Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 633984
Extracte de l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2022 per al lloguer d'habitatge, en el marc del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte d'aquesta convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer

Beneficiaris

1. Poden ser beneficiàries de les ajudes que preveu aquesta Ordre les persones físiques majors d'edat que reuneixin tots i cadascun dels requisits següents:

a) Siguin titulars, en qualitat d'arrendatàries, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

b) L'habitatge constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària, la qual cosa ha d'acreditar-se mitjançant un certificat o volant d'empadronament en el qual han de constar, a la data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament. L'habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent durant tot el període per al qual es concedeix l'ajuda.

c) Tenguin la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa que sigui aplicable. En el cas de les persones estrangeres no comunitàries han de disposar de l'autorització d'estada o residència a Espanya.

d) La suma total de les rendes anuals de les persones que tenguin el domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat, constin o no com a titulars del contracte d'arrendament, siguin iguals o inferiors a tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). Aquest llindar és de quatre vegades l'IPREM si es tracta d'una família nombrosa de categoria general, de persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme; i de cinc vegades l'IPREM quan es tracta de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33 %. A aquests efectes tenen la consideració de víctimes del terrorisme les persones que han sofert danys incapacitants com a conseqüència de l'activitat terrorista, les amenaçades i segrestades, així com el o la cònjuge o parella de fet i els fills de les anteriors i de les mortes.

e) L'habitatge objecte del contracte d'arrendament ho sigui per una renda arrendatícia igual o inferior a 900 € mensuals.

f) La persona beneficiària d'aquesta ajuda que hagi canviat el domicili a un altre municipi situat a les Illes Balears, sobre el qual subscrigui un nou contracte d'arrendament, hagi comunicat aquest canvi a l'òrgan concedent en el termini màxim de quinze dies des de la signatura del nou contracte. La persona beneficiària no perd el dret a la subvenció pel canvi sempre que amb el nou contracte es compleixin tots els requisits, límits i condicions establerts en aquesta Ordre, i es formalitzi sense interrupció temporal amb l'anterior. En aquests casos, s'ha d'ajustar la quantia de l'ajuda a la de la nova renda, que ha de ser, en tot cas, igual o inferior a la reconeguda que es percebia.

Segon

Finalitat

Aquestes ajudes tenen per objecte facilitar el gaudi d'un habitatge destinat a domicili habitual i permanent en règim de lloguer, a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes a les persones arrendatàries.

Tercer

Bases reguladores

L'objecte d'aquesta Ordre és establir les bases reguladores i aprovar la convocatòria de les ajudes de l'any 2022 per als lloguers d'habitatges, situats en el territori de les Illes Balears, que es meritin a partir de l'1 de gener de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022.

Quart

Import

Aquestes ajudes tenen caràcter de despesa pluriennal i són amb càrrec a les partides pressupostàries, anualitats i per la quantia total màxima que s'indiquen a continuació:

Partida pressupostària

Anualitat

Import

25501 431B01 48000 00 (FF 22030)

2022

6.534.000,00 €

25501 431B01 48000 00

2023

2.200.000,00 €

 

Cinquè

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda és l'establert en el punt vint de la convocatòria.

 

Palma, (signat electrònicament: 28 d'octubre de 2022)

El conseller de Mobilitat i Habitatge Josep Marí i Ribas