulguin adherir

a) En cas d'autònoms:

 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Certificat d'alta d'autònom
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social
 • Certificat de l'IAE de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
 • Declaració responsable (annex I)
 • Certificat de la titularitat del compte bancari.
 • Autorització de consulta de dades (annex III)

b) En cas d'empreses:

 • Fotocòpia del CIF de l'empresa
 • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona signant de la sol·licitud
 • Certificat de l'IAE de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social
 • Certificat de la titularitat del compte bancari.
 • Certificat bancari de titularitat del compte on es vol que s'ingressi la subvenció (annex III)
 • Autorització de consulta de dades (annex IV)
 • Fotocòpia de l'escriptura de constitució
 • Fotocòpia del document que acredita la representació de la persona que actua en nom de l'empresa sol·licitant.

Aquesta documentació s'ha de presentar telemàticament en registrar d'entrada la sol·licitud d'adhesió, excepte la fotocòpia de l'escriptura de constitució i del document que acredita la representació de la persona que actua en nom de l'empresa sol·licitant (en cas de ser una empresa), que s'ha de dur a l'Ajuntament de Felanitx – Àrea de Desenvolupament Local.

Si algun document està en poder de l'entitat per haver-lo presentat a anteriors convocatòries (campanya comercial mou felanitx 2021) caldrà indicar-ho a la sol·licitud, especificant en número de registre d'entrada de la sol.licitud corresponent, i no serà necessari tornar-la a presentar.

 

(Signat electrònicament: 26 d'octubre de 2022

El batle Jaume Monserrat Vaquer)