Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 632944
Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 567/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears per la desestimació per silenci administratiu per obtenir el complement íntegre de carrera professional

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el decret del Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de data 7/10/2022, es té per interposat el recurs contenciós administratiu per la senyora Maria Pilar Garcia Espín, que es tramita com a procediment abreujat 567/2022 contra el Servei de Salut de les Illes Balears per la desestimació per silenci administratiu per obtenir el complement íntegre de carrera professional.

Com que de manera directa o indirecta la impugnació esmentada pot resultar rellevant per a una pluralitat de persones que podrien tenir la condició d'interessades en aquest procés, en base a l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, se citen a termini a les persones interessades en el procediment abreujat 567/2022 perquè es puguin personar com a demandades davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm.2 en el termini de nou dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se en el BOIB aquesta notificació.

Les persones interessades hi han de comparèixer en forma legal, de conformitat amb el que estableix l'article 23 de la Llei 29/1998. Així mateix, se les comunica que, en cas que s'hi personin fora de termini, se les considerarà com a part, sense que per això s'hagi de retrotraure ni interrompre el procediment i que, si no s'hi personen, el procediment continuarà en tots els seus tràmits i no serà procedent fer-les cap altra notificació.

 

(Signat electrònicament:  25 d'octubre de 2022)

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Manuel Palomino Chacón