Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 631753
Acord del Ple ordinari s'aprova provisionalment l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se instruït pels serveis competents d'aquesta Entitat expedient d'elaboració de projecte  de l'Ordenança Fiscal Reguladora de de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general que es detalla a continuació, el Ple d'aquesta Entitat, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2022, va acordar l'aprovació provisional de la referida Ordenança fiscal.

En compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es convoca, per termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://ajdeia.sedelectronica.es].

 

Deià, en la data de la signatura electrònica (30 de setembre de 2022)

El batle Lluís Enric Apesteguia Ripoll

 

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest Acord.