Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Núm. 630071
Informació pública de l’aprovació inicial del «Projecte d’incorporació a la Ruta de Pedra en Sec del camí entre el Coll de Sa Gremola i la finca pública de Galatzó» i de la relació de béns i drets afectats

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment el «Projecte d'incorporació a la Ruta de Pedra en Sec del camí entre el Coll de Sa Gremola i la finca pública de Galatzó», mitjançant la resolució de la consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca de data 21/10/2022, s'obre un període d'informació pública d'acord amb el que disposa l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, perquè qualsevol persona física o jurídica pugui examinar el projecte i formular-hi les al·legacions que cregui pertinents.

Així mateix, aprovada inicialment la relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats per Acord del Consell Executiu de data 26/10/2022, se sotmet al tràmit d'informació pública que preveu l'article 18 i següents de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i altres articles concordants del Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa, perquè totes les persones interessades hi puguin formular les al·legacions que creguin oportunes, puguin rectificar els possibles errors que apreciïn en la relació de béns i drets afectats o es puguin  oposar per raons de fons o forma a la necessitat d'ocupació i a l'efecte que preveu l'article 56.1 del Reglament de la Llei d'expropiació forçosa referents a la urgent ocupació.

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

Finca

Titular

Ref. Cadastral

Localització

Pol.

Par.

Subpar.

Superfície a expropiar (m²)

1

Herederos de Massot Alemany, Matias

07005A003001100000RB

PENYAL N'ANGLADA ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

110

a

5,72

b

292,14

2

Ajuntament d'Andratx

07005A003000680000RS

ES RAYOLI. ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

68

a

726,54

3

Castell Pujol, Margarita

07005A003000670000RE

ES RAYOLI. ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

67

0

77,16

4

Vallespir Rigo, Antonio; Vallespir Rigo, Juan; Vallespir Rigo, Miguel

07005A003001110000RY

PENYAL N'ANGLADA ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

111

0

21,89

5

Pons Rigo, Jose; Pons Rigo, Regina

07005A003001120000RG

PENYAL N'ANGLADA ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

112

0

509,9

6

Herederos de Alemany Pujol, Maria de los Dolores

07005A003001130000RQ

PENYAL N'ANGLADA ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

113

0

200,84

7

Herederos de Alemany Pujol, Gabriel

07005A003001140000RP

PENYAL N'ANGLADA ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

114

0

91,19

8

Herederos de Balaguer Pujol, Juan Gaspar

07005A003000660000RJ

ES RAYOLI. ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

66

0

808,49

9

Maradentro; Seys Koenraad-Pieter-Andre

07005A003000650000RI

ES RAYOLI. ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

65

a

668,01

d

260,68

10

Ajuntament d'Andratx

07005A003090040000RA

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

9004

0

697,97

11

En investigación

07005A003001060000RA

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

106

0

115,38

12

En investigación

07005A003001050000RW

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

105

a

17,58

13

Moner Pujol, Catalina

07005A003001040000RH

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

104

0

17,66

14

Balaguer Rius, Nuria

07005A003000640000RX

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

64

0

28,3

15

Ensenyat Bosch, Maria

07005A003001020000RZ

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

102

1

7,25

16

Ensenyat Bosch, Maria

07005A003001000000RE

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

100

0

87,96

17

Ensenyat Bosch, Maria

07005A003000630000RD

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

63

0

117,02

18

Ensenyat Bosch, Maria

07005A003000580000RK

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

3

58

e

162,57

19

Nicolau Mari, Antonia; Enseñat Nicolau Isabel

07005A004000350000RK

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

35

a

228,64

b

235,32

20

Herederos de Xamena Enseñat, Bartolome

07005A004000320000RF

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

32

a

207,76

21

Lamas Barreiro, Maria Elisa; Xamena Lamas Francisco

07005A004000340000RO

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

34

a

150,87

b

350,24

22

En investigación

07005A004001500000RA

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

150

b

234,46

23

Enseñat Xamena, Francisco

07005A004000330000RM

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

33

a

46,54

b

368,31

24

En investigación

07005A004001530000RG

ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

153

a

51,79

b

307,98

25

Xamena Enseñat, Antonia

07005A004000270000RL

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

27

a

226,59

26

Xamena Enseñat, Antonia

07005A004000260000RP

PENYALAR S'ESCLOP. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

26

a

1.237,76

b

844,93

27

Xamena Enseñat, Antonia

07005A004000250000RQ

PENYALAR S'ESCLOP. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

25

0

176,79

28

Ferragut Ramis, Antonio; Lluch Crespo, Maria del Mar

07005A004000210000RA

PENYALAR S'ESCLOP. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

21

c

1.370,62

29

Alqueria de Andratx, SA Unipersonal

07005A004000030000RK

ALQUERIA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

3

a

3.635,47

c

460,17

d

244,39

30

Juan Palmer, Margarita

07005A004001060000RE

ALQUERIA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

106

a

122,22

c

396,83

31

Alqueria de Andratx, SA Unipersonal

07005A004000040000RR

ALQUERIA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

4

a

230,77

b

474,27

c

168,2

32

Lopez Amores, Antonio

07005A004000020000RO

PENYA BLANCA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

2

0

2.849,65

33

Alqueria de Andratx, SA Unipersonal

07005A004001410000RE

ALQUERIA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

141

0

380,69

34

Urresti Luzuriaga, Victorio

07005A004000010000RM

S'ESTEPARENT. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

1

c

78,55

35

Pujol Bestard, Antonia

07021A004001430000ZZ

ES GRAU. ESTELLENCS (ILLES BALEARS)

4

143

0

1.208,95

36

Molina Gallego, Vicente

07005A004000360000RR

S'EVANGELICA. ANDRATX (ILLES BALEARS)

4

36

a

5,27

Per això, s'obre un termini d'informació pública de vint dies, que comença a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci en el BOIB, en la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca o en un diari d'àmbit insular, durant el qual el Projecte i la relació de béns i drets afectats es poden consultar a les dependències del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca, situat al carrer del General Riera, 111 (07010) de Palma, de 9.00 a 14.00 hores –excepte festius– i en la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca (https://cim.sedipualba.es/segex/expediente.aspx?id=743300); a més a més de trametre's als ajuntaments d'Andratx i Estellencs per a la seva inserció en llurs taulers d'edictes.

 

(Signat electrònicament: 27 d´octubre de 2022)

La consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca (Aurora Ribot Lacosta)